Neįgalių vairuotojų Vilniuje lauks spąstai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-05-05 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-05-05 06:00
Maždaug šioje Vilniaus Santariškių klinikų centre esančioje vietoje turėtų atsirasti 2250 vietų automobilių aikštelė. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Prie Vil­niaus San­ta­riš­kių kli­ni­kų pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti dau­giaaukš­tė 2250 vie­tų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė ke­lia ne­ri­mą ne­įga­lie­siems – tei­gia­ma, kad ją pa­sta­tę ir pra­dė­ję val­dy­ti pri­va­tūs kon­ce­si­nin­kai gręš pa­sku­ti­nius cen­tus iš ne­lai­mių iš­kan­kin­tų žmo­nių. Jie ne­ga­lės nau­do­tis spe­cia­lio­mis leng­va­to­mis ir tu­rės mo­kė­ti už pa­lik­tus au­to­mo­bi­lius.

Į San­ta­riš­kių kli­ni­kas, ku­rio­se, be dau­gy­bės ki­tų gy­dy­mo įstai­gų, įsi­kū­ręs ir Na­cio­na­li­nis vė­žio ins­ti­tu­tas, plūs­ta gy­ven­to­jai iš vi­sos Lie­tu­vos. Dau­gu­ma ša­lies pi­lie­čių ži­no – į San­ta­riš­kes nie­kas šiaip sau ne­va­žiuo­ja. Dau­gy­bė čia at­vyks­tan­čių žmo­nių ser­ga ar­ba jiems įta­ria­mos su­nkios li­gos. Tarp pa­cien­tų gau­su ne­įga­lių­jų, ku­riems nu­sta­ty­tas su­nkus (iki 30-35 proc.) ar­ba vi­siš­kas ne­įga­lu­mas. Daž­nas jų San­ta­riš­kių kli­ni­kas pa­sie­kia ma­ši­na, pa­žy­mė­ta ženk­lu „Neį­ga­lu­sis“, ar­ba tu­rė­da­mas Ne­įga­lių as­me­nų au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo kor­te­lę. Abiem at­ve­jais to­se aikš­te­lė­se, ku­rias da­bar pri­žiū­ri Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lio­ji įmo­nė „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“, ne­įga­lie­ji ma­ši­nas ga­li sta­ty­ti ne­mo­ka­mai.

Ta­čiau grei­tai jie už au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mą tu­rės mo­kė­ti taip pat kaip svei­kie­ji. „Tai bū­tų ne­žmo­niš­ka“, - sa­kė ne­įga­lus Jo­nas iš Anykš­čių. Val­džios pla­nai pik­ti­na ir Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vus.

Jo­kios alternatyvos

Jo­nui su­teik­ta tei­sė vai­ruo­ti spe­cia­lų­jį, ki­taip ta­riant, ne­įga­lia­jam pri­tai­ky­tą au­to­mo­bi­lį. Jei žmo­gaus dar­bin­gu­mo ly­gis ne­vir­ši­ja 30 proc. ir jis tu­ri tam ti­krų spe­cia­lių­jų po­rei­kių, ma­ši­nai įsi­gy­ti „Sod­ra“ ski­ria pa­šal­pą. To­kių ne­įga­lių­jų kaip Jo­nas Lie­tu­vo­je, „Sod­ros“ duo­me­ni­mis, yra ma­žiau­siai 14,3 tūks­tan­čio.

Anykš­tė­no ma­ši­na, kaip rei­ka­lau­ja Ke­lių eis­mo tai­syk­lės, pa­žy­mė­ta ženk­lu „Neį­ga­lu­sis“. Jis dar tu­ri ir Ne­įga­lių as­me­nų au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo kor­te­lę, ku­rią iš­duo­da Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­ba prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM). "Ap­si­gink­la­vęs" dviem mi­nė­tais do­ku­men­tais Anykš­čių gy­ven­to­jas ga­li ne­mo­ka­mai pa­lik­ti ma­ši­ną vi­so­se sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čio­se ša­lies au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se. „Jei ge­rai su­pran­tu, to­kią tei­sę mums su­tei­kė nuo 2014 me­tų sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­jęs Rink­lia­vų įsta­ty­mas“, - pa­žy­mė­jo Jo­nas.

Ta­čiau anykš­tė­ną ver­čia ne­ri­mau­ti kal­bos apie tai, kad po ku­rio lai­ko ne­įga­lių­jų trans­por­to par­ka­vi­mas prie Vil­niaus San­ta­riš­kių kli­ni­kų bus ap­mo­kes­tin­tas. Į pro­ce­dū­ras šio­je gy­dy­mo įstai­go­je Jo­nas kar­tais at­ve­ža ne­įga­lų kai­my­ną. Da­bar San­ta­riš­kė­se tvar­ko­si SĮ „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“, to­dėl pa­lik­ti čia au­to­mo­bi­lius ne­įga­lie­ji ga­li ne­mo­ka­mai. Bet Anykš­čių gy­ven­to­jas dien­raš­čiui LŽ sa­kė gir­dė­jęs, kad po ku­rio lai­ko čia bus įleis­ti pri­va­tūs kon­ce­si­nin­kai, ne­va ap­mo­kes­tin­sian­tys vi­sus be iš­im­ties į San­ta­riš­kių kli­ni­kas au­to­mo­bi­liais at­va­žiuo­jan­čius žmo­nes. „A­tims iš ne­įga­lių­jų pa­sku­ti­nius gra­šius. Juk ma­ši­nų par­ka­vi­mas sos­ti­nė­je la­bai bran­gus. Ta­čiau su­nkio­mis li­go­mis ser­gan­tiems žmo­nės ki­tos al­ter­na­ty­vos, kaip tik va­žiuo­ti į San­ta­riš­kių kli­ni­kas, dau­giau nė­ra“, - ne­links­mai kons­ta­ta­vo Jo­nas.

Tomas Kamaitis: "Atsiradus daugiaaukštei automobilių aikštelei Santariškėse kitų vietų mašinoms statyti čia neliks."/Alfa.lt nuotrauka

Ne­įga­lie­siems iš­im­čių nebus

SĮ „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ at­sto­vė In­ga Si­ma­no­ny­tė dien­raš­čiui LŽ sa­kė, kad da­bar jos at­sto­vau­ja įmo­nė griež­tai lai­ko­si Rink­lia­vų įsta­ty­mo ir ne­įga­lie­siems skir­tų spe­cia­lių­jų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo ne­ap­mo­kes­ti­na. „Tik rei­kia, kad ma­ši­na bū­tų pa­žy­mė­ta ženk­lu „Neį­ga­lu­sis“ ar­ba kad už stik­lo ma­to­mo­je vie­to­je bū­tų pa­dė­ta Ne­įga­lių as­me­nų au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo kor­te­lė", - aiš­ki­no ji.

Ta­čiau Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, esą no­rė­da­ma efek­ty­viai su­tvar­ky­ti eis­mą San­ta­riš­kė­se, jau pa­skel­bė 16,23 mln. eu­rų ver­tės kon­ce­si­jos kon­kur­są. Jį lai­mė­ju­si bend­ro­vė kon­ce­si­jos pa­grin­du įsi­pa­rei­gos už sa­vo lė­šas pa­sta­ty­ti dau­giaaukš­tę 2250 vie­tų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, ku­ri po 25 me­tų ta­ria­mai pe­reis Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ži­nion, o iki tol veiks kaip pri­va­ti. Ren­ka­mi mo­kes­čiai bus skir­ti kom­pa­ni­jos in­ves­ti­ci­joms pa­deng­ti pa­gal vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­rių bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį. „Pri­va­čių aikš­te­lių mes ne­kon­tro­liuo­ja­me“, - pri­dū­rė I. Si­ma­no­ny­tė.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Eis­mo prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­jas To­mas Ka­mai­tis nė ne­ban­dė slėp­ti, kad nu­ma­to­mo­je dau­giaaukš­tė­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je mo­kes­tis bus im­amas iš vi­sų vai­ruo­to­jų, ku­rie čia už­suks, nors da­lis jų - ne­įga­lie­ji. „Į mus (sa­vi­val­dy­bę – aut.) ir­gi krei­pia­ma­si su klau­si­mu – ar im­ti rink­lia­vą iš ne­įga­lių­jų? Pa­vyz­džiui, aikš­te­lė­se prie Vil­niaus tarp­tau­ti­nio oro uos­to ar­ba itin jud­ria­me Sa­va­no­rių pros­pek­te. Tų aikš­te­lių sa­vi­val­dy­bė ne­pri­žiū­ri. Vers­li­nin­kai jo­se ver­čia­si tam ti­kra veik­la. Šiuo at­ve­ju – ima mo­kes­tį už au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mą. Ir ten (Sa­ni­ta­riš­kė­se – aut.) bus im­amas mo­kes­tis už par­ka­vi­mą“, - dės­tė T. Ka­mai­tis.

Ne­su­sip­ra­ti­mai - dėl ter­mi­nų?

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Eis­mo prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­jo ma­ny­mu, ne­su­sip­ra­ti­mų daž­niau­siai ky­la dėl to, kad vai­ruo­to­jai ne­ski­ria są­vo­kų. „Bū­ti­na skir­ti ter­mi­ną „rink­lia­va už au­to­mo­bi­lio par­ka­vi­mą“ nuo „mo­kes­tis už au­to­mo­bi­lio sto­vė­ji­mą“. Ta­da vis­kas sto­ja į sa­vo vie­tas. „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ sa­vo pri­žiū­ri­mo­se aikš­te­lė­se ren­ka rink­lia­vas pa­gal Rink­lia­vų įsta­ty­mą, ku­ria­me ir nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė at­leis­ti ne­įga­liuo­sius nuo rink­lia­vos. O štai vers­li­nin­kų im­ami pi­ni­gai jau yra mo­kes­tis už au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mą, ku­ris su Rink­lia­vų įsta­ty­mu nie­kaip ne­su­si­jęs“, - kal­bė­jo T. Ka­mai­tis.

Pa­sak jo, įva­žiuo­da­mas pro užt­va­rą į pri­va­čią au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę vai­ruo­to­jas pa­ima bi­lie­tą ar kor­te­lę, o grįž­da­mas tu­ri su­mo­kė­ti nuo sto­vė­ji­mo lai­ko pri­klau­san­tį fik­suo­tą mo­kes­tį. „Ta­čiau su­kda­mas at­gal pro užt­va­rą jis jau ne­pra­va­žiuos, jei ne­bus su­mo­kė­jęs. Ki­tos kor­te­lės, įskai­tant ir Ne­įga­lių as­me­nų au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo kor­te­lę, ti­krai ne­bus pri­pa­žin­tos, tad ir ma­ši­na iš par­ka­vi­mo aikš­te­lės ne­bus iš­leis­ta“, - tar­si kir­viu nu­kir­to Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės Eis­mo prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­jas.

Jo žo­džiais, at­si­ra­dus dau­giaaukš­tei au­to­mo­bi­lių aikš­te­lei vie­tų, ku­rio­se ne­mo­ka­mai sa­vo trans­por­to prie­mo­nes ga­lės lai­ky­ti vai­ruo­to­jai, tu­rin­tys Ne­įga­lių as­me­nų au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo kor­te­lę, ne­liks. „Pa­gal tą mo­de­lį, su ku­riuo bu­vau su­pa­žin­din­tas, vi­sas par­ka­vi­mas, dar­bo vie­tų kū­ri­mas, aikš­te­lių eksp­loa­ta­vi­mas yra ati­duo­da­mas kon­ce­si­nin­kui. Tai­gi Rink­lia­vų įsta­ty­mo nuo­sta­tos ten ne­ga­lios“, - tvir­ti­no T. Ka­mai­tis.

Blo­giau­sia, kad dau­giaaukš­tei au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lei ne­liks kon­ku­ren­tų – dau­giau nei mo­ka­mų, nei ne­mo­ka­mų ma­ši­nų aikš­te­lių San­ta­riš­kė­se ne­bus.

Pra­šo vers­li­nin­kų malonės

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pla­nai ke­lia ne tik mi­nė­to Jo­no, bet ir ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų pa­si­pik­ti­ni­mą. Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų fo­ru­mo (LNF) ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rė Hen­ri­ka Var­nie­nė, tik iš dien­raš­čio LŽ su­ži­no­ju­si apie gre­sian­čias nau­jo­ves Sa­ni­ta­riš­kė­se, pa­brė­žė, kad pri­va­čio­se au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo aikš­te­lė­se vie­tos, pa­žy­mė­tos ženk­lu „Neį­ga­lu­sis“, nuo ki­tų ski­ria­si tuo, jog yra erd­ves­nės. „Juk ne­įga­lia­jam bū­ti­na tu­rė­ti įvai­rių daik­tų, tar­ki­me, ve­ži­mė­lį, o jam iš au­to­mo­bi­lio iš­krau­ti rei­kia dau­giau erd­vės“, - at­krei­pė dė­me­sį LŽ pa­šne­ko­vė. Ta­čiau, pa­sak mo­ters, bent jau to­se pri­va­čio­se aikš­te­lė­se, ku­rio­se Vil­niu­je jai te­ko lan­ky­tis, ženk­las „Neį­ga­lu­sis“ nuo mo­kes­čio ne­at­lei­do.

H. Var­nie­nės ma­ny­mu, prie San­ta­riš­kių kli­ni­kų, kur daž­nai at­vyks­ta ir la­bai su­nkio­mis li­go­mis ser­gan­tys pa­cien­tai, jau ir da­bar bai­su. Ar­ti pri­va­žiuo­ti prie kli­ni­kų du­rų ne­lei­džia­ma ar­ba lei­džia­ma tik trum­pam, o tai su­nkiai vaikš­tan­tiems ar­ba vi­sai ne­vaikš­tan­tiems pa­cien­tams - ti­kras pei­lis. Mo­ka­mos aikš­te­lės, ku­rio­se ne­įga­lie­siems mo­kė­ti ne­rei­kia, ir­gi to­lo­kai. Au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo mo­kes­tis bus dar vie­na naš­ta ne­įga­liems žmo­nėms.

SADM Ly­gių ga­li­my­bių sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė Čap­li­kie­nė pa­ti­ki­no, kad šian­dien jo­kie tei­sės ak­tai ne­su­tei­kia ne­įga­lie­siems leng­va­tos ne­mo­ka­mai sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius pri­va­čio­se aikš­te­lė­se. „Ta­čiau nuo­sa­vų aikš­te­lių sa­vi­nin­kai, at­siž­velg­da­mi į ne­įga­lių­jų spe­cia­liuo­sius po­rei­kius, ga­li pa­lai­ky­ti gra­žią sa­vi­val­dy­bių ini­cia­ty­vą ir taip pat at­si­sa­ky­ti rink­ti mo­kes­čius už ma­ši­nų, pa­žy­mė­tų ne­įga­lių as­me­nų au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo kor­te­le, par­ka­vi­mą“, - pa­brė­žė mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Trumpai drūtai  84.240.63.96 2015-08-24 11:24:54
Visiškai nesvarbu, valdiška ar privati automobilių stovėjimo aikštelė - vietos neįgaliesiems privalo būti numatytos. Valdžia privalo priimti ir patvirtinti tokius teisės aktus ir priimti tokius įstatymus, kuriuose aiškiai apie tai būtų pasakyta. Dar kartą pabrėžiu - vietos neįgaliesiems privalo būti. Ir baikit pagaliau tyčiotis iš neįgaliųjų !!!
0 0  Netinkamas komentaras
invalide  84.55.22.202 2015-05-05 22:07:06
visam pasauly invalidai stovi nemokamai,o musu lietuviai geda daro pasauliui. Lazda turui 2galus,ar neatsisuks tai pries juos
2 0  Netinkamas komentaras
Soleil  213.159.52.105 2015-05-05 08:30:13
Niekaip protu nesuvokiama, kodėl iš susirgusių ir bėdos prispaustų žmonių daromas biznis. Vilniaus savivaldybė tikrai nenubiednėtų padariusi tas aikšteles nemokamomis. Žmogus atvažiuoja pas gydytojus ir turi visą laiką sukti galvą, nervintis ar dar nepasibaigė jo automobilio stovėjimo laikas.
3 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami