Naujasis „Lexus“ pritaikytas miestui

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-01-20 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-01-20 06:00
Naujojo "Lexus 300h" išorės dizainas įspūdingas - dėl savo ultramodernių linijų kai kam mašina net primena ateivių kosminį laivą.   LŽ archyvo nuotrauka
Ja­po­ni­jos “Le­xus” tarp leng­vų­jų hib­ri­di­nių mies­to vi­su­rei­gių sten­gė­si įsi­verž­ti pom­pas­tiš­kai – nau­ja­sis NX prieš pat jam pa­si­ro­dant bu­vo rek­la­muo­ja­mas la­bai triukš­min­gai, triukš­mo ne­trū­ko ir au­to­mo­bi­liui at­ėjus į rin­ką. Gal­būt ir to­dėl prieš iš­ban­dy­da­mas iš jo ti­kė­jau­si la­bai daug.

Ne­pa­sa­ky­čiau, kad iš­ban­do­mas „Le­xus NX 300h“ nu­vy­lė. Ta­čiau ne­ga­vau ir to, ko lauk­ti bu­vau nu­si­tei­kęs iš at­ei­vių kos­mi­nį apa­ra­tą sa­vo iš­ore pri­me­nan­čios trans­por­to prie­mo­nės. Gal­būt dėl to tu­rė­čiau dė­ko­ti ir pom­pas­tiš­kai ga­min­to­jo rek­la­mai. Sės­da­mas prie šio au­to­mo­bi­lio vai­ro ti­kė­jau­si pa­šė­lu­sios di­na­mi­kos, ypač grei­tos reak­ci­jos į vai­ruo­to­jo ko­man­das, o pa­si­ro­dė, kad tai to­kia ra­mi, „na­mi­nė“ ma­ši­na, ku­ria pa­to­gu ir ma­lo­nu vež­ti vai­kus į dar­že­lį ar mo­kyk­lą, už­suk­ti į pre­ky­bos cen­trą, nu­vyk­ti sa­vait­ga­liais ap­lan­ky­ti drau­gų ir t. t.

Tai­ki­nys – mo­te­rys?

Ga­min­to­jai iš Ja­po­ni­jos ne­sle­pia, kad „Le­xus NX 300h“ yra su­kur­tas re­mian­tis po­pu­lia­rio­jo leng­vo­jo mies­to vi­su­rei­gio „Toyo­ta RAV4“ kon­cep­ci­ja. Ji nuo pat au­to­mo­bi­lio at­si­ra­di­mo pra­džios pa­ti­ko ir iki šiol pa­tin­ka mo­te­rims. RAV4 yra tal­pus, pui­kiai val­do­mas, iš­vaiz­dus, pa­ti­ki­mas ir pa­tva­rus. Daž­niau­siai bū­tent to­kios ma­ši­nos ir rei­kia gra­žio­sios ly­ties at­sto­vėms. Be vi­sų „Toyo­tos“ leng­vo­jo vi­su­rei­gio ge­rų­jų sa­vy­bių, į vi­su­rei­gį „Le­xus NX 300h“ dar įdieg­ta dau­gy­bė ma­ši­nos kom­for­tą ir sau­gą di­di­nan­čios įran­gos, pra­ban­gos de­ta­lių, o tai ir­gi pir­miau­sia skir­ta mo­te­rims. Tie­sa, už tai ten­ka pa­pil­do­mai su­mo­kė­ti – vi­su­rei­gio kai­na „Le­xus“ at­sto­vės UAB „Mo­to­to­ja“ sa­lo­nuo­se pra­si­de­da nuo 41 992 eu­rų.

Au­to­mo­bi­lis iš­sis­ki­ria pui­kiu iš­orės di­zai­nu, ku­ris nors ir kam­puo­tas, bet nė­ra įky­rus, vei­kiau su­bti­lus. Ta­ry­tum vi­su­rei­gį „Le­xus 300h“ bū­tų kū­rę ne ja­po­nai, o, tar­ki­me, nuo­lat eks­pe­ri­men­tuo­jan­ti di­zai­no sri­ty­je pra­ncū­zų „Ci­troen“. Apie kai ku­riuos šios mar­kės au­to­mo­bi­lius net sa­ko­ma, kad jie mo­te­rims ga­lė­tų at­sto­ti ran­ki­nes ar ki­to­kius ak­se­sua­rus. Ma­tyt, iš da­lies taip bū­tų ga­li­ma api­bū­din­ti ir nau­ją­jį „Le­xus NX 300h“.

Sau­gu­mo viršenybė

Ar vi­sa tai reiš­kia, kad į nau­ją­jį ja­po­nų vi­su­rei­gį vy­rai iš­vis ne­tu­rė­tų kreip­ti dė­me­sio? Anaip­tol. Nau­ja­sis „Le­xus NX 300h“ pir­miau­sia yra mies­to au­to­mo­bi­lis, o to­kiais va­ži­nė­ja ir ne­ma­žai stip­rio­sios ly­ties at­sto­vų. Tik no­riu pa­žy­mė­ti, kad ga­li nu­si­vil­ti tie vy­rai, ku­rie iš „Le­xus NX 300h“ ti­kė­sis ag­re­si­jos ar­ba ga­li­my­bės eks­pe­ri­men­tuo­ti ke­ly­je, pa­vyz­džiui, kaip va­žiuo­jant to pa­ties ga­min­to­jo hib­ri­di­nio mo­de­lio „Le­xus LS 600h“ au­to­mo­bi­liu.

Ver­ti­nant vien pa­gal nau­jo­jo NX 300h tech­ni­nius duo­me­nis at­ro­dy­tų, kad ke­ly­je ag­re­sy­vu­mo ne­tu­rė­tų trūk­ti ir šiam hib­ri­dui. Anot ga­min­to­jų, bend­ra jos ra­tus va­ran­čios ben­zi­ni­nės ir elek­tri­nės jė­gai­nės ga­lia – 197 AG. Iki 100 km/h ma­ši­na įsi­bė­gė­ja per 9,2-9,3 se­kun­dės. Ta­čiau net ir la­bai stai­giai pa­spau­dus grei­čio pa­mi­ną pa­šė­lu­sios di­na­mi­kos ne­jus­ti. Vi­su­rei­gio grei­tė­ji­mas vei­kiau pa­na­šus į tro­lei­bu­so, ve­žan­čio ke­lias de­šim­tis ke­lei­vių. Nie­ko blo­go čia lyg ir nė­ra – ag­re­sy­vu­mo ne­ro­dan­čios trans­por­to prie­mo­nės ke­ly­je yra sau­ges­nės. Bė­da ta, kad esu iš tų vai­ruo­to­jų, ku­rie mėgs­ta ag­re­sy­vų vai­ra­vi­mą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Ke­li mė­ne­siai po to, kai lai­mė­jo įžei­džia­mos poe­zi­jos apie Tur­ki­jos vals­ty­bės va­do­vą kon­kur­są, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas aiškiai tu­rė­jo pri­si­ge­rin­ti [...]
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja prieš­in­sis bet ko­kiems Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nams di­din­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, jei­gu jis ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su NA­TO veik­lą – net jei­gu Jung­ti­nė Karalystė yra ap­sisp­ren­du­si [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami