Nedrausmingų vairuotojų lauks griežtesnė atsakomybė

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-04-07 10:50
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-04-07 10:50
Šian­dien Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me iš es­mės pri­tar­ta įsta­ty­mų pro­jek­tams, ku­rių tiks­las – pa­ge­rin­ti eis­mo sau­gos pa­dė­tį ke­liuo­se, su­ma­žin­ti ke­lių eis­mo įvy­kių, ku­riuo­se nu­ken­čia ir žūs­ta žmo­nės, skai­čių. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ir jai pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vų dar­bo gru­pė, ini­ci­ja­vu­si šiuos pa­kei­ti­mus, par­en­gė siū­ly­mus dėl eis­mo sau­gai pa­vo­jų ke­lian­čių vai­ruo­to­jų at­sa­ko­my­bės griež­ti­ni­mo.

Pla­nuo­ja­ma nu­sta­ty­ti 0 pro­mi­lės leis­ti­ną al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­ją krau­jy­je ne tik pra­de­dan­tie­siems, ko­mer­ci­nio ir ve­žan­čio pa­vo­jin­guo­sius kro­vi­nius trans­por­to, bet ir tak­si au­to­mo­bi­lių, mo­to­cik­lų, mo­pe­dų, tri­ra­čių, leng­vų­jų ke­tur­ra­čių, ke­tur­ra­čių ir ga­lin­gų­jų ke­tur­ra­čių vai­ruo­to­jams. Taip pat siū­lo­ma nu­ma­ty­ti ad­mi­nis­tra­ci­nę at­sa­ko­my­bę už vai­kų ve­ži­mo mo­kyk­li­niais au­to­bu­sais tvar­kos pa­žei­di­mus ir už vai­kams skir­tų sau­gos sė­dy­nių ne­nau­do­ji­mą au­to­mo­bi­liuo­se.

Griež­tin­ti at­sa­ko­my­bę siū­lo­ma už va­žia­vi­mą esant drau­džia­mam švie­so­fo­ro sig­na­lui ar už pa­žei­di­mą, kai vai­ruo­to­jas ne­sus­to­ja prieš pės­čių­jų pe­rė­ją. Taip pat no­ri­ma su­griež­tin­ti baus­mes už mo­pe­dų ir ke­tur­ra­čių mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jų da­ro­mus pa­žei­di­mus, už pa­žei­di­mus dėl ke­lių trans­por­to prie­mo­nių ašių ap­kro­vos ir di­džiau­sios leis­ti­nos ma­sės vir­ši­ji­mo, nu­ma­ty­ti at­sa­ko­my­bę už pa­dan­gų nau­do­ji­mo tvar­kos pa­žei­di­mus.

Įsta­ty­mų pro­jek­tai ar­ti­miau­siu me­tu bus tei­kia­mi svars­ty­ti Sei­mui, jiems jau yra pri­ta­ru­si Vals­ty­bi­nė eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­ja.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Motociklininkų gyvybių apsaugai  78.59.96.202 2014-05-10 05:55:03
Neretai nelegaliai itin triukšmingi motociklininkai deklaruoja savo triukšmingumo moralinį pagrindimą - atseit "garsūs vamzdžiai" ( duslintuvai) gelbsti jų gyvybę. "Loud pipes save lives". Gal 0 promilių ir privalomos geltonos šviesą atspindinčios liemenės motociklininkams išgelbėtu juos nuo avarijų? Jie gi vis patys spaudoje kiekviena pasitaikiusia proga verkia, kad juos nemato vairuotojai, o kaip tyčia rengiasi juodai, tai yra pačia nematomiausia kelyje spalva. Matomiausia yra ar tik ne oranžinė (gal kas žinote), citrininė liemenės spalva irgi neblogai... Laikas Seimui svarstyti tokią motociklininkų gyvybių apsaugos priemonę. Tą mintį radau Youtube vaizdo klipe - TV korespondentas tvarkingai motyvuotai aiškina kas prie ko, jau 2008 metais. Įveskit YOUTUBE paieškoje žodį velomanas -pora minučių geros info. Gal kas turite kokių minčių?
2 0  Netinkamas komentaras
Julius  78.60.241.250 2014-04-07 14:45:24
Vilniuje visiškas chaosas. Auto statomi, kur pakliuva, ant šaligatvių, net ant pėsčiųjų zebro, ant vejų, po draudžiamais ženklais. Pro šalį važiuoja policininkai ir nieko "nemato".
2 0  Netinkamas komentaras
ir be promyliu betvarke  81.7.118.134 2014-04-07 14:17:04
eismo taisykliu kaip jos vykdomos niekas nekontroliuoja... tik bele straipsnius rasyti... kas kaip nori tas taip vaziuoja- mistika: posukiu nerodo pries persirikiavima; isvaziuojant i pagrindini kelia posukio nerasta islenda pries pat nosi; geltonas sviesofotro signalas prarado savo funkcija, - jo net nereikia, nes uzgesus zaliai per geltona varoma didziausiu greiciu.... ir t.t ir t.t. zodziu kas greiciau vaziuoja to ir pirmumas....
2 0  Netinkamas komentaras
svarbu neperlenkti  78.60.77.220 2014-04-07 11:32:32
Nulis promilių yra labai radikalus perlenkimas, nes daugelis vairuotojų geria kefyrą arba vaistus, mikstūras, kuriose yra ir mažytis kiekis etanolio arba suvalgo šokoladinį saldainį su likeriu (bet tik nurijęs supras, kad jis buvo su likeriu, o vairuoti jau nebegalės) Ir visada visais šiais išvardintais atvejais testas nebus nulinis, o kažkiek tai rodys - gal 0,1, o gal 0,05 promilės, ir tyoks „girtumas" vairavimui neturės kokios įtakos. Tad ir reikėtų apsistoti ties 0,2 arba 0,1 promile.
3 2  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami