REKLAMA

Nauji „Grindos“ barstytuvai spartins darbus sostinėje

Jonas MACKEVIČIUS red@lzinios.lt 2016-03-26 06:00
Jonas MACKEVIČIUS
red@lzinios.lt 2016-03-26 06:00
Vilniaus miesto savivaldybei priklausanti bendrovė „Grinda“ už dešimt išnuomotų D serijos „Renault Trucs“ išperkamosios nuomos kompanijai kas mėnesį mokės apie 20 tūkst. eurų įmoką. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotraukos
Sos­ti­nės bend­ro­vė „Grin­da“, ku­rios 100 proc. ak­ci­jų val­do Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė, už 784 tūkst. eu­rų (be PVM) iš­si­nuo­mo­jo de­šimt sa­vi­var­čių su­nkve­ži­mių su snie­go va­ly­tu­vais ir šla­pių drus­kų bars­ty­tu­vais. Jie, ža­da­ma, maž­daug penk­ta­da­liu pa­da­rys na­šes­nį vil­nie­čių ke­li­nin­kų dar­bą.

Ket­vir­ta­die­nį nau­jie­ji D se­ri­jos „Re­nault Trucks“ bu­vo pri­sta­ty­ti ži­niask­lai­dai. Kiek­vie­nas sa­vi­var­tis tu­ri mak­si­ma­lias 280 AG ir di­džiau­sią 1050 Nm su­ki­mo mo­men­tą. Su­nkve­ži­mis sve­ria 18 to­nų, su­ki­mo mo­men­tas ra­tams per­duo­da­mas per 9 laips­nių pa­va­rų dė­žę. Ma­ši­nos kė­bu­las yra su­stip­rin­tas, o jo vien­pu­sio ver­ti­mo prie­ka­bo­je tel­pa 8,5 kub. me­tro bi­rių­jų me­džia­gų ar­ba as­fal­to. D se­ri­jos „Re­nault Trucks“ taip pat su­mon­tuo­tas drus­kos ir / ar smė­lio bars­ty­tu­vas su drė­ki­ni­mo sis­te­ma, jo tal­pa – 5,2 kub. me­tro. Pra­ncū­ziš­kas sa­vi­var­tis ga­li bars­ty­ti smė­lį ir / ar drus­ką nuo 2 iki 12 me­trų plo­čio ruo­že. Bars­ty­tu­ve taip pat yra 2400 li­trų tal­pos ba­kas, į ku­rį pi­la­mas drė­ki­ni­mo skys­tis. Prie­ki­nė­je D se­ri­jos „Re­nault Trucks“ da­ly­je ga­li bū­ti už­ka­bin­tas 3,2 me­tro plo­čio snie­go va­ly­tu­vas. Su­nkve­ži­miuo­se su­mon­tuo­ta GPS įran­ga, tad ga­li­ma ste­bė­ti, kur rea­liu lai­ku lai­ku yra su­nkve­ži­miai ir ką jie vei­kia.

Pa­si­džiau­gė pi­gia nuoma

Nau­juo­sius sa­vi­var­čius „Grin­da“ iš­si­nuo­mo­jo pa­gal veik­los nuo­mos su­tar­tį 4 me­tams. To­kiam pa­čiam lai­kui au­to­mo­bi­lių par­da­vė­ja bend­ro­vė „Vol­vo Lie­tu­va“ įsi­pa­rei­go­jo at­lik­ti ir ga­ran­ti­nį su­nkve­ži­mių re­mon­tą. Pa­skui tech­ni­ka bus grą­žin­ta par­da­vė­jams. Kaip sa­kė „Grin­dos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Vi­lū­nas, „il­giau eksp­loa­tuo­ti bars­ty­mo tech­ni­kos ne­ap­si­mo­ka, nes pra­rū­di­ja kė­bu­lai“.

Algimantas Vilūnas: “Šaltuoju metų laiku šios mašinos valys ir barstys kelius, o šiltuoju - vežios asfaltą ir kitas statybines medžiagas Vilniaus gatvėms tiesti ir remontuoti. ”

„Pir­ko­me nau­ją tech­ni­ką už sa­vo lė­šas, to­dėl sten­gė­mės griež­tai tau­py­ti, – pri­sta­ty­da­mas sa­vi­var­čius juo­ka­vo vers­li­nin­kas. – At­ro­do, mums pa­vy­ko. Kas mė­ne­sį mo­kė­si­me šiek tiek dau­giau nei 18 tūkst. eu­rų nuo­mos mo­kes­čio (be PVM), o tai, įver­ti­nus šian­die­nos rin­ko­je vy­rau­jan­čias kai­nas, yra la­bai men­ki pi­ni­gai.“

A. Vi­lū­nas ti­ki­no, kad nau­jie­ji D kla­sės „Re­nault Trucks“ bus ne­del­siant „į­kin­ky­ti į dar­bą“. „Šal­tuo­ju me­tų lai­ku šios ma­ši­nos va­lys ir bars­tys ke­lius, o šil­tuo­ju – ve­žios as­fal­tą ir ki­tas sta­ty­bi­nes me­džia­gas Vil­niaus gat­vėms ties­ti ir re­mon­tuo­ti“, – aiš­ki­no bend­ro­vės „Grin­da“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

Ka­dan­gi si­nop­ti­kai ža­da, kad ko­vo pa­bai­go­je ar ba­lan­džio pra­džio­je ga­lų ga­le at­eis ti­kra­sis pa­va­sa­ris, kai bus nuo­la­tos šil­ta, at­gis ir sos­ti­nės gat­vių re­mon­tas. Vil­nie­čiai nau­juo­sius D kla­sės „Re­nault Trucks“ jau ga­lės iš­vys­ti prie lo­po­mo gat­vių grin­di­nio ar at­lie­kant ki­to­kius re­mon­to dar­bus.

„Re­nault“ ir MAZ: kaip die­na ir naktis

Pa­sak A. Vi­lū­no, nors D se­ri­jos „Vol­vo Trucks“ yra ga­lin­gi au­to­mo­bi­liai, mies­to „dar­bi­niams ark­liu­kams“ to­li gra­žu ne ga­lia svar­biau­sia. „Kiek­vie­nas mū­sų sa­vi­var­tis – ir tas, ku­ris ve­žio­ja as­fal­tą, ir ve­žio­jan­tis smė­lį ar drus­ką, vi­du­ti­niš­kai per par­ą nu­va­žiuo­ja 150 ki­lo­me­trų. To­dėl bars­ty­tu­vai nu­si­dė­vi ne nuo di­de­lės ri­dos ar per di­de­lio grei­čio, o dėl to, kad jų kė­bu­lai su­rū­di­ja nuo drus­kos, ku­rią pa­tys ve­žio­ja ir ku­ria bars­to­mos gat­vės, ar­ba tie­siog pa­sens­ta mo­ra­liš­kai. Ne pa­slap­tis, kad iki šiol bars­to­me gat­ves ir se­nu­tė­liais, pa­vyz­džiui, MAZ. Jų re­mon­tas la­bai pi­gus, ta­čiau šios ma­ši­nos su­nau­do­ja daug de­ga­lų, tech­niš­kai pa­se­nu­sios, la­bai pra­stos dar­bo są­ly­gos – tar­kim, nė­ra kon­di­cio­nie­rių ir ra­di­jo. Jau vien dėl to ver­tė­jo at­nau­jin­ti ma­ši­nų par­ką“, – pa­žy­mė­jo „Grin­dos“ va­do­vas.

Vers­li­nin­ko tei­gi­mu, šiuo me­tu „Grin­da“ dar­bams Vil­niu­je at­lik­ti tu­ri apie 170 trak­to­rių ir ma­ši­nų. Iš­si­nuo­mo­jus de­šimt nau­jau­sių bars­ty­tu­vų, apie 45 proc. „Grin­dos“ au­to­par­ko, A.Vi­lū­no tvir­ti­ni­mu, bus pa­žy­mė­ti „Re­nault“ mar­kės ženk­lu. Pra­dė­ju­si nau­do­ti D se­ri­jos „Re­nault Trucks“ įmo­nė ti­ki­si su­tau­py­ti to­nas de­ga­lų. „Skir­tin­gai nei mo­ra­liš­kai pa­se­nu­sių ma­ši­nų, vi­si be iš­im­ties nau­jų­jų „Re­nault“ sa­vi­var­čių me­cha­niz­mai yra val­do­mi hid­rau­li­kos ir kom­piu­te­rių. Tar­kim, kom­piu­te­riai sa­va­ran­kiš­kai tam ti­kro­mis, griež­tai nu­sta­ty­to­mis pro­por­ci­jo­mis mai­šo smė­lį ir drus­kos tir­pa­lą bei ki­tas me­džia­gas, ku­rios vė­liau pi­la­mos ant ke­lių“, – aiš­ki­no „Grin­dos“ va­do­vas.

Jis pa­sa­ko­jo, kad va­di­na­mo­ji šla­pių drus­kų įran­ga Lie­tu­vo­je nau­do­ja­ma maž­daug nuo 1992 me­tų, o pir­mo­sios šios ka­te­go­ri­jos ma­ši­nos val­dy­tos me­cha­ni­niu bū­du. „Sun­ku net įsi­vaiz­duo­ti, kiek pa­pil­do­mo dar­bo at­si­ras­da­vo vai­ruo­to­jui. Jis bū­da­vo pri­vers­tas lip­ti į kė­bu­lą ir pa­leis­ti ne vie­ną (sa­vi­var­čio), o du va­rik­lius. An­tra­sis mo­to­ras pri­vers­da­vo dirb­ti bars­ty­mo įran­gą. Įsi­vaiz­duo­kit, kiek de­ga­lų su­nau­do­da­vo pa­pil­do­mai vei­kian­ti jė­gai­nė. Da­bar an­tro va­rik­lio dar­bą at­lie­ka hid­rau­li­ka“, – kal­bė­jo A. Vi­lū­nas.

Ne­tru­kus „Grin­dos“ au­to­par­kas vėl ma­žės. At­va­žia­vus nau­jiems D se­ri­jos „Re­nault Trucks“ bend­ro­vė skelbs mo­ra­liai la­biau­siai pa­se­nu­sios tech­ni­kos par­da­vi­mo auk­cio­ną.

Au­to­par­kas at­jau­nė­jo ir „sustiprėjo“

Iš­si­nuo­mo­ju­si de­šimt nau­ju­tė­lai­čių sa­vi­var­čių „Re­nault Trucks“, bend­ro­vė „Grin­da“ val­dys ma­ši­nų par­ką, ku­ria­me 40 proc. tech­ni­kos yra ne se­nes­nė kaip ket­ve­rių me­tų. „Ma­ši­nų am­žius la­bai svar­bu. Ko­dėl? Be­ne dau­giau­sia iš­lai­dų pa­ti­ria­me dirb­da­mi nak­tį. Ypač ta­da, kai at­lik­ti už­duo­čių iš­va­žiuo­ja se­nie­nos, ku­rios daž­nai gen­da. Dėl to me­cha­ni­nė­se dirb­tu­vė­se nuo­lat pri­vers­ti bu­dė­ti bent pen­kio­li­ka me­cha­ni­kų, kad su­ge­du­sią tech­ni­ką ope­ra­ty­viai pa­tai­sy­tų. Kos­me­tiš­kai par­emon­ta­vus vie­ną ar ki­tą sa­vi­var­tį, jis vėl ne­il­gam iš­vyks­ta dirb­ti. Ta­čiau to­kia di­de­lė „ro­ta­ci­ja“ smar­kiai ker­ta įmo­nei per ki­še­nę“, – pa­sa­ko­jo A. Vi­lū­nas.

„Grin­dos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius kaip la­bai tei­gia­mą da­ly­ką mi­nė­jo tai, kad pra­ncū­zų ga­min­to­jas D kla­sės „Re­nault Trucks“ ga­mi­na su­stip­rin­tais kė­bu­lais. Pa­sak A. Vi­lū­no, Vil­niaus gat­vėms bars­ty­ti taip, kaip da­bar rei­ka­lau­ja ga­lio­jan­tys nor­ma­ty­vai, rei­ka­lin­ga 51 ma­ši­na. „Mū­sų tech­ni­kai nu­sta­ty­ti nor­ma­ty­vai yra bai­sūs. Pa­gal juos vie­nas sa­vi­var­tis per pa­mai­ną pri­va­lo nu­va­ly­ti 25 ki­lo­me­trus gat­vių. Ne­tgi nu­va­žiuo­ti leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu to­kį at­stu­mą, koks yra Vil­nius, pri­rei­kia lai­ko. O sa­vi­var­čiai juk ne­va­žiuo­ja tie­siai. Nu­va­žia­vę į ob­jek­tą jie iš­pi­la smė­lį ar drus­ką, nuo­lat grįž­ta pa­si­pil­dy­ti jo at­sar­gų. Ir iš­ei­na taip, kad per pa­mai­ną su­ka­ria­ma daug dau­giau ki­lo­me­trų nei tos nor­ma­ty­vuo­se nu­sta­ty­tos dvi su tru­pu­čiu de­šim­tys. Il­giems at­stu­mams įveik­ti rei­ka­lin­gos iš­tver­min­gos ir ypač tvir­tos ma­ši­nos“, – dės­tė A.Vi­lū­nas.

To­dėl, pa­sak vers­li­nin­ko, bars­ty­tu­vai su­stip­rin­tais kė­bu­lais yra ne pra­ban­ga, o bū­ti­ny­bė. Bend­ro­vės „Grin­da“ va­do­vo žo­džiais ta­riant, nors įmo­nė dar tu­ri ir se­nų MAZ, jų stip­ru­mas ka­tas­tro­fiš­kai at­si­lie­ka nuo nau­jų va­ka­rie­tiš­kų sa­vi­var­čių. „Sus­tip­rin­ti kė­bu­lai bu­vo vie­nas svar­biau­sių kon­kur­so rei­ka­la­vi­mų nau­jiems sa­vi­var­čiams pirk­ti“, – pa­žy­mė­jo bend­ro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

Pri­sta­ty­me da­ly­va­vęs ofi­cia­lios „Re­nault“ at­sto­vės UAB „Vol­vo Lie­tu­va“ su­nkve­ži­mių par­da­vi­mo di­rek­to­rius Ma­rius Lu­ko­šius pa­tiks­li­no, kam pir­miau­sia rei­ka­lin­gi su­stip­rin­ti kė­bu­lai.

„Ve­žio­ti as­fal­tą, smė­lį, drus­ką ir ją bars­ty­ti, va­ly­ti snie­gą – tai dar­bai, pri­ski­ria­mi prie la­bai su­nkių. „Re­nault“ pre­kės ženk­las ir iš­sis­ki­ria pir­miau­sia tuo, kad pra­ncū­ziš­ki su­nkve­ži­miai yra idea­liai pri­tai­ky­ti to­kiems su­nkiems, va­di­na­mie­siems ins­truk­ci­niams sta­ty­bos ir ke­lių tie­si­mo dar­bams“, – sa­kė bend­ro­vės „Vol­vo Lie­tu­va“ at­sto­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Dau­gu­ma par­ti­jų at­sto­vų la­biau­siai ko­rum­puo­to­mis lai­ko že­mėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jas, po­li­ti­nes par­ti­jas ir sa­vi­val­dy­bes, o ko­rup­ci­ją lai­ko vie­na iš opiau­sių prob­le­mų ša­ly­je, ro­do „Trans­pa­ren­cy [...]
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Kas an­tra ma­ža ir vi­du­ti­nė Lie­tu­vos įmo­nė te­ri­to­ri­nes dar­bo bir­žas įvar­di­ja kaip įstai­gas, la­biau­siai padedančias plė­to­ti vers­lą. 
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami