Naujų automobilių rinkoje – naujas rekordas

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-04-19 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-04-19 06:00
Naujojo "Fiat 500X" visureigio registravimas Lietuvoje staigiai išaugo dėl sparčiai populiarėjančios dalijimosi automobiliais paslaugos ir reeksporto.  LŽ archyvo nuotrauka
2016 me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį ti­kra Lie­tu­vos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos žvaigž­de ir sa­vi­tu X fak­to­riu­mi ta­po vos per­nai pri­sta­ty­tas ita­lų vi­su­rei­gis „Fiat 500X“, jo po­pu­lia­ru­mas per me­tus šok­te­lė­jo net 11,7 tūkst. pro­cen­tų. Ga­li bū­ti, kad tai re­kor­di­nis re­gis­tra­vi­mo šuo­lis ša­lies au­to­mo­bi­lių is­to­ri­jo­je.

Rin­kos eks­per­tus su­nkiai nu­ste­bin­si di­de­liais vie­no ar ki­to nau­jo au­to­mo­bi­lio par­da­vi­mo šuo­liais, jei šių kas­met par­duo­da­ma vos po ke­lis vie­ne­tus, o ma­ši­na pa­gal po­pu­lia­ru­mą vel­ka­si rei­tin­go uo­de­go­je. Ta­čiau nau­ja­sis „Fiat 500X“, kaip ro­do nau­jau­sia ty­ri­mų bend­ro­vės „Da­ta­Cen­ter“ at­as­kai­ta, 2016 me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį bu­vo an­tras pa­gal po­pu­lia­ru­mą nau­jas au­to­mo­bi­lis Lie­tu­vo­je, jų bu­vo įre­gis­truo­ta 235. Tie­sa, pra­ėju­sių me­tų sau­sio-ko­vo ly­gi­na­mo­ji ba­zė, nuo ku­rios ir skai­čiuo­tas au­gi­mas, bu­vo la­bai men­ka – per­nai Lie­tu­vos fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys re­gis­tra­vo tik 2 „Fiat 500X“. Vis dėl­to įdo­mus fak­tas, kad mo­de­lio re­gis­tra­vi­mas per me­tus ga­li pa­kil­ti be­veik 12 tūkst. pro­cen­tų.

Di­des­nių au­to­mo­bi­lių de­šim­tu­ke – 2

Ir pir­mą vie­tą po­pu­lia­riau­sių 2016 me­tų pir­mo­jo ket­vir­čio Lie­tu­vos nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­lių rei­tin­ge uži­man­tis ma­ža­sis „Fiat 500“, ir jo šei­my­nos at­sto­vas vi­su­rei­gis „Fiat 500X“ gar­sė­ja tuo, kad la­bai daug jų eks­por­tuo­ja­ma per Lie­tu­vą. Ta­čiau Re­nal­das Gi­nei­ka, įga­lio­to­sios „Fiat“ at­sto­vės bend­ro­vės „Au­tob­ra­va“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, „Lie­tu­vos ži­nias“ pa­ti­ki­no, kad nau­ja­sis X ra­do sa­vo pir­kė­ją ir pas mus. „Per­nai to mo­de­lio dar ne­bu­vo (Lie­tu­vo­je – aut.), jį tik pri­sta­tė­me, to­dėl ir toks di­de­lis par­da­vi­mo au­gi­mas. Ne­ma­žai šių vi­su­rei­gių įsi­gi­jo „Ci­ty­Bee“ (Vil­niu­je vei­kian­ti au­to­mo­bi­lių da­li­ji­mo­si pa­slau­ga – aut.). Šiai au­to­mo­bi­lių ka­te­go­ri­jai („Fiat 500X“ yra kom­pak­ti­nis mies­to vi­su­rei­gis – aut.) pri­klau­so daug mo­de­lių, to­dėl gra­žų ir ko­ky­biš­ką au­to­mo­bi­lį pa­lan­kiai pri­ėmė klien­tai“, – tvir­ti­no „Au­tob­ra­vos“ va­do­vas.

Tarp de­šim­ties po­pu­lia­riau­sių 2016 me­tų sau­sio-ko­vo Lie­tu­vos nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­lių rei­tin­ge yra dar du kom­pak­ti­niai mies­to vi­su­rei­giai – „Kia Spor­ta­ge“ (šių ko­rė­jie­tiš­kų au­to­mo­bi­lių pir­mą­jį me­tų ket­vir­tį įre­gis­truo­ta 83) at­si­dū­rė 9-oje, vo­kiš­kas „Volks­wa­gen Ti­guan“ – 10-oje vie­to­se.

Kaip jau įpras­ta, pir­ma­me de­šim­tu­ke do­mi­na­vo pa­tys ma­žiau­si, ma­ži ir kom­pak­ti­niai au­to­mo­bi­liai. Iš jų iš­sis­ki­ria „Volks­wa­gen Pa­ssat“ (įre­gis­truo­ti 104 au­to­mo­bi­liai, 4-oji vie­ta) ir „Toyo­ta Aven­sis“ (95, 5-oji vie­ta), pri­ski­ria­mi vi­du­ti­nių ir di­de­lių leng­vų­jų ke­lei­vi­nių ma­ši­nų kla­sėms.

Smu­ko tik vo­kiš­kų mar­kių registravimas

Pir­ma­sis ket­vir­tis bu­vo la­bai sėk­min­gas ne tik „Fiat“, bet ir ki­tų mar­kių par­da­vė­jams. 2016 me­tų sau­sį ir va­sa­rį, kaip ro­do „Da­ta­Cen­ter“ duo­me­nys, fik­suo­tas tik 4 iš 36 nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių re­gis­tra­vi­mo nuo­smu­kis. Iš jų trys pri­klau­so Vo­kie­ti­jos kon­cer­nui „Volks­wa­gen“ – tai „Ško­da“ (2016 me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį įre­gis­tra­vo 370 nau­jų au­to­mo­bi­lių, ar­ba 35,3 proc. ma­žiau nei tą pa­tį lai­ko­tar­pį per­nai), „Au­di“ (-33,3 proc.) ir „Bent­ley“ (-50 proc.). Nuo sau­sio iki ko­vo 1 die­nos 3,7 proc. kri­to ir dar vie­nos pres­ti­ži­nės vo­kie­čių mar­kės „Mer­ce­des-Benz“ nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Dar kar­tą nu­ste­bi­no ja­po­niš­ka mar­kė „Su­zu­ki“, jos ma­ši­nų, pa­ly­gin­ti su 2015 me­tų sau­siu-ko­vu, šie­met pir­mą­jį ket­vir­tį įre­gis­truo­ta net 885,1 proc. dau­giau. Pa­pras­tai ši mar­kė tam­pa po­pu­lia­res­nė, kai pir­kė­jams pa­siū­lo­mas nau­jas vy­kęs mo­de­lis ar­ba su­da­ro­ma di­de­lės ver­tės su­tar­tis su ku­ria nors vals­ty­bi­ne ins­ti­tu­ci­ja.

Po­pu­lia­riau­sių Lie­tu­vos pir­mo­jo ket­vir­čio nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių de­šim­tu­ke di­de­lių staig­me­nų nė­ra. Kaip jau įpras­ta, pir­mas tris vie­tas pa­si­da­li­jo „“Fiat“, „Volks­wa­gen“ ir „Toyo­ta“. Šiek tiek nu­ste­bin­ti ga­lė­jo ne­bent tai, kad šeš­to­jo­je vie­to­je at­si­dū­rė „Re­nault“, fik­sa­vu­si 66,8 proc. re­gis­tra­vi­mo au­gi­mą.

„Da­ta­Cen­ter“ duo­me­ni­mis, 2016 me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį Lie­tu­vos įmo­nės įre­gis­tra­vo 4602 nau­jus leng­vuo­sius (M 1 ir N1 kla­sių) au­to­mo­bi­lius, ar­ba 22,5 proc. dau­giau nei tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu pra­ėju­siais me­tais.

Po­pu­lia­riau­sios nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kės 2016 me­tų I ketv.

VietaMarkėRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Fiat“781(573)**+36,3
2.„Volkswagen“514(433)+18,7
3.„Toyota“451(374)+20,6
4.„Škoda“370(572)–35,3
5.„Nissan“344(320)+23,1
6.„Renault“220(132)+66,8
7.„Ford“171(130)+32,3
8.„Opel“151(139)+8,6
9.„Kia“164(115)+42,5
10.BMW121(117)+3,4

* Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I ketv.

** 2015 m. I ketv. re­gis­tra­vi­mo rezultatas

Šal­ti­nis: „DataCenter“

Di­džiau­sią re­gis­tra­vi­mo au­gi­mą fik­sa­vu­sios nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių mar­kės 2016 m. I ketv.

VietaMarkėRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Suzuki“138(84)**885,1
2.„Seat“51(10)+410
3.„Mazda“65(29)+124,1
4.„Mini“44(21)+109,5
5.„Mitsubishi“40(23)+78,3
6.„Land Rover“54(31)+74,2
7.„Renault“220(132)+66,8
8.„Hyundai“96(60)+60
9.„Subaru“102(64)+59,4
10–11.„Lexus“57(38)+50
10–11.„Maserati“3(2)+50

* Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I ketv.

** 2015 m. I ketv. re­gis­tra­vi­mo rezultatas

Šal­ti­nis: „DataCenter“

Po­pu­lia­riau­si nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­liai 2016 me­tų I ketv.

VietaModelisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.„Fiat 500“456(463)**–1,5
2.„Fiat 500X“235(2)+11 650
3.„Ško­da Octavia“189(325)–41,9
4.„Volks­wa­gen Passat“142(131)+8,4
5.„Volks­wa­gen Golf“104(66)+2,3
6.„Toyo­ta Avensis“95(65)+46,2
7.„Toyo­ta Corolla“89(57)+56,1
8.„Toyo­ta Auris“85(46)+84,1
9.„Kia Sportage“83(53)+56,6
10.„Volks­wa­gen Tiguan“78(63)+1,7

* Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I ketv.

** 2015 m. I ketv. re­gis­tra­vi­mo rezultatas

Šal­ti­nis: „DataCenter“

Di­džiau­sią re­gis­tra­vi­mo au­gi­mą fik­sa­vu­sios nau­jų leng­vų­jų ke­lei­vi­nių au­to­mo­bi­lių mar­kės 2016 m. I ketv.

VietaMarkėRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)*Po­ky­tis (proc.)*
1.„Fiat 500X“235(2)+11 650
2.„Seat Ibiza“23(1)+2200
3.„Vol­vo XC90“21(1)+2000
4.„Mi­ni Hatchabac/Clubman“40(4)+900
5.„Land Ro­ver Dis­co­ve­ry Sport“13(2)+550
6.„Re­nault Clio“56(19)+450
7.„O­pel Meriva“5(1)+400
8.7 se­ri­jos BMW9(2)+350
9–11.C kla­sės „Mer­ce­des-Benz“4(1)+300
9–11.„Jeep Renegade“8(2)+300
9–11.„Mit­su­bis­hi Spa­ce Star“4(1)+300

*Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I ketv.

** 2015 m. I ketv. re­gis­tra­vi­mo rezultatas

Šal­ti­nis: „DataCenter“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
taigi  78.60.168.138 2016-04-19 22:53:01
Is dainos zodziu neismesi. At reiktu, Juozai, ismesti skaicius?
0 0  Netinkamas komentaras
juozas  193.219.76.230 2016-04-19 13:03:06
Sakoma kad statistika kaip prostitutė....šis straipsnis to tipiškas pavizdys
0 0  Netinkamas komentaras
Reeksportas  78.60.168.138 2016-04-19 06:58:03
Idomu, kokia is tiesu Lietuvos rinka be reeksporto. juk reeksportuoja dabar visi...
1 0  Netinkamas komentaras
Ry­tų Ang­li­jo­je įsi­kū­ręs Pe­ter­bo­rough jau ne vie­nus me­tus at­si­du­ria Lie­tu­vos mu­zi­kan­tų gas­tro­lių są­ra­šuo­se, pra­de­dant And­riu­mi Ma­mon­to­vu ir bai­giant le­gen­di­ne gru­pe „Ron­do“. Šiemet šis mies­tas [...]
Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nė pik­ti­na­si ke­ti­ni­mais Vil­niaus se­na­mies­ty­je plė­to­ti abe­jo­ti­nus vers­lo pro­jek­tus, pri­si­den­gus is­to­ri­nės Di­džio­sios si­na­go­gos var­du. LŽB pra­ne­šė at­si­ri­bo­jan­ti [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Du penk­ta­da­liai ar­ba 40 proc. lie­tu­vių yra svars­tę pra­dė­ti nuo­sa­vą vers­lą, ro­do „Swed­bank“ Fi­nan­sų ins­ti­tu­to už­sa­ky­mu at­lik­ta Bal­ti­jos ša­lių apk­lau­sa apie pa­pil­do­mas pa­ja­mas.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami