Naujų automobilių kainos Rusijoje kyla

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-12-03 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-12-03 06:00
Nauji BMW automobiliai Rusijoje jau pabrango 10 procentų.  LŽ archyvo nuotrauka
„Rub­lio de­val­va­ci­ja di­džiau­sią ri­zi­ką ke­lia mū­sų au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės plė­trai“, - maž­daug prieš sa­vai­tę par­eiš­kė Ru­si­jos pra­mo­nės ir pre­ky­bos mi­nis­te­ri­jos va­do­vo pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Gle­bas Ni­ki­ti­nas. Jo žo­džiai pil­do­si. Rub­liui JAV do­le­rio at­žvil­giu nu­kri­tus 30 proc. ne­ma­žai Ru­si­jo­je vei­kian­čių už­sie­nio ga­min­to­jų at­sto­vų pa­skel­bė ke­lian­tys au­to­mo­bi­lių kai­nas.

Ru­si­jos rub­lis treč­da­lį sa­vo ver­tės, pa­ly­gin­ti su 2014-ųjų pra­džia, pra­ra­do dar lap­kri­čio pa­bai­go­je. Ta­čiau gruo­džio 1-ąją ru­siš­ka va­liu­ta ame­ri­kie­tiš­ko­sios fo­ne jau bu­vo smu­ku­si net 40 pro­cen­tų. Ru­sai se­niai pa­mir­šo tuos lai­kus, kai JAV do­le­ris kai­na­vo 29 rub­lius. Gruo­džio 1 die­ną už do­le­rį bu­vo pra­šo­ma jau 52 rub­lių. Bi­jo­da­mi, kad jų va­liu­ta dar la­biau nu­ver­tės, Ru­si­jos gy­ven­to­jai ir įmo­nės lap­kri­tį ak­ty­viau pir­ko ma­ši­nas, taip pat ir nau­jas. Net ga­li bū­ti, kad lap­kri­čio pre­ky­bos nau­jais au­to­mo­bi­liais re­zul­ta­tai Ru­si­jo­je at­ro­dys kur kas ge­res­ni nei anks­tes­niais mė­ne­siais. Ta­čiau žai­biš­kai smun­kan­ti rub­lio ver­tė da­ro prieš­in­gą po­vei­kį, ir G. Ni­ki­ti­nas tai pui­kiai su­pran­ta. Anks­čiau ar vė­liau ga­min­to­jams ten­ka pra­dė­ti kel­ti sa­vo pro­duk­ci­jos kai­nas, kol ga­liau­siai var­to­to­jai jos ne­beį­per­ka.

La­biau­siai bran­go BMW

Ru­si­jo­je nau­jų au­to­mo­bi­lių bran­gi­mo pro­ce­sas jau pra­si­dė­jo. Kaip skel­bia por­ta­las av­tos­tat.ru, pir­mie­ji su­ju­do pra­ban­gių pre­kių ženk­lų at­sto­vai. Lap­kri­čio vi­du­ry­je nuo 4 iki 5 proc. pa­ki­lo „Mer­ce­des-Benz“ kai­nos. Jau gruo­džio 1-ąją, por­ta­lo duo­me­ni­mis, 10 proc. tu­rė­jo pa­brang­ti BMW, nuo 2 iki 5 proc. - „Volks­wa­gen“ mo­de­liai „Ti­guan“, „Beet­le“, „Golf“, „Pas­sat“ ir „Phae­ton“. Lap­kri­čio 24 die­ną „Re­nault“ taip pat pa­skel­bė 10 tūkst. - 13 tūkst. rub­lių (536-697 li­tais) di­di­nan­ti sa­vo mo­de­lių „Lo­gan“, „San­de­ro“ ir „Dus­ter“ kai­nas.

Kaip nurodo av­tos­tat.ru, lap­kri­čio pa­bai­go­je „Ford“ pa­kė­lė pen­kių, „Peu­geot“ - ke­tu­rių mo­de­lių kai­nas. Net Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Che­ry“ pra­ne­šė 5 proc. bran­gin­sian­ti sa­vo au­to­mo­bi­lius.

Gel­bė­ja uti­li­za­ci­jos programa

Apie kai­nų di­di­ni­mą jau kal­ba ir kai ku­rie ru­siš­kų ma­ši­nų ga­min­to­jai. Vis dėl­to di­džiau­sia Ru­si­jo­je bend­ro­vė „Av­to­VAZ“, dau­giau­sia ga­mi­nan­ti au­to­mo­bi­lius „La­da“, par­eiš­kė bent iki Nau­jų­jų sa­vo pro­duk­ci­jos kai­nų ne­kel­sian­ti. „Į­mo­nė „Av­to­VAZ“, ži­no­da­ma, ko­kia ne­leng­va Ru­si­jos eko­no­mi­kos si­tua­ci­ja ir pa­dė­tis nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je, ne­pai­sy­da­ma tam ti­krų su­nku­mų dėl san­ty­kių su kai ku­riais tie­kė­jais - be­je, jie sėk­min­gai bu­vo įveik­ti, - taip pat siek­da­ma pa­lai­ky­ti sa­vo klien­tus, nu­ta­rė ne tik pra­tęs­ti nau­jų ma­ši­nų uti­li­za­ci­jos prog­ra­mą gruo­dį, bet ir ne­keis­ti au­to­mo­bi­lių „La­da“ kai­nų iki ki­tų me­tų pra­džios“, - pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai ci­tuo­ja­ma pa­ini bend­ro­vės va­do­vo šve­do Bo An­ders­so­no kal­ba.

Ru­si­jos ana­li­ti­kai ti­ki­na, kad „Av­to­VAZ“ ga­li sau leis­ti to­kią pra­ban­gą dėl iš­skir­ti­nės pa­dė­ties ša­lies rin­ko­je. Vi­sų pir­ma, įmo­nės ak­ci­jos pri­klau­so vals­ty­bei, tai­gi ga­min­to­jos už­nu­ga­ris – šim­tais mi­li­jar­dų skai­čiuo­ja­mas Ru­si­jos biu­dže­tas. An­tra, „Av­to­VAZ“ la­bai daug pa­si­pel­nė iš Ru­si­jos vy­riau­sy­bės ru­de­nį pra­dė­tos va­di­na­mo­sios uti­li­za­ci­jos prog­ra­mos. Jai iš fe­de­ra­li­nio biu­dže­to skir­ta 10 mlrd. rub­lių (to me­to kur­su – apie 850 mln. li­tų, va­kar die­nos kur­su – apie 540 mln. li­tų).

Prog­ra­mos es­mė – kiek­vie­na Ru­si­jo­je vei­kian­ti įmo­nė ar ru­sas, ati­da­vęs uti­li­zuo­ti sa­vo se­ną au­to­mo­bi­lį ir nu­spren­dęs įsi­gy­ti nau­ją, pa­ga­min­tą Ru­si­jo­je, gau­na iki 50 tūkst. rub­lių (2,7 tūkst. li­tų) kom­pen­sa­ci­ją. Dau­gu­ma šių pi­ni­gų jau nu­ke­lia­vo į „Av­to­VAZ“ sąs­kai­tą, mat ji yra di­džiau­sia vie­tos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja. Bent iki Nau­jų­jų kom­pen­sa­ci­jos dar ga­li iš­ly­gin­ti ir dėl rub­lio nu­ver­tė­ji­mo at­si­ran­dan­čius pra­ra­di­mus. Bet, kaip prog­no­zuo­ja eks­per­tai, „to­kios par­amos efek­tas yra lai­ki­nas“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­po­jo­je rug­sė­jo 24 die­ną vy­ko šven­ti­niai ren­gi­niai, skir­ti pa­žy­mė­ti Baltų vie­ny­bės die­ną. 
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Nau­din­giau­siu pra­ėju­sios sa­vai­tės „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ krep­ši­nin­ku iš­rink­tas 33 me­tų 185 cm ūgio Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ puo­lė­jas Da­vi­das Lo­ga­nas, ku­rio fantastiški pa­si­ro­dy­mai lei­do [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami