Nauji ir galingi automobiliai – ir „Žalgirio“ arenoje, ir Kauno senamiestyje

Kristina KUČINSKAITĖ k.kucinskaite@lzinios.lt 2014-09-19 14:30
Kristina KUČINSKAITĖ
k.kucinskaite@lzinios.lt 2014-09-19 14:30
Kau­ne šis sa­vait­ga­lis „paš­vęs­tas“ au­to­mo­bi­liams: nau­jų­jų, dar gy­vai ne­re­gė­tų ger­bė­jai rink­sis „Žal­gi­rio“ are­no­je, o no­rin­tie­ji pa­si­gė­rė­ti ga­lin­go­mis, ra­ly­je da­ly­vau­jan­čio­mis ma­ši­no­mis – se­na­mies­ty­je.

Par­oda – kas dve­jus metus

Kas du me­tus vyks­tan­čios spe­cia­li­zuo­tos au­to­mo­bi­lių, ser­vi­so įran­gos, au­to­de­ta­lių ir pa­slau­gų par­odos „Kau­no au­to­mo­bi­lių die­nos 2014“ da­ly­viai rin­kos nau­jie­nas pri­sta­ti­nės tris die­nas.

Par­odos or­ga­ni­za­to­rių „Eks­po­zi­ci­jų cen­tro“ at­sto­vų tei­gi­mu, pa­sta­ruo­ju me­tu Lie­tu­vo­je ste­bi­mas ženk­lus au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mų šuo­lis. Lie­tu­vo­je vei­kian­tys ofi­cia­lūs au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų at­sto­vai liu­di­ja, kad ša­lies vai­ruo­to­jai no­riai at­si­nau­ji­na sa­vo au­to­mo­bi­lių par­ką. To­dėl par­odo­je ne­sti­ga nau­jų ir tarp pir­kė­jų po­pu­lia­riau­sių au­to­mo­bi­lių mo­de­lių pri­sta­ty­mų. Par­odos lan­ky­to­jų lau­kia nau­jau­sių au­to­mo­bi­lių „Ford“, „Kia“, „Le­xus“, „Li­gier“, „Mer­ce­des Benz“, „Nis­san“, „Re­nault“, „Seat“, „Ško­da“, „Toyo­ta“ ir ki­tų mo­de­lių pri­sta­ty­mas, nau­jau­sių ar mo­der­ni­zuo­tų mo­to­cik­lų „CFMO­TO“, „Du­ca­ti“, „Royal En­field“ mo­de­lių bei jų prie­dų de­mons­tra­vi­mas, nau­jų au­to­mo­bi­lių ban­do­mie­ji va­žia­vi­mai.

Kol vie­ni par­odos lan­ky­to­jai rink­sis nau­jas trans­por­to prie­mo­nes, ki­ti ga­lės įver­tin­ti sa­vo trans­por­to prie­mo­nių tech­ni­nę būk­lę – spe­cia­lis­tai ne­mo­ka­mai at­liks diag­nos­ti­ką par­odos lan­ky­to­jų au­to­mo­bi­liams, ne se­nes­niems nei 10 me­tų. In­for­ma­ci­ja apie šiai diag­nos­ti­kai bū­ti­ną iš­anks­ti­nę re­gis­tra­ci­ją pa­tei­kia­ma par­odos or­ga­ni­za­to­rių sve­tai­nė­je.

Ne tik eks­po­na­tų apžiūra

Par­odos me­tu ne­stigs įvai­rių ren­gi­nių, ku­rie lan­ky­to­jus vi­lios par­odo­je ap­si­lan­ky­ti ne tik vie­ną die­ną.

Pir­mą­ją par­odos die­ną lan­ky­to­jai ga­lės tap­ti Kau­ne star­tuo­sian­čio ra­lio „Kau­no ru­duo 2014“ tech­ni­nės ko­mi­si­jos dar­bo liu­dy­to­jais. Ki­tos die­nos va­ka­re par­odos me­tu bus skel­bia­mi ra­lio re­zul­ta­tai, vė­liau ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ja per­si­kels į Ro­tu­šės aikš­tė­je vyk­sian­čią Kau­no se­na­mies­čio se­zo­no už­da­ry­mo šven­tę.

Par­odos me­tu taip pat pa­aiš­kės 13-ą kar­tą Lie­tu­vos žur­na­lis­tų au­tok­lu­bo or­ga­ni­zuo­ja­mo kon­kur­so „Ge­riau­sias Lie­tu­vos vai­ruo­to­jas 2014“ nu­ga­lė­to­jas. Rug­sė­jo 20 die­ną, 14 val. prie „Žal­gi­rio“ are­nos vyks pa­sku­ti­nio, tre­čio­jo at­ran­kos eta­po ba­ta­li­jos, o jau ki­tą die­ną nuo pat 9 val. ry­to dėl nu­ga­lė­to­jų lau­rų var­žy­sis kon­kur­so fi­na­lis­tai. At­ran­kos eta­puo­se var­žy­sis tei­sin­gai at­sa­kiu­sie­ji į or­ga­ni­za­to­rių klau­si­mus, pa­teik­tus vie­na­me di­džiau­sių in­ter­ne­to nau­jie­nų por­ta­lų.

Dar vie­nas įspū­din­gas par­odos ren­gi­nys – tarp­tau­ti­nės au­to­mo­bi­lių gar­so var­žy­bos „Sound Ser­vi­ce tau­rė 2014“. Bend­ro­vė „Sound Ser­vi­ce“ kvie­čia au­to­mo­bi­lių gar­so en­tu­zias­tus su­si­rung­ti dėl ko­ky­biš­kiau­siai ir gar­siau­siai gro­jan­čių au­to­mo­bi­lių var­do. Ren­gi­ny­je pla­nuo­ja­ma su­lauk­ti maž­daug 60 da­ly­vių iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Ru­si­jos, Len­ki­jos, Suo­mi­jos. Ko­ky­biš­kiau­siai gro­jan­čių au­to­mo­bi­lių var­žy­bos vyks 3 kla­sė­se: „Nau­jo­kai“ (apa­ra­tū­ros ver­tė iki 10 tūkst. li­tų), „Mė­gė­jai“ (iki 20 tūkst. li­tų) ir „Pro­fe­sio­na­lai“ (ver­tė ne­ri­bo­ja­ma).

Var­žy­bų or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, dau­giau­sia emo­ci­jų tiek žiū­ro­vams, tiek da­ly­viams su­tei­kia pa­gal DB Drag tai­syk­les vyks­tan­tys gar­siau­sio au­to­mo­bi­lio rin­ki­mai. Šiuo­se rin­ki­muo­se au­to­mo­bi­liai taip pat skirs­to­mi į tris gru­pes pa­gal gar­so sis­te­mų ver­tę.

Par­odos me­tu ne­stigs ir so­cia­li­nių pro­jek­tų. Pir­mą­ją par­odos die­ną aikš­te­lė­je prie pa­grin­di­nio įėji­mo į „Žal­gi­rio“ are­ną lan­ky­to­jus pa­si­tiks sau­gaus eis­mo ka­ra­va­nas su sau­gos dir­žų ir au­to­mo­bi­lio ver­ti­mo­si si­mu­lia­to­riais. Bus pri­sta­to­mas so­cia­li­nis sau­gaus eis­mo pro­jek­tas „Ge­le­ži­niai spąs­tai“.

Abe­jin­gų taip pat ne­pa­liks mui­ti­nės ins­pek­to­rių-ki­no­lo­gų ir jų tar­ny­bi­nių šu­nų de­mons­truo­ja­mi įgū­džiai au­to­mo­bi­ly­je ieš­ko­ti pa­slėp­tų nar­ko­ti­nių ir psi­cho­tro­pi­nių me­džia­gų bei meis­triš­kas mui­ti­nės ke­tur­ko­jų su­ge­bė­ji­mas su­lai­ky­ti pa­žei­dė­jus. Kau­no te­ri­to­ri­nė mui­ti­nė par­odos lan­ky­to­jams pri­sta­tys mui­ti­nės veik­lą, su­pa­žin­dins su kas­die­ni­niu mui­ti­nės par­ei­gū­nų dar­bu, pa­de­mons­truos mui­ti­nės spe­cia­lio­sios pa­skir­ties tar­ny­bi­nius au­to­mo­bi­lius ir juo­se tu­ri­mos spe­cia­lio­sios ti­kri­ni­mo įran­gos pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bes.

Ra­lio star­tas – senamiestyje

Penk­ta­die­nį 19 val. pa­čio­je Kau­no šir­dy­je, Ro­tu­šės aikš­tė­je bus pa­skelb­tas iš­kil­min­gas LASF penk­to­jo eta­po var­žy­bų „Kau­no ru­duo 2014“ star­tas.

Iš­ly­dė­jus ra­lio da­ly­vius į tra­sas, Kau­no se­na­mies­tis liks švęs­ti: nuo 19 val. pa­grin­di­nė­je Kau­no se­na­mies­čio ar­te­ri­jo­je Vil­niaus gat­vė­je, kur vi­suo­met ver­da gy­ve­ni­mas ir gir­di­si žmo­nių šur­mu­lys Lie­tu­vos DJ aso­cia­ci­jos disk­žo­kė­jų ko­man­da pa­gy­vins jau nu­sis­to­vė­ju­sią ru­ti­ną nau­jau­sios šo­kių mu­zi­kos fo­nu, ku­ris švel­niai įsi­lies į jau gra­žiu ri­tua­lu ta­pu­sį Kau­no se­na­mies­čio pul­są, taip pra­dė­da­ma ra­lį „Kau­no ru­duo 2014″.

Šeš­ta­die­nį nuo 14 val. Ro­tu­šės aikš­tė­je skam­bės sak­so­fo­no, gi­ta­ros, akor­deo­no mu­zi­kos kon­cer­tas. Mu­zi­ki­nės da­lies va­do­vė J.Gruo­džio kon­ser­va­to­ri­jos, džia­zo ir vo­ka­lo stu­di­jos va­do­vė Rai­mon­da Na­vic­kie­nė.

Apie 19 val. ra­lio „Kau­no ru­duo 2014“ da­ly­viai fi­ni­šuos Ro­tu­šės aikš­tė­je, kur nu­ga­lė­to­jams bus įteik­ta Kau­no mies­to me­ro tau­rė.

20 val. Kau­no ru­dens se­zo­no ati­da­ry­mo šven­tę bei ra­lio „Kau­no ru­duo 2014“ fi­ni­šą vai­ni­kuos hip­ho­po ir R’n’B plokš­te­les su­kan­tis disk­žo­kė­jus ve­te­ra­nas Rai­mon­das Va­na­gas, ku­ris yra pui­kiai ži­no­mas Kau­no mies­to gy­ven­to­jams. Jau ne pir­mą de­šimt­me­tį jis rū­pi­na­si sko­nin­gais mu­zi­kos rit­mais Kau­no mies­to šo­kių aikš­te­lė­se ir įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami