Neatsargiuosius keliuose žudo tamsa

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-01-06 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-01-06 06:00
Saugiausiai dviratininkai jaučiasi važinėdami specialiai jiems skirtais takais. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja (LAKD) skel­bia, kad 2016 me­tų sau­sio 1–5 die­no­mis žu­vo 50 proc. dau­giau žmo­nių nei tuo pa­čiu lai­ku per­nai. Eis­mo sau­gu­mo po­žiū­riu pra­ėję me­tai ir­gi ne­nu­vy­lė.

Pre­li­mi­na­rią 2015-ųjų eis­mo įvy­kių sta­tis­ti­ką pa­tei­kė Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba (LKPT). Anot jos pra­ne­ši­mo ži­niask­lai­dai, pra­ėju­siais me­tais mū­sų ša­ly­je per 3185 ava­ri­jas, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, žu­vo 241 žmo­gus, tarp jų – 12 ne­pil­na­me­čių, o 3801 eis­mo da­ly­vis bu­vo su­žeis­tas. Per­nai su­žeis­ta 16, ar­ba 0,4 proc., žmo­nių dau­giau ne­gu 2014 me­tais. Ki­ti skai­čiai ro­dė tei­gia­mus po­ky­čius. 2015-ai­siais, pa­ly­gin­ti su užp­raė­ju­siais me­tais, per eis­mo įvy­kius gy­vy­bę pra­ra­do 26 eis­mo da­ly­viais, ar­ba 9,7 proc., ma­žiau žmo­nių, taip pat nu­ti­ko 2,2 proc. ma­žiau ava­ri­jų.

Stul­bi­na­mas neatsargumas

Tie­sa, 2015-ųjų pra­džia, kaip iš šų­me­tė, ne­da­vė pe­no op­ti­miz­mui. Pa­vyz­džiui, iki ko­vo 13-osios LAKD val­do­muo­se vals­ty­bi­niuo­se ke­liuo­se žu­vo net 33,3 proc. dau­giau eis­mo da­ly­vių, nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį 2014-ai­siais. Ta­da dien­raš­čiui LŽ di­rek­ci­jos Eis­mo sau­gu­mo sky­riaus ve­dė­jas Ne­mu­nas Abu­kaus­kas aiš­ki­no, kad „pa­gal pus­tre­čio mė­ne­sio re­zul­ta­tus da­ry­ti iš­va­dų apie ta­ria­mai smar­kiai pa­blo­gė­ju­sią eis­mo si­tua­ci­ją vals­ty­bi­niuo­se ke­liuo­se ne­ver­tė­tų“. „La­bai trum­po lai­ko­tar­pio sta­tis­ti­ka to­li gra­žu ne vi­sa­da at­spin­di rea­lią si­tua­ci­ją. Tar­ki­me, ne­duok Die­ve, Lie­tu­vo­je įvyk­tų to­kia pat ava­ri­ja, ko­kia nu­ti­ko (2015 me­tų pra­džio­je – aut.) Bra­zi­li­jo­je, kai į tar­pek­lį nu­si­ri­tus au­to­bu­sui gy­vy­bės ne­te­ko 42 žmo­nės. Po to­kio eis­mo įvy­kio sta­tis­ti­ka mū­sų ša­ly­je ro­dy­tų ke­lis­kart šok­te­lė­ju­sį žū­čių skai­čių“, – sa­kė LAKD at­sto­vas.

Pa­na­ši pa­dė­tis ste­bi­ma ir pra­si­dė­jus 2016-ie­siems. Nors sau­si skai­čiai ro­do, kad nuo me­tų pra­džios ke­liuo­se žu­vo 50 proc. dau­giau žmo­nių, iš pen­kių die­nų sta­tis­ti­kos var­gu ar ga­li­ma da­ry­ti to­li sie­kian­čias iš­va­das. Per­nai per pir­mas pen­kias die­nas gy­vy­bę pra­ra­do 2, šie­met – 3 eis­mo da­ly­viai. „Rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį ir į tai, kaip jie žmo­nės žu­vo. Pa­vyz­džiui, Rie­šė­je (Vil­niaus r.), pir­mi­niais duo­me­ni­mis, šal­čio ar­ba al­ko­ho­lio pa­veik­ti žmo­nės esant tam­siam par­os lai­kui gu­lė­jo tie­siog va­žiuo­ja­mo­jo­je ke­lio da­ly­je. Juos abu per­va­žia­vo au­to­mo­bi­lis, vie­nas mi­rė. Dar vie­na ava­ri­ja, kai ap­vir­to ne­blai­vaus vy­ro vai­ruo­ja­mas BMW ir žu­vo ke­lei­vis, taip pat ve­da prie min­ties, kad kar­tais net griež­čiau­sia kon­tro­lė ar pa­čios ak­ty­viau­sios švie­čia­mo­sios kam­pa­ni­jos yra be­jė­gės prieš gy­ven­to­jų ne­at­sar­gu­mą“, – va­kar duo­da­mas in­ter­viu LŽ kal­bė­jo N. Abu­kaus­kas.

Kaip įveik­ti tamsą

LKPT pa­teik­ta sta­tis­ti­ka at­sklei­dė, kad 2015-ai­siais dau­giau kaip ket­vir­ta­da­lis – 61 (iš 241), ar­ba 25,3 proc., – eis­mo da­ly­vių, ku­rie vi­si bu­vo ne au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai, žu­vo tam­so­je. „Aps­kri­tai dau­giau eis­mo įvy­kių nu­tin­ka švie­siuo­ju par­os me­tu, ta­čiau tam­so­je įvy­ku­sios ava­ri­jos yra skau­des­nės. To­dėl 2016-ai­siais į šią prob­le­mą kreip­si­me ypač daug dė­me­sio“, – dės­tė LAKD Eis­mo sau­gu­mo sky­riaus va­do­vas.

Nemunas Abukauskas: "Lietuvoje eismo saugumas smarkiai pagerėtų, jei per artimiausius dešimt metų būtų nutiesta dar bent 1000 kilometrų dviratininkų ir pėsčiųjų takų." /LŽ archyvo nuotrauka

Pa­sak pa­šne­ko­vo, per­nai treč­da­lis (81) žu­vu­sių­jų ke­liuo­se bu­vo pės­tie­ji, bet tik du jų se­gė­jo at­švai­tus. „Tai la­bai iš­kal­bin­gas fak­tas. Jis pui­kiai pa­sa­ko, kiek pės­čių­jų prieš iš­ei­da­mi į ke­lią pa­si­rū­pi­no sa­vo sau­gu­mu“, – tei­gė N. Abu­kaus­kas.

LAKD at­sto­vas tvir­ti­no, kad sie­kiant ap­sau­go­ti kuo dau­giau eis­mo da­ly­vių nuo bep­ras­mės mir­ties tam­so­je at­ei­ty­je bū­ti­na pri­im­ti komp­lek­si­nius spren­di­mus. „Švie­są at­spin­din­čios lie­me­nės ar at­švai­to dė­vė­ji­mas la­bai pa­di­di­na ti­ki­my­bę tam­siuo­ju par­os me­tu iš­lik­ti gy­vam, nes vai­ruo­to­jai ga­li anks­čiau pa­ma­ty­ti pės­čiuo­sius ir iš­veng­ti ne­lai­mės. Me­tų lai­ko, kai vieš­pa­tau­ja tam­sa, mes „ne­paš­vie­sin­sim“ – ji ka­ra­liaus kaip ka­ra­lia­vu­si. Bet ga­li­me pa­da­ry­ti bent tai, kas nuo mū­sų pri­klau­so. Pir­miau­sia, ži­no­ma, di­din­ti pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų eis­mo kul­tū­rą, kad sto­jus tam­sai jie vi­sa­da se­gė­tų at­švai­tus. Di­de­lės reikš­mės tam­so­je gel­bė­jant gy­vy­bes tu­ri ir ge­ra ke­lių inf­ras­truk­tū­ra“, – pa­brė­žė N. Abu­kaus­kas.

Jis svars­tė, jog dau­gu­mos pės­čių­jų žū­čių bū­tų bu­vę įma­no­ma iš­veng­ti, jei šie tam­siu par­os me­tu bū­tų žings­nia­vę ne va­žiuo­ja­mą­ja ke­lio da­li­mi, ku­ria ju­da au­to­mo­bi­liai, o sau­giais pės­čių­jų ar dvi­ra­ti­nin­kų ta­kais. „Ži­no­ma, vi­sur dvi­ra­ti­nin­kams ir pės­tie­siems skir­tų ta­kų ne­nu­tie­si. Tai su­pran­ta net daug ge­riau už mus gy­ve­nan­tys olan­dai ar šve­dai. Pa­si­rū­pin­ki­me bent jau tuo, kad jie at­si­ras­tų ša­lia pa­čių ava­rin­giau­sių vie­tų. Ma­no skai­čia­vi­mais, Lie­tu­vo­je eis­mo sau­gu­mas smar­kiai pa­ge­rė­tų, jei per ar­ti­miau­sius de­šimt me­tų bū­tų nu­ties­ta dar bent 1000 ki­lo­me­trų dvi­ra­ti­nin­kų ir pės­čių­jų ta­kų. Šian­dien mums (LAKD – aut.) ski­ria­ma tiek lė­šų, kad per me­tus ša­lia vals­ty­bi­nių ke­lių ga­li­me nu­ties­ti tik 10–12 ki­lo­me­trų to­kių ta­kų. Tai­gi da­bar­ti­niu tem­pu gei­džia­mą re­zul­ta­tą pa­siek­si­me ne­bent po šim­to me­tų. Ar ti­krai ver­ta tiek lauk­ti ma­tant bep­ras­mes žū­tis?“ – re­to­riš­kai klau­sė už eis­mo sau­gu­mą at­sa­kin­go Ke­lių di­rek­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas.

FAKTAI

* 2015 me­tais žu­vu­sių ne­pil­na­me­čių skai­čius su­ma­žė­jo per­pus (2014-ai­siais jų žu­vo 24, 2013-ai­siais – 11, 2012 me­tais – 14).

* Tarp per­nai žu­vu­sių žmo­nių dau­giau­sia bu­vo pės­čių­jų ir vai­ruo­to­jų – ati­tin­ka­mai 81 ir 80. Gy­vy­bės taip pat ne­te­ko 56 ke­lei­viai, 21 dvi­ra­ti­nin­kas, iš jų 15 – švie­siuo­ju par­os me­tu, ir 1 mo­pe­do vai­ruo­to­jas.

* Dėl ne­blai­vių vai­ruo­to­jų kal­tės, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, 2015-ai­siais už­re­gis­truo­ti 236 eis­mo įvy­kiai – ket­vir­ta­da­liu ma­žiau ne­gu 2014 me­tais. Dėl to­kių vai­ruo­to­jų kal­tės žu­vo 15 eis­mo da­ly­vių, t. y. 69,4 proc. ma­žiau ne­gu 2014 me­tais. Per šias ava­ri­jas su­žeis­ta 350 žmo­nių (19,4 proc. ma­žiau).

* Per­nai dėl as­me­nų, ne­tu­rin­čių tei­sės vai­ruo­ti, kal­tės įvy­ko 17,8 proc. ma­žiau eis­mo ne­lai­mių nei 2014-ai­siais (2015 me­tais – 176 įvy­kiai, 2014 me­tais – 214). Per jas žu­vo 18 žmo­nių (28 proc. ma­žiau ne­gu už­per­nai), o 243 bu­vo su­žeis­ti (13,5 proc. ma­žiau).

Eis­mo įvy­kių sta­tis­ti­ka 2013–2015 metais*

MetaiĮvy­ko avarijųŽu­vo eis­mo dalyviųSu­žeis­ta eis­mo dalyvių
201333922564008
201432552673785
201531852413801

* 2015 me­tų duo­me­nys dar tiks­li­na­mi.

Šal­ti­nis: lkpt.lt.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Takai  78.60.168.138 2016-01-06 06:34:50
O kas garantuos, kad nutiesus takus sumazes zuciu?
0 0  Netinkamas komentaras
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami