Naujos kartos „Porsche Cayenne“ turės ir hibridinę versiją

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-07-25 09:11
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-07-25 09:11
Gamintojo nuotrauka
Lie­pos 24 d. Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Pors­che“ pri­sta­tė tre­čios kar­tos „Pors­che Cayen­ne“ vi­su­rei­gį. Nau­jos kar­tos „Cayen­ne“ yra pir­ma­sis „pre­mium“ seg­men­to vi­su­rei­gis, tu­rin­tis hib­ri­di­nę ver­si­ją.

„Pors­che“ taip pat at­nau­ji­no „Cayen­ne“ iš­vaiz­dą ir „Cayen­ne S“ ver­si­jai su­kū­rė vi­siš­kai nau­ją 3,6 l dar­bi­nio tū­rio ben­zi­ni­nį V6 va­rik­lį su dviem tur­bi­no­mis.

„Po „Pors­che Cayen­ne“ pri­sta­ty­mo 2002 m. nuo kon­ve­je­rio nu­rie­dė­jo dau­giau nei pu­sė mi­li­jo­no vi­su­rei­gių. Šis mo­de­lis su­jun­gė spor­ti­nį au­to­mo­bi­lį ir vi­su­rei­gį vie­na­me au­to­mo­bi­ly­je ir ta­po vie­nu sėk­min­giau­sių „Pors­che“ kon­cer­no mo­de­lių. „Pors­che“ kon­cer­nui „Cayen­ne“ yra la­bai svar­bus mo­de­lis, nes jis iš­ple­čia spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių ga­mą ir lei­džia in­ves­tuo­ti į at­ei­ties tech­no­lo­gi­jas“, – tei­gia „Pors­che“ at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je „Pri­me Au­to“ va­do­vas Jo­nas Jokš­tys.

Nau­jo­sios kar­tos „Cayen­ne“ tu­ri pen­kias ver­si­jas: ben­zi­ni­nes „Cayen­ne S“ ir „Cayen­ne Tur­bo“, dy­ze­li­nes „Cayen­ne Die­sel“ ir „Cayen­ne S Die­sel“ bei hib­ri­di­nę „Cayen­ne S E-Hyb­rid2“. Hib­ri­di­nis „Cayen­ne“ pri­si­jun­gė prie „Pa­na­me­ra S E-Hyb­rid“ ir „918 Spy­der“ šei­mos, o „Pors­che“ ta­po vie­nin­te­liu au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų pa­sau­ly­je, ku­ris siū­lo tris hib­ri­di­nius mo­de­lius.

„Cayen­ne S E-Hyb­rid2“ yra mon­tuo­ja­mas su ben­zi­ni­niu 3 l dar­bi­nio tū­rio V6 va­rik­liu su komp­re­so­riu­mi ir elek­tri­niu va­rik­liu. Bend­ra hib­ri­di­nio vi­su­rei­gio ga­lia yra 416 AG, o įsi­bė­gė­ji­mas iki 100 km/h už­trukn­ka vos 5,9 se­kun­dės. Va­ro­mas vien elek­tros va­rik­liu „Cayen­ne S E-Hyb­rid2“ ga­li nu­va­žiuo­ti iki 36 km ir pa­siek­ti mak­si­ma­lų 125 km/h grei­tį.

Kur­da­mi nau­ją­jį „Cayen­ne S“ 3,6 l dar­bi­nio tū­rio ben­zi­ni­nį V6 va­rik­lį „Pors­che“ in­ži­nie­riai įro­dė, kad su­ma­ži­nant ci­lind­rų skai­čių ir va­rik­lio ku­ba­tū­rą ga­li­ma ne tik iš­lai­ky­ti, bet ir pa­ge­rin­ti va­rik­lio sa­vy­bes. „Cayen­ne S“ su nau­juo­ju va­rik­liu su­var­to­ja vi­du­ti­niš­kai 9,5-9,8 l ku­ro šim­tui ki­lo­me­trų – li­tru ma­žiau nei anks­tes­nis V8 va­rik­lis. V6 ag­re­ga­tas su dviem tur­bi­no­mis taip pat tu­ri 20 AG dau­giau ir iki 100 km/h vi­su­rei­giui lei­džia įsi­bė­gė­ti vos per 5,5 se­kun­des – tai 0,4 s grei­čiau nei anks­tes­nis „Cayen­ne S“.

Grei­čiau­sio­je ver­si­jo­je – „Cayen­ne Tur­bo“ – mon­tuo­ja­mas 4,2 l dar­bi­nio tū­rio V8 va­rik­lis su tur­bi­na, ku­ris iš­vys­to 520 AG pa­jė­gu­mą. Nuo 0 iki 100 km/h vi­su­rei­gis įsi­bė­gė­ja per 4,5 s ir pa­sie­kia mak­si­ma­lų 279 km/h grei­tį.

Dy­ze­li­niai „Cayen­ne“ va­rik­liai pa­si­žy­mi dar ge­res­nė­mis eko­no­miš­ku­mo ir ga­lios sa­vy­bė­mis. Dy­ze­li­nis 3 l dar­bi­nio tū­rio „Cayen­ne Die­sel“ iš­vys­to 262 AG, o šim­tui ki­lo­me­trų su­var­to­ja vos 6,6-6,8 l ku­ro. Ga­lin­gas „Cayen­ne Die­sel S“ 4,2 l dar­bi­nio tū­rio V8 va­rik­lis tu­ri 385 AG ir 100 km įvei­kia su­var­to­da­mas tik 8 l dy­ze­li­no.

„Pors­che“ taip pat vi­siš­kai at­nau­ji­no au­to­mo­bi­lio prie­kį, spar­nus ir va­rik­lio dang­tį. Prie­ky­je su­mon­tuo­tos oro įsiur­bi­mo an­gos ne tik su­tei­kia „Cayen­ne“ spor­tiš­kes­nę iš­vaiz­dą, bet ir pa­de­da šal­tam orui pa­tek­ti į au­ši­ni­mo sis­te­mą. „Cayen­ne“ ga­li­nė­je da­ly­je „Pors­che“ di­zai­ne­riai at­nau­ji­no ži­bin­tus, ho­ri­zon­ta­lias li­ni­jas ir į kė­bu­lo li­ni­jas in­teg­ra­vo iš­me­ti­mo vamz­džius.

Vai­ruo­to­jas „Cayen­ne“ sa­lo­ne ga­lės pa­jus­ti spor­ti­nio „918 Spy­der“ dva­sią. Nau­jo­jo „Cayen­ne“ vai­ras bu­vo ku­ria­mas pa­gal šio spor­ti­nio mo­de­lio pa­vyz­dį. Apie spor­ti­nę „Cayen­ne“ pri­gim­tį ne­leis pa­mirš­ti prie vai­ro stan­dar­tiš­kai mon­tuo­ja­mos pa­va­rų per­jun­gi­mo svir­te­lės.

Lie­tu­vo­je nau­juo­sius „Cayen­ne“ bus ga­li­ma įsi­gy­ti nuo 2014 m. spa­lio mėn. „Pri­me Au­to“ sa­lo­ne Vil­niu­je. „Cayen­ne S“ kai­nuos nuo 280 754 Lt, „Cayen­ne Tur­bo“ – 449 958 li­tų. Dy­ze­li­nio „Cayen­ne Die­sel“ kai­nos pra­si­de­da nuo 231 872 Lt, „Cayen­ne S Die­sel“ – nuo 287 436 li­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami