Naujų automobilių rinka – tarp optimizmo ir realybės

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-12-14 11:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-12-14 11:00
Nors ES naujų automobilių rinka stabtelėjo, vokiškų mažylių "Smart" registravimas išaugo net  216 procentų.  Gamintojo nuotrauka
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vos ban­kų aso­cia­ci­ja (LBA) pri­sta­tė li­zin­go rin­kos, tarp jų – ir nau­jų au­to­mo­bi­lių, šių me­tų re­zul­ta­tus ir prog­no­zes 2016 me­tams – dvel­kė aki­vaiz­džiu op­ti­miz­mu. Sau­sio-spa­lio mė­ne­siais nau­jų ma­ši­nų par­da­vi­mai li­zin­gu šok­te­lė­jo 18,4 proc., tad ir ki­tą­met lau­kia­ma „spar­taus au­gi­mo“.

„Nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mai li­zin­gu spar­čiai au­ga – pa­ste­bi­me, kad gy­ven­to­jai, pri­im­da­mi spren­di­mą pirk­ti au­to­mo­bi­lį, pra­de­da ver­tin­ti ne tik au­to­mo­bi­lio kai­ną, bet ir skai­čiuo­ti, kiek kai­nuos jo eksp­loa­ta­ci­ja, prie­žiū­ra, ver­ti­na­ma, už kiek au­to­mo­bi­lį jie ga­lės par­duo­ti po ke­le­rių me­tų. Au­to­mo­bi­lių par­kas Lie­tu­vo­je, ly­gi­nant su kai­my­ni­nė­mis ša­li­mis, vis dar se­niau­sias. Ta­čiau šis sie­kis pri­im­ti vi­sa­pu­siš­kai eko­no­miš­kai pa­grįs­tą spren­di­mą ro­do bran­du­mą ir ar­tė­jan­tį lū­žį au­to­mo­bi­lių par­ko at­si­nau­ji­ni­me“, – džiu­gio­mis at­ei­ties įžval­go­mis da­li­jo­si LBA li­zin­go ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Lai­mo­nas Be­lic­kas. Jo tvir­ti­ni­mu, šie­met per de­šimt mė­ne­sių bu­vo par­duo­ta apie 16,5 tūkst. nau­jų au­to­mo­bi­lių, 54 proc. iš jų – li­zin­gu. Po­pu­lia­riau­sios mar­kės, per­kant li­zin­gu bu­vo „Volks­wa­gen“ (19 proc.), „Toyo­ta“ (13 proc.) ir „Ško­da“ (13 proc.).

Op­ti­miz­mą drums­čia geopolitika

Op­ti­mis­ti­nes prog­no­zes L.Be­lic­kas pir­miau­sia grin­dė 2015 me­tų sau­sio-spa­lio ir to pa­ties lai­ko­tar­pio šie­met re­zul­ta­tų pa­ly­gi­ni­mu. Vis dėl­to ana­li­zuo­jant nau­jau­sias Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) duo­me­nis ky­la no­ras su­abe­jo­ti, ar nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka 2016-ai­siais stieb­sis taip pat spar­čiai, kaip tai da­rė pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus.

Ne­ri­mau­ti ver­čia nuo­lat blo­gė­jan­ti geo­po­li­ti­nė pa­dė­tis Eu­ro­po­je, o nuo jos la­bai pri­klau­so ir var­to­to­jų lū­kes­čiai. Bū­tent jie yra tas vi­sa­ga­lis fak­to­rius, ku­ris dau­giau­siai le­mia nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos po­ky­čius. ACEA duo­me­nys ro­do, kad spa­lis bu­vo an­tras šiais me­tais pa­gal ne­igia­mą nau­jų ma­ši­nų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­ly­se re­gis­tra­vi­mo po­ky­tį mė­nuo – tą mė­ne­sį bend­ri­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ka ūg­te­lė­jo vos 2,9 proc. Iš vi­so spa­lio mė­ne­sį ES bu­vo įre­gis­truo­ti 1 104 868 nau­ji au­to­mo­bi­liai.

Blo­giau ES ša­lių įmo­nės ir pi­lie­čiai nau­jas ma­ši­nas re­gis­tra­vo tik­tai ge­gu­žę, kai pa­ly­gi­nus su 2014 me­tų tuo pa­čiu mė­ne­siu, bu­vo fik­suo­tas vos 1,3 proc. sie­kęs rin­kos au­gi­mas.

Iki me­tų pa­bai­gos ACEA skelbs dar dvi at­as­kai­tas, ku­rio­se bus pa­teik­ti lap­kri­čio ir gruo­džio duo­me­nys. Jei ir šie ro­dys ne­igia­mą kryp­tį, mū­sų op­ti­mis­ti­nės ša­lies li­zin­go rin­kos da­ly­vių prog­no­zės ir­gi ga­li pa­kib­ti ant plau­ko. Ti­kė­tis daug iš me­tų pa­bai­gos ar 2016 me­tų pra­džios su­nku dėl ne­si­bai­gian­čių trin­čių Va­ka­rų san­ty­kiuo­se su Ru­si­ja, konf­lik­tų Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se, pa­bė­gė­lių kri­zės, Ki­ni­jos eko­no­mi­kos silp­nė­ji­mo, fi­nan­si­nio ne­sta­bi­lu­mo pa­čio­je ES.

Buk­sa­vo ir bri­tai, ir estai

Spa­lį iš 27 ES na­rių (be Mal­tos), apie ku­rias duo­me­nis pa­tei­kia ACEA, net 6 (Grai­ki­jo­je, Es­ti­jo­je, Slo­va­ki­jo­je, Luk­sem­bur­ge, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ir Kroa­ti­jo­je) bu­vo fik­suo­tas ne­igia­mas rin­kos po­ky­tis. Di­džiau­sią ne­ri­mą rin­kos eks­per­tams ke­lia tai, kad pir­mą­kart per ke­le­rius pa­sta­ruo­sius me­tus fias­ko (-1,1 proc.) pa­ty­rė bri­tų rin­ka, ku­ri iki spa­lio bu­vo lai­ko­ma pa­čia sta­bi­liau­sia ir di­na­miš­kiau­sia iš di­džių­jų Se­no­jo že­my­no rin­kų.

Be­je, spa­lio mė­ne­sį ste­buk­lų ne­ro­dė ir dar dvi di­džio­sios ES rin­kos, nuo ku­rių la­biau­siai pri­klau­so nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos svei­ka­ta. Pra­ncū­zi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas ūg­te­lė­jo juo­kin­gais ati­tin­ka­mai vos 1,1 proc. ir 1 pro­cen­tais.

Lie­tu­vai di­džiau­sio ne­ri­mo tu­rė­tų kel­ti di­džiu­lis ES mas­tais Es­ti­jos rin­kos kry­tis – pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų spa­liu, es­tai tą pa­tį mė­ne­sį šie­met įre­gis­tra­vo net 9,4 proc. ma­žiau nau­jų au­to­mo­bi­lių. Is­to­ri­ja ro­do, kad pa­pras­tai tos rin­kos ten­den­ci­jos, ku­rias iš pra­džių ro­do Es­ti­jos rin­ka, vė­liau tiks­liai yra at­kar­to­ja­mos Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je.

Ma­tyt, nie­kas ne­ga­li pa­sa­ky­ti, ar tai at­si­tiks jau 2016 me­tais. Kol kas mū­sų ša­lis džiau­gia­si stul­bi­na­mu rin­kos au­gi­mu, ku­ris spa­lį sie­kė 25,9 proc., lap­kri­tį – 26 pro­cen­tais.

ES nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos po­ky­čiai 2015 m. sau­sį-spalį

MėnuoPo­ky­tis (proc.)*
Sausis+6,7
Vasaris+7,3
Kovas+10,6
Balandis+6,9
Gegužė+1,3
Birželis+14,6
Liepa+9,5
Rugpjūtis+11,2
Rugsėjis+9,8
Spalis+2,9

*Pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu mė­ne­siu 2014 me­tais.

Šal­ti­nis: ACEA

ES ša­lys, ku­rios au­to­mo­bi­lių rin­ka trau­kė­si, 2015 m. spalis

VietaŠalisPo­ky­tis (proc.)*
1.Graikija–17,6
2.Estija–9,4
3.Slovakija–8,1
4.Luksemburgas–2,7
5.Di­džio­ji Britanija–1,1
6.Kroatija–0,1

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. spa­lio mėn.

Šal­ti­nis: ACEA.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Ke­li mė­ne­siai po to, kai lai­mė­jo įžei­džia­mos poe­zi­jos apie Tur­ki­jos vals­ty­bės va­do­vą kon­kur­są, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas aiškiai tu­rė­jo pri­si­ge­rin­ti [...]
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja prieš­in­sis bet ko­kiems Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nams di­din­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, jei­gu jis ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su NA­TO veik­lą – net jei­gu Jung­ti­nė Karalystė yra ap­sisp­ren­du­si [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami