Naujasis „Volvo XC90“ aplinką stebės "akimi" ant stogo

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-07-23 13:14
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-07-23 13:14
Visureigis "Volvo XC90" į Lietuvą atkeliaus jau rudenį.  Gamintojo nuotrauka
Nau­ja­sis šve­dų vi­su­rei­gis yra su­kur­tas įver­ti­nus au­to­mo­bi­lių pir­kė­jų lū­kes­čius, o ja­me įdieg­ti pa­tys pa­žan­giau­si tech­no­lo­gi­niai spren­di­mai pir­miau­sia vai­ruo­to­jams pa­leng­vins su­dė­tin­gą au­to­mo­bi­lio par­ka­vi­mo pro­ce­są mies­te ir ma­nev­ra­vi­mą ankš­to­se ma­ši­nų sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se. Eks­per­tų nuo­mo­ne, tai ypač svar­bu dai­lio­sios ly­ties at­sto­vėms.

Kaip tei­gia­ma "Vol­vo" pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai, nau­ja­ja­me "Vol­vo XC 90" bus įdieg­ta daug šiuo me­tu pa­čių pa­žan­giau­sių tech­no­lo­gi­jų.

Vi­saa­pi­man­tis vaizdas

Iš jų be­ne la­biau­siai iš­sis­ki­ria „Park As­sist Pi­lot“ sis­te­ma, ku­ri par­kuo­jant vi­su­rei­gį vai­ruo­to­jui su­teiks ga­li­my­bę ma­ty­ti vaiz­dą ap­link au­to­mo­bi­lį iš vir­šaus. Tai ypač pa­to­gu va­žiuo­jant at­bu­li­ne ei­ga ir par­kuo­jan­tis, mat skait­me­ni­nis vaiz­das bus ma­to­mas 360 laips­nių kam­pu. "Vol­vo" šiai sis­te­mai sky­rė net at­ski­rą pra­ne­ši­mą ži­niask­lai­dai.

„Ke­le­tas moks­li­nių ins­ti­tu­tų at­lik­tų ty­ri­mų at­sklei­dė, kad iki dvie­jų treč­da­lių vai­ruo­to­jų jau­čia­si ne­jau­kiai, kai au­to­mo­bi­lį rei­kia sta­ty­ti ankš­to­je vie­to­je. Pa­pil­do­mos par­ink­tys, pvz., pa­žan­gi „Park As­sist Pi­lot“ sis­te­ma ir vaiz­do iš vir­šaus ekra­nas, pa­ver­čia šias po­ten­cia­liai įtemp­tas si­tua­ci­jas tie­siog pa­to­giu, tiks­liu ir sau­giu ma­nev­ra­vi­mu“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas dr. Pe­te­ris Mer­ten­sas, „Vol­vo Car Group“ ty­ri­mų ir plė­tros sky­riaus vi­cep­re­zi­den­tas.

Anot pra­ne­ši­mo, "dar la­biau iš­to­bu­lin­ta „Park As­sist Pi­lot“ funk­ci­ja pa­leng­vins tiek ly­giag­re­tų ki­tiems au­to­mo­bi­liams, tiek įstri­žą sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je au­to­mo­bi­lio par­ka­vi­mą ne tik vi­saa­pi­man­čiu vaiz­du, bet ir pri­rei­kus pe­rim­da­ma ir val­dy­da­ma vai­rą bei grei­tį, kol vai­ruo­to­jo dė­me­sys nu­kreip­tas į per­jun­gi­nė­ja­mas pa­va­ras".

Kaip sis­te­ma vei­kia?

Au­to­mo­bi­lio ma­nev­ra­vi­mas yra par­em­tas in­for­ma­ci­ja, gau­na­ma iš dvy­li­kos ul­tra­gar­si­nių ju­tik­lių, iš­dės­ty­tų ap­link vi­są au­to­mo­bi­lį. Kai vai­ruo­to­jas ak­ty­vuo­ja „Park As­sist Pi­lot“ no­rė­da­mas ly­giag­re­čiai pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį, ju­tik­liai pra­de­da ske­nuo­ti au­to­mo­bi­lio šo­ną ieš­ko­da­mi lais­vos sta­ty­mo vie­tos. Kai iš­ma­ta­vus ma­žiau­sia 1,2 kar­to už au­to­mo­bi­lio il­gį di­des­nę sri­tį to­kia vie­ta ap­tin­ka­ma, vai­ruo­to­jas pers­pė­ja­mas gar­so sig­na­lu ir pra­ne­ši­mu prie­tai­sų sky­de­ly­je. Kai au­to­mo­bi­lis sta­to­mas stat­me­nai ar įstri­žai, sta­ty­mo vie­tos plo­tis tu­ri bū­ti vie­nu me­tru pla­tes­nis už pa­ties au­to­mo­bi­lio plo­tį.

Tuo­met, kol au­to­mo­bi­lis pa­sta­to­mas, vai­ruo­to­jui ekra­ne pa­laips­niui pa­tei­kia­mi teks­ti­niai nu­ro­dy­mai ir ani­ma­ci­jos prie­tai­sų sky­de­ly­je.

"Akis" ant stogo

Ma­ty­ti vaiz­dą nuo au­to­mo­bi­lio sto­go pa­dės „360° Su­rround View“ funk­ci­ja. Ji vei­kia nau­do­jant ke­tu­rias pa­slėp­tas ka­me­ras su iš­gaub­tais lę­šiais: vie­na su­mon­tuo­ta prie­ky­je, po vie­ną – kiek­vie­na­me šo­ni­nia­me veid­ro­dė­ly­je, ir vie­na – virš ga­li­nio au­to­mo­bi­lio re­gis­tra­ci­jos nu­me­rio.

Nau­do­da­mas „360° Su­rround View“ funk­ci­ją vai­ruo­to­jas ga­li ma­ty­ti vi­sus ap­link au­to­mo­bi­lį esan­čius vaiz­dus: iš prie­kio, ga­lo ir šo­nų.

„360° Su­rround View“ funk­ci­ja yra itin nau­din­ga si­tua­ci­jo­se, kai vai­ruo­to­jas ne­ma­to tie­sio­gi­nio vaiz­do, pa­vyz­džiui, iš­va­žiuo­jant iš siau­ro įva­žia­vi­mo, kai šo­nuo­se yra kliū­čių, ar­ba kai rei­kia įjung­ti at­bu­li­nę pa­va­rą ju­dant su prie­ka­ba ar prie­ka­ba na­me­liu, – tei­gia P. Mer­ten­sas. - „360° Su­rround View“ taip pat yra ne­pa­kei­čia­ma pa­gal­bi­nin­kė sta­tant au­to­mo­bi­lį tuo at­ve­ju, kai, tar­ki­me, no­ri­te įsi­ti­kin­ti, kad nė vie­na au­to­mo­bi­lio da­lis ne­iš­len­da už sta­ty­mo vie­tos ri­bų".

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami