Naujų „Wizz Air“ orlaivių įsigijimą finansuos Kinija

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-11-26 15:25
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-11-26 15:25
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
„Wizz Air“ oro li­ni­jų bend­ro­vė pa­si­ra­šė pir­mą­ją su­tar­tį su Ki­ni­jos iš­per­ka­mo­sios nuo­mos kom­pa­ni­ja „CCB Fi­nan­cial Lea­sing“ dėl 11 „Air­bus A321­ceo“1 ti­po or­lai­vių fi­nan­sa­vi­mo. Tai di­džiau­sia iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tis per vi­są „Wizz Air“ veik­los lai­ko­tar­pį.

Pa­gal su­tar­tį, nau­jie­ji or­lai­viai bus pri­sta­ty­ti 2016–2017 m., ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me „Wizz Air“ pra­ne­ši­me spau­dai.

„Džiau­gia­mės pra­dė­ję bend­ra­dar­biau­ti su „CCB Fi­nan­cial Lea­sing“ ir pa­si­ra­šę di­džiau­sią iš­per­ka­mo­sios nuo­mos san­do­rį „Wizz Air“ is­to­ri­jo­je, – sa­kė „Wizz Air“ va­do­vas József­“as Vára­di“s. – Šis su­si­ta­ri­mas dar la­biau su­stip­ri­na „Wizz Air“ ir Ki­ni­jos fi­nan­si­nės bend­ruo­me­nės ry­šius.“

Šis su­si­ta­ri­mas ati­tin­ka „Wizz Air“ par­da­vi­mo ir at­ga­li­nės nuo­mos (angl. Lea­se­back) vers­lo mo­de­lį, kai avia­li­ni­jų kom­pa­ni­ja dėl nau­jų lėk­tu­vų de­ra­si ir su­da­ro su­tar­tį tie­sio­giai su „Air­bus“, o vė­liau su nuo­mo­to­ju vyk­do par­da­vi­mų ir at­ga­li­nės nuo­mos su­tar­tį.

„Vi­sa­da įver­ti­na­me ge­riau­sią nau­jų or­lai­vių fi­nan­sa­vi­mo bū­dą ir šiuo me­tu pa­si­rink­tas par­da­vi­mų ir at­ga­li­nės nuo­mos san­do­ris yra tin­ka­miau­sias tiek mums, tiek mū­sų ak­ci­nin­kams, – tei­gia J. Vára­di“s. – Vie­na ir prie­žas­čių rem­tis šiuo mo­de­liu yra ta, kad tai lei­džia mums iš­lai­ky­ti jau­niau­sią or­lai­vių par­ką Eu­ro­po­je, taip pat įvai­ria­pu­sę nau­dą gau­na ir mū­sų klien­tai.“

Sa­vo „Air­bus A320­ceo“ or­lai­vių par­ką „Wizz Air“ jau šį mė­ne­sį pra­dė­jo plės­ti su di­des­niais, dau­giau vie­tų tu­rin­čiais, „A321­ceo“ ti­po or­lai­viais. Pir­ma­sis toks lėk­tu­vas skry­džius pra­dė­jo lap­kri­čio 20 d. Dar 26 pa­pil­do­mi „A321­ceo“ ti­po lėk­tu­vai, fi­nan­suo­ja­mi CCBFL, bus pri­sta­ty­ti iki 2018 m. 9 iš šio už­sa­ky­mo bus pri­sta­ty­ti jau 2016 me­tais. Nau­ji lėk­tu­vai pir­miau­siai bus ba­zuo­ja­mi la­biau­siai užim­to­se kom­pa­ni­jos ba­zė­se, įskai­tant Bu­da­peš­tą, Bu­ka­reš­tą ir Var­šu­vą.

Or­lai­vių par­ko plė­tra su di­džiau­sio „A320“ šei­mos na­rio – „A321­ceo“ ti­po lėk­tu­vais leis „Wizz Air“ pa­ten­kin­ti au­gan­čią ma­žų są­nau­dų skry­džių pa­klau­są Cen­tri­nė­je ir Ry­tų Eu­ro­po­je. Per pir­mą­jį 2016 fi­nan­si­nių me­tų (ku­rie bai­gia­si 2016 me­tų ko­vo 31 d.) pus­me­tį, „Wizz Air“ per­ve­žė 10,7 mi­li­jo­no ke­lei­vių – tai 20 proc. dau­giau ne­gu tuo pa­čiu me­tu fi­nan­si­niais 2015 me­tais. Ap­kro­vos koe­fi­cien­tas iš­au­go iki 90,7 proc.

„A321­ceo“ ti­po lėk­tu­ve bus 230 vie­tų ke­lei­viams (pa­ly­gi­ni­mui – „A320“ tal­pi­na 180 ke­lei­vių), to­dėl pa­di­dės kom­pa­ni­jos po­pu­lia­riau­sių marš­ru­tų, to­kių kaip Bu­da­peš­tas – Lon­do­no Lu­to­no oro uos­tas, pa­jė­gu­mai. „Wizz Air“ yra pir­mo­ji Eu­ro­po­je ma­žų są­nau­dų oro li­ni­jų kom­pa­ni­ja, or­lai­viuo­se tu­rin­ti 230 sė­di­mų vie­tų kon­fi­gū­ra­ci­ją.

„Air­bus A321­ceo“ ti­po or­lai­vis tu­ri da­bar­ti­nį va­rik­lio va­rian­tą. Šie or­lai­vių mo­de­liai „Wizz Air“ bus pri­sta­ty­ti iki 2018 m. Sa­vo „A320­ceo“ ir „A321­ceo“ or­lai­viuo­se „Wizz Air“ nau­do­ja IAE V2500 ti­po va­rik­lį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami