Naujų automobilių pardavimą didino prabangos ilgesys

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-05-12 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-05-12 06:00
BMW automobiliai lietuvių yra mėgstami dėl solidumo, agresyvios išvaizdos ir labai geros dinamikos. LŽ archyvo nuotrauka
2014 me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių ir ko­mer­ci­nių (įskai­tant ir kem­pe­rius) au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo rin­ka ūg­te­lė­jo 22,37 proc. – šiais me­tais nuo sau­sio iki ko­vo ša­lies gy­ven­to­jai nu­pir­ko 3846 nau­jas ma­ši­nas. Par­adok­sas, ta­čiau rin­kai stieb­tis pa­dė­jo iš­au­gu­si pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių pa­klau­sa.

Nau­jų pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių bu­vo apie penk­ta­da­lis vi­so nu­pirk­to kie­kio, ta­čiau vi­sų be iš­im­ties šios ka­te­go­ri­jos mar­kių ma­ši­nų par­da­vi­mai 2014-ųjų sau­sį-ko­vą pa­di­dė­jo. Tai ro­do dien­raš­čio LŽ tu­ri­mi duo­me­nys. Tuo me­tu iš maž­daug 23 li­ku­sių au­to­mo­bi­lių mar­kių, ku­rios ne­lai­ko­mos pra­ban­gio­mis, par­da­vi­mai pa­sis­tie­bė tik­tai 10-ies. Tie­sa, par­da­vi­mų re­kor­dus – tiek par­da­vi­mo au­gi­mo, tiek ir smu­ki­mo – ro­dė ne­pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių kla­sei pri­ski­ria­mos ma­ši­nos. An­tai ja­po­niš­kų „Su­zu­ki“ sėk­mę grei­čiau­siai dar il­gai bus su­nku pa­kar­to­ti. Šios mar­kės ma­ši­nų nuo sau­sio iki ko­vo bu­vo nu­pirk­ta net 700 proc. dau­giau nei per pir­mą­jį 2013 me­tų ket­vir­tį. Ir prieš­in­gai: per­nai sau­sio-ko­vo mė­ne­siais Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ir įmo­nės įsi­gi­jo 24 „La­da“ au­to­mo­bi­lius, bet šie­met per pir­mą­jį ket­vir­tį ne­nu­pirk­tas nė vie­nas ru­siš­kas au­to­mo­bi­lis.

BMW sėkmė

Aki­vaiz­du, kad 2014 me­tų sau­sio-ko­vo bend­rus par­da­vi­mus la­biau­siai au­gi­no tos ma­ši­nų mar­kės, ku­rios nė­ra pri­ski­ria­mas prie pra­ban­gių. Pa­vyz­džiui, per tris pir­muo­sius šių me­tų mė­ne­sius dau­giau­sia bu­vo par­duo­ta „Fiat“ mar­kės au­to­mo­bi­lių – net 561, o tai su­da­rė net 26,9 proc. vi­so Lie­tu­vo­je nu­pirk­tų leng­vų­jų ma­ši­nų kie­kio. Aiš­ku, jog įspū­din­gas, pa­ly­gin­ti su 2013 m. sau­siu-ko­vu net 122,62 proc. sie­kęs „Fiat“ par­da­vi­mų au­gi­mas tu­rė­jo di­de­lės įta­kos ir ga­lu­ti­niam ket­vir­čio par­da­vi­mų re­zul­ta­tui.

Iš pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių kla­sei pri­skir­tų leng­vų­jų trans­por­to prie­mo­nių mar­kių („Au­di“, BMW, „Bent­ley“, „Ja­guar“, „Land Ro­ver“, „Le­xus“, „Mer­ce­des-Benz“, „Pors­che“, „Vol­vo“) la­biau­siai au­go „Pors­che“ par­da­vi­mai – nuo sau­sio iki ko­vo, pa­ly­gin­ti su 2013 me­tų pir­muo­ju ket­vir­čiu, Lie­tu­vo­je bu­vo rea­li­zuo­ta net 137,50 proc. dau­giau iš­skir­ti­nės vo­kiš­kos mar­kės ma­ši­nų. Ta­čiau bend­ram par­da­vi­mų re­zul­ta­tui „Pors­che“ sėk­mė tu­rė­jo tik­tai la­bai ma­žą įta­ką, nes per tris pir­muo­sius 2014 me­tų mė­ne­sius bu­vo par­duo­ta vos 19.

Už­tat su­spin­do BMW žvaigž­dė. Per pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį vo­kiš­kos pra­ban­gios mar­kės ma­ši­nų par­da­vė­jai su­ge­bė­jo rea­li­zuo­ti net 175 ma­ši­nas, ar­ba 4,5 proc. nuo bend­ro Lie­tu­vo­je par­duo­tų au­to­mo­bi­lių kie­kio. Pra­ban­giai au­to­mo­bi­lių kla­sei tai - la­bai ge­ras re­zul­ta­tas. Ypač to­kio­je ne­tur­tin­go­je ša­ly­je, ko­kia yra mū­sų Lie­tu­va. Pa­ly­gin­ti su 2013 me­tų pir­mu ket­vir­čiu, šie­met BMW par­da­vi­mai šok­te­lė­jo net 108,33 pro­cen­to.

Įspū­din­gą re­zul­ta­tą pa­sie­kė ir „Le­xus“ par­da­vė­jai, per pir­mus tris šių me­tų mė­ne­sius rea­li­za­vę 33 au­to­mo­bi­lius, ar­ba net 120 proc. dau­giau nei tuo pa­čiu 2013 me­tų lai­ku.

Ž.Mauricas: "Iššūkis Lietuvai yra toks, jog pirminio ekonomikos atsigavimo vaisius skina tik labai mažai šalies piliečių - tai gerai matyti ir automobilių rinkoje." / Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Eko­no­mi­kos veiksnys

Ban­ko „Nor­dea“, ku­rio vie­nas pa­da­li­nių „Nor­dea Fi­nan­ce Lit­hua­nia“ tei­kia au­to­mo­bi­lių ir ki­tos tech­ni­kos iš­per­ka­mo­sios ir veik­los nuo­mos pa­slau­gas, vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas Žy­gi­man­tas Mau­ri­cas pa­tvir­ti­no, jog Lie­tu­vo­je pra­ban­gių nau­jų au­to­mo­bi­lių, ver­ti­nant jų kie­kį bend­ra­me nau­jų ma­ši­nų pre­ky­bos srau­te, par­duo­da­ma la­bai daug, ypač pa­sta­ruo­ju me­tu.

„Taip yra dėl ke­le­to veiks­nių. Di­džiau­sia da­lis pra­ban­gių ma­ši­nų yra įsi­gy­ja­ma įmo­nių var­du. Jei pra­ban­gi ma­ši­na įsi­gy­ja­ma ne iš kar­to at­sis­kai­tant gry­nais, o iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du, eg­zis­tuo­ja be­veik šim­to pro­cen­tų ti­ki­my­bė, kad pir­kė­ja yra įmo­nė. Aki­vaiz­du, kad įmo­nės at­nau­ji­na per kri­zę mo­ra­liš­kai ir tech­niš­kai pa­se­nu­sius au­to­mo­bi­lių par­kus. Tai ge­ras ženk­las – va­di­na­si, ša­lies ūkis jau ro­do pir­mi­nio at­si­ga­vi­mo po­žy­mius“, - dės­tė Ž.Mau­ri­cas.

„Nor­dea“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas taip pat da­rė prie­lai­dą, kad pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas au­go ir dėl to, jog me­tų pra­džio­je bu­vo par­duo­tos tos ma­ši­nos, ku­rios bu­vo nau­do­ja­mos mū­sų ša­lies pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai me­tu. Ž.Mau­ri­cas ne­slė­pė, jog pir­miau­sia tu­ri ome­ny­je BMW li­mu­zi­nus. „2013 me­tų gruo­džio 31 d. pa­si­bai­gus iki tol pus­me­tį tru­ku­siam Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mui, di­de­lė da­lis sve­čiams ve­žio­ti au­to­mo­bi­lių par­ko li­ko ne­rei­ka­lin­gi. Jau iš anks­to ne­be­rei­ka­lin­giems au­to­mo­bi­liams bu­vo ieš­ko­ma pir­kė­jų. Gal­būt jų ras­ti ir ne­bu­vo la­bai su­nku, ka­dan­gi au­to­mo­bi­liai bu­vo jau nors ir ne vi­sai nau­ji, ta­čiau vis tiek ma­žai nau­do­ti. Jiems bu­vo da­ro­mos di­de­lės kai­nų nuo­lai­dos“, - pa­sa­ko­jo dien­raš­čio LŽ pa­šne­ko­vas.

Iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du, Ž.Mau­ri­co duo­me­ni­mis, pra­ban­gius au­to­mo­bi­lius pir­ko ir ne­di­de­lis bū­rys pri­va­čių fi­zi­nių as­me­nų. „Da­lis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų tu­ri ti­krai di­de­les ga­li­my­bes įsi­gy­ti bran­gią ma­ši­ną. Iš­šū­kis Lie­tu­vai yra toks, jog pir­mi­nio eko­no­mi­kos at­si­ga­vi­mo vai­sius ski­na tik la­bai ma­žai ša­lies pi­lie­čių. Tur­ti­nė di­fe­ren­cia­ci­ja, kaip ro­do apk­lau­sų ty­ri­mų duo­me­nys, Lie­tu­vo­je yra vie­na di­džiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je – ge­ro­kai di­des­nė už tą, ku­ri skai­čiuo­ja­ma Es­ti­jo­je ir ne­žy­miai ne­tgi už tą, ku­ri yra Lat­vi­jo­je. Pa­gal pa­čias įvai­riau­sias me­to­di­kas at­lik­tų apk­lau­sų re­zul­ta­tai ro­do, kad Lie­tu­vo­je va­do­vai už­dir­ba dau­giau­siai iš vi­sų Bal­ti­jos ša­lių va­do­vų, o mi­ni­ma­li al­ga pas mus ma­žes­nė nei Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je. Ži­no­ma, tai at­sis­pin­di ir au­to­mo­bi­lių pre­ky­bo­je“, - sa­kė „Nor­dea“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas.

Au­to­mo­bi­lių mar­kių, ku­rios nė­ra pri­ski­ria­mos prie pra­ban­gių, pre­ky­bos re­zul­ta­tai Lie­tu­vo­je 2014 m. sau­sio-ko­vo mėn.

Markė2014 m. I ketv. par­da­vi­mai (vnt.)2013 m. I ketv. par­da­vi­mai (vnt.)Po­ky­tis (proc.)
"Al­fa Ro­meo"3117+17
"Chev­ro­let"1917+11,76
"Ci­troen"4253-20,75
"Da­cia"8072+11,11
"Fiat"561252+122,62
"Ford"20192+118,48
"Hyun­dai"100132-24,24
"Hon­da"51111-54,05
"Isu­zu"18-87,50
"Kia"137152-9,87
"La­da"024-
"Maz­da"2923+26,09
"Mit­su­bis­hi"4158-29,31
"Nis­san"248289-14,19
"Opel"10591+15,38
"Peu­geot"45112-59,82
"Re­nault"159176-9,66
"Seat"1022-54,55
"Ško­da"340212+60,38
"Su­ba­ru"6668-2,94
"Su­zu­ki"8010+700
"Toyo­ta"411281+46,26
"Volks­wa­gen"512515-0,58.

Šal­ti­nis: LŽ

Pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių pre­ky­bos re­zul­ta­tai 2014 m. sau­sio-ko­vo mėn.

Markė2014 m. I ketv. par­da­vi­mai (vnt.)2013 m. I ketv. par­da­vi­mai (vnt.)Po­ky­tis (proc.)
"Au­di"9893+5,38
BMW17584+108,33
"Ja­guar"32+50
"Land Ro­ver"5928+110,71
"Le­xus"3315+120
"Mer­ce­des-Benz"8458+44,83
"Pors­che"198+137,50
"Vol­vo"4741+14,63

Šal­ti­nis: LŽ

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami