Naujų automobilių gamyba smuko tiktai Afrikoje

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-12-15 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-12-15 06:00
Nepaliečiai teikia pirmenybe pigioms ir nusikalstamai nesaugioms Azijoje pagamintoms mašinoms. LŽ archyvo nuotrauka
Tarp­tau­ti­nės au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų or­ga­ni­za­ci­jos (OI­CA) duo­me­ni­mis, vi­sa­me pa­sau­ly­je per pir­muo­sius de­vy­nis me­tų mė­ne­sius nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­ba ūg­te­lė­jo 3 pro­cen­tais, o pre­ky­ba jais per 2014 me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį - 4,1 pro­cen­to.

Pir­miau­sia pa­ty­ri­nė­ki­me ga­my­bos re­zul­ta­sus. Kaip skel­bia skel­bia OI­CA, nuo sau­sio iki rug­sė­jo vi­sa­me pa­sau­ly­je nuo kon­ve­je­rių nu­rie­dė­jo 66 mln. nau­jų ma­ši­nų. Iš jų dau­giau nei pu­sė (34 799 539, ar­ba 52,7 proc.) bu­vo pa­ga­min­ta Ry­tų Azi­jos ir Okea­ni­jos vals­ty­bė­se. Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, ga­my­ba šia­me re­gio­ne ūg­te­lė­jo 4 pro­cen­tais. Iš re­gio­no vals­ty­bių di­džiau­sia pa­ga­min­tų ma­ši­nų da­lis te­ko Ki­ni­jai, ku­rio­je nuo kon­ve­je­rių per 9 mė­ne­sius nu­rie­dė­jo 17 225 850 nau­jos ma­ši­nos. Ja­po­ni­ja pa­ga­min­to 7 447 006 nau­jus au­to­mo­bi­lius, Pie­tų Ko­rė­ja – 3 318 991. Be­je, pir­mo­sios dvi vals­ty­bės uži­ma pir­mą­ją ir tre­čią­ją vie­tas pir­mau­ja au­to­mo­bi­lių ga­my­bą pa­sau­ly­je, o Pie­tų Ko­rė­jos re­zul­ta­tas – penk­tas.

Af­ri­kos ga­min­to­jų nesėkmė

Po Ry­tų Azi­jos ir Okea­ni­jos re­gio­no dau­giau­sia nau­jų au­to­mo­bi­lių nuo sau­sio iki rug­sė­jo bu­vo pa­ga­min­ta Eu­ro­po­je, prie ku­rių pri­ski­ria­mos ir Ne­prik­lau­so­mų Vals­ty­bių Sand­rau­gos ša­lys. Čia, OI­CA duo­me­ni­mis, nuo kon­ve­je­rių per de­vy­nis mė­ne­sius nu­rie­dė­jo 14 939 762 nau­ji au­to­mo­bi­liai, bu­vo fik­suo­tas 3 proc. ga­my­bos au­gi­mas.

Dau­giau­sia nau­jų ma­ši­nų iš Eu­ro­pos ša­lių bu­vo pa­ga­min­ta Vo­kie­ti­jo­je (4 475 203). Šis re­zul­ta­tas – ket­vir­tas pa­sau­ly­je tarp vals­ty­bių. An­tro­je dau­giau­sia au­to­mo­bi­lių Eu­ro­po­je pa­ga­mi­nan­čių ša­lių vie­to­je at­si­dū­rė Is­pa­ni­ja (1 795 387), tre­čią – Ru­si­ja (1 423 986).

Nuo sau­sio iki rug­sė­jo Šiau­rės Ame­ri­kos nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, nuo kon­ve­je­rių nu­ri­de­no 5,6 proc. dau­giau trans­por­to prie­mo­nių, ar­ba 13 087 029. Dau­giau­sia nau­jų ma­ši­nų iš šio re­gio­no vals­ty­bių pa­ga­mi­no JAV (8 828 341), ku­ri uži­ma pa­gal šį ro­dik­lį ir an­trą­ją vie­tą pa­sau­ly­je.

Per tris pir­muo­sius šių me­tų kvar­ta­lus 3 proc. ūg­te­lė­jo nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­ba ir Pie­tų Ame­ri­ko­je, o šio re­gio­no ly­de­rė – Bra­zi­li­ja, su­ge­bė­ju­si nuo sau­sio iki rug­sė­jo nuo kon­ve­je­rių nu­ri­den­ti 2 384 214 nau­jų ma­ši­nų.

Vie­nin­te­lis že­my­nas, ku­ria­me per pir­mus 9 mė­ne­sius pa­ga­min­ta ma­žiau au­to­mo­bi­lių nei per­nai tuo pa­čiu me­tu, yra Af­ri­ka. Iš jos ga­myk­lų nuo sau­sio iki rug­sė­jo iš­rie­dė­jo 339 963 nau­ji au­to­mo­bi­liai, o smu­ki­mas su­da­rė 3 pro­cen­tus. Be­veik vi­sos Af­ri­ko­je pa­ga­min­tos ma­ši­nos (325 103) nu­rie­dė­joi nuo Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos ga­myk­lų kon­ve­je­rių.

Ak­ty­viau­si pir­kė­jai – vėl­gi azijiečiai

Nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­bos re­zul­ta­tai skir­tin­guo­se re­gio­nuo­se ne­bū­ti­nai su­tam­pa su par­da­vi­mų re­zul­ta­tais. Šiuo me­tu OI­CA yra pa­skel­bu­si tik­tai 2014 me­tų pir­mo­jo ket­vir­čio pre­ky­bos nau­jo­mis ma­ši­no­mis re­zul­ta­tus, iš ku­rių ma­ty­ti, jog, pa­vyz­džiui, bend­rai Šiau­rės ir Pie­tų Ame­ri­ko­je sau­sį-ko­vą bu­vo nu­pirk­ta 3,9 proc. nau­jų au­to­mo­bi­lių ma­žiau, nei per­nai tuo pa­čiu me­tu.

JAV ir Ka­na­do­je nau­jų ma­ši­nų rin­ka su­si­trau­kė 0,5 proc., Cen­tri­nės ir Pie­tų Ame­ri­kos ša­ly­se – net 11,2 proc. Iš vi­so per tris pir­muo­sius 2014 me­tų mė­ne­sius Ame­ri­ko­je bu­vo par­duo­ta 6 548 813 nau­ji au­to­mo­bi­liai.

Dau­giau nei dvi­gu­bai sa­vo apim­ti­mis pre­ky­ba bu­vo Ry­tų Azi­jos ir Okea­ni­jos vals­ty­bė­se, kur sau­sį-ko­vą bu­vo nu­pirk­ta 17 344 078 nau­ji au­to­mo­bi­liai, ar­ba 8,4 proc. dau­giau nei per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį. 2,7 proc. au­gi­mą fik­sa­vo Eu­ro­pa, prie ku­rios OI­CA pri­ski­ria dar ir NVS (be Ka­zachs­ta­no) bei Tur­ki­ją. Tie­sa, iš per pir­mą­jį 2014 me­tų ket­vir­tį Eu­ro­po­je iš 8 282 271 rea­li­zuo­tų ma­ši­nų ne Eu­ro­pos Są­jun­gos ir EF­TA (šiai eko­no­mi­nei aso­cia­ci­jai pri­klau­so Švei­ca­ri­ja, Nor­ve­gi­ja ir Is­lan­di­ja) bu­vo nu­pirk­ti tik 1 427 365 nau­ji au­to­mo­bi­liai. NVS ir ki­to­se ne Eu­ro­pos Są­jun­gai pri­klau­san­čio­se vals­ty­bė­se (iš­sky­rus EF­TA ša­lis) bu­vo fik­suo­tas ir di­džiau­sias par­da­vi­mo nuo­smu­kis, ku­ris sie­kė -11,4 proc.

Af­ri­ko­je per tris pir­muo­sius mė­ne­sius, pa­ly­gin­ti su 2013 me­tų sau­siu-ko­vu, bu­vo nu­pirk­ta 3,4 proc. nau­jų au­to­mo­bi­lių ma­žiau (567 571).

Vi­sa­me pa­sau­ly­je per 2014-ųjų sau­sį-ko­vą ga­min­to­jai ir jų at­sto­vai rea­li­za­vo 32 742 733 nau­jus au­to­mo­bi­lius, ar­ba 4,1 proc. dau­giau nei 2013 m. pir­mą­jį ket­vir­tį.

Lie­tu­va – re­gio­no lyderė

At­kreip­ti­nas dę­me­sys, kad tarp re­gio­nų, OI­CA duo­me­ni­mis, pre­ky­bos apim­tys sau­sį-ko­vą la­biau­siai au­go kar­tu Ry­tų Eu­ro­pos ES pri­klau­san­čio­se vals­ty­bė­se – čia bu­vo par­duo­ta 461 639 nau­jos ma­ši­nos, ar­ba 17,8 proc. dau­giau nei per­nai tuo pa­čiu me­tu (391 945). Įdo­mu, kad re­gio­no par­da­vi­mų po­ky­čio ly­de­rė bu­vo Lie­tu­va, ku­rio­je rin­ka, pa­gal OI­CA pa­tei­kia­mą sta­tis­ti­ką, per tris pir­muo­sius mė­ne­sius pa­sis­tie­bė net 49,8 proc. An­tro­je vie­to­je pa­gal šį ro­dik­lį li­ko Kroa­ti­ja (+37,4), tre­čio­je – Ru­mu­ni­ja (+26,1 proc.), ket­vir­to­je ir penk­to­je – mū­sų kai­my­nai lat­viai (+22 proc.) ir es­tai (+21,5 proc.).

Pa­sau­lio ša­lys, ku­rio­se pre­ky­ba nau­jais au­to­mo­bi­liais 2014 m. I ketv. au­go sparčiausiai

Vie­ta Ša­lis Par­duo­ta au­to­mo­bi­lių 2014 m. I ketv. Par­duo­ta au­to­mo­bių 2013 m. I ketv. Po­ky­tis (proc.)

1. Ne­pa­las 3000 1700 +76,5

2-3. Lao­sas 1500 1000 +66,7

2-3. Ke­ni­ja 2000 1200 +66,7

4-5. Kam­bo­dža 150 100 +50

4-5. Ma­ke­do­ni­ja 1500 1000 +50

6. Lie­tu­va 3358 2241 +49,8

7. Fi­li­pi­nai 49 670 35 645 +39,3

8. Ira­kas 470 000 337 600 +39,2

9. Is­lan­di­ja 6371 4804 +32,6

10. Viet­na­mas 33 269 25 168 +32,2

Šal­ti­nis: OICA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami