Naujų automobilių rinkos beprotybė

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-07-12 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-07-12 06:00
Japoniškų "Suzuki" pardavėjai Lietuvoje pirmąjį pusmetį už labai gerą augimo rezultatą turėtų būti dėkingi vienam sėkmingam "Vitara" visureigiui. .   LŽ archyvo nuotrauka
Lie­tu­vos au­to­vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos už­sa­ky­mu ty­ri­mų bend­ro­vės „Da­ta Cen­ter“ at­lik­tos ana­li­zės duo­me­ni­mis, 2016 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį mū­sų ša­lies nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių (M1 ir N1 kla­sės) rin­ka, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų sau­siu-bir­že­liu, iš­au­go 25 pro­cen­tais. Įspū­din­gą au­gi­mą ly­dė­jo ir pro­tu su­nkiai su­vo­kia­mas at­ski­rų mar­kių ir mo­de­lių po­pu­lia­ru­mo šuo­lis.

Anot „Da­ta Cen­ter“, iš au­to­mo­bi­lių mar­kių ge­riau­sią pus­me­čio au­gi­mo re­zul­ta­tą par­odė ja­po­niš­ki „Su­zu­ki“, ku­rių šiais me­tais bu­vo įre­gis­truo­ta 668,2 proc. dau­giau nei per tą pa­tį lai­ką per­nai. Au­go ir dvie­jų mo­de­lių – kom­pak­ti­nių vi­su­rei­gių „Fiat 500X“ ir „Su­zu­ki Vi­ta­ra“ – re­gis­tra­vi­mas, pa­šo­kęs bep­ro­tiš­kus ati­tin­ka­mai 12 tūkst. ir 3,95 tūkst. pro­cen­tų. Iš 42 nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­lių, apie ku­riuos duo­me­nis pa­tei­kia „Da­ta Cen­ter“, per pir­mus še­šis šių me­tų mė­ne­sius nuo­smu­kį par­odė tik ke­tu­ri – iš­skir­ti­niai „Bent­ley“ (-75 proc.) ir „Pors­che“ (-5,5 proc.), taip pat – „O­pel“ (-3,2 proc.) ir „Ško­da“ (-19,6 proc.).

„Fiat 500X“ ve­žios vilniečius

Tai, kad Lie­tu­vos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ką apė­mė karšt­li­gė, ro­do ir de­ta­les­nė de­šim­ties pir­mo­jo pus­me­čio po­pu­lia­riau­sių mar­kių bei mo­de­lių rin­kos ana­li­zė. Sa­ky­kim, iš ge­riau­siai 2016 me­tų sau­sio pra­džio­je – lie­pos 1 die­ną re­gis­truo­tų nau­jų mo­de­lių vos de­vin­ta ir de­šim­ta vie­to­mis pa­si­da­li­nu­sių vie­na­tū­rių „Ford Ga­la­xy“ ir „Re­nault Kad­jar“ po­pu­lia­ru­mas šok­te­lė­jo net po 600 pro­cen­tų.

Iš mar­kių pa­gal pir­mų še­šių mė­ne­sių au­gi­mo spar­tu­mą 10-oje vie­to­je at­si­dū­rė „Hon­da“. Ta­čiau ir šios mar­kės re­gis­tra­vi­mo au­gi­mas bu­vo įspū­din­gas – sie­kė 56,8 pro­cen­to. Tie­sa, dau­ge­liui įspū­din­gą re­gis­tra­vi­mo au­gi­mą per 2016-ųjų pir­mą­jį pus­me­tį par­odžiu­sių mar­kių dar yra la­bai to­li iki tų, ku­rie yra po­pu­lia­riau­si. Nuo sau­sio pra­džios iki lie­pos 1 die­nos Lie­tu­vo­je, pra­ne­ša „Da­ta Cen­ter“, dau­giau­sia bu­vo įre­gis­truo­ta „Fiat“ (1752), „Volks­wa­gen“ (1343) ir „Toyo­ta“ (1230). Iš po­pu­lia­riau­sių pir­mo­jo pus­me­čio nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių de­šim­tu­ko są­ra­šo tarp de­šim­ties tų, ku­rie par­odė ge­riau­sią au­gi­mą, at­si­dū­rė tik dvi mar­kės („Re­nault“, įre­gis­tra­vo 546 ma­ši­nas, +100 proc.) ir BMW, 430, +57,5 proc.), iš mo­de­lių – vie­nas („Fiat 500X“, 364, +12 033,3 proc.).

Įdo­mu, kad nuo­lat rin­kos sta­tis­ti­kos iš­krai­py­mu pa­si­tel­kus au­to­mo­bi­lių reeks­por­tą kal­ti­na­mam ita­lų „Fiat“ po to, kai bu­vo pa­skelb­ti pir­mų še­šių mė­ne­sių re­zul­ta­tai, kri­ti­ka gal­būt jau ne­bus to­kia aš­tri. „Lie­tu­vos ži­nių“ duo­me­ni­mis, apie šim­tą ge­riau­sią pus­me­čių au­gi­mą fik­sa­vu­sių vi­su­rei­gių „Fiat 500X“ įsi­gi­jo da­li­ji­mo­si au­to­mo­bi­liais vil­nie­čiams tei­kian­ti bend­ro­vė „Ci­ty­Bee“, tai­gi li­ko Lie­tu­vo­je. Be­je, ir „Fiat“ pla­tin­to­jai Lie­tu­vo­je, ir „Ci­ty­Bee“ pri­klau­so tai pa­čiai įmo­nių gru­pei „Mo­dus Group“.

Ma­ži ir išalkę

Di­na­miš­kiau­sių ir po­pu­lia­riau­sių mar­kių bei jų au­to­mo­bi­lių mo­de­lių rin­kos ana­li­zė at­sklei­džia dar ke­le­tą įdo­mių nau­jų ma­ši­nų rin­kos ten­den­ci­jų. Dau­gu­ma ge­riau­sią pus­me­čio au­gi­mo re­zul­ta­tą fik­sa­vu­sių mar­kių pri­klau­so ma­žiems ga­min­to­jams, rin­kai siū­lan­tiems vos po vie­ną pre­ki­nį ženk­lą. Tai – ja­po­nų „Su­zu­ki“ ir „Hon­da“, ang­lų „Ja­guar“, is­pa­nų „Seat“, ja­po­nų „Maz­da“, šve­dų „Vol­vo“.

Šių mar­kių sėk­mė la­bai pri­klau­so nuo vie­no sėk­min­go jo mo­de­lio ge­ro re­zul­ta­to. Pir­mą­jį 2016 me­tų pus­me­tį iš „Su­zu­ki“ šei­my­nos toks mo­de­lis bu­vo „Vi­ta­ra“ (au­gi­mas su­da­rė +3950 proc.). Tuo tar­pu „Maz­da“ pus­me­čio ko­zi­ris – kro­so­ve­ris CX3, ku­rių šie­met nuo sau­sio pra­džios iki lie­pos 1 die­nos bu­vo įre­gis­truo­ta 2300 proc. dau­giau nei pra­ėju­siais me­tais per tą pa­tį lai­ką. To­kius ly­de­rius tu­ri ir vos po vie­ną pre­ki­nį ženk­lą rin­kai siū­lan­čios an­tra di­na­miš­kiau­sia pus­me­čio mar­kė is­pa­nų „Seat“ (jos mo­de­lis „I­bi­za“ fik­sa­vo 700 proc. au­gi­mą), ir aš­tun­ta „Vol­vo“ su vi­su­rei­giu XC 90 (+1080 proc.), ir „Hon­da“ su vie­na­tū­riu „Jazz“ (+700 proc.).

De­šim­tu­kas nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių, fik­sa­vu­sių di­džiau­sią au­gi­mą 2016 m. I ketv.

VietaMarkėRe­gis­tra­vi­mo rezultatasPo­ky­tis (proc.)*
1.„Suzuki“169 (22)**+668,2
2.„Seat“113 (37)+205,4
3.„Jaguar“14(6)+133,3
4.„Peugeot“179 (82)+118,3
5.„Mazda“127 (62)+104,8
6.„Renault“546 (273)+100
7.„Al­fa Romeo“71(40)+77,5
8.„Volvo“179 (99)+80,8
9.BMW430 (273)+57,5
10.„Honda“141 (90)+56,8

*Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I ketv.

**Re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas 2015 m. I ketv.

Šal­ti­nis: „Da­ta Cen­ter“.

De­šim­tu­kas nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­lių, fik­sa­vu­sių di­džiau­sią au­gi­mą 2016 m. I ketv.

VietaMarkėRe­gis­tra­vi­mo rezultatasPo­ky­tis (proc.)*
1.„Fiat 500X“364 (3)**+12 033,3
2.„Su­zu­ki Vitara“162 (4)+3950
3.„Maz­da CX-3“72 (3)+2300
4.„Ford S-Max“15 (1)+1400
5.„Vol­vo XC 90“59 (5)+1080
6–8.„Seat Ibiza“48 (6)+700
6–8.„Mer­ce­des-Benz Vito“40 (5)+700
6–8.„Hon­da Jazz“8 (1)+700
9.„Re­nault Clio“128 (17)+652,9
10–11.„Ford Galaxy“7(1)+600
10–11.„Re­nault Kadjar“42 (6)+600

*Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I ketv.

**Re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas 2015 m. I ketv.

Šal­ti­nis: „Da­ta Cen­ter“.

De­šim­tu­kas po­pu­lia­riau­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių 2016 m. I ketv.

VietaMarkėRe­gis­tra­vi­mo rezultatasPo­ky­tis (proc.)*
1.„Fiat“1752 (1308)**+33,9
2.„Volkswagen“1323 (1132)+18,6
3.„Toyota“1230 (994)+23,7
4.„Škoda“870 (1082)–19,6
5.„Nissan“800 (684)+17
6.„Renault“546 (273)+100
7.BMW430 (273)+57,5
8.„Kia“400 (278)+43,9
9.„Opel“361 (373)–3,2
10.„Ford“325 (249)+8,7

*Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I ketv.

**Re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas 2015 m. I ketv.

Šal­ti­nis: „Da­ta Cen­ter“.

De­šim­tu­kas po­pu­lia­riau­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­lių 2016 m. I ketv.

VietaMarkėRe­gis­tra­vi­mo rezultatasPo­ky­tis (proc.)*
1.„Fiat 500“1229 (1031)+19,2
2.„Nis­san Qashqai“451 (371)+19
3.„Ško­da Octavia“408 (557)–26,8
4.„Volks­wa­gen Passat“385 (347)+11
5.„Fiat 500X“364 (3)+12 033,3
6.„Volks­wa­gen Golf“337 (149)+126,2
7.„Toyo­ta Auris“318 (143)+122,4
8.„Kia Sportage“245 (145)+69
9.„Ško­da Superb“218 (78)+179,5
10.„Toyo­ta Corolla“208 (167)+24,6

*Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I ketv.

**Re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas 2015 m. I ketv.

Šal­ti­nis: „Da­ta Cen­ter“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami