Nebegaliojančių pažymėjimų keitimas nieko nekainuoja

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-11-05 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-11-05 06:00
Vairuotojų senuosius  pažymėjimus su raidėmis SU pasikeisti naujais bus galima neribotą laiką.   Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Vals­ty­bės įmo­nė (VĮ) „Re­gi­tra“ tvir­ti­na, kad dau­gu­ma Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų pa­si­kei­tė nuo 2013 me­tų gruo­džio 31 die­nos nu­sto­ju­sius ga­lio­ti so­vie­ti­nius pa­žy­mė­ji­mus, su­tei­kian­čius tei­sę vai­ruo­ti. Ne­spė­ju­sie­ji to pa­da­ry­ti iki nu­ro­dy­to ter­mi­no ga­li juos pa­si­keis­ti ka­da tik pa­no­rė­ję.

Dien­raš­čio LŽ duo­me­ni­mis, Es­ti­ja yra pri­ėmu­si ki­to­kią tvar­ką. Ten ne­ga­lio­jan­tys vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mai be pa­sek­mių jų tu­rė­to­jams bus kei­čia­mi tik 5 me­tus. Vė­liau ne­rū­pes­tin­giems gy­ven­to­jams, no­rin­tiems ir to­liau vai­ruo­ti ma­ši­nas, teks iš nau­jo lai­ky­ti teo­ri­jos ir pra­kti­kos eg­za­mi­nus. Ta­čiau Lie­tu­va ne­ža­da sek­ti Es­ti­jos pa­vyz­džiu.

Pa­žy­mė­ji­mų maišalynė

VĮ „Re­gi­tra“ at­sto­vės Lai­mos Užu­pės tei­gi­mu, pa­gal da­bar ga­lio­jan­čias tei­sės nor­mas, Lie­tu­vo­je iš nau­jo eg­za­mi­nuo­ja­mi tik tie vai­ruo­to­jai, ku­riems tei­sė vai­ruo­ti ati­mta vie­niems me­tams ar il­ges­niam lai­ko­tar­piui. „Mū­sų įmo­nė nė­ra pa­tei­ku­si ir ne­pla­nuo­ja teik­ti siū­ly­mų tai­ky­ti mi­ni­mas baus­mes. Apie eis­mo sau­gu­mo po­li­ti­ką ir jo ge­ri­ni­mo ini­cia­ty­vas rei­kė­tų tei­rau­tis Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­je - „Re­gi­tra“ tė­ra tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tas funk­ci­jas įgy­ven­di­nan­ti ins­ti­tu­ci­ja“, - at­sa­ky­me dien­raš­čiui LŽ aiš­ki­no V. Užu­pė.

Iki pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos mū­sų ša­ly­je ga­lio­jo net pen­ke­rio­pi vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mai. Vie­ni jų bu­vo rau­do­ni ir iš­duo­ti dar ta­da, kai Lie­tu­vą bu­vo oku­pa­vu­si So­vie­tų Są­jun­ga. 1990 me­tų ko­vo 11-ąją Lie­tu­vai at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę, ku­rį lai­ką mū­sų vai­ruo­to­jams da­ly­ti oran­ži­nės spal­vos, ru­siš­kai par­ašy­ti do­ku­men­tai. Pa­skui kal­ba tuo­se pa­žy­mė­ji­muo­se pa­keis­ta į lie­tu­vių, ta­čiau ant jų vis tiek li­ko rai­de­lės SU – So­viet Union (So­vie­tų Są­jun­ga), be to, ne­bu­vo as­mens ko­do. Dar vė­liau oran­ži­niai vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mai jau bu­vo be rai­de­lių SU ir su as­mens ko­du.

Da­bar vai­ruo­to­jams iš­duo­da­mi Eu­ro­pos Są­jun­gos stan­dar­tus ati­tin­kan­tys do­ku­men­tai, dar va­di­na­mi kor­te­lė­mis.

Vi­si oran­ži­niai pa­žy­mė­ji­mai tu­rė­jo vie­ną bend­rą po­žy­mį – juo­se ne­bu­vo nu­ro­dy­ta ga­lio­ji­mo da­ta. Dėl to Vy­riau­sy­bė, kaip sa­kė VĮ „Re­gi­tra“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Sau­lius Šu­mi­nas, šį ter­mi­ną nu­sta­tė at­ski­ru nu­ta­ri­mu. Per­nai gruo­džio 31-ąją nu­sto­jo ga­lio­ti oran­ži­niai pa­žy­mė­ji­mai su rai­de­lė­mis SU. „Lie­tu­viš­kus“ oran­ži­nius pa­žy­mė­ji­mus vai­ruo­to­jai įpa­rei­go­ti pa­si­keis­ti iki 2017 me­tų va­sa­rio 3 die­nos.

Bau­džia švelniai

VĮ „Re­gi­tra“ nuo­lat ti­ki­no ne­ži­nan­ti, kiek rai­de­lė­mis SU pa­žy­mė­tų do­ku­men­tų ji tu­rė­jo pa­keis­ti ar pa­kei­tė. Ži­niask­lai­do­je bu­vo pa­si­ro­dę pra­ne­ši­mų, kad to­kių pa­žy­mė­ji­mų ga­lė­jo bū­ti net 317 tūks­tan­čių. S. Šu­mi­nas mi­nė­jo skai­čius nuo 30 tūkst. iki 40 tūks­tan­čių. Ži­no­ma, „Re­gi­tra“ ne­ga­li pa­sa­ky­ti ir to, ar vi­si, ku­rie pa­gal įsta­ty­mus pri­va­lė­jo pa­si­keis­ti pa­žy­mė­ji­mus, tai pa­da­rė. Vis dėl­to, kaip ro­do „Re­gi­tros“ duo­me­nų ba­zė, per me­tus vai­ruo­to­jų su­ma­žė­jo. 2013-ųjų sau­sio 1 die­ną vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mus tu­rė­jo 1 562 145 žmo­nės, o pir­mą šių me­tų die­ną – jau 1 531 841. Skir­tu­mas - 30,3 tūks­tan­čio. Ta­čiau ne­aiš­ku, ar su­ma­žė­ji­mas fik­suo­tas dėl to, kad iš vai­ruo­to­jų re­gis­tro bu­vo iš­brauk­ti as­me­nys, lai­ku ne­pa­si­kei­tę rai­de­lė­mis SU pa­žy­mė­tų oran­ži­nių pa­žy­mė­ji­mų.

Ru­siš­ki oran­ži­niai pa­žy­mė­ji­mai da­bar ne­ga­lio­ja, tad juos tu­rin­tie­siems drau­džia­ma vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes. Jei par­ei­gū­nai ke­ly­je su­stab­dy­tų vai­ruo­to­ją ir šis pa­teik­tų ne­ga­lio­jan­tį do­ku­men­tą, jam bū­tų skir­ta bau­da nuo 20 iki 40 li­tų. Pri­min­si­me, kad pa­gal Ke­lių eis­mo tai­syk­les as­muo, sė­dęs prie vai­ro blai­vus, bet ne­tu­rin­tis tei­sės vai­ruo­ti, ga­li bū­ti nu­baus­tas 1000–1500 li­tų bau­da ar­ba areš­tu.

Įdo­mu, kad iki 2014 me­tų rug­sė­jo 4 die­nos per­lai­ky­ti eg­za­mi­nus rei­kė­jo tiems vai­ruo­to­jams, ku­rie vis dar ne­bu­vo pa­si­kei­tę rau­do­nų so­vie­ti­nių pa­žy­mė­ji­mų. Ta­čiau bu­vęs vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas sa­vo įsa­ky­mu pa­leng­vi­no ir šių, ir iki 1990 me­tų ko­vo 11 die­nos iš­duo­tus so­vie­ti­nius do­ku­men­tus tu­rin­čių vai­ruo­to­jų da­lią. Jau du mė­ne­sius rau­do­nų pa­žy­mė­ji­mų sa­vi­nin­kams ne­be­rei­kia lai­ky­ti eg­za­mi­no, kad gau­tų ES stan­dar­tus ati­tin­kan­čią kor­te­lę. „Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) nu­ro­do, kad šis pa­kei­ti­mas at­lik­tas sie­kiant su­ma­žin­ti ne­rei­ka­lin­gas pro­ce­dū­ras vai­ruo­to­jams ir ad­mi­nis­tra­vi­mo krū­vį „Re­gi­trai“, - pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai tei­gė VRM.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami