Naujasis „Citroen C4“: praktiškas gražuolis

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-08-13 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-08-13 06:00
Naujojo "Citroen C4" kaina Lietuvoje prasideda nuo 54 096 litų.   Gamintojo nuotrauka
Šian­dien au­to­mo­bi­lių iš­orės gro­žį ir pra­ktiš­ku­mą ge­ba su­de­rin­ti dau­gu­ma ga­min­to­jų. Ta­čiau kaip tai pa­da­rė nau­jo­jo „Ci­troen C4“ kū­rė­jai – tie­siog ori­gi­na­lu.

Ga­lan­tiš­kie­ji pra­ncū­zai ir kur­da­mi au­to­mo­bi­lius iš pa­sku­ti­nių­jų sten­gia­si dėl mo­te­rų. Tar­ki­me, kom­pa­ni­ja „Peu­geot“, ka­dai­se iš­kė­lu­si sau už­da­vi­nį įtik­ti dai­lia­jai ly­čiai, net ga­mi­no kul­niu­ko for­mos heč­be­kus. Pra­ncū­ziš­ki „Peu­geot 206“ ir „Peu­geot 306“ il­gą lai­ką ka­ra­lia­vo po­pu­lia­riau­sių au­to­mo­bi­lių rei­tin­guo­se, nes juos no­riai pir­ko mo­te­rys.

Ta­čiau be­ne la­biau­siai dėl jų sten­gia­si „Ci­troen“ kū­rė­jai. Tiks­liau – kom­pa­ni­jos di­zai­ne­riai. Nes to­kio su­bti­laus di­zai­no, ko­kiu pa­si­žy­mi dau­gu­ma „Ci­troen“ mo­de­lių, leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių var­gu ar dau­giau ra­si pa­sau­ly­je. Ne iš­im­tis – ir nau­ja­sis kom­pak­ti­nis C4, pri­sta­ty­tas per­nai.

Ga­lan­tiš­kas ir praktiškumas

Kai kas nau­ją­jį „Ci­troen C4“ va­di­na gra­žiau­siu šiuo me­tu Lie­tu­vo­je par­duo­da­mu heč­be­ku. Ži­no­ma, gro­žio ver­ti­ni­mas la­bai pri­klau­so nuo kiek­vie­no žmo­gaus sko­nio. Ta­čiau leng­va, grakš­ti nau­jo­jo C4 for­ma tu­rė­tų pa­tik­ti ne tik mo­te­rims, bet ir dau­ge­liui vy­rų.

Staig­me­nos lau­kia vos įsė­dus į au­to­mo­bi­lį. Šių ei­lu­čių au­to­rius ban­dė pra­ban­giau­sios ver­si­jos „Exc­lu­si­ve“ kom­pak­ti­nį "Ci­troen C4", to­dėl ne­są­mo­nin­gai ti­kė­jo­si vi­du­je ras­ti daug pra­ncū­zams bū­din­gų, bet daž­niau­siai ne­rei­ka­lin­gų puo­šme­nų ar blo­gai vei­kian­čios tech­ni­kos, im­ituo­jan­čios vo­kiš­ką kom­piu­te­ri­nę įran­gą. Ta­čiau nau­ja­ja­me heč­be­ke nie­ko to­kio nė­ra. Vi­sa „Ci­troen C4“ sa­lo­no ap­dai­la ir įran­ga – pa­to­gi ir funk­cio­na­li. Nors prie­tai­sų sky­de­lis ne­tu­ri ju­tik­li­nio mo­ni­to­riaus, in­for­ma­ci­ja pa­pras­ta­me ekra­nė­ly­je su­ran­da­ma leng­vai ir pa­tei­kia­ma aiš­kiai.

Tiek prie­ki­nės, tiek už­pa­ka­li­nės au­to­mo­bi­lio sė­dy­nės pla­čios, to­dėl pa­kan­ka vie­tos net stam­bes­nio su­dė­ji­mo žmo­gui, - ke­tu­riems as­me­nims il­ga ke­lio­nė ga­na ne­di­de­liu C4 ti­krai ne­taps kan­čia. Vai­ruo­to­jui vi­si prie­tai­sai ir­gi ne­sun­kiai pa­sie­kia­mi, bet dė­me­sio ne­blaš­ko val­dant au­to­mo­bi­lį.

Erd­vės hegemonija

Nau­ja­sis „Ci­troen C4“ pa­si­žy­mi di­de­le erd­ve. Iš vi­sų kom­pak­ti­nių heč­be­kų pra­ncū­ziš­ką C4 pa­gal ba­ga­ži­nės tal­pą len­kia vien „Hyun­dai i30“ – 415 li­trų. Net erd­vio­jo „Golf Plus“ ba­ga­žo sky­rius yra tik 395 li­trų, o į „Ci­troen C4“ ga­li­ma su­dė­ti 408 li­trus kro­vi­nio.

Sa­lo­ne, kaip jau mi­nė­ta, erd­vės taip pat ne­trūks­ta. Yra daug įvai­rių dė­tu­vių, to­dėl vi­sų au­to­mo­bi­ly­je rei­ka­lin­gų ra­kan­dų ne­rei­kia kiš­ti į vie­nin­te­lę ke­lei­vio esan­čią daik­ta­dė­žę. Tai tu­rė­tų ypač pa­tik­ti dai­lio­sios ly­ties at­sto­vėms – jos mėgs­ta, kai au­to­mo­bi­ly­je ne­stin­ga „ki­še­nių“.

Ban­dy­tas „Ci­troen C4“ tu­ri 1,6 li­tro 120 AG ir 160 Nm va­rik­lį bei pen­kių laips­nių me­cha­ni­nę pa­va­rų dė­žę. Va­rik­lis, nors ir nė­ra ga­lin­gas, su­ko­si la­bai sma­giai. Ki­ta ver­tus, bent 30 pa­pil­do­mų ark­lio ga­lių ir dar 50 niu­ton­me­trų jam ti­krai ne­pa­mai­šy­tų – tai su­teik­tų vai­ruo­to­jui dau­giau ti­kru­mo ke­ly­je len­kiant ki­tus au­to­mo­bi­lius.

„Ci­troen“ au­to­mo­bi­liai vi­sa­da gar­sė­jo ge­ra pa­ka­ba, re­gis, šios kom­pa­ni­jos iš­ra­di­mas - ir pneu­ma­ti­nė pa­ka­ba. Nau­jo­jo C4 pa­ka­ba taip pui­kiai su­ge­ria ke­lio ne­ly­gu­mus, kad, at­ro­do, va­žiuo­ji kur kas aukš­tes­nės kla­sės au­to­mo­bi­liu.

Ban­dy­to „Ci­troen C4 1.6 VTi Exc­lu­si­ve“ tech­ni­nė specifikacija

Il­gis/p­lo­tis­/aukš­tis (mm)4329/1709/1502
Va­rik­lio dar­bi­nis tū­ris (l)1,6
Degalaibenzinas
Ga­lia (AG)120
Pa­grei­tė­ji­mas 0-100 km/h (sek.)10,3
Maks. grei­tis (km/h)193
Maks. su­ki­mo mo­men­tas (Nm)160
Vid. de­ga­lų są­nau­dos (l/100 km)6,1

Šal­ti­nis: ci­troen.lt

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Spar­čiai ar­tė­jant rin­ki­mų į Sei­mą die­nai, ad­vo­ka­tas Jo­nas Ivoš­ka iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tę „Dar kar­tą dėl LR Sei­mo rinkimų įsta­ty­mo kons­ti­tu­cin­gu­mo“.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Ko­pen­ha­go­je pri­sta­ty­tas bū­si­mo­jo vi­siš­kai su­yran­čio „Carls­berg“ bu­te­lio „Green Fi­ber Bott­le“ di­zai­nas. Pla­nuo­ja­ma, jog „Green Fi­ber Bott­le“ ban­do­mo­jo­je rin­ko­je pasirodys 2018 me­tais.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Zok­nių reg­bio sta­dio­ne bus karš­ta. Bū­tent čia vyks le­mia­mos ir in­tri­guo­jan­čios dvie­jų Šiau­lių gran­dų rung­ty­nės dėl reg­bio „Top“ lygos nu­ga­lė­to­jo var­do.
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami