Neišmano, kaip vežti vaikus

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-25 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-25 06:00
Vaikams vežti skirtos saugos sėdynės pagal svorį skirstomos į penkias grupes. LŽ archyvo nuotrauka
Ke­lių po­li­ci­nin­kai tvir­ti­na, kad dau­ge­liui vai­ruo­to­jų stin­ga bend­rų ži­nių apie sau­gų vai­kų ve­ži­mą au­to­mo­bi­liu. Tik 6-7 ba­lais iš 10 – taip vai­ruo­to­jų ži­nias ver­ti­na be­veik 70 proc. sau­gų eis­mą pri­žiū­rin­čių ke­lių po­li­ci­nin­kų.

Bū­ti­na iki 135 ūgio vaikui

Kaip nu­ma­to Ke­lių eis­mo tai­syk­lės, vai­kus iki 135 cm ūgio lei­džia­ma vež­ti ant ga­li­nės au­to­mo­bi­lio sė­dy­nės spe­cia­lio­se jų ūgiui ir svo­riui pri­tai­ky­to­se kė­du­tė­se. Nors dau­gu­ma tė­vų to­kio rei­ka­la­vi­mo lai­ko­si, po­li­ci­jos par­ei­gū­nams vis dar ten­ka stab­dy­ti ir baus­ti vai­kų sau­gu­mu ne­pa­si­rū­pi­nan­čius vai­ruo­to­jus.

Kė­du­tės skirs­to­mos į pen­kias gru­pes. 0 gru­pės skir­tos vai­kams, ku­rie sve­ria ma­žiau kaip 10 ki­log­ra­mų; 0+ gru­pės - ma­žiau kaip 13 kg; 1 gru­pės – nuo 9 kg iki 18 kg; 2 gru­pės – nuo 15 kg iki 25 kg; 3 gru­pės – nuo 22 iki 36 kg.

Drau­džia­ma ant prie­ki­nės ke­lei­vio sė­dy­nės vež­ti vai­ką jo ūgiui ir svo­riui pri­tai­ky­to­je sė­dy­nė­je, ku­rios at­lo­šas at­suk­tas į prie­ki­nį au­to­mo­bi­lio stik­lą, jei prie­ki­nė sė­dy­nė ap­sau­go­ta sau­gos pa­gal­ve. Nuo­sta­ta ne­ga­lio­ja, jei sau­gos pa­gal­vės me­cha­niz­mas iš­jung­tas.

Bend­ro­vės „Mo­ki­li­zin­gas“ už­sa­ky­mu at­lik­tos apk­lau­sos duo­me­ni­mis, dau­giau kaip pu­sė po­li­ci­nin­kų iš tė­vų, ve­žan­čių ma­ža­me­čius ne­si­lai­kant rei­ka­la­vi­mų, daž­niau­siai gir­di pa­si­tei­si­ni­mą, jog ke­ti­no va­žiuo­ti tik la­bai trum­pą at­stu­mą. Ki­tas po­pu­lia­rus pa­aiš­ki­ni­mas – šei­ma ne­pla­nuo­tai ke­liau­ja ne sa­vo au­to­mo­bi­liu (to­kį pa­si­tei­si­ni­mą yra gir­dė­ję 40 proc. par­ei­gū­nų).

Treč­da­lis Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos par­ei­gū­nų mi­nė­jo, jog vai­ruo­to­jai daž­nai skun­džia­si ir aukš­ta kė­du­čių kai­na – tė­vai ne­ga­li skir­ti rei­kia­mos su­mos kė­du­tei įsi­gy­ti, to­dėl ri­zi­kuo­ja vai­kus vež­ti ne­sau­giai.

Nė vie­no de­vin­tu­ko ar dešimtuko

De­rė­tų su­pras­ti, kad au­to­mo­bi­li­nės kė­du­tės yra bū­ti­nas pir­ki­nys ne tik dėl KET rei­ka­la­vi­mų, o dėl tė­vų par­ei­gos už­ti­krin­ti vai­kų sau­gu­mą.

„Apk­lau­sos me­tu ke­lių po­li­ci­jos par­ei­gū­nų bu­vo pra­šy­ta de­šimt­ba­lė­je sis­te­mo­je įver­tin­ti vai­ruo­to­jų ži­nias apie rei­ka­la­vi­mus sau­giai vež­ti ma­ža­me­čius. Že­miau­sias skir­tas ba­las bu­vo ke­tu­ri – tiek par­ašė 6 proc. par­ei­gū­nų. Po­pu­lia­riau­sias ver­ti­ni­mas bu­vo še­še­tu (36 proc.) ar­ba sep­ty­ne­tu (34 proc.), aš­tuo­ne­tą sky­rė be­veik 11 proc. po­li­ci­nin­kų. Be­je, nei vie­nas Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos par­ei­gū­nas tė­vams ne­sky­rė de­vin­tu­ko ar de­šim­tu­ko“, – pa­žy­mė­jo bend­ro­vės „Mo­ki­li­zin­gas“ di­rek­to­rius Jur­gis Ru­ba­že­vi­čius.

Sau­gu­mą ke­liuo­se ska­ti­nan­ti bend­ro­vė „Mo­ki­li­zin­gas“, kar­tu su Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­be, Lie­tu­vos Rau­do­nuo­ju kry­žiu­mi, Vil­niaus aps­kri­ties VPK ke­lių po­li­ci­jos val­dy­ba bei „Re­gi­tra“, ini­ci­juo­ja sau­gaus eis­mo ren­gi­nį šei­mai „Eis­mo kiš­kiai“, ku­ris vyks rug­sė­jo 6 d. prie Bal­to­jo til­to Vil­niu­je. Ja­me vai­kai bus mo­ko­mi ke­lių eis­mo tai­syk­lių, kaip ir ko­kią pir­mą­ją pa­gal­bą bū­ti­na su­teik­ti įvy­kio at­ve­ju, kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se bus pie­šia­mas il­giau­sias au­to­mo­bi­lių ka­ra­va­nas, ko­mik­sai, tė­ve­liai ga­lės pa­si­ti­krin­ti sa­vo KET ži­nias.

„Mo­ki­li­zin­gas“ už­sa­ky­mu rin­kos ty­ri­mų ir kon­sul­ta­ci­jų bend­ro­vė „Pri­me Con­sul­ting“ apk­lau­są at­li­ko š. m. lie­pos 19–31 die­no­mis. Jos me­tu bu­vo apk­laus­ta 50 Kau­no gat­vė­se pa­tru­liuo­jan­čių ke­lių po­li­ci­nin­kų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami