Naujasis „Fiat Tipo“ jau parengtas kovai C klasėje

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-03-30 15:48
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-03-30 15:48
Naujieji į Lietuvą atkeliavę "Fiat Tipo" pristatyti bendrovės "Autobrava" salone. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
„I­ki šiol ita­lų „Fiat“ gar­sė­jo ma­žų­jų B kla­sės mo­de­lių gau­sa, o nau­ja­sis „Ti­po“ bus iš es­mės pir­ma­sis ga­min­to­jo au­to­mo­bi­lis, ku­ris kon­ku­ruos aukš­tes­nė­je C kla­sė­je“, – tre­čia­die­nį pri­sta­ty­da­mas ką tik į Lie­tu­va at­vy­ku­sį nau­ją­jį „Fiat Ti­po“ kal­bė­jo bend­ro­vės „Au­tob­ra­va“, ku­ri yra įga­lio­to­ji Ita­li­jos kon­cer­no at­sto­vė Lie­tu­vo­je, par­da­vi­mų va­dy­bi­nin­kas Ar­vy­das Kli­ma­vi­čius.

Kom­pak­ti­niams pri­ski­ria­mų C kla­sės au­to­mo­bi­lių len­te­lė­je, ku­rią pa­tei­kia ty­ri­mų bend­ro­vė „Au­to­ty­ri­mai“, aps­tu gar­sių ir la­bai po­pu­lia­rių au­to­mo­bi­lių. O be­ne gar­siau­si iš jų – „Ško­da Oc­ta­via“, „Volks­wa­gen Golf“, „Ford Fo­cus“, „Volks­wa­gen Jet­ta“, „Peu­geot 308“. Bet iš ti­krų­jų „Fiat“ at­sto­vo tarp jų net su ži­bu­riu ne­ra­si.

Naujasis "Fiat Tipo" yra pirmasis italų gamintojo atstovas kompaktinių C klasės automobilių klasėje.Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

Ta­čiau ita­lų ga­min­to­jas į C kla­sės šei­my­ną at­ei­na su trenks­mu. Tai bu­vo ne­sun­ku pa­jus­ti per pri­sta­ty­mą ap­žiū­rė­jus nau­ją­jį „Fiat Ti­po“. Kol kas ita­lai nuo kon­ve­je­rio lei­džia tik jo ver­si­ją su se­da­no kė­bu­lu, vė­liau dar pa­si­ro­dys ir uni­ver­sa­las su heč­be­ku. Ta­čiau jau ir se­da­no už­ten­ka, kad ga­lė­tum kal­bė­ti apie pui­kų ma­ši­nos di­zai­ną, pa­kan­ka­mai di­de­lę C kla­sės ma­ši­noms erd­vę au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne ir jo ba­ga­žo sky­riu­je (jo tal­pa sie­kia net 520 li­trų), tau­pius mo­to­rus. Par­da­vė­jai jau at­krei­pė dė­me­sį, kad nau­ja­sis „Fiat Ti­po“ už sa­vo pra­ktiš­ku­mą jau spė­jo su­lauk­ti tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rią įkū­rė aš­tuo­nių ša­lių apie au­to­mo­bi­lius ra­šan­tys žur­na­lis­tai, „Au­to­best“ įver­ti­ni­mo.

„Fiat Ti­po“ yra ne­bran­gus, pra­ktiš­kas, taip pat – sti­lin­gas se­da­nas. Jis idea­liai tin­ka įmo­nių au­to­mo­bi­lių par­kams ir pra­ktiš­kų šei­mų po­rei­kiams“ – pa­žy­mė­jo ir „Au­tob­ra­vos“ di­rek­to­rius Re­nal­das Gi­nei­ka.

"Autobravos" vadovo Renaldo Gineikos nuomone, naujasis "Fiat Tipo" pirmiausia skirtas viduriniosios grandies vadybininkams. Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

Nau­ja­sis „Ti­po“ komp­lek­tuo­ja­mas pa­si­rink­ti­nai su vie­nu iš dvie­jų „Mu­lit­Jet II“ tur­bo­dy­ze­li­nių ar­ba dvie­jų ben­zi­ni­nių va­rik­lių, ku­rių ga­lia sie­kia 95–120 AG. Ga­min­to­jų tei­gi­mu, va­rik­liai iš­sis­ki­ria itin di­de­liu efek­ty­vu­mu – mo­de­lių su dy­ze­li­niais mo­to­rais de­ga­lų są­nau­dos su­da­ro apie 4 l/100 km. Nau­jo­jo se­da­no pir­kė­jai taip pat ga­li pa­si­rink­ti me­cha­ni­nę ar­ba au­to­ma­ti­nę pa­va­rų dė­žę.

Nau­ja­sis „Ti­po“ yra 4,5 m il­gio, o jo at­stu­mas tarp au­to­mo­bi­lio ašių su­da­ro 2640 mm. Anot ga­min­to­jo, šie dy­džiai už­ti­kri­na ge­rą au­to­mo­bi­lio ma­nev­rin­gu­mą.

„Au­tob­ra­va“ ži­niask­lai­dos at­sto­vams su­da­rė ga­li­my­bę ap­žiū­rė­ti „Fiat Ti­po“ su 1,6 l ir 110 AG ben­zi­ni­niu mo­to­ru, ku­ria­me va­rik­lio su­ki­mo mo­men­tas ra­tams per­duo­da­mas per 5 laips­nių au­to­ma­ti­nę pa­va­rų dė­žę. Pa­trau­kė jau­kus ma­ši­nos sa­lo­nas. Jis at­ro­do pra­ban­giai ir kar­tu kuk­liai, nors sa­lo­no ap­dai­los me­džia­gos ir tech­ni­ka yra pa­kan­ka­mai aukš­to ly­gio. Pa­vyz­džiui, ne­tgi stan­dar­ti­ne įran­ga te­tu­rin­tis „Ti­po“ ga­li pa­si­gir­ti ja­me įmon­tuo­ta „U­con­nect“ sis­te­ma su 5 co­lių įstri­žai­nės ju­tik­li­niu ekra­nu, „Blue­tooth“ lais­vų ran­kų įran­ga, gar­so per­da­vi­mo, teks­to įgar­si­ni­mo ir bal­so at­pa­ži­ni­mo funk­ci­jo­mis, gar­so ir USB jung­ti­mis, mul­ti­funk­ci­niu vai­ru. Kaip pa­pil­do­ma įran­ga au­to­mo­bi­ly­je ga­li bū­ti su­mon­tuo­ta ga­li­nio vaiz­do ka­me­ra ir nau­ja na­vi­ga­ci­jos sis­te­ma „Tom­Tom 3D Touch“.

"Fiat Tipo" šiemet jau pelnė apdovanojimą "Autobest" kaip praktiškiausias metų automobilis.LŽ archyvo nuotrauka

..

Pasak Arvydo Klimavičiaus, naujasis "Fiat Tipo" kitiems C klasės automobiliams bus vertas konkurentas. Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

...

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami