Nauji automobiliai – tik įsipareigojimų neturinčioms šeimoms

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-09-13 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-09-13 06:00
SEB banko automobilių rinkos ekspertai mano, kad lengvosios mašinos lietuviams vis dar yra prabangos dalykas. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotraukos
SEB šei­mos fi­nan­sų eks­per­tė Ju­li­ta Va­ra­naus­kie­nė siū­lo ge­rai pa­gal­vo­ti šei­moms, gau­nan­čioms vi­du­ti­nes pa­ja­mas ir jau tu­rin­čioms būs­to pa­sko­lą, ar ver­ta iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du įsi­gy­ti dar ir nau­ją au­to­mo­bi­lį, nes ta­da jų fi­nan­si­niai rei­ka­lai tap­tų la­bai įtemp­ti.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę SEB ban­kas su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, per ku­rią pri­sta­tė šių me­tų pir­mo­jo pus­me­čio au­to­mo­bi­lio įper­ka­mu­mo ro­dik­lį. Anot ana­li­ti­kų, šie­met lie­tu­viai ga­li įpirk­ti bran­ges­nius au­to­mo­bi­lius ne­gu per­nai, bet da­ro tai van­giai.

Kaip pa­aiš­kė­jo, dau­giau ga­li­my­bių va­ži­nė­ti nau­jo­mis ma­ši­no­mis at­si­ra­do vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­tiems vien­gun­giams ar­ba šei­moms, ku­rios nė­ra pa­ėmu­sios būs­to kre­di­to ar ap­si­kro­vu­sios ki­tais fi­nan­si­niais įsi­pa­rei­go­ji­mais. Ži­no­ma, bu­vo pa­mi­nė­ti ir tie žmo­nės, ku­rie gau­na kur kas di­des­nes ne­gu vi­du­ti­nes pa­ja­mas, ta­čiau dau­gu­ma jų ga­lė­jo ne­sun­kiai įpirk­ti nau­ją au­to­mo­bi­lį ir per­nai, ir už­per­nai, ir dar anks­čiau.

2016 me­tų pir­ma­sis pus­me­tis ypa­tin­gas tuo, kad, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu pra­ėju­sių me­tų lai­ko­tar­piu, ga­nė­ti­nai stai­ga, iš­kart net 8,5 proc., pa­ki­lo vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, pir­mą­jį ket­vir­tį (sa­vo skai­čia­vi­mus at­li­ko ir SEB ban­ko ana­li­ti­kai) jis sie­kė 583 eu­rus, o an­trą­jį – 600 eu­rų. Kar­tu, pa­sak SEB ban­ko šei­mos fi­nan­sų eks­per­tės J. Va­ra­naus­kie­nės, di­dė­jo ir įper­ka­mo au­to­mo­bi­lio kai­na. Per pus­me­tį ji pa­ki­lo net 400 eu­rų, ar­ba 4,6 pro­cen­to.

Pa­pil­do­mi eu­rai – naudotiems

SEB ban­ko šei­mos fi­nan­sų eks­per­tė aiš­ki­no, kad 2016-ųjų pir­mą­jį pus­me­tį vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mą gau­nan­tis ir fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­tu­rin­tis lie­tu­vis iš­per­ka­mą­ja nuo­ma jau ga­lė­jo įsi­gy­ti 9,1 tūkst. eu­rų kai­nuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį. J. Va­ra­naus­kie­nės tei­gi­mu, už to­kią su­mą įma­no­ma nu­si­pirk­ti nau­ją mi­ni, ma­žos kla­sės au­to­mo­bi­lį ar­ba eko­no­mi­nės kla­sės 5–8 me­tų apy­nau­ję leng­vą­ją ma­ši­ną.

Julita Varanauskienė: "Akivaizdu, kad turint būsto paskolą ir dar išperkamąja nuoma įsigijus naują automobilį, šeimos finansiniai reikalai tampa įtempti."

„At­siž­vel­giant į ge­riau­siai par­duo­da­mų au­to­mo­bi­lių de­šim­tu­ką ir rin­kos kai­nas tiek per­nai, tiek šie­met vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­tis vie­nas as­muo ga­lė­jo įsi­gy­ti tre­jų me­tų „Volks­wa­gen Golf“, ket­ve­rių – „O­pel Za­fi­ra“, pen­ke­rių – „Toyo­ta Aven­sis“ ar „Volks­wa­gen Pa­ssat“, sep­ty­ne­rių – „Au­di A6“, aš­tuo­ne­rių – 5 se­ri­jos BMW“, – var­di­jo SEB ban­ko šei­mos fi­nan­sų eks­per­tė.

SEB ban­ko Li­zin­go de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Sau­lius Mic­kus ap­gai­les­ta­vo, kad gy­ven­to­jai, nors jų ga­li­my­bės ir pa­di­dė­jo, vis tiek per­ka se­nes­nes bei pi­ges­nes ma­ši­nas. „Tik kas tre­čias įsi­gy­tas au­to­mo­bi­lis yra „jau­nes­nis“ nei de­šim­ties me­tų, o vi­du­ti­nė įper­ka­mo au­to­mo­bi­lio kai­na (3,7 tūkst. eu­rų) maž­daug du su pu­se kar­to ma­žes­nė už tą, ku­rią ga­lė­tų už ma­ši­ną mo­kė­ti vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį gau­nan­tis as­muo, su­da­ran­tis iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tį stan­dar­ti­nė­mis są­ly­go­mis“, – kal­bė­jo vie­nas SEB ban­ko va­do­vų.

Di­dė­jan­čios gy­ven­to­jų pa­ja­mos le­mia, kad gau­sė­ja žmo­nių, ku­rie iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du įsi­gy­ja ne­nau­jus au­to­mo­bi­lius. „Y­pač dau­gė­ja taip nu­pirk­tų nau­do­tų au­to­mo­bi­lių. Nau­jau­siais Lie­tu­vos ban­kų aso­cia­ci­jos duo­me­ni­mis, nuo 2015 me­tų an­tro­jo ket­vir­čio iki 2016-ųjų an­tro­jo ket­vir­čio, pa­ly­gin­ti su ati­tin­ka­mu anks­tes­nių me­tų lai­ko­tar­piu, iš­per­ka­mą­ja nuo­ma įsi­gy­tų ne­nau­jų ma­ši­nų skai­čius rin­ko­je pa­di­dė­jo nuo 3,2 tūkst. iki 3,7 tūks­tan­čio“, – pa­brė­žė S. Mic­kus.

Kar­tu SEB ban­ko eks­per­tai ne­tie­sio­giai pri­pa­ži­no, kad Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, veng­da­mi iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du pirk­ti nau­jus au­to­mo­bi­lius ir ap­si­krau­ti di­de­liais fi­nan­si­niais įsi­pa­rei­go­ji­mais, el­gia­si pra­gma­tiš­kai.

Pa­ta­rė nerizikuoti

SEB ban­ko šei­mos fi­nan­sų eks­per­tė J. Va­ra­naus­kie­nė ne­dve­jo­da­ma re­ko­men­duo­tų įsi­gy­ti nau­ją ma­ši­ną tik toms vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­čioms šei­moms ar vien­gun­giams, ku­rie ne­tu­ri būs­to pa­sko­lų ar­ba ki­tų fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų. Jų tu­rin­tie­siems eko­no­mis­tė pa­tar­tų „ge­rai pa­svars­ty­ti“.

Pa­sak J. Va­ra­naus­kie­nės, Lie­tu­vo­je yra daug žmo­nių, ku­rie no­rė­tų va­ži­nė­ti nau­jais au­to­mo­bi­liais, bet jų įpirk­ti ne­lei­džia gau­na­mos pa­ja­mos. Da­lis to­kių gy­ven­to­jų net ne­ga­li pa­sis­ko­lin­ti, nes ne­ati­tin­ka Lie­tu­vos ban­ko ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų. „Ir ši gru­pė, ku­riai pri­klau­so ma­žai už­dir­ban­tys žmo­nės, be­dar­biai, pen­si­nin­kai, yra gau­siau­sia. To­dėl nuo­lat at­nau­ji­nant dis­ku­si­jas dėl au­to­mo­bi­lio nau­do­to­jo mo­kes­čio įve­di­mo rei­kė­tų pa­žy­mė­ti, jog ma­ši­nos Lie­tu­vo­je vis dar te­bė­ra pra­ban­gos da­ly­kas. Daug kas jas per­ka tik dėl to, kad la­bai rei­kia trans­por­to prie­mo­nės“, – dės­tė SEB ban­ko šei­mos ana­li­ti­kė.

J. Va­ra­naus­kie­nė pa­ly­gi­no nau­jo ir nau­do­to au­to­mo­bi­lio eksp­loa­ta­ci­jos iš­lai­das ir iš­siaiš­ki­no: iš­lai­ky­ti ne­nau­ją ma­ši­ną kai­nuo­ja maž­daug per­pus pi­giau. SEB ban­ko skai­čia­vi­mu, vi­du­ti­nės nau­jo au­to­mo­bi­lio eksp­loa­ta­ci­jos iš­lai­dos per me­tus su­da­ro be­veik 4,8 tūkst. eu­rų, apy­nau­jo nau­do­to – dau­giau kaip 2,4 tūkst. eu­rų.

SEB ban­ko šei­mos fi­nan­sų ana­li­ti­kė abe­jo­ja, ar vi­sais at­ve­jais ver­ta pirk­ti nau­ją trans­por­to prie­mo­nę net ir toms šei­moms bei vien­gun­giams, ku­rie ati­tin­ka Lie­tu­vos ban­ko ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus ir ga­li iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du įsi­gy­ti to­kią ma­ši­ną. „No­rė­jo­me su­ži­no­ti, ko­kių ga­li­my­bių nu­si­pirk­ti nau­ją au­to­mo­bi­lį tu­ri Vil­niu­je gy­ve­nan­ti šei­ma, ku­ri dar ne­au­gi­na vai­kų, bet jau yra pa­ėmu­si būs­to pa­sko­lą. Ir pri­ėjo­me prie iš­va­dos, kad tos ga­li­my­bės la­bai ri­bo­tos“, – pa­brė­žė J. Va­ra­naus­kie­nė.

Skai­čia­vi­mai at­lik­ti tu­rint ome­ny­je tai, jog abu šei­mos na­riai gau­na vi­du­ti­nes pa­ja­mas (1200 eu­rų), ke­ti­na pa­si­ra­šy­ti stan­dar­ti­nę pen­ke­rių me­tų iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tį su vi­du­ti­ne 5 proc. pa­lū­ka­nų nor­ma, o mė­ne­si­nė įmo­ka ne­vir­ši­ja Lie­tu­vos ban­ko rei­ka­lau­ja­mos 40 proc. pa­ja­mų su­mos. SEB ban­ko duo­me­ni­mis, vi­du­ti­nė būs­to pa­sko­los įmo­ka sos­ti­nė­je sie­kia 270 eu­rų per mė­ne­sį, ma­ši­nos eksp­loa­ta­ci­jai per tą pa­tį lai­ką iš­lei­džia­ma maž­daug 103 eu­rai, o per­kant ma­žą au­to­mo­bi­lį vi­du­ti­nė iš­per­ka­mo­sios nuo­mos įmo­ka kas mė­ne­sį su­da­ro 144 eu­rus.

„To­kiu at­ve­ju vi­siems ki­tiems šei­mos po­rei­kiams, tarp jų – būs­tui iš­lai­ky­ti, mais­tui ir pa­na­šiai, lik­tų 783 eu­rai. Aki­vaiz­du, kad tu­rint būs­to pa­sko­lą ir dar iš­per­ka­mą­ja nuo­ma įsi­gi­jus nau­ją au­to­mo­bi­lį, šei­mos fi­nan­si­niai rei­ka­lai tam­pa įtemp­ti. Jei vis dėl­to šei­mos ryž­tų­si to­kiai in­ves­ti­ci­jai, rei­kė­tų bent jau ap­sid­raus­ti ir būs­to pa­sko­los su­tar­tį pa­si­ra­šy­ti su fik­suo­to­mis, o ne kin­ta­mo­mis pa­lū­ka­no­mis“, – įspė­jo SEB ban­ko šei­mos fi­nan­sų eks­per­tė.

Por­ta­lo au­top­lius.lt duo­me­ni­mis, 2016 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį Lie­tu­vo­je bu­vo su­da­ry­ta 187 tūkst. au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo ir pir­ki­mo san­do­rių, iš jų 12,2 tūkst. (6,5 proc.) – tarp nau­jų ma­ši­nų par­da­vė­jų ir pir­kė­jų. Be­veik vi­si nau­ji au­to­mo­bi­liai Lie­tu­vo­je įsi­gy­ja­mi iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
vardas  88.222.70.114 2016-09-13 22:59:00
Del "zaliuju" auto mokesciu/nauju auto.. Jie turi prasme tik auto pramone turinciose valstybese, skatina savos produkcijos vartojima. Pas mus skatintu kruvinai uzdirbtu euru isvezima dideliais kiekiais, todel visiskai nepalaikau. Tegul geriau turi darbo bent jau vietiniai servisai.
0 0  Netinkamas komentaras
pirmyn i praeiti  78.60.168.138 2016-09-13 08:16:57
Gali ir netureti bus to paskolos, bet jei turi vaiku - irgi nauja masina gali nuvaryti i bankrota. Jei ives zalia mokesti - gas pats bus ir perkant apynaujus naudotus...
1 0  Netinkamas komentaras
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami