Naujos laidos „Volvo“ mašinose – vis daugiau išmanumo

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-05-10 14:33
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-05-10 14:33
Pasak gamintojų, naujajame prabangiame sedane "Volvo S90" gausu švediškos nacionalinės dvasios. LŽ archyvo nuotraukos
Vil­niu­je iš anks­to pri­sta­ty­ti iš­kart du nau­jau­si „Vol­vo“ mo­de­liai – pra­ban­gūs se­da­nas S90 ir uni­ver­sa­las V90, ku­rie rin­ko­je pa­si­ro­dys po po­ros mė­ne­sių. Pa­pras­tai šie šve­dų ga­min­to­jo flag­ma­nai yra va­di­na­mi va­do­vų au­to­mo­bi­liais.

„Vol­vo“ se­da­nas ir uni­ver­sa­las į Lie­tu­vą kol kas už­su­ko vos par­ai. Kaip jau įpras­ta pa­sta­ruo­ju lai­ku au­to­mo­bi­lių pa­sau­ly­je, per pri­sta­ty­mą par­da­vė­jai pir­miau­sia krei­pė dė­me­sį į iš­ma­nių­jų tech­no­lo­gi­jų nau­juo­siuo­se „Vol­vo S90“ ir „Vol­vo V90“ gau­są.

Net stan­dar­ti­niuo­se nau­jos lai­dos „Vol­vo“ se­da­no ir uni­ver­sa­lo įran­gos pa­ke­tuo­se yra vi­sos šiuo me­tu au­to­mo­bi­lių pa­sau­ly­je prie­ina­mos ap­sau­gos prie­mo­nės. Įdieg­ta ir pu­siau au­to­ma­ti­nio vai­ra­vi­mo tech­no­lo­gi­ja, ir eis­mo juo­stos kir­ti­mo įspė­ji­mo funk­ci­ja, ir pa­lai­ky­mo eis­mo juo­sto­je bei vai­ruo­to­jo nuo­var­gio sis­te­ma, ir adap­ty­vi grei­čio pa­lai­ky­mo sis­te­ma ACC su vi­siš­ko su­sto­ji­mo funk­ci­ja bei ju­dė­ji­mo au­to­mo­bi­lių grūs­ty­je re­ži­mu, ir ke­lio ženk­lų at­pa­ži­ni­mo su vai­ruo­to­jo in­for­ma­vi­mo funk­ci­jos bei nu­va­žia­vi­mo nuo ke­lio pre­ven­ci­jos sis­te­ma bei dau­ge­lis ki­tų sis­te­mų.

Pristatymo Vilniuje dalyviams nepraslydo pro akis pasikeitęs naujos laidos sedano "Volvo S90" dizainas.

Ta­čiau be­ne įdo­miau­sia nau­juo­siuo­se se­da­ne ir uni­ver­sa­le įdieg­ta iš­ma­nio­ji „Ci­ty Sa­fe­ty“ funk­ci­ja, ga­lin­ti ne tik švie­siuo­ju, bet ir tam­siuo­ju par­os me­tu ke­ly­je prieš­ais au­to­mo­bi­lį ap­tik­ti di­de­lius žvė­ris – el­nią, ark­lį ar brie­dį. Sau­gaus eis­mo spe­cia­lis­tams ne pa­slap­tis, kad ma­ši­nos su­si­dū­ri­mas su stam­biais žvė­ri­mis pa­pras­tai bai­gia­si tra­giš­kai au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jui ir ant prie­ki­nės sė­dy­nės sė­din­čiam ke­lei­viui. Ap­ti­ku­si žvė­rį, ku­ris po­ten­cia­liai ga­li už­ver­ti ke­lią, „Vol­vo S90“ ar „Vol­vo V90“, „Ci­ty Sa­fe­ty“ tech­no­lo­gi­ja iš pra­džių pers­pė­ja vai­ruo­to­ją apie pa­vo­jų, o pri­rei­kus – ir su­stab­do au­to­mo­bi­lį, kad bū­tų iš­veng­ta su­si­dū­ri­mo su gy­vū­nu. Šve­dų ga­min­to­jai ti­ki­na, kad jie pir­mie­ji pa­sau­ly­je įdie­gė to­kią sau­gos tech­no­lo­gi­ją.

Pa­ly­gin­ti su anks­tes­nės lai­dos „Vol­vo“ flag­ma­nais, pa­ste­bi­mai pa­si­kei­tė nau­jų­jų „Vol­vo V90“ ir ypač – „Vol­vo S90“ – di­zai­nas. Ga­min­to­jo tei­gi­mu, kur­da­mi nau­ją­jį S90 di­zai­ne­riai įkvė­pi­mo sė­mė­si šve­dų kul­tū­ro­je. Tei­gia­ma, jog kiek­vie­no­je no­va­to­riš­ko­je funk­ci­jo­je ir kiek­vie­na­me di­zai­no ele­men­te ga­li­ma pa­ma­ty­ti da­le­lę Šve­di­jos. Pa­vyz­džiui, kū­rė­jai pa­sis­ten­gė, kad se­da­no vi­daus ap­dai­lą su­da­ry­tų vien na­tū­ra­lūs šve­diš­ka oda ir me­dis.

Nau­ja­ja­me „Vol­vo S90“ įdieg­ta pa­žan­gi pu­siau au­to­no­mi­nio vai­ra­vi­mo „Pi­lot As­sist“ sis­te­ma. Veik­ti ji pri­ver­čia­ma leng­vais vai­ro spus­te­lė­ji­mais. Va­žiuo­jant iki 130 km/val. grei­čiu sis­te­ma rea­guo­ja ir vyk­do ke­lio ženk­lų rei­ka­la­vi­mus be vai­ruo­to­jo įsi­ki­ši­mo. Tei­gia­ma, kad au­to­pi­lo­tas pa­gal­bi­nin­kas yra dar vie­nas žings­nis, ar­ti­nan­tis prie pa­grin­di­nio „Vol­vo“ ino­va­ci­jų tiks­lo – vi­siš­kai au­to­no­mi­nės ma­ši­nos.

Vil­niu­je par­ody­tas ir prieš me­tus tarp­tau­ti­nė­je Šan­cha­jaus (Ki­ni­ja) au­to­mo­bi­lių par­odo­je pri­sta­ty­tas „Vol­vo XC90 Ex­cel­len­ce“. Tai per 88 Šve­di­jos kom­pa­ni­jos gy­va­vi­mo me­tus su­kur­tas pra­ban­giau­sias ka­da nors „Vol­vo“ ga­min­tas mo­de­lis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami