Naujų automobilių rinka vėl suspindo rekordu

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-05-02 16:19
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-05-02 16:19
Balandžio mėnesį Lietuvoje pirmąkart registruotas amerikietiškas "Tesla Model S" vienąkart elektromobilį įkrovus gali nuvažiuoti iki 480 kilometrų, o jo kaina galisiekti apie 200 tūkst. litų.   Gamintojo nuotrauka
36 proc. - tiek pre­li­mi­na­riais bend­ro­vės "Au­to­ty­ri­mai" duo­me­ni­mis ba­lan­dį šo­ko į vir­šų Lie­tu­vos nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas. Pra­ėju­sį mė­ne­sį ša­ly­je bu­vo įre­gis­truo­ti 1598 nau­ji leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, 2013 m. ba­lan­džio mė­ne­sį - 1178.

Anks­tes­nis stul­bi­nan­tis re­gis­tra­vi­mo šuo­lis bu­vo už­fik­suo­tas va­sa­rį – ta­da rin­ka stai­ga ūg­te­lė­jo 30 proc. Ki­ta ver­tus, „Au­to­ty­ri­mai“ pa­žy­mi, kad nau­jų ma­ši­nų rin­ka sep­tyn­my­liais žings­niais stie­bia­si ne dėl to, kad stai­ga bū­tų pa­di­dė­ju­si Lie­tu­vos gy­ven­to­jų per­ka­mo­ji ga­lia ir di­de­lė jų da­lis nuo nau­do­tų au­to­mo­bi­lių ne­ti­kė­tai bū­tų nu­spren­du­si pe­rei­ti prie nau­jų. „Kaip ir anks­tes­niais šių me­tų mė­ne­siais, vie­nu iš pa­grin­di­nių rin­kos au­gi­mo veiks­nių iš­li­ko reeks­por­to pa­klau­sa - iki mė­ne­sio pa­bai­gos jau iš­re­gis­truo­ti 269 ba­lan­dį įre­gis­truo­ti au­to­mo­bi­liai, o dar 54 ne­tru­kus bus iš­re­gis­truo­ti au­to­ma­ti­niu bū­du. Kaip jau ta­po įpras­ta, šio­je sri­ty­je ir vėl ne­pra­len­kia­mas bu­vo "Fiat" su 191 jau iš­re­gis­truo­tu au­to­mo­bi­liu“, - tei­gia­ma „Au­to­ty­ri­mų“ pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Nau­da ir „Fiat“, ir lietuviams

„Jei au­to­mo­bi­lis įre­gis­truo­ja­mas, o po to grei­tai iš­re­gis­truo­ja­mas, tai dar ne­reiš­kia, kad jis bū­ti­nai iš­va­žiuo­ja iš Lie­tu­vos. Ta­čiau mū­sų tu­ri­mi sta­tis­ti­niai duo­me­nys ro­do, jog dau­gu­ma, pa­vyz­džiui, nau­jų „Fiat 500“, su ku­riais per­par­da­vė­jai at­li­ko grei­to įre­gis­tra­vi­mo-iš­re­gis­tra­vi­mo ope­ra­ci­ją, vė­liau pa­lie­ka ša­lį“, - si­tua­ci­ją dien­raš­čiui LŽ ko­men­ta­vo „Au­to­ty­ri­mų“ va­do­vas Ro­ber­tas Cic­ke­vi­čius.

Jis sa­kė nie­ko blo­go to­kio­je pra­kti­ko­je ne­ma­tąs. „Ga­min­to­jams juk nė­ra skir­tu­mo, kam pa­ga­min­tą pro­duk­ci­ją par­duo­ti – lie­tu­viams, len­kams ar tur­kams. Au­to­mo­bi­lius ga­mi­nan­čiai kom­pa­ni­jai svar­bu pel­nas, o jis gau­na­mas tik par­da­vus ma­ši­ną. Jei lie­tu­viai nu­per­ka daug „Fiat“ ir tu­ri rin­ką, kur ga­li juos per­par­duo­ti, o kar­tu dar ir už­dirb­ti – už tai mū­sų vers­las nu­si­pel­no pa­gar­bos“, - kal­bė­jo bend­ro­vės „Au­to­ty­ri­mai“ di­rek­to­rius.

Jis tei­gė ne­ga­lįs pa­sa­ky­ti, kur gy­ve­na ga­lu­ti­niai pir­kė­jai, nu­per­kan­tys per Lie­tu­vą ga­be­na­mus nau­jus „Fiat“.

Įre­gis­tra­vo pir­mą­jį „Tes­la Mo­del S“

„Au­to­ty­ri­mai“ taip pat pra­ne­šė, kad ba­lan­dį as­me­ni­nių au­to­mo­bi­lių (M1) re­gis­tra­vi­mas iš­au­go ly­giai tiek pat, kiek ir nau­jų au­to­mi­bi­lių rin­ka – 36 pro­cen­tais (bu­vo įre­gis­truo­ti 1420 nau­ji leng­vie­ji ke­lei­vi­niai au­to­mo­bi­liai). Tuo pat me­tu leng­vų­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių (N1) re­gis­tra­vi­mas pa­ly­pė­jo aukš­tys 34 proc. - iki 178 vnt. Kal­bant apie at­ski­ras dar­bo die­nas, pa­ti sėk­min­giau­sia mė­ne­sio die­na bu­vo ba­lan­džio 11-oji kai vals­ty­bės įmo­nė „Re­gi­tra“ įre­gis­tra­vo 129 ma­ši­nas, pa­ti pra­sčiau­sia - ba­lan­džio 7-oji, ka­da bu­vo įre­gis­truo­ti 25 au­to­mo­bi­liai.

Pra­ei­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je to­liau pir­ma­vo "Fiat" mar­kė (249 vnt.), an­trą­ją vie­tą iš­sau­go­jo "Volks­wa­gen" (217 vnt.), o į tre­čią­ją pa­ki­lo "Ško­da" (212 vnt.). Tarp pres­ti­ži­nių mar­kių ne­pra­len­kia­ma bu­vo 68 ma­ši­nas įre­gis­tra­vu­si BMW mar­kė.

Ba­lan­dį po­pu­lia­riau­si as­me­ni­nės pa­skir­ties (M1) mo­de­liai bu­vo "Fiat 500" (140 vnt.), "Nis­san Qash­qai" (73 vnt.) bei "Fiat Pun­to" (71 vnt.). Tarp leng­vų­jų ko­mer­ci­nių (N1) au­to­mo­bi­lių dau­giau­siai pir­kė­jų dė­me­sio su­lau­kė "Re­nault Mas­ter" (21 vnt.).

2014 m. sau­sį-ba­lan­dį, „Au­to­ty­ri­mų“ duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je iš vi­so įre­gis­truo­ti 5447 nau­ji leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, ar­ba 26 proc. dau­giau nei ati­tin­ka­mu lai­ko­tar­piu pra­ei­tais me­tais (4327).

Ba­lan­džio mė­ne­sį, skel­bia „Au­to­ty­ri­mai“, Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­tas pir­ma­sis elek­tro­mo­bi­lis "Tes­la Mo­del S" bei nau­jos kar­tos "Volks­wa­gen Golf R".

Nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos re­gis­tra­vi­mo po­ky­čiai 2014 m. sau­sį-ba­lan­dį:

MėnuoPo­ky­tis (proc.)
Sausis+15
Vasaris+30
Kovas+24
Balandis+36.

Šal­ti­nis: „Au­to­ty­ri­mai“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami