Naujų automobilių rinka Rusijoje - agonijoje

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-10-27 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-10-27 06:00
Rusijos vairuotojus gelbėja nuo galimybės visiškai likti be ratų jų gebėjimas pasiremontuoti labai senas mašinas. LŽ archyvo nuotraukos
Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka to­liau smun­ka – Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­ci­jos (AEB) duo­me­ni­mis, rug­sė­jį ji su­si­trau­kė 20,1 proc. Per de­vy­nis mė­ne­sius – nuo sau­sio iki rug­sė­jo – bu­vo fik­suo­tas 13 proc. sie­kęs rin­kos trau­ki­ma­sis.

AEB duo­me­ni­mis, šie­met iki rug­sė­jo 30 die­nos ru­sai nu­pir­ko 1 779 947 nau­jas leng­vą­sias ma­ši­nas, per­nai per tą pa­tį lai­ką – 2 046 700. Pro­cen­ti­ne iš­raiš­ka la­biau­siai kri­to ru­siš­kos IŽ mar­kės au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas – net 97 proc. (per­nai per 9 mė­ne­sius bu­vo rea­li­zuo­tos 647 ma­ši­nos, šie­met – vos 19). Tie­sa, in­ter­ne­ti­nė­je „I­žav­to“ sve­tai­nė­je nė­ra nu­ro­dy­ta, kad ga­myk­la ga­min­tų IŽ au­to­mo­bi­lius. Tik skel­bia­ma, kad ji par­duo­da mo­de­lius „La­da Gran­ta“, ku­rie su­ren­ka­mi Niž­ni­je Čel­nų „Av­to­VAZ“ ga­myk­lo­je.

Ru­siš­ka „La­da“ yra ta mar­kė, ku­rios par­da­vi­mai smu­ko la­biau­siai skai­čiuo­jant vie­ne­tais. 59 566 – tiek per pir­mus de­vy­nis mė­ne­sius ru­sai ma­žiau nu­pir­ko „La­da“ nei 2013 me­tų sau­sį-rug­sė­jį. Įdo­mu, kad pa­gal šį ro­dik­lį an­tro­je vie­to­je po ru­siš­kos mar­kės at­si­dū­rė ame­ri­kie­tiš­ki „Chev­ro­let“ - šiais me­tais nuo sau­sio iki rug­sė­jo jų Ru­si­jo­je bu­vo nu­pirk­ta 37 781 au­to­mo­bi­liais ma­žiau nei per tą pa­tį lai­ką 2013-ai­siais.

Beveik 80 proc. šoktelėjęs "Nissan Almera" pardavimas Rusijoje - labai neįprasta naujiena sugniuždytoje rinkoje. /Gamintojo nuotrauka

Silp­niau­sių­jų gru­pė­je – katastrofa

Pa­gal svo­rį Ru­si­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je nau­jas leng­vą­sias ma­ši­nas ga­li­ma bū­tų su­skirs­ty­ti taip: au­to­mo­bi­liai, ku­rių per 9 mė­ne­sius bu­vo par­duo­ta iki 5 000, nuo 5 001 iki 100 000, nuo 100 001 ir dau­giau. AEB at­as­kai­ta ro­do, kad tra­giš­kiau­sia pa­dė­tis – pir­mo­jo­je gru­pė­je. Be jau mi­nė­to IŽ, šiai gru­pei dar pri­klau­so ki­niš­ki FAW, BYD, „Lux­gen“, BAW, „Bril­lian­ce“, „Hai­ma“, „Chan­gan“, JAC, „Fo­ton“, ko­rė­jie­tiš­kas „Dat­sun“, vo­kie­čių „Pors­che“, „Smart“, „Mi­ni“, is­pa­nų „Seat“, ja­po­nų „I­su­zu“, ukrai­nie­čių „Bog­dan“ ir ZAZ, ame­ri­kie­čių „A­cu­ra“, „Dod­ge“, „Chrys­ler“ ir „Ca­dil­lac“, ita­lų „Al­fa Ro­meo“.

Kai ku­rių mar­kių, tarp jų ir IŽ, iš es­mės jau ne­li­ko Ru­si­jos rin­ko­je. Spręs­ki­te pa­tys: nuo sau­sio iki rug­sė­jo bu­vo par­duo­ta vos 26 „Dod­ge“ (per­nai per tą pa­tį lai­ką – 174, kri­ti­mas su­da­rė 95 proc.), 92 „Bog­dan“ (-95 proc.), 5 BYD (-95 proc.). „Seat“ par­da­vi­mas su­si­trau­kė 58 proc., „Mi­ni“ - 43 proc. ZAZ – 80 proc. (2014 m. 1-9 mė­ne­siais Ru­si­jo­je rea­li­zuo­tos 481 šios mar­kės ma­ši­nos).

Rusijoje dabar populiaru pirkti daugybę kartų remontuotus labai senus, dažnai dar sovietinės gamybos "Lada", "Moskvich", "Volga".

„Jeep“ sėkmė

Tarp tų au­to­mo­bi­lių, ku­rių nuo sau­sio iki rug­sė­jo bu­vo par­duo­da nuo 5001 iki 100 000, sėk­mė lan­kė vi­su­rei­gių „Jeep“ (+68 proc.), ko­mer­ci­nių „Mer­ce­des-Benz“ (+64 proc.), „Le­xus“ (+19 proc.), „Maz­da“ (+12 proc.), „Vol­vo“ (+ 6 proc.) par­da­vė­jus. Di­džiau­sią nuo­smu­kį ir pro­cen­ti­ne, ir kie­kio iš­raiš­ko­mis pa­ty­rė „Ford“ (-42 proc.). Smar­kiai kri­to ir „Peu­geot“ (-38 proc.), „Su­zu­ki“ (-37 proc.), ki­niš­kų „Gee­ly“ (- 33 proc.) par­da­vi­mas.

Įdo­mu, kad dar per pir­mus 2013-ųjų 9 mė­ne­sius dau­giau kaip 100 000 ma­ši­nų Ru­si­jos rin­ko­je rea­li­zuo­da­vu­sios vo­kie­čių „Volks­wa­gen“ ir ame­ri­kie­čių „Chev­ro­let“ šie­met nu­kri­to tarp tų mar­kių, ku­rių bu­vo nu­pirk­ta ma­žiau kaip šim­tas tūks­tan­čių. Nuo sau­sio iki rug­sė­jo ru­sai įsi­gi­jo 93 797 „Volks­wa­gen“ (– 20 proc.) ir 89 961 „Chev­ro­let“ (-30 proc.).

Rusijoje nauja "Lada" populiariausia tik dėl to, kad šios markės automobilius yra įpareigotas pirkti vietos viešasis sektorius.

Ja­po­nai dar laikosi

Mar­kių, ku­rių mo­de­lių Ru­si­jo­je par­duo­da­ma 100 001 ir dau­giau, šie­met yra vos še­šios - „La­da“, „Re­nault“, „Hyun­dai“, „Kia“, „Toyo­ta“ ir „Nis­san“. Įdo­mu, kad 2014 m. nuo sau­sio iki rug­sė­jo tik ja­po­niš­kos mar­kės su­ge­bė­jo pa­au­gin­ti sa­vo par­da­vi­mus - „Toyo­ta“ 0,05 proc., „Nis­san“ - 12 proc. Pa­gal par­duo­tų nau­jų ma­ši­nų kie­kį la­biau­siai, kaip mi­nė­ta, že­myn nu­si­ri­to „La­da“, nors pro­cen­ti­ne iš­raiš­ka nuo­smu­kis bend­ra­me nau­jų au­to­mo­bi­lių pre­ky­bos Ru­si­jo­je kri­ti­mo fo­ne ir ne­atro­do di­de­lis – su­da­rė mi­nus 17 proc. „Re­nault“, di­de­lę da­lį ku­rių ren­ka vie­ti­nės ru­sų ga­myk­los, par­da­vi­mas smu­ko 10 proc., „Kia“ - 7 proc., „Hyn­dai“ - 2 pro­cen­tus.

Po­pu­lia­riau­sios nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kės Ru­si­jo­je 2014 m. 1-9 mėn.

VietaMarkėPar­da­vi­mas 2013 m. 1-9 mėn. (vnt.)Par­da­vi­mas 2014 m. 1-9 mėn. (vnt.)Po­ky­tis (proc.)
1."La­da"343 368283 802-17
2."Re­nault"155 081139 434-10
3."Hyun­dai"135 609132 849-2
4."Kia"146 986137 421-7
5."Toyo­ta"115 146115 5890,05
6."Nis­san"101 146114 389+12
7."Volks­wa­gen"117 22293 797-20
8."Chev­ro­let"127 74289 961-30
9."Ško­da"64 49863 179-2
10."Mit­su­bis­hi"56 24052 462-7

Šal­ti­nis: AEB

Au­to­mo­bi­lių mar­kės, Ru­si­jo­je pa­ty­ru­sios di­džiau­sią nuo­smu­kį skai­čiuo­jant par­da­vi­mų kie­kį 2014 m. 1-9 mėn.

VietaMarkėPar­da­vi­mo nuo­smu­kis (vnt.)*
1."La­da"-59 566
2."Chev­ro­let"-37 781
3."Ford"-32 536
4."Re­nault"-155 081
5."Kia"-9565

*Ly­gi­nant su 2013 m. 1-9 mėn.

Šal­ti­nis: AEB

Au­to­mo­bi­lių mar­kės, Ru­si­jo­je pa­ty­ru­sios di­džiau­sią nuo­smu­kį skai­čiuo­jant pro­cen­tais 2014 m. 1-9 mėn.

VietaMarkėPar­da­vi­mas 2013 m. 1-9 mėn. (vnt.)Par­da­vi­mas 2014 m. 1-9 mėn. (vnt.)Po­ky­tis (proc.)
1.64719-97
2-3.BYD1025-95
"Bog­dan"180326-95
4."Dod­ge"17426-85
5.ZAZ2366481-80
6."Ta­gAZ"339125-63
7."Seat"29391246-58
8."Ford"77 47444 938-42
9."Peu­geot"25 92116 087-38
10."Su­zu­ki"21 78313 755-37

Šal­ti­nis: AEB

Po­pu­lia­riau­si au­to­mo­bi­lių mo­de­liai Ru­si­jo­je 2014 m. 1-9 mėn.

VietaModelisPar­da­vi­mas 2013 m. 1-9 mėn. (vnt.)Par­da­vi­mas 2014 m. 1-9 mėn. Po­ky­tis (proc.)
1."La­da Gran­ta"128 481112 078-22,8
2."Hyun­dai So­la­ris"85 75784 439-1,6
3."Kia New Rio"67 67866 416-1,9
4."Re­nault Dus­ter"60 42656 789-6,1
5."La­da Ka­li­na"49 07249 880+1,7
6."La­da Lar­gus"40 40247 529+15
7."Volks­wa­gen Po­lo"53 36844 558-16,6
8."Re­nault Lo­gan"38 34140 365+5,1
9."La­da Pri­ora"44 60235 192-21,1
10."Nis­san Al­me­ra"784633 942+76,9

Šal­ti­nis: AEB

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami