Naujuose „Porsche“ varikliuose – maksimalaus turbinos slėgio palaikymo sistema

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-01 16:18
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-01 16:18
„Porsche 911 Turbo S“. Gamintojo nuotraukos
Vo­kie­ti­jos spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Pors­che“ pri­sta­tė nau­jus pa­jė­giau­sius sa­vo 911 se­ri­jos mo­de­lius – „911 Tur­bo“ ir „911 Tur­bo S“. Nau­jie­ji „Pors­che“ mo­de­liai, pa­ly­gin­ti su anks­tes­niai­siais, iš­sis­ki­ria 15 kW (20 AG) di­des­ne ga­lia, dar aš­tres­ne iš­vaiz­da ir pa­to­bu­lin­to­mis tech­ni­nė­mis bei funk­ci­nė­mis ypa­ty­bė­mis. Ki­tų me­tų pra­džio­je rin­ko­je pa­si­ro­dy­sian­tys mo­de­liai tu­rės ku­pė ir kab­rio­le­to ver­si­jas.

„911 Tur­bo“ mo­de­ly­je nau­do­ja­mas 3,8 li­trų dar­bi­nio tū­rio še­šių ci­lind­rų va­rik­lis su dviem tur­bi­no­mis, iš­vys­tan­tis 397 kW (540 AG) jė­gą. Šis ga­lios pa­di­dė­ji­mas pa­siek­tas mo­di­fi­ka­vus oro ir de­ga­lų mi­ši­nio ka­me­ras, pa­nau­do­jus nau­jas įpurš­ki­mo gal­vu­tes ir pa­di­di­nus de­ga­lų slė­gį. Tuo me­tu „911 Tur­bo S“ nuo šiol iš­vys­to 427 kW (580 AG) jė­gą, ku­rią pa­de­da pa­siek­ti at­nau­jin­tos tur­bi­nos su di­des­niais komp­re­so­riais. „Pors­che“ ir to­liau vie­nin­te­lė tarp au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų nau­do­ja kin­tan­čios geo­me­tri­jos tur­bi­nas ben­zi­ni­niuo­se va­rik­liuo­se.

Nau­jų­jų „Pors­che“ mo­de­lių va­rik­liai nuo šiol ap­rū­pin­ti va­di­na­mą­ja mak­si­ma­laus tur­bi­nos slė­gio pa­lai­ky­mo sis­te­ma (angl. dy­na­mic boost func­tion), pa­ge­ri­nan­čia va­rik­lio reak­ci­ją spor­tiš­ko va­žia­vi­mo me­tu. Tai pa­de­da iš­lai­ky­ti vie­no­dą ga­lią kin­tant va­rik­lio ap­kro­vai, pa­vyz­džiui, trum­pam at­lei­dus ak­se­le­ra­to­riaus pe­da­lą. Šis efek­tas pa­sie­kia­mas nu­trau­kiant de­ga­lų tie­ki­mą, ta­čiau oro įsiur­bi­mo vož­tu­vus pa­lie­kant ati­da­ry­tus. Dėl to į ki­tą ak­se­le­ra­to­riaus pe­da­lo spus­te­lė­ji­mą va­rik­lis ge­ba su­rea­guo­ti pra­ktiš­kai be men­kiau­sios pa­uzės. Šio nau­jo pa­to­bu­li­ni­mo vei­ki­mas la­biau­sia jun­ta­mas va­žiuo­jant „Sport“ ar „Sport Plus“ re­ži­mu.

De­ga­lų są­nau­dos šiek tiek krito

Aps­kri­tai nau­jie­ji „911 Tur­bo“ mo­de­liai, ne­pai­sant iš­au­gu­sios va­rik­lių ga­lios, tuo pa­čiu me­tu už­ti­kri­na ma­žes­nes de­ga­lų są­nau­das. „911 Tur­bo S“ ku­pė mo­di­fi­ka­ci­jos mo­de­lis iki 100 km/val. grei­čio įsi­bė­gė­ja per 2,9 se­kun­dės ir iš­vys­to mak­si­ma­lų 330 km/val. grei­tį – 12 km/val. di­des­nį ne­gu anks­čiau. „911 Tur­bo“ mo­de­lis 100 km/val. grei­tį pa­sie­kia per ly­giai 3 se­kun­des. Šio mo­de­lio mak­si­ma­lus iš­vys­to­mas grei­tis su­da­ro 320 km/val. ir, pa­ly­gin­ti su anks­tes­nės kar­tos mo­de­liu, yra pa­di­dė­jęs 5 km.

Ne­pai­sant to, ga­min­to­jo tei­gi­mu, vi­du­ti­nės ku­pė au­to­mo­bi­lių de­ga­lų są­nau­dos sie­kia 9,1 l/100 km, kab­rio­le­tų – 9,3 l/100 km. Bend­rai vi­si nau­jie­ji mo­de­liai nau­do­ja vi­du­ti­niš­kai 0,6 li­tro ma­žiau de­ga­lų 100 km, pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais au­to­mo­bi­liais. Šis su­tau­py­mas pa­siek­tas mo­di­fi­ka­vus va­rik­lio ir trans­mi­si­jos elek­tro­ni­nio val­dy­mo sis­te­mą ir pa­va­rų per­jun­gi­mo pla­ną.

„Porsche 911 Turbo“.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­po­jo­je rug­sė­jo 24 die­ną vy­ko šven­ti­niai ren­gi­niai, skir­ti pa­žy­mė­ti Baltų vie­ny­bės die­ną. 
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Nau­din­giau­siu pra­ėju­sios sa­vai­tės „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ krep­ši­nin­ku iš­rink­tas 33 me­tų 185 cm ūgio Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ puo­lė­jas Da­vi­das Lo­ga­nas, ku­rio fantastiški pa­si­ro­dy­mai lei­do [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami