Naujojo „Ford Mondeo“ saugumą įvertino penkiomis žvaigždutėmis

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-12-04 12:56
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-12-04 12:56
"Ford Mondeo" sėkmingai išlaikė "EuroNCAP" testus.  LŽ archyvo nuotrauka
Nau­jos kar­tos „Ford Mon­deo“ ga­vo aukš­čiau­sią įver­ti­ni­mą už au­to­mo­bi­lio sau­gu­mą. Po Eu­ro­pos ne­prik­lau­so­mos sau­gu­mo ban­dy­mų ins­ti­tu­ci­jos „Eu­ro NCAP“ at­lik­tų tes­tų, eks­per­tai pui­kiai įver­ti­no bend­rą „Ford Mon­deo“ pa­sy­vaus sau­gu­mo ly­gį ir iš­sky­rė pir­mą kar­tą įdieg­tas pa­žan­gias „Pre-Col­li­sion As­sist“ su „Pe­des­trian De­tec­tion“ (PD) ir „Inf­la­tab­le Rear Seat­belt“ sau­gu­mo tech­no­lo­gi­jas.

„Ford Mon­deo“ yra pir­ma­sis „Ford“ mo­de­lis, ku­ria­me įdieg­ta su­si­dū­ri­mų pre­ven­ci­jos tech­no­lo­gi­ja „Pres-Col­li­sion As­sist“ su spe­cia­liai pės­čių­jų ap­sau­gai pri­tai­ky­tu „Pe­des­trian De­tec­tion“ (PD) mo­du­liu. Ši tech­no­lo­gi­ja su­ku­ria sau­gią au­to­mo­bi­lio vai­ra­vi­mo ap­lin­ką, nes mo­du­lis ske­nuo­ja ap­lin­ką ir at­pa­žįs­ta au­to­mo­bi­lio vei­kos zo­no­je esan­čius pės­čiuo­sius. Ap­ti­kus ob­jek­tą, su­vei­kia pers­pė­ji­mo sig­na­las ir, jei vai­ruo­to­jas ne­rea­guo­ja, au­to­ma­tiš­kai ak­ty­vuo­ja­mi stab­džiai. Iš ki­tų pa­na­šių sis­te­mų „Ford“ kū­ri­nys iš­sis­ki­ria ge­ro­kai tiks­liau nu­sta­to­mais ob­jek­tais bei ge­bė­ji­mu vi­siš­kai pe­rim­ti au­to­mo­bi­lio kon­tro­lę.

„Eu­ro NCAP" nuo­lat griež­ti­na sau­gu­mo stan­dar­tus, to­dėl pen­kių žvaigž­du­čių įver­ti­ni­mas yra vis su­nkiau pa­sie­kia­mas. Tam, kad sau­gu­mas bū­tų įver­tin­tas ne­prie­kaiš­tin­gai, ne­už­ten­ka vien to­bu­lai su­kons­truo­to kė­bu­lo ir sa­lo­no ap­lin­kos, bū­ti­nos ir iš­ma­nios pa­gal­bi­nės tech­no­lo­gi­jos. „Mon­deo“ su­ge­ba sėk­min­gai ap­jung­ti abu rei­ka­la­vi­mus ir yra tarp pir­mų­jų mo­de­lių su pės­čių­jų ap­ti­ki­mo tech­no­lo­gi­ja“ – tei­gė Mi­chie­lis van Ra­tin­ge­nas, "Eu­ro NCAP" ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius.

Į sa­vo „Mon­deo“ mo­de­lius „Ford“ pir­mą kar­tą Eu­ro­pos rin­ko­je įdie­gė ir „Inf­la­tab­le Rear Seat­belt“ tech­no­lo­gi­ją. Įvy­kus ava­ri­jai, ke­lei­vio sau­gos dir­že esan­čios oro pa­gal­vės iš­si­pu­čia tiek, kad ap­sau­go­tų ke­lei­vio kū­ną nuo su­nkių su­ža­lo­ji­mų. Tai už­ti­kri­na pen­kis kar­tus ma­žes­nį su­ža­lo­ji­mų skai­čių nei įpras­ti­nis ke­lei­vio sau­gos dir­žas.

„Nau­jos kar­tos „Ford Mon­deo“ mo­de­lis yra tech­no­lo­giš­kai pa­žan­giau­sias mo­de­lis, ka­da nors pa­siū­ly­tas Eu­ro­pos rin­kai. „Pre-Col­li­sion As­sist“ su „Pe­des­trian De­tec­ton“ mo­du­liu ir „Inf­la­tab­le Rear Seat­belt“ tech­no­lo­gi­jos ga­ran­tuo­ja iš­skir­ti­nį sau­gu­mo jaus­mą tiek vai­ruo­to­jams, tiek ke­lei­viams, tiek pės­tie­siems“, – sa­kė Ul­ri­chas Koes­ter­sas, „Ford of Eu­ro­pe“ au­to­mo­bi­lių li­ni­jos di­rek­to­rius.

Pre­ky­bo­je „Mon­deo“ pa­si­ro­dys kaip ke­tu­rių du­rų se­da­nas, pen­ke­rių du­rų heč­be­kas ar­ba ver­si­ja su uni­ver­sa­liu kė­bu­lu. Taip pat - „Mon­deo Hyb­rid“ hib­ri­di­nė mo­di­fi­ka­ci­ja bei nu­ma­to­mas AWD mo­de­lis. Lie­tu­vo­je nau­jo­jo „Ford Mon­deo“ kai­nos jau pa­skelb­tos ir pri­ima­mi iš­anks­ti­niai už­sa­ky­mai, o ti­kra­sis nau­jo mo­de­lio de­biu­tas įvyks iš kar­to po nau­jų me­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vil­niaus vi­ce­me­ras kon­ser­va­to­rius Val­das Ben­kuns­kas krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos skelb­to kon­kur­so į Var­to­to­jų tei­sių [...]
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami