Naujasis „Renault Kadjar“: pasmerktas sėkmei

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-09-16 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-09-16 06:00
Naujasis visureigis "Renault Kadjar" pirmiausia turėtų traukti jaunų šeimų dėmesį. Vidmanto Užusienio nuotraukos
Kur­da­mi nau­ją­jį SUV kla­sės mies­to vi­su­rei­gį „Kad­jar“ pra­ncū­zų kons­truk­to­riai daug gal­vos ne­su­ko – pa­pras­čiau­siai pa­to­bu­li­no po­pu­lia­rų­jį al­jan­so „Re­nault-Nis­san“ au­to­mo­bi­lį „Quash­qai“.

2007 me­tais rin­ko­je pa­si­ro­džiu­sių „Nis­san Quash­qai“ po­pu­lia­ru­mas – ne­įti­ki­mas, nors prieš pra­de­dant juos ga­min­ti bu­vo ke­ti­na­ma par­duo­ti maž­daug po 100 tūkst. au­to­mo­bi­lių kas­met. Da­bar ga­min­to­jas ga­li ne­si­gė­dy­da­mas sa­ky­ti lai­mė­jęs auk­so puo­dą: per sep­ty­ne­rius me­tus šių vi­su­rei­gių nu­pirk­ta (įskai­tant ir 7 vie­tų „Qash­qai+2“) dau­giau kaip 2 mi­li­jo­nai! Dėl to kur­da­mi nau­ją­jį „Re­nault“ SUV pra­ncū­zų kons­truk­to­riai di­de­lio pa­si­rin­ki­mo ne­tu­rė­jo. Ži­no­ma, jie ga­lė­jo pa­ban­dy­ti su­kons­truo­ti ką nors sa­vi­to, ne­pa­na­šaus į ja­po­niš­ką­jį „Nis­san“. Ta­čiau kam iš­ra­di­nė­ti dvi­ra­tį, jei­gu jis jau iš­ras­tas? To­dėl šių me­tų va­sa­rą į Lie­tu­vą at­ke­lia­vęs nau­ja­sis „Re­nault Kad­jar“ ir va­di­na­mas sėk­mei pa­smerk­to „Nis­san Quash­qai“ įpė­di­niu. Sma­gu, kad ne klo­nu.

Pra­ncū­zų vi­su­rei­gio pranašumai

Ban­džiau „Kad­jar“, ku­rio ra­tus su­ka 1,5 l ir 110 AG tur­bo­dy­ze­li­nis va­rik­lis. Ne­sun­ku pa­ste­bė­ti, kad nau­jau­sios lai­dos „Nis­san Quash­qai“ ir „Kad­jar“ tu­ri bend­rų bruo­žų, bet iš iš­orės nė­ra pa­na­šūs kaip bro­liai dvy­niai. Tie­sa, abu pa­va­din­ti eg­zo­tiš­kais Azi­jos kla­jok­lių var­dais. Ta­čiau ori­gi­na­lūs sie­kian­tys iš­lik­ti pra­ncū­zai aiš­ki­na, ne­va iš ti­krų­jų „Kad­jar“ yra su­dur­ti­nis žo­dis, ku­rio pir­mo­ji da­lis reiš­kia „quad“ (taip Pra­ncū­zi­jo­je daž­nai api­bū­di­na­ma ke­tur­ra­tė be­ke­lės tech­ni­ka), o an­tro­ji – vi­kru­mą. Esą par­ale­lės su Šiau­rės Ira­ne gy­ve­nan­čia ka­dža­rų gen­ti­mi tė­ra at­si­tik­ti­nu­mas.

„Re­nault Kad­jar“ kū­rė­jai ma­lo­niai pa­žers ir ki­tų įro­dy­mų, kuo jų au­to­mo­bi­lis ski­ria­si nuo gar­sio­jo pro­to­ti­po „Quash­qai“. Tar­ki­me, pra­ncū­ziš­ko vi­su­rei­gio yra 1,2 cen­ti­me­tro (20 cm ir 18,8 cm) di­des­nė proš­vai­sa, dėl to jis pra­va­žes­nis rie­dant be­ke­le. „Kad­jar" taip pat šiek tiek il­ges­nis (4,45 m) už "Quash­qai", tad ir jo ba­ga­ži­nės tal­pa sie­kia ne 430, o 472 li­trus.

"Renaul Kadjar", varomas 1,5 l ir 110 AG dyzelinio variklio, gali važiuoti maksimaliu 182 km/h greičiu.

Pri­trū­ko di­de­lių daiktadėžių

„Re­naul Kad­jar“ ga­li pa­si­gir­ti ir pa­žan­ges­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, pa­vyz­džiui, an­tros lai­dos „R-Link 2“ sis­te­ma, de­biu­ta­vu­sia nau­ja­ja­me „Es­pa­ce“ vie­na­tū­ry­je. Ju­tik­li­nia­me ekra­ne kaip plan­še­ti­nia­me kom­piu­te­ry­je ga­li­ma su­as­me­nin­ti daž­niau­siai nau­do­ja­mus pa­grin­di­nius pus­la­pius, pirš­to pa­spau­di­mu pa­keis­ti pik­tog­ra­mų vie­tą, stum­dy­ti ir pa­di­din­ti vaiz­dą, kon­fi­gū­ruo­ti vi­sas pa­gal­bi­nes vai­ra­vi­mo sis­te­mas, nau­do­tis na­vi­ga­ci­ja ir val­dy­ti mul­ti­me­di­jos įren­gi­nius, o pus­la­pius sklai­dy­ti brau­kiant pirš­tu per ekra­ną.

Vis dėl­to esu iš tų vai­ruo­to­jų, ku­riuos do­mi­na že­miš­kes­ni da­ly­kai. Tar­ki­me, ar ma­ši­na yra di­na­miš­ka, ge­rai val­do­ma, sta­bi­li ke­ly­je, sau­gi ir tau­pi. Ban­dy­tam mo­de­liui dėl vi­sų pa­mi­nė­tų da­ly­kų ne­tu­rė­jau nė ma­žiau­sių prie­kaiš­tų. Ki­ta ver­tus, taip ir ne­pa­vy­ko „išs­paus­ti“ tech­ni­nė­je „Re­nault Kad­jar“ spe­ci­fi­ka­ci­jo­je nu­ro­dy­tų vi­du­ti­nių dy­ze­li­no są­nau­dų, ku­rios tu­rė­tų bū­ti pri­tren­kia­mai ma­žos – 3,8 li­tro 100 km ke­lio. Po vi­su­rei­gio ban­dy­mo kom­piu­te­rio ekra­nas ro­dė, kad iš tie­sų ma­ši­na šim­tui ki­lo­me­trų nu­va­žiuo­ti su­de­gi­no vi­du­ti­niš­kai 5,6 li­tro de­ga­lų.

Dar vie­nas ma­žy­tis „Re­nault Kad­jar“ trū­ku­mas – šo­ni­nė­se vai­ruo­to­jo ir ke­lei­vio du­re­lė­se nė­ra di­des­nių daik­ta­dė­žių, ku­rio­se tilp­tų bent pu­san­tro li­tro bu­te­lis mi­ne­ra­li­nio van­dens. Karš­tą va­sa­rą, ko­kia Lie­tu­vą svi­li­no šie­met, tai ne taip jau ir ne­reikš­min­ga.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Akivaizdu  78.60.168.138 2015-09-16 18:48:16
Turedami Nissan tobuleja ir Renault. Bert prancuzai galetu ka nors idomaus sukurti ir be japonu. Matyt, nesugeba...
1 0  Netinkamas komentaras
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), bend­ra­dar­biau­da­ma su Vy­riau­sia­ja rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), pa­ly­gi­no, ko­kius pri­va­čius in­te­re­sus dek­la­ruo­ja kan­di­da­tai į Sei­mą šioms abiem ins­ti­tu­ci­joms. [...]
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
„Šian­dien Vil­niu­je pra­de­da­me sta­ty­ti vie­ną di­džiau­sių ener­ge­ti­kos ob­jek­tų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je – bio­ku­ro ir ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ko­ge­ne­ra­ci­nę elek­tri­nę. Ji svar­bi ne tik Vil­niui, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami