Naujų automobilių pardavėjai tikisi klientų praregėjimo

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-02-23 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-02-23 06:00
Nors naujų automobilių pardavimas sparčiai auga, kol kas šalyje paklausiausios išlieka 11-15 metų senumo transporto priemonės. LŽ archyvo nuotrauka
Nors at­me­tus reeks­por­tą nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos au­gi­mas Lie­tu­vo­je ne­atro­dy­tų toks įspū­din­gas, ta­čiau dau­gu­ma par­da­vė­jų op­ti­mis­tiš­kai žvel­gia į šiuos me­tus ir ti­ki­si vis dau­giau klien­tų, ver­ti­nan­čių nau­jo au­to­mo­bi­lio pri­va­lu­mus.

Po­pu­lia­riau­siai Lie­tu­vo­je mar­kei „Volks­wa­gen“ at­sto­vau­jan­ti „Mol­ler Au­to“ sos­ti­nė­je per­nai ati­da­rė dar vie­ną sa­lo­ną ir dėl nau­jos lo­ka­ci­jos efek­to au­to­mo­bi­lių par­da­vė net 24 proc. dau­giau. Nors įmo­nės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Li­nas Vy­tau­tas Kar­la­vi­čius pra­ėju­sius me­tus dėl ki­lu­sio dy­ze­li­nių va­rik­lių skan­da­lo įvar­di­jo kaip ga­min­to­jui psi­cho­lo­giš­kai su­dė­tin­gus, ta­čiau pir­kė­jai mū­sų re­gio­ne ne­nu­si­su­ko nuo po­pu­lia­riau­sios mar­kės.

„Jei­gu at­me­si­me „Fiat“ au­to­mo­bi­lius, ku­rių dau­gu­ma reeks­por­tuo­ja­mi ir ku­rie uži­ma mums ne vi­sai įdo­mų seg­men­tą, esa­me pir­mi Lie­tu­vo­je, tu­rė­da­mi la­bai svei­ką 14 proc. nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos da­lį. Nau­jo sa­lo­no efek­tą per­gy­ve­no­me ati­da­ry­mo me­tu, to­dėl šie­met ti­ki­mės la­biau su­ba­lan­suo­to par­da­vi­mo au­gi­mo, ku­ris, pla­nuo­ja­me, tu­rė­tų siek­ti apie 10 pro­cen­tų“, – šių me­tų tiks­lą įvar­di­jo L. Kar­la­vi­čius.

At­si­sa­ko tur­gaus loterijų

Anot pa­šne­ko­vo, pa­leng­va kei­čia­si lie­tu­vių įsi­vaiz­da­vi­mas, ne­va nau­jas au­to­mo­bi­lis taps jų ki­še­nei to­kia ka­tas­tro­fa, ku­rios de­rė­tų bi­jo­ti. Nors Lie­tu­vo­je, skir­tin­gai nei dau­ge­ly­je ES ša­lių, mo­kes­čių leng­va­tų įsi­gy­ja­miems nau­jiems au­to­mo­bi­liams nė­ra, bet ko­ky­biš­ki nau­ji įvai­rių ga­min­to­jų mo­de­liai ir vi­lio­jan­tys kai­nų pa­siū­ly­mai vis dau­giau lie­tu­vių at­ve­ja ma­ši­nos ieš­ko­ti ne­be į tur­gų, o į au­to­sa­lo­ną.

Lino Karlavičiaus teigimu, esant puikioms finansavimo galimybėms, naujas automobilis nebėra sunkiai įkandama prabanga. /Alinos Ožič nuotrauka

Žvel­giant į po­pu­lia­ru­mą pa­gal seg­men­tus, ne­sis­ki­ria­me nuo ki­tų ES ša­lių: di­džiau­sias yra kom­pak­ti­nių mies­to vi­su­rei­gių seg­men­to au­gi­mo po­ten­cia­las. „Volks­wa­gen“ at­sto­vai šie­met pa­teiks ke­le­tą at­nau­jin­tų mo­de­lių, ge­rų ak­ci­jų pa­siū­ly­mų mo­de­liams, bet svar­biau­siu ak­cen­tu, anot pa­šne­ko­vo, taps nau­jas kom­pak­ti­nis mies­to vi­su­rei­gis „Ti­guan“.

„Kai fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bės da­bar to­kios pla­čios, kur kas di­des­nė vi­suo­me­nės da­lis tam­pa pa­jė­gi įsi­gy­ti nau­ją au­to­mo­bi­lį. Dar vie­na ten­den­ci­ja ta, kad au­ga ir ge­ros ko­ky­bės au­to­mo­bi­lių, ne­at­suk­tais spi­do­me­trais ir tu­rin­čių šva­rią is­to­ri­ją, po­rei­kis. Nau­do­tų ma­ši­nų per­nai sa­lo­ne taip pat par­da­vė­me re­kor­diš­kai daug. Žmo­nės mo­ko­si iš sa­vo klai­dų ir at­ei­na pirk­ti pa­ti­krin­to, šva­raus, nors ir ke­le­rių me­tų se­nu­mo au­to­mo­bi­lio pas au­to­ri­zuo­tus at­sto­vus, o ne žai­džia lyg lo­te­ri­jo­se. Ne­abe­jo­ju, jog ši ten­den­ci­ja tik ryš­kės“, – sa­kė L.Kar­la­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, dėl po­li­ti­nių pe­ri­pe­ti­jų kol kas su­nku ti­kė­tis, kad val­džios at­sto­vai su­pras, jog nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mą vals­ty­bei ver­ta pa­lai­ky­ti, nes tai ma­ži­na še­šė­li­nės eko­no­mi­kos įta­ką ir ska­ti­na skaid­rią eko­no­mi­ką, eis­mo sau­gu­mą bei šva­rią ap­lin­ką. Vis dėl­to įmo­nės va­do­vas vy­lė­si, jog at­si­ras nuo­sek­lus po­žiū­ris bent į eko­lo­giš­kų elek­tro­mo­bi­lių ska­ti­ni­mą, plė­to­jant rei­ka­lin­gą jiems inf­ras­truk­tū­rą, tai­kant PVM leng­va­tas.

„Po­li­ti­kams pa­lin­kė­čiau ne­bū­ti trum­pa­re­giams. Ne­rei­kia ska­tin­ti am­ži­nai. Bent 5 me­tus. Mąs­ty­ki­me apie at­ei­tį. Juo­lab kad ne­rei­kia bū­ti pio­nie­riais – iš ki­tų ES vals­ty­bių ga­li­me pa­si­sem­ti pui­kių pa­vyz­džių, kaip tai įgy­ven­din­ti“, – pa­lin­kė­jo pa­šne­ko­vas.

Hib­ri­dų kai­na nebegąsdina

Au­gan­tį šva­res­nių au­to­mo­bi­lių po­rei­kį pa­tvir­ti­na ir ten­de­ci­jos „Toyo­tai“ bei „Le­xus“ at­sto­vau­jan­čios bend­ro­vės „Mo­to­to­ja“ sa­lo­ne. Pir­mie­ji pa­siū­lę ko­ky­biš­ką hib­ri­di­nę pa­va­rą ja­po­nai anks­čiau­siai su­pra­to, kad šva­res­nio trans­por­to po­rei­kis il­gai­niui augs.

„Il­gą lai­ką dir­ba­me su klien­tais, aiš­kin­da­mi, jog hib­ri­das yra pro­tin­gas ir tei­sin­gas pa­si­rin­ki­mas. Iš pra­ėju­sių me­tų par­da­vi­mo re­zul­ta­tų ma­ty­ti, kad žen­gė­me di­de­lį žings­nį rin­ko­je, o vai­ruo­to­jų gal­vo­se sklan­džiu­sius mi­tus sėk­min­gai pa­vyks­ta griau­ti. Hib­ri­dus jau ren­ka­si ne tik at­sa­kin­gas vers­las, bet ir pri­va­tūs klien­tai, anks­čiau bai­min­da­vę­si nau­jų tech­no­lo­gi­jų ir kai­nos skir­tu­mo. Kai su­de­di eksp­loa­ta­ci­jos są­nau­das per pen­ke­rius me­tus, hib­ri­do iš­lai­ky­mas iš­ei­na pi­ges­nis nei ben­zi­ni­nio, tuo la­biau – nei dy­ze­li­nio au­to­mo­bi­lio“, – pa­žy­mė­jo bend­ro­vės „Mo­to­to­ja“ di­rek­to­rius Ed­mun­das Po­vi­laus­kas.

Hib­ri­di­nių mo­de­lių nau­da vi­siš­kai įsi­ti­ki­no pra­ban­ges­nio „Toyo­tos“ „bro­lio“ „Le­xus“ klien­tai. Tarp šios mar­kės par­duo­da­mų nau­jų au­to­mo­bi­lių Lie­tu­vo­je 9 iš 10 yra įsi­gy­ja­mi su hib­ri­di­ne pa­va­ra.

Pa­sak E. Po­vi­laus­ko, au­to­mo­bi­lio su hib­ri­di­ne pa­va­ra kai­nos skir­tu­mas su­lig kiek­vie­na nau­ja mo­de­lio lai­da spar­čiai ma­žė­ja. Šie­met pa­si­ro­dy­sian­tis hib­ri­di­nis RAV4 vi­su­rei­gis kai­nuos vis dar šiek tiek bran­giau nei ben­zi­ni­nis mo­de­lis, bet tiek pat, kiek dy­ze­li­nis ana­lo­gas.

„Per­nai pla­na­vo­me ma­žes­nį au­gi­mą, bet pir­kė­jai pra­džiu­gi­no kur kas la­biau – au­go­me ket­vir­ta­da­liu. Šie­met taip pat yra pa­kan­ka­mai prie­žas­čių ti­kė­tis la­bai ge­rų me­tų, mat dau­giau per­ka ne tik pri­va­tūs klien­tai. Į Lie­tu­vos rin­ką, kaip ir per­nai, at­eis ne vie­na di­de­lė už­sie­nio ka­pi­ta­lo bend­ro­vė. Be to, tu­rė­si­me dau­gy­bę at­nau­jin­tų ir nau­jų mo­de­lių: hib­ri­di­nis RAV4, at­nau­jin­ta „Co­rol­la“, nau­jas ko­mer­ci­nis mi­kroau­to­bu­sas, nau­jas vi­su­rei­gis pi­ka­pas, o vi­sa tai me­tų pa­bai­go­je vai­ni­kuos ma­žas mies­to vi­su­rei­gis, ku­rio „Toyo­ta“ iki šiol ne­tu­rė­jo“, – var­di­jo pa­šne­ko­vas.

Lie­tu­viš­ka dy­džio dilema

Ge­riau­sio Lie­tu­vos me­tų au­to­mo­bi­lio ti­tu­lą pir­mą­kart pel­nė „O­pel“ mar­kės mo­de­lis – nau­jo­ji „As­tra“. Ar šis au­to­mo­bi­lis taps po­pu­lia­rus Lie­tu­vo­je, mar­kei at­sto­vau­jan­čios bend­ro­vės „Au­to­di­na“ va­do­vo Al­gi­man­to Bo­gu­še­vi­čiaus tei­gi­mu, pa­aiš­kės ta­da, kai ba­lan­dį rin­kai bus pri­sta­ty­ta uni­ver­sa­lo ver­si­ja. Tuo­met at­sisk­leis ti­kra­sis šio mo­de­lio po­ten­cia­las, mat dau­giau nei pu­sė anks­čiau par­duo­tų au­to­mo­bi­lių „As­tra“ bu­vo bū­tent uni­ver­sa­lai.

„Pamatęs nedidelius automobilio gabaritus dažnas ima iškart lygintis, kaip atrodys prieš kaimyną“, – kalbėjo Algimantas Boguševičius. /Romo Jurgaičio nuotrauka

„Per­ka dar ne­daug, bet be­si­do­min­čių­jų ir no­rin­čių­jų iš­ban­dy­ti šį mo­de­lį ti­krai gau­su. Nau­jo­ji „As­tra“ sa­vo tech­no­lo­gi­jo­mis ir spren­di­mais yra net la­bai pa­žan­gi, to­dėl mo­de­lis nė­ra pats pi­giau­sias. Tik vis dar kliū­va kon­ser­va­ty­vus Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų po­žiū­ris į au­to­mo­bi­lio dy­dį. Ži­no­te, at­ei­na žmo­gus iš­ban­dy­ti Me­tų au­to­mo­bi­lio. Pa­ma­tęs ne­di­de­lius au­to­mo­bi­lio ga­ba­ri­tus klien­tas ima iš­kart ly­gin­tis, kaip at­ro­dys prieš kai­my­ną. Va­ka­ruo­se to­kio mąs­ty­mo kur kas ma­žiau, to­dėl ir ver­ti­na­mas to­kio ti­po au­to­mo­bi­lis tin­ka­mai – ma­ži ga­ba­ri­tai, erd­vus vi­dus, funk­ci­nės sa­vy­bės. Mū­sų vi­suo­me­nė šiuo po­žiū­riu vis dar iš­gy­ve­na vai­kys­tės sta­di­ją. Ta­čiau žvel­giu op­ti­mis­tiš­kai, nes ma­tau, jog va­ka­rie­tiš­kas su­vo­ki­mas žings­nis po žings­nio į mū­sų gal­vas vis tiek at­ei­na. Anks­čiau klien­tai į sa­lo­ną at­ke­liau­da­vo tu­rė­da­mi sa­vo nu­sis­ta­ty­mą, ma­ny­da­mi, jog ge­riau­siai pa­tys vis­ką iš­ma­no. Da­bar žmo­nės at­vyks­ta iš anks­to nuo­dug­niai pa­si­do­mė­ję po­ten­cia­liu pir­ki­niu, ta­čiau rea­guo­ja į pa­ta­ri­mus, lanks­čiau ver­ti­na pa­siū­ly­mus“, – skir­tu­mą įžvel­gė A. Bo­gu­še­vi­čius.

Per­nai ga­min­to­jo nu­ma­ty­tą pla­ną vir­ši­ju­si ket­vir­ta­da­liu, šie­met „Au­to­di­na“ ti­ki­si pa­siek­ti pa­na­šų op­ti­mis­ti­nį 20–25 proc. au­gi­mą. Tie­sa, iki pa­šė­lu­sių 2008-ųjų par­duo­tų au­to­mo­bi­lių kie­kio dar teks il­gai pa­dir­bė­ti – šie­met, pa­gal op­ti­mis­ti­nį sce­na­ri­jų, įmo­nė pa­sieks pu­sę re­kor­di­nio par­da­vi­mo.

„Tais lai­kais mums la­bai di­de­lę įta­ką da­rė jau­ni­mas. Pirk­da­vo au­to­mo­bi­lius ne­bi­jo­da­mi ri­zi­kos, di­džią­ją da­lį iš­si­mo­kė­ti­nai. Da­bar at­ėjęs pirk­ti klien­tas daž­niau­siai jau tu­ri 70 proc. rei­ka­lin­gos su­mos ir tik li­ku­sią da­lį den­gia iš­si­mo­kė­ti­nai. Ri­zi­kuo­ti mėgs­tan­čių jau­nų pir­kė­jų su­ma­žė­jo. Da­lis jų, ma­tyt, iš­va­žia­vo ri­zi­kuo­ti ten, kur ri­zi­ka la­biau ap­si­mo­ka. Tai ti­krai ne­pri­si­de­da prie spar­tes­nės Lie­tu­vos eko­no­mi­kos plė­tros ir grei­tes­nio vi­du­ri­nės vi­suo­me­nės kla­sės au­gi­mo. Bū­tent ši vi­suo­me­nės da­lis yra svar­biau­sia nau­jų au­to­mo­bi­lių pir­kė­ja, no­rin­ti ir ga­lin­ti tei­sin­gai žiū­rė­ti į at­ei­tį“, – sa­kė „Au­to­di­na“ di­rek­to­rius.

A. Bo­gu­še­vi­čiaus tei­gi­mu, prie spar­tes­nio au­to­mo­bi­lių par­ko at­si­nau­ji­ni­mo pri­si­dė­tų ir tin­ka­mas tar­šos mo­kes­tis. Ta­čiau Sei­mo rin­ki­mų me­tais to­lia­re­giš­kų, į pa­žan­gą orien­tuo­tų spren­di­mų var­gu ar ver­ta vil­tis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Kalkulatorius  78.56.213.127 2016-02-24 07:26:43
Jei ne iškrypus situacija su NT kainomis Vilniuje, kas yra pirkinys Nr.1 žmogui, tai tikrai kur kas daugiau bent jau naujų ekonominės klasės automobilių gatvėmis važinėtų. Bet kai po NT paskolos sėmkėms lieka, tai sėdi į savo Audi 2003 m ir spjaudai. Nes mano nuomone logiška NT geresnį pirkt nei auto naujausią ir skruzdėlyne miesto paribį gyvent.
0 0  Netinkamas komentaras
Paskaiciavo  213.164.112.153 2016-02-24 01:02:35
Tuckus. O su kokia pats vazineji?
0 1  Netinkamas komentaras
Tučkus  84.55.45.237 2016-02-23 19:45:58
Metų senumo mašiną galima nusipirkti 30proc. pigiau, dauguma daužtos, dalis iš neišsimokėjusių klientų, jei nemokate atskirti daužtos nuo sveikos pirkite naujas...
1 0  Netinkamas komentaras
Vytas  213.252.196.2 2016-02-23 14:56:54
Kad augam iki vakariečių supratimo ir pagyvenimo ir kažkada, duok Dieve, priaugsim. Klausimas tik kokiu tempu. Ar yra kas paskaičiavęs? Ir kas už tos visos garazuose dirbancios ir automobilius is gabalu surinkinejancios mafijytes stovi? Nesakau kad koks vienas bosas, bet kur ju didžiausi rėmėjai valdžioje, jei net del spidometru nesugeba nieks nieko padarit.
1 0  Netinkamas komentaras
Puiku  78.60.168.138 2016-02-23 06:43:26
Puikus, optomistinis straipsnis. Duok Dieve, kad pardaveju lukesciai issipildytu. Bet tam reikia ir kitu verslinonku pagalbos. Pavyzdziui, keliant algas darbuotojams iki vakarieciu lygio...
1 0  Netinkamas komentaras
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Vil­niaus „Eag­le Team-Fre­ga“ ko­man­dos de­biu­tas ma­žo­jo fut­bo­lo EMF Čem­pio­nų ly­go­je Ma­ri­bo­re ne­bu­vo sėk­min­gas. Gru­pės var­žy­bo­se Vil­niaus fut­bo­lo mė­gė­jų eki­pa 1:3 pripažino bos­nių „Lu­nar [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami