Naujų automobilių bumas vis dar primena kortų namelį

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-07-23 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-07-23 06:00
Pirmąjį pusmetį iš automobilių markių Europos Sąjungoje labiausiai padidėjo (net 25 proc.) japonų "Mazdos" registravimas.   Gamintojo nuotrauka
Per bir­že­lį ES vals­ty­bė­se bu­vo įre­gis­truo­ta 4,5 proc. nau­jų au­to­mo­bi­lių dau­giau nei tuo pat me­tu 2013-ai­siais. Tai ro­do nau­jau­sia Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos at­as­kai­ta (ACEA). Pus­me­čio au­gi­mas su­da­rė 6,5 pro­cen­to. Ta­čiau eks­per­tai vis dar abe­jo­ja, ar de­šimt mė­ne­sių be­si­tę­sian­tis rin­kos au­gi­mas bus tva­rus ir at­ei­ty­je.

Kaip jau įpras­ta, sau­sį-bir­že­lį nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas la­biau­siai ki­lo vi­sai ne to­se ES ša­ly­se, nuo ku­rių dau­giau­sia pri­klau­so rin­kos sta­bi­lu­mas. Per pus­me­tį la­biau­siai (net 37,7 proc.) šok­te­lė­jo nuo kri­zės dar to­li gra­žu ne­at­si­ga­vu­si Por­tu­ga­li­jos rin­ka. Šeš­tą vie­tą tarp di­na­miš­kiau­sių rin­kų uži­ma ir Lie­tu­va (+22,9 proc.).

Bė­da ta, kad, tar­kim, pir­mo­jo še­še­tu­ko ša­ly­se, ku­rio­se sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais bu­vo fik­suo­tas di­džiau­sias (pro­cen­tais) nau­jų ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mo au­gi­mas ES, bu­vo įre­gis­truo­ta 237 960 nau­jų au­to­mo­bi­lių, ar­ba vos 3,5 proc. iš vi­so re­gis­truo­tų nau­jų ma­ši­nų (6 622 996) Bend­ri­jo­je. Di­džiau­sio­je jos rin­ko­je Vo­kie­ti­jo­je pra­ėju­sį pus­me­tį bu­vo re­gis­truo­ti 1 538 268 nau­ji au­to­mo­bi­liai, an­tro­je pa­gal dy­dį Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos rin­ko­je – 1 287 265. Ki­taip ta­riant, kiek­vie­no­je iš šių vals­ty­bių nau­jų au­to­mo­bi­lių bu­vo re­gis­truo­ta dau­giau nei še­šio­se tuo­met pir­mau­jan­čio­se pa­gal di­na­mi­ką ša­ly­se.

Vo­kie­čių nesėkmė

Pen­kio­se di­džiau­sio­se 2014 me­tų pir­mo­jo pus­me­čio ES nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­se iš vi­so bu­vo įre­gis­truo­ta 4 716 410 nau­jų ma­ši­nų, ar­ba 71,2 proc. iš vi­so Bend­ri­jo­je re­gis­truo­tų trans­por­to prie­mo­nių. Ge­riau­sią re­zul­ta­tą par­odė Is­pa­ni­ja (+17,8 proc.) ir tra­di­ciš­kai sta­bi­li Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja (+10,6 proc.). Pra­ncū­zi­jos, Ita­li­jos ir Vo­kie­ti­jos rin­kos fik­sa­vo ke­lių pro­cen­tų prie­au­gį. Tad dėl ko ne­ri­mau­ja­ma?

Au­to­mo­bi­lių eks­per­tai at­krei­pė dė­me­sį, kad pa­si­bai­gus kri­zei nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kai vis dar trūks­ta tva­ru­mo. Ypač ne­sta­bi­li pa­dė­tis ma­žo­sio­se ES ša­ly­se. Tar­kim, nors kai­my­nė Es­ti­ja yra pri­sta­to­ma kaip ša­lis, ku­rios eko­no­mi­ka - vie­na pa­ti­ki­miau­sių pa­sau­ly­je, pir­mą­jį 2014 me­tų pus­me­tį nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je to ne­bu­vo re­gė­ti. Bir­že­lį Es­ti­jo­je bu­vo už­fik­suo­tas įspū­din­gas, net 11,7 proc. sie­kian­tis rin­kos šuo­lis, ta­čiau pra­ėju­sį pus­me­tį rin­ka du mė­ne­sius kri­to: sau­sį – 4,3 proc., ge­gu­žę – 1,3 pro­cen­to.

Dar di­des­nį ne­ri­mą ke­lia bir­že­lį fik­suo­tas nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo kry­tis Vo­kie­ti­jo­je (-1,9 proc.). Di­džiau­sios ES rin­kos įta­ka bend­ram ES re­zul­ta­tui yra ne­pa­ly­gin­ti di­des­nė nei ma­žy­tės Es­ti­jos. Kol kas eks­per­tai ti­ki­si, kad vo­kie­čių rin­kos su­si­trau­ki­mas te­bu­vo se­zo­ni­nis reiš­ki­nys, o ne ka­tas­tro­fos po­žy­mių tu­rin­čių įvy­kių geo­po­li­ti­nė­je erd­vė­je, pa­vyz­džiui, Ukrai­no­je, at­spin­dys ar pa­čios Vo­kie­ti­jos ūkio stag­na­ci­jos pra­na­šas.

Es­ti­jos fenomenas

Per pir­mą­jį pus­me­tį iš Bal­ti­jos ša­lių di­na­miš­kiau­sia bu­vo Lie­tu­vos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka. An­tro­je vie­to­je, ACEA duo­me­ni­mis, at­si­dū­rė Lat­vi­ja (+20,6 proc.), tre­čia li­ko Es­ti­ja (+ 3 proc.). Tie­sa, šio­je ša­ly­je bu­vo re­gis­truo­ta be­veik dvi­gu­bai (10 590) dau­giau nau­jų ma­ši­nų nei Lat­vi­jo­je (6 348) ir treč­da­liu dau­giau ne­gu Lie­tu­vo­je (7 385), nors gy­ven­to­jų Es­ti­jo­je yra net per­pus ma­žiau nei, pa­vyz­džiui, mū­sų vals­ty­bė­je.

Eks­per­tams tai su­tei­kia pro­gą kal­bė­ti apie ga­li­mą nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos per­kai­ti­mą Es­ti­jo­je, ku­rios gy­ven­to­jų pa­ja­mos ne­daug ski­ria­si nuo lat­vių ir lie­tu­vių, ta­čiau nau­jų ma­ši­nų per­ka­ma kur kas dau­giau. Esą bū­tent dėl to bu­vo du mė­ne­sius per pus­me­tį fik­suo­ja­mas rin­kos nuo­smu­kis, o pus­me­čio au­gi­mas ir­gi ro­do re­gis­tra­vi­mo lė­tė­ji­mą.

Di­na­miš­kiau­sios ES nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos 2014 m. I pusm.

VietaValstybėPo­ky­tis (proc.)*
1.Portugalija+37,7
2.Kroatija+32,6
3.Rumunija+27,2
4-5.Graikija+23,4
Ai­ri­ja +23,4
6.Lietuva+22,9

* Pa­ly­gin­ti su 2013 m. I pusm.

Šal­ti­nis: ACEA

ES rin­kos, ku­rio­se 2014 m. I pusm. nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­truo­ta daugiausia

VietaValstybėĮre­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Vokietija1 538 268+2,4
2.Di­džio­ji Britanija1 287 265+10,6
3.Prancūzija958 752+2,9
4.Italija756 818+3,3
5.Ispanija454 942+17,8

* Pa­ly­gin­ti su 2013 m. I pusm.

Šal­ti­nis: ACEA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Ry­tų Ang­li­jo­je įsi­kū­ręs Pe­ter­bo­rough jau ne vie­nus me­tus at­si­du­ria Lie­tu­vos mu­zi­kan­tų gas­tro­lių są­ra­šuo­se, pra­de­dant And­riu­mi Ma­mon­to­vu ir bai­giant le­gen­di­ne gru­pe „Ron­do“. Šiemet šis mies­tas [...]
Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nė pik­ti­na­si ke­ti­ni­mais Vil­niaus se­na­mies­ty­je plė­to­ti abe­jo­ti­nus vers­lo pro­jek­tus, pri­si­den­gus is­to­ri­nės Di­džio­sios si­na­go­gos var­du. LŽB pra­ne­šė at­si­ri­bo­jan­ti [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Du penk­ta­da­liai ar­ba 40 proc. lie­tu­vių yra svars­tę pra­dė­ti nuo­sa­vą vers­lą, ro­do „Swed­bank“ Fi­nan­sų ins­ti­tu­to už­sa­ky­mu at­lik­ta Bal­ti­jos ša­lių apk­lau­sa apie pa­pil­do­mas pa­ja­mas.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami