Nauji elektromobiliai ir kompaktai nelaukiami prie Baltijos

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-02-15 15:11
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-02-15 15:11
Pernai estai beveik nustojo pirkti elektromobilius "Nissan Leaf".  LŽ archyvo nuotrauka
Tarp de­šim­ties 2015 me­tų di­džiau­sią ne­igia­mą par­da­vi­mo po­ky­tį Bal­ti­jos ša­ly­se fik­sa­vu­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­lių vi­si pri­klau­so skir­tin­goms mar­kėms. Lie­tu­vo­je blo­giau­sių­jų de­šim­tu­kuo­se at­si­dū­rė po du „Fiat“ ir „Su­zu­ki“, Lat­vi­jo­je – du „Volks­wa­gen“, Es­ti­jo­je – du „Nis­san“ mo­de­liai.

Per­nai, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, Bal­ti­jos ša­ly­se la­biau­siai (97,1 proc.) kri­to kom­pak­ti­nio se­da­no „Chev­ro­let Cruz“ re­gis­tra­vi­mas. Bet tu­rint ome­ny­je, kad ši Ame­ri­kos kom­pa­ni­ja nu­sto­jo par­da­vi­nė­ti sa­vo nau­jas ma­ši­nas Eu­ro­po­je, tarp jų – Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je, toks re­zul­ta­tas yra lo­giš­kas. „Chev­ro­let Cruz“ mo­de­lis mi­ni­mas tik tarp de­šim­ties blo­giau­siai re­gis­truo­tų au­to­mo­bi­lių Lie­tu­vo­je. 2015 me­tais mū­sų ša­ly­je bu­vo įre­gis­truo­ti du ame­ri­kie­tiš­ki kom­pak­ti­niai se­da­nai, ar­ba 71,4 proc. ma­žiau nei prieš dve­jus me­tus, tad „Chev­ro­let Cruz“ pa­si­da­li­jo 10–11 vie­tas su „Mer­ce­des-Benz GLK“. Tai ro­do ty­ri­mų bend­ro­vės „Da­ta­Cen­ter“ pa­teik­ti duo­me­nys .

Elek­tro­mo­bi­li­za­ci­jos fias­ko Estijoje

Ana­li­zuo­jant bend­rą Bal­ti­jos ša­lių ir kiek­vie­nos jų sta­tis­ti­ką at­ski­rai, akį rė­žia tai, kad blo­giau­siai re­gis­truo­tų mo­de­lių de­šim­tu­kuo­se yra daug ma­žų ir kom­pak­ti­nių au­to­mo­bi­lių, taip pat – elek­tro­mo­bi­lių.

Tarp tų ma­ši­nų, ku­rios per­nai la­biau­siai pra­ra­do Bal­ti­jos ša­lių vai­ruo­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mą, ket­vir­to­je vie­to­je at­si­dū­rė ja­po­niš­ka elek­tra va­ro­ma ma­ši­na „Nis­san Leaf“ (-90 proc.), šeš­to­je – „Re­nault Zoe“ (-85,7 proc.) ir de­vin­to­je – ame­ri­kie­tiš­ka „O­pel Am­pe­ra“ (-83,2 proc.). Bend­rai Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je 2015 me­tais bu­vo nu­pirk­ta la­bai ne­daug šių au­to­mo­bi­lių: 21 – „Leaf“, 2 – „Zoe“ ir 1 – „Am­pe­ra“.

La­biau­siai nuo elek­tro­mo­bi­lių grę­žė­si es­tai. Tarp de­šim­ties Es­ti­jo­je di­džiau­sią ne­igia­mą re­gis­tra­vi­mo po­ky­tį per­nai fik­sa­vu­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių yra ir „O­pel Am­pe­ra“ (da­li­jo­si 6–7 vie­tas su „Fiat Pun­to“ ir „Nis­san Pa­tfin­der“), ir po­pu­lia­riau­sias pa­sau­ly­je elek­tro­mo­bi­lis „Nis­san Leaf“. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, per­nai jo re­gis­tra­vi­mo kri­ti­mas Es­ti­jo­je sie­kė net 94,6 proc., tai bu­vo an­tras blo­giau­sias re­zul­ta­tas po „Su­zu­ki Grand Vi­ta­ra“ (-95,2 proc.).

Lie­tu­vo­je ir Lat­vi­jo­je blo­giau­sių pra­ėju­sių leng­vų­jų trans­por­to prie­mo­nių de­šim­tu­kuo­se elek­tro­mo­bi­lių nė­ra. Blo­gus nau­jų elek­tro­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tus Bal­ti­jos rin­ko­je be­veik nu­lė­mė es­tai.

Ga­li bū­ti, kad blo­gas pra­ėju­sių me­tų elek­tro­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas Es­ti­jo­je sa­vi­tai at­spin­di pa­dė­tį rin­ko­je, kai po di­de­lės eu­fo­ri­jos at­ei­na blai­vy­mo­si me­tas. 2009–2013 me­tais Es­ti­ja sky­rė mil­ži­niš­kas lė­šas sa­vo ša­lies elek­tro­mo­bi­li­za­ci­jai, pa­sta­tė įkro­vi­mo sto­te­lių tink­lą, kom­pen­sa­vo pu­sę elek­tro­mo­bi­lių kai­nos juos įsi­gy­jan­tiems pi­lie­čiams. Vi­sas pa­sau­lis gy­rė Es­ti­ją kaip vie­ną pa­žan­giau­sių pa­sau­lio vals­ty­bių, ku­ri ša­lies trans­por­tą ener­gin­gai pe­ro­rien­tuo­ja prie eko­lo­giš­kų ener­gi­jos šal­ti­nių. Ta­čiau ne­li­kus par­amos, at­ro­do, su­bliuš­ko ir gra­ži grei­tos elek­tro­mo­bi­li­za­ci­jos vi­zi­ja.

Ne­vy­kė­liai „ma­žy­liai“ ir „kompaktai“

Esant blo­gai geo­po­li­ti­nei si­tua­ci­jai ap­link re­gio­ną, ra­cio­na­lu bū­tų gal­vo­ti, kad pra­ėju­siais me­tais la­biau­siai tu­rė­jo ma­žė­ti pra­ban­gių, rep­re­zen­ta­ci­nių ir iš­skir­ti­nių leng­vų­jų trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mas. Iš da­lies toks pro­ce­sas vy­ko Es­ti­jo­je. Tuo pat me­tu Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je bran­gios ma­ši­nos bu­vo tie­siog graibs­to­mos, o la­biau­siai trau­kė­si tra­di­ci­niais de­ga­lais va­ro­mų ma­žų ir kom­pak­ti­nių leng­vų­jų trans­por­to prie­mo­nių rin­ka.

Bend­ra­me de­šim­ties blo­giau­siai re­gis­truo­tų mo­de­lių Bal­ti­jos ša­ly­se są­ra­še tarp ma­žiau­sių ir kiek di­des­nių va­di­na­mų­jų gol­fo kla­sės leng­vų­jų ma­ši­nų ran­da­me ke­tu­ris mo­de­lius („Chev­ro­let Cruz“, „Fiat Pa­nda“, „Peu­geot 301“ ir „Su­zu­ki Gran Vi­ta­ra“). Iš bran­ges­nių mo­de­lių – spor­ti­nį „Toyo­ta GT86“ ir pra­ban­gų ku­pė „Au­di A5“, taip pat – pi­ka­pą „Dod­ge Du­ran­go“.

Lie­tu­vo­je blo­giau­siais 2015 me­tais re­gis­truo­tų de­šim­ties nau­jų au­to­mo­bi­lių są­ra­še – net 8 mo­de­liai („Fiat Pa­nda“, „Su­zu­ki SX4“, „Volks­wa­gen Beet­le“, „Su­zu­ki Swift“, „O­pel Adam“, „Ci­troen C3“, „Seat To­le­do“ ir „Chev­ro­let Cruz“), ku­rie pri­ski­ria­mi ma­žų­jų ir kom­pak­ti­nių au­to­mo­bi­lių kla­sei. Li­ku­sie­ji du mo­de­liai („Ford S-MAX“ ir „Mer­ce­des-Benz GLK“) yra ati­tin­ka­mai di­de­lis vie­na­tū­ris ir pres­ti­ži­nis vi­su­rei­gis.

Lat­vi­jos 2015 me­tų kri­ti­mų de­šim­tu­ke – 5 ma­ši­nos („Volks­wa­gen up!“, „Volks­wa­gen Beet­le“, „Mi­ni Cou­pe“, „Ško­da Ci­ti­go“ ir „Au­di A3“), pri­klau­so ma­žie­siems ir kom­pak­ti­niams mo­de­liams. Są­ra­še dar yra iš­skir­ti­nis vi­su­rei­gis („Pors­che Cay­man“), pra­ban­gus se­da­nas („Volks­wa­gen Phae­ton“), 2 vie­na­tū­riai („Nis­san NV200“ ir „Peu­geot 5008“) ir vi­du­ti­nės kla­sės ma­ši­na („Peu­geot 508“).

Es­ti­jo­je per­nai tarp di­džiau­sią ne­igia­mą re­gis­tra­vi­mo po­ky­tį fik­sa­vu­sių de­šim­ties nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ma­žų­jų ir kom­pak­ti­nių kla­sei pri­klau­so 3 („Su­zu­ki Gran Vi­ta­ra“, „Fiat Pun­to“ ir „Peu­geot 301“), bet yra dau­giau elek­tro­mo­bi­lių ir bran­gių ma­ši­nų. Tarp jų – du bran­gūs su­nkie­ji vi­su­rei­giai („Nis­san Pa­tfin­der“ ir G kla­sės „Mer­ce­des-Benz“), taip pat – itin pra­ban­gus se­da­nas „Le­xus GS“.

Tri­jo­se Bal­ti­jos ša­ly­se di­džiau­sią ne­igia­mą re­gis­tra­vi­mo po­ky­tį 2015 me­tais fik­sa­vu­sių nau­jų trans­por­to prie­mo­nių mo­de­lių de­šim­tu­kas

VietaModelisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Chev­ro­let Cruz“2 (69)**–97,1
2.„Toyo­ta GT86“1(14)–92,9
3.„Dod­ge Durango“1(13)–92,3
4.„Nis­san Leaf“21(210)–90
5.„Fiat Panda“10(115)–91,3
6.„Re­nault Zoe“21(14)–85,7
7.„Peu­geot 301“4(31)–87,1
8–9.„Au­di A5“1(6)–83,3
8–9.„O­pel Ampera“1(6)–83,3
10.„Su­zu­ki Grand Vitara“8(45)–82,2

*Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais.

**2014 me­tų re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Lie­tu­vo­je di­džiau­sią ne­igia­mą re­gis­tra­vi­mo po­ky­tį 2015 metais fik­sa­vu­sių nau­jų trans­por­to prie­mo­nių mo­de­lių de­šim­tu­kas

VietaModelisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Fiat Panda“1(81)**–98,8
2.„Su­zu­ki SX4“8(91)–91,2
3.„Volks­wa­gen Beetle“1(9)–88,9
4–5.„Su­zu­ki Swift“1(7)–85,7
4–5.„O­pel Adam“1(7)–85,7
6.„Ci­troen C3“2(11)–81,8
7.„Seat Toledo“1(5)–80
8.„“Ford S_MAX“6(23)–73,9
9–10.„Mer­ce­des-Benz GLK“4(14)–71,4
9–10.„Chev­ro­let Cruz“2(7)–71,4

*Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais.

**2014 me­tų re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Lat­vi­jo­je di­džiau­sią ne­igia­mą re­gis­tra­vi­mo po­ky­tį 2015 me­tais fik­sa­vu­sių nau­jų trans­por­to prie­mo­nių mo­de­lių de­šim­tu­kas

VietaModelisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
9.„Volks­wa­gen up!“5(163)**–96,9
10.„Volks­wa­gen Beetle“1(9)–88,9
11.„Peu­geot 5008“12(75)–84
12.„Mi­ni Coupe“1(6)–83,3
13.„Ško­da Citigo“1(4)–75
14.„Peu­geot 508“29(113)–74,3
15.„Au­di A3“2(75)–73,3
16.„Nis­san NV200“6(18)–66,8
9–10.„Pors­che Cayman“1(3)–66,7
9–10.„Mer­ce­des-Benz GLK“4(14)–71,4

*Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais.

**2014 me­tų re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Es­ti­jo­je di­džiau­sią ne­igia­mą re­gis­tra­vi­mo po­ky­tį 2015 metais fik­sa­vu­sių nau­jų trans­por­to prie­mo­nių mo­de­lių de­šim­tu­kas

VietaModelisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Su­zu­ki Grand Vitara“1(21)**–95,2
2.„Nis­san Leaf“11(204)–94,6
3.„Dod­ge Durango“1(12)–91,7
4.„Toyo­ta GT86“1(11)–90,9
5.„Fiat Punto“1(9)–88,4
6–9.„Nis­san Patfinder“1(6)–83,3
6–9.„O­pel Ampera“1(6)–83,3
6–9.G kla­sės „Mer­ce­des-Benz“1(6)–83,3
6–9.„Peu­geot 301“4(24)–83,3
10.„Le­xus GS“8(30)–73,3.

*Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais.

**2014 me­tų re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: „Da­ta­Cen­ter“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Taig  78.60.168.138 2016-02-20 11:23:25
Statistika tokia.
0 0  Netinkamas komentaras
Aha  86.38.138.37 2016-02-17 08:58:59
matyt, ne visi blogiausi. Jei žmogus nusipirko naują automobilį pernai, o neperka šiemet, tai nereiškia, kad jis blogas
0 0  Netinkamas komentaras
Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas po­li­to­lo­gas Prze­mys­ław Piotr Żu­raws­ki vel Gra­jews­ki ma­no, kad po SSRS žlu­gi­mo de­mo­kra­ti­ja Ru­si­jo­je ne­įsit­vir­ti­no dėl tam tikrų is­to­ri­nių prie­žas­čių. [...]
Bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ at­si­sa­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei grą­žin­ti 174 tūkst. eu­rų, už ku­riuos ji pir­ko at­sar­gi­nę lauko vir­tu­vės įran­gą.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami