Naujasis „Volkswagen Tiguan“ braunasi į elitą

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-08-10 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-08-10 06:00
Griežtos ir solidžios naujojo "Volkswagen Tiguan" kėbulo linijos rodo jį pretenduojant tapti elitiniu SUV visureigiu. Vidmanto Užusienio nuotraukos
Pir­mos lai­dos leng­vo­jo kom­pak­ti­nio mies­to vi­su­rei­gio (SUV) „Volks­wa­gen Ti­guan“ kū­rė­jai iš Volfs­bur­go (Vo­kie­ti­ja) par­odė, koks ža­vus ga­li bū­ti lau­ki­nės be­ke­lės už­ka­riau­to­jas mies­to gat­vė­se. Nau­jau­sios lai­dos vi­su­rei­gis ro­do, kad „Ti­guan“ sa­vo lau­ki­nę pra­ei­tį vi­siš­kai pa­mir­šo ir pre­ten­duo­ja įsit­vir­tin­ti tarp pres­ti­ži­nių mies­tams skir­tų SUV.

Iki šių me­tų kam nors pa­sa­kęs, kad „Volks­wa­gen Ti­guan“ ga­li pri­lyg­ti pres­ti­ži­niams kom­pak­ti­nės kla­sės „Au­di Q3“ ar BMW X3, ti­krai bū­tum bu­vęs ne­sup­ras­tas. Ta­čiau 2016-ai­siais į rin­ką at­ėjus nau­jos lai­dos volfs­bur­gie­čių vi­su­rei­giui iš es­mės pa­si­kei­tė po­žiū­ris į „Volks­wa­gen“.

Aso­cia­ci­jos su prestižu

Kad an­tros lai­dos „Ti­guan“ ke­ti­na at­si­kra­ty­ti nuo­bo­daus ke­tu­riais ra­tais va­ro­mo mies­to dar­bi­nio ark­liu­ko įvaiz­džio, ma­ty­ti jau vien už­me­tus akį į jo iš­orę. Anks­tes­nis „Ti­guan“ vi­sai ne­bu­vo pa­na­šus į sa­vo gi­mi­nės pres­ti­ži­nius vi­su­rei­gius „Au­di Q3“ ar „Au­di Q5“, o da­bar juos sie­ja so­li­du­mas, vo­kiš­kas griež­tu­mas.

Ma­lo­nūs ne­ti­kė­tu­mai lau­kia ir nau­jo­jo „Volks­wa­gen Ti­guan“ sa­lo­ne. Įsi­tai­sęs erd­viuo­se vai­ruo­to­jo ar­ba ke­lei­vio krės­luo­se var­giai ga­lė­tum ne­ig­ti, kad sė­di ne pres­ti­ži­nia­me, tar­kim, „Au­di Q3“. O ir vai­ruo­to­jo krės­las „Volks­wa­gen“ vi­su­rei­gy­je yra val­do­mas elek­tra. Slap­čiau­sius „tig­ro ir igua­nos“ kės­lus pa­kil­ti SUV au­to­mo­bi­lių hie­rar­chi­jo­je iš­duo­da ir daug erd­ves­nis nei pirm­ta­ko „Ti­guan“ kė­bu­las, pa­čių mo­der­niau­sių elek­tro­ni­nių sis­te­mų, pa­de­dan­čių val­dy­ti ma­ši­ną ir jos elek­tro­ni­nę įran­gą, gau­sa, au­to­ma­tiš­kai at­si­da­ran­čios ba­ga­ži­nės du­re­lės, sko­nin­ga vi­daus ap­dai­la.

Ban­dy­da­mas an­tros lai­dos „tig­ro ir igua­nos hib­ri­dą“ pa­są­mo­nė­je no­ro­mis ne­no­ro­mis jį ly­gi­nau su Q ga­mos „Au­di“ mo­de­liais. Tie­sa, kol kas juos dau­giau sie­ja tik tai, kad ir „Au­di“, ir „Volks­wa­gen“ ga­mi­na vie­nas ir tas pats vo­kie­čių „Volks­wa­gen Group“ kon­cer­nas. Iš vi­daus „Volks­wa­gen Ti­guan“ yra ar­ti­mas kom­pak­tiš­kam „Volks­wa­gen Golf“ ir vi­du­ti­nės kla­sės „Volks­wa­gen Pa­ssat“, nes nau­do­ja tą pa­čią MQB mo­du­li­nę plat­for­mą. O Q vi­su­rei­gių ga­mą nau­ja­sis „Ti­guan“ pri­me­na la­biau aso­cia­ty­viai.

Kompaktiškasis "Tiguan" turi keturis važiavimo režimus, tarsi būtų sunkusis visureigis.

Il­giu pra­len­kė „Au­di Q3“

Nu­ste­bi­no fak­tas, kad an­tros lai­dos „Volks­wa­gen Ti­guan“ yra il­ges­nis už kom­pak­tiš­ką pres­ti­ži­nį „Au­di Q3“ ir tik ne­daug trum­pes­nis už vi­du­ti­nės kla­sės „Au­di Q5“. Pa­ly­gin­ti su pir­mos lai­dos mo­de­liu, nau­ja­sis Volfs­bur­go ga­min­to­jų vi­su­rei­gis pa­il­gė­jo 60 mm ir da­bar yra 4486 mm il­gio, ati­tin­ka­mai „Au­di Q3“ – 4388 mm, „Au­di Q5“ – 4629 mm. „Volks­wa­gen Ti­guan“ taip pat 30 mm pra­pla­tė­jo – iki 1839 mm ir da­bar vi­sai ne­daug (129 mm) at­si­lie­ka nuo Q3. Dėl to nie­ko nuo­sta­baus, kad va­žiuo­da­mi an­tros lai­dos „Volks­wa­gen“ vi­su­rei­giu pa­to­giai jau­čia­si tiek prie­ki­nė­se sė­dy­nė­se sė­din­tys vai­ruo­to­jas ir ke­lei­vis, tiek ir įsi­tai­siu­sie­ji ant už­pa­ka­li­nės sė­dy­nės, nes ko­joms pa­pil­do­mos erd­vės su­tei­kia, pa­ly­gin­ti su pir­mos lai­dos „Ti­guan“, 80 mm il­ges­nis at­stu­mas tarp vi­su­rei­gio ašių.

Taip pat 145 l di­des­nė ir ba­ga­ži­nės tal­pa, ji da­bar ga­li siek­ti iki 615 l, o su­lanks­čius sė­dy­nes – ir 1665 li­trus. Kaip ir pres­ti­ži­nių mo­de­lių, ban­dy­tos „Volks­wa­gen Ti­guan“ ver­si­jos (2 l ir 150 AG dy­ze­li­nis mo­to­ras, 7 laips­nių DSG pa­va­rų dė­žė) ba­ga­ži­nės dang­tis pa­ke­lia­mas ir nu­lei­džia­mas au­to­ma­tiš­kai.

Naujojo "Volkswagen Tiguan" navigacijos žemėlapis įkomponuotas prietaisų skyde.

Di­na­mi­kai truk­do svoris

Nau­juo­ju „Volks­wa­gen“ vi­su­rei­giu per dvi die­nas nu­va­žia­vau apie 500 ki­lo­me­trų. La­biau­siai pra­džiu­gi­no de­ga­lų są­nau­dos. Kom­piu­te­ris ro­dė, kad va­ži­nė­jant la­bai ne­tau­piai, taip pat be­ke­le „Ti­guan“ vi­du­ti­niš­kai šim­tui ki­lo­me­trų nu­va­žiuo­ti su­nau­do­jo vos 7,4 l dy­ze­li­no. Ma­no ban­dy­to mo­de­lio dek­la­ruo­ja­mos vi­du­ti­nės de­ga­lų są­nau­dos 5,7 l – 100 ki­lo­me­trų.

Va­žiuo­jant ke­liu ma­ši­na bu­vo sta­bi­li, net ga­nė­ti­nai stai­gius po­sū­kius ga­li­ma įveik­ti ne­ma­ži­nant leis­ti­no 90 km/h grei­čio. Nau­jo­jo „Volks­wa­gen Ti­guan“ va­žiuok­lė – ir­gi la­bai pa­to­gi: nei per­ne­lyg minkš­ta, nei per daug kie­ta. Žo­džiu, kaip ir dau­ge­lio ki­tų vo­kiš­kų „liau­dies au­to­mo­bi­lių“. Pa­si­rin­kus „Sport“ re­ži­mą pa­ka­ba iš­kart tap­da­vo kie­tes­nė, ta­čiau spor­ti­nis re­ži­mas ga­na vi­du­ti­niš­kos ga­lios ir be­veik 2,3 to­nos sve­rian­čiam au­to­mo­bi­liui di­na­miš­ku­mo pri­de­da la­bai ne­daug. Ma­tyt, to­kio re­ži­mo la­biau­siai pri­reiks ga­lin­giau­sios vi­su­rei­gio ver­si­jos su 240 AG mo­to­ru vai­ruo­to­jams.

Ne­pa­si­žy­mė­jo sprogs­ta­ma jė­ga nau­ja­sis „Volks­wa­gen Ti­guan“ ir įsi­bė­gė­da­mas. Ro­dos, tai vėl dėl per di­de­lio ma­ši­nos svo­rio. Mak­si­ma­lus au­to­mo­bi­lio grei­tis apie 180 km/h, o iki 100 km/h jam įsi­bė­gė­ti rei­kia apie 10 se­kun­džių. Ta­čiau mies­te to vi­sai pa­kan­ka, o be­ke­lė­je įspū­din­gos di­na­mi­kos nie­kam ir ne­rei­kia.

Projekcinis ekranas po priekiniu vokiško visureigio stiklu rodo važiavimo greitį, leistiną greitį ir kitus svarbius važiavimo parametrus.

Naujuoju "Volkswagen Tiguan" idealu važinėti žvyrkeliais ir neklampiais kaimo keliukais.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Šeš­ta­die­nį, Gar­lia­vos spor­to cen­tro sa­lė­je bu­vo už­baig­tos Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­gos pir­mo­jo tu­ro ko­vos tarp ša­lies šios spor­to ša­kos ly­de­rių HC „Gar­lia­va SM-CASCADA“ ir „AC­ME-Žal­gi­ris“ [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami