Nelegaliai pardavus seną automobilį – nemalonumai teisme

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-08 06:10
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-08 06:10
Seno automobilio pardavimas gali sukelti problemų. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Tiems, ku­rie dėl ke­le­to pa­pil­do­mų eu­rų par­duo­da se­nus, ne­be­va­žiuo­jan­čius au­to­mo­bi­lius ne­le­ga­liems au­to­mo­bi­lių ar­dy­to­jams, vė­liau ga­li tek­ti liu­dy­ti teis­muo­se. 

Pa­sva­lio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas šių me­tų sau­sio mė­ne­sį pa­skel­bė nuo­spren­dį bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, kur vie­nas as­muo, ne­tu­rė­da­mas lei­di­mų veik­lai, ne­įs­tei­gęs įmo­nės, ne­tu­rė­da­mas tei­sės vyk­dy­ti eksp­loa­tuo­ti ne­tin­ka­mų trans­por­to prie­mo­nių su­rin­ki­mo ir ap­do­ro­ji­mo, ne­už­si­re­gis­tra­vęs at­lie­kas tvar­kan­čių įmo­nių re­gis­tre ir ne­tu­rė­da­mi šiai veik­lai vyk­dy­ti rei­ka­lin­go lei­di­mo, kar­tu su dar dviem as­me­ni­mis įsi­gi­jo dau­giau nei 400 au­to­mo­bi­lių iš fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų.

Ti­riant by­lą bu­vo apk­lau­sia­ma dau­gy­bė au­to­mo­bi­lius par­da­vu­sių as­me­nų, jiems te­ko da­ly­vau­ti apk­lau­so­se po­li­ci­jo­je bei teis­me. Nu­si­kal­tu­siems as­me­nims skir­ta bau­da.

Kaip ži­no­ma, Lie­tu­vo­je kas­met iš­ar­do­ma 50–60 tūkst. to­nų se­nų au­to­mo­bi­lių, iš ku­rių apie 30 proc. (t.y. 15–20 tūkst. to­nų) su­si­da­ro ne­ver­tin­gos plas­ti­ko, gu­mos, stik­lo, sa­lo­no ap­dai­los ir ki­to­kių au­to­mo­bi­li­nių da­lių at­lie­kos. Se­nus au­to­mo­bi­lius su­pir­ki­nė­ja ne tik le­ga­lūs, bet ir ne­le­ga­lūs ar­dy­to­jai, ku­rie ver­tin­gas da­lis ir me­ta­lą par­duo­da an­tri­nė­je rin­ko­je, o gu­mos, stik­lo, plas­ti­ko at­lie­kas ša­li­na į pa­miš­kes, bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rius ir pan. Pa­gal įsta­ty­mus, pa­miš­kė­se, pa­lau­kė­se, prie ke­lių iš­mes­tų (be­šei­mi­nin­kių) at­lie­kų tvar­ky­mą or­ga­ni­zuo­ja sa­vi­val­dy­bės, ku­rios pri­va­lo fi­nan­suo­ti to­kių at­lie­kų su­rin­ki­mą, iš­ve­ži­mą ir su­tvar­ky­mą. Tie mo­kes­čiai ga­lų ga­le gu­la ant gy­ven­to­jų pe­čių. Jie, mo­kė­da­mi šiukš­lių iš­ve­ži­mo mo­kes­čius, su­mo­ka ir už bui­ti­nių at­lie­kų tvar­ky­mą.

Eksp­loa­tuo­ti ne­tin­ka­mų trans­por­to prie­mo­nių tvar­ky­to­jų aso­cia­ci­ja (ENTP­TA) pers­pė­jo, jog gy­ven­to­jai, ieš­ko­da­mi bū­dų gau­ti už se­ną au­to­mo­bi­lį šiek tiek dau­giau pi­ni­gų, ga­li įsi­vel­ti į ne­ma­lo­nu­mus ir su­gaiš­ti ne­ma­žai lai­ko. No­rint iš­veng­ti ne­ma­lo­nu­mų, au­to­mo­bi­lį ga­li­ma par­duo­ti le­ga­liems, rei­kia­mus lei­di­mus tu­rin­tiems ar­dy­to­jams ar­ba tie­siog už­pil­dy­ti rei­ka­lin­gą for­mą in­ter­ne­te http://au­tot­var­ky­mas.lt/entp-tu­re­to­jams/ ir su­lauk­ti to­kių tvar­ky­to­jų, dėl ku­rių veik­los vė­liau ne­teks gaiš­ti lai­ko po­li­ci­jos apk­lau­so­se, ap­mo­kė­ti ke­lio­nės iš­lai­das ir pan.

ENTP­TA va­do­vas Vla­di­mir Jan­koit ra­gi­no ne­tau­py­ti par­duo­dant au­to­mo­bi­lį, nes vė­liau vis tiek teks su­mo­kė­ti už pa­miš­kė­se iš­mes­tų at­lie­kų tvar­ky­mą.

Vi­sos Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės jau ne kar­tą ra­gin­tos in­for­muo­ti sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čius au­to­mo­bi­lių ar­dy­to­jus apie tai, kad ne­igia­mą rin­kos ver­tę tu­rin­čių at­lie­kų per­dir­bi­mą Pa­gal Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pri­žiū­ri­mus tei­sės ak­tus fi­nan­suo­ja Ga­min­to­jų ir Im­por­tuo­to­jų Aso­cia­ci­ja (GIA).

„Siū­lo­me sa­vi­val­dy­bėms tau­py­ti lė­šas ir vie­to­je lė­šų sky­ri­mo pa­ke­lė­se ran­da­mų pa­dan­gų ar au­to­mo­bi­lio plas­ti­kų tvar­ky­mui, siū­lo­me juos iš­leis­ti ki­tiems svar­biems rei­ka­lams. Sa­vi­val­dy­bės nė­ra to­kios tur­tin­gos, kad ga­lė­tų mo­kė­ti už tai, ką pa­ke­lė­se pa­lie­ka ne­at­sa­kin­gi žmo­nės“, – sa­kė GIA va­do­vas Alf­re­das Ski­nu­lis.

GIA ir par­tne­riai jau ku­rį lai­ką ku­ria efek­ty­vią se­nų au­to­mo­bi­lių tvar­ky­mo sis­te­mą, ku­ri su­da­ro ga­li­my­bę pa­si­nau­do­ti ne­igia­mą rin­kos ver­tę tu­rin­čių au­to­mo­bi­lių at­lie­kų su­tvar­ky­mo fi­nan­sa­vi­mu. Dėl ga­li­my­bės da­ly­vau­ti mi­nė­to­je sis­te­mo­je ga­li­ma kreip­tis į Eksp­loa­tuo­ti ne­tin­ka­mų trans­por­to prie­mo­nių tvar­ky­to­jų aso­cia­ci­ją tel. 8 663 663 41 ar­ba el. pa­štu in­fo­@au­tot­var­ky­mas.lt, dau­giau in­for­ma­ci­jos ra­si­te in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je www.au­tot­var­ky­mas.lt.

Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai, pri­žiū­rin­tys vie­šą­ją tvar­ką ar at­lie­kan­tys ki­tas funk­ci­jas, ra­gi­na­mi pa­ste­bė­jus ar ga­vus duo­me­nų apie ne­le­ga­lius se­nų au­to­mo­bi­lių ar­dy­to­jus pra­neš­ti kom­pe­ten­tin­goms ins­ti­tu­ci­joms ar­ba in­ter­ne­te http://au­tot­var­ky­mas.lt/pra­ne­si­mas-del-ne­le­ga­liu-trans­por­to-prie­mo­niu-ar­dy­to­ju/.

Kaip ži­no­ma, nau­do­ji­mui ne­tin­ka­mas, ne­va­žiuo­jan­tis au­to­mo­bi­lis yra lai­ko­mas at­lie­ka. Iš jo į dir­vo­že­mį ga­li iš­te­kė­ti ap­lin­kai ža­lą da­ran­tys skys­čiai (ku­ro, aly­vos li­ku­čiai, įvai­rios rūgš­tys), iš­dau­žy­ti au­to­mo­bi­lio stik­lai ne tik ter­šia ap­lin­ką, bet ir ga­li su­žeis­ti gre­ta žai­džian­čius vai­kus. Plas­ti­kas, gu­ma ar ki­tos au­to­mo­bi­ly­je esan­čios me­džia­gos, pa­kliu­vu­sios į ap­lin­ką, il­gai ne­suy­ra, o ne­tin­ka­mai de­gi­na­mos dar ir už­ter­šia orą. Gy­ven­to­jai ir įmo­nės, dėl įvai­rių prie­žas­čių kie­muo­se lai­kan­tys ne­be­nau­do­ja­mus, ne­be­va­žiuo­jan­čius au­to­mo­bi­lius, nu­si­žen­gia tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mams ir ga­li bū­ti bau­džia­mi už ap­lin­kos tar­šą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami