Neliks „Saab“ nei automobilių, nei elektromobilių

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-06-24 10:02
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-06-24 10:02
"Saab 9-3" pagrindu sukurti naujieji "Nevs" bus pardavinėjami daugiausia Kinijos rinkoje. Saabcars.com nuotraukos
Pa­grin­di­nis au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jo „Saab Au­to­mo­bi­le AB“ ak­ci­nin­kas, bend­ras Šve­di­jos ir Ki­ni­jos kon­sor­ciu­mas „Nevs“ (Na­tio­nal Elec­tric Ve­hic­le Swe­den) par­eiš­kė, kad šve­diš­kas ma­ši­nas „Saab“ ga­mins ki­tu pa­va­di­ni­mu.

Pa­sak kon­sor­ciu­mo at­sto­vų, tai bus „Nevs“ elek­tro­mo­bi­liai, ku­rių dau­gu­mą ga­min­to­jas im­por­tuos į Ki­ni­ją. Taip pat kom­pa­ni­ja pri­sta­tė sa­vo at­nau­jin­tą pre­ki­nį ženk­lą, rai­di­nį lo­go­ti­pą ir at­nau­jin­tą in­ter­ne­ti­nę sve­tai­nę.

Nau­jas „Nevs“ puslapis

„Nevs“ cen­tri­nis biu­ras vei­kia Šve­di­jos mies­te Troll­ha­ta­ne. Vie­tos ži­niask­lai­da dar va­sa­rį pa­skel­bė apie tai, kad bus kei­čia­mi kon­sor­ciu­mo at­ri­bu­tai. Spren­di­mas bu­vo pri­im­tas po to, kai lėk­tu­vų ir kos­mi­nės tech­ni­kos ga­min­to­jas „Saab AB“ užd­rau­dė sa­vo pre­ki­nį ženk­lą nau­do­ti au­to­mo­bi­lių ga­my­bo­je. Ši aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų kom­pa­ni­ja bu­vo at­skir­ta prieš ke­le­rius me­tus, kai „Saab Au­to­mo­bi­le AB“ ban­kru­ta­vo.

2016-asiais ke­lis mė­ne­sius bu­vo spė­lio­ja­ma, kaip elg­sis „Nevs“. Kurs vi­siš­kai nau­ją pre­ki­nį ženk­lą ir nau­ją lo­go­ti­pą, o gal bu­vu­sioms „Saab“ ma­ši­noms su­teiks sa­vo pa­va­di­ni­mą? Kaip pa­aiš­kė­jo, eks­pe­ri­men­tams ne­bu­vo lai­ko, dėl to au­to­mo­bi­lių rin­ko­je ne­tru­kus pa­si­ro­dys nau­jas elek­tro­mo­bi­lių pre­ki­nis ženk­las „NEVS“.

Mattiasas Bergmanas

Per nau­jo pre­ki­nio ženk­lo ir rai­di­nio lo­go­ti­po pri­sta­ty­mą kon­sor­ciu­mo pre­zi­den­tas Mat­tia­sas Berg­ma­nas par­eiš­kė, jog kom­pa­ni­ja esą at­ver­čia „nau­ją pus­la­pį“ gar­sios au­to­mo­bi­lių mar­kės is­to­ri­jo­je.

Lie­tu­viš­ko „Sno­ro“ pėdsakas

„Lie­tu­vos ži­nios“ pri­me­na, kad ban­kru­ta­vu­sį Šve­di­jos pres­ti­ži­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ją „Saab Au­to­mo­bi­le AB“ bend­ras šve­dų ir ki­nų kon­sor­ciu­mas „Nevs“ įsi­gi­jo 2012 me­tais – iš­kart po to, kai dėl įta­ri­mų ga­li­mu tech­no­lo­gi­jų pe­rė­mi­mų ak­ci­jas bu­vo at­si­sa­ky­ta par­duo­ti Olan­di­jos iš­skir­ti­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai „Spy­ker Cars“. Maž­daug 2011 me­tų vi­du­ry­je šios bend­ro­vės sa­vi­nin­ku skel­bė­si esąs Lie­tu­vo­je ban­ko „Sno­ras“ mi­li­jar­dus iš­švais­tęs Ru­si­jos pi­lie­tis Vla­di­mi­ras An­to­no­vas. Ki­tų šal­ti­nių tei­gi­mu, iš ti­krų­jų V.An­to­no­vas ge­riau­siu at­ve­ju val­dė tik ne­di­de­lę olan­dų ga­min­to­jo ak­ci­jų da­lį. Bet ko­kiu at­ve­ju jis ne­slė­pė tu­rįs pla­nų „Saab“ ga­my­bos ba­zė­je nuo kon­ve­je­rių ri­den­ti iš­skir­ti­nius „Spy­ker“.

Bu­vu­sio pa­grin­di­nio „Sno­ro“ sa­vi­nin­ko pla­nams su­truk­dė olan­dų ir šve­dų po­li­ti­kai, ku­rie, at­ro­do, tu­rė­jo in­for­ma­ci­jos, kad pa­grin­di­nis vers­li­nin­ko iš Ru­si­jos tiks­las bu­vo ne to­bu­lin­ti „Spy­ker“, o nau­jau­sios „Saab“ tech­no­lo­gi­jos. Ši Šve­di­jos kom­pa­ni­ja, be vi­so ki­to, kar­tu su Ame­ri­kos „Ge­ne­ral Mo­tors“ ga­mi­no (ga­mi­na) ir lėk­tu­vus, pri­kimš­tus pa­slap­čių.

Tra­di­ci­nius „Saab“ pa­li­kuo­nis ga­mins turkai

Ta­čiau prieš ket­ve­rius me­tus įvy­kęs san­dė­ris tik ne­daug pa­gel­bė­jo „Saab Au­to­mo­bi­le AB“. Dar vie­no ban­kro­to ga­min­to­jas iš­ven­gė tik tuo­met, kai dėl nau­jų elek­tro­mo­bi­lių ga­my­bos su­kir­to ran­ko­mis su Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Pan­da New Ener­gy“. 2014 me­tais bu­vo su­tar­ta dėl 150 tūkst. nau­jų elek­tra va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių, su­kur­tų se­da­no „Saab 9–3“ pa­grin­du, ga­my­bos. Kon­trak­to ver­tė ver­ti­na­ma maž­daug 12 mlrd. eu­rų, o ma­ši­nas šve­dai par­tne­riams iš Ki­ni­jos pri­va­lo pa­ga­min­ti iki 2020 me­tų.

Jau po poros metų Švedijos "Saab Automobile AB" poristatys pirmuosius elektromobilius "Nevs".Saabcars.com nuotrauka

Da­bar­ti­niai „Saab“ sa­vi­nin­kai „Nevs“ ki­nų už­sa­ky­mą įsi­pa­rei­go­jo pra­dė­ti vyk­dy­ti 2018-ai­siais – tais me­tais „Saab Au­to­mo­bi­le AG“ pa­ga­mins pir­muo­sius 5 elek­tro­mo­bi­lius. Dar ne­se­niai ti­kė­ta­si, kad šie bus va­di­na­mi „Saab“ pa­va­di­ni­mu. Ta­čiau da­bar re­gė­ti ki­ta pers­pek­ty­va. Ti­kriau­siai tai bus „Nevs 9–3 EV“, ir jie bus su­ren­ka­mi ne tik Šve­di­jo­je. Skan­di­na­vi­jos ša­ly­je bus su­ren­ka­ma tik da­lis elek­tro­mo­bi­lio maz­gų, o li­kę su­rin­ki­mo dar­bai bus at­lie­ka­mi Ki­ni­jo­je.

Įdo­mu, kad tei­sę į tra­di­ci­niais de­ga­lais va­ro­mą „Saab 9–3“ plat­for­mą įgi­jo Tur­ki­jos moks­li­nė-ty­ri­mų ta­ry­ba. Ši vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja pla­nuo­ja pa­nau­do­ti pir­ki­nį kaip pa­grin­dą ati­da­ry­ti ga­myk­lą ir ga­min­ti jo­je tur­kiš­kas ma­ši­nas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami