Nematoma ranka padeda sukti vairą

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-27 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-27 06:00
Nepaklusnus vairas signalizuoja apie galimus stiprintuvo gedimus. LŽ archyvo nuotrauka
Au­to­mo­bi­lio vai­ro me­cha­niz­mas yra ta ma­ši­nos da­lis, su ku­ria ge­riau ne­juo­kau­ti - at­si­ra­dus pir­miems ge­di­mo po­žy­miams, rei­kia sku­biai im­tis tin­ka­mai tai­sy­ti.

Kar­tą per me­tus, o jei pa­gei­dau­ja­te – ir daž­niau, kaip ir stab­džius bei va­rik­lį, de­rė­tų ti­krin­ti ma­ši­nos vai­ro stip­rin­tu­vo sis­te­mą. Pri­rei­kus bū­ti­na lai­ku pa­keis­ti jo me­cha­niz­me cir­ku­liuo­jan­tį hid­rau­li­nį te­pa­lą, fil­trą.

Vai­ro stip­rin­tu­vo siurb­lį dir­ži­ne pa­va­ra su­ka tas pats vi­daus de­gi­mo va­rik­lis, to­dėl au­to­mo­bi­lį už­ve­dus iš­kart ima veik­ti ir vai­ro stip­rin­tu­vas.

Be­si­suk­da­mas siurb­lys su­ku­ria slė­gį hid­rau­li­nė­je sis­te­mo­je. Kai vai­ras ne­su­ka­mas, siurb­lys hid­rau­li­nį skys­tį va­ri­nė­ja ra­tu, per vai­ro skirs­ty­tu­vą ir te­pa­lo ba­ke­lį. Kai vai­rą su­ka­me į ku­rią nors pu­sę, skirs­ty­tu­vas per tam ti­kras ert­mes nu­krei­pia skys­tį į tą vai­ro ko­lo­nė­lės hid­ro­ci­lind­ro pu­sę, ku­ri pa­de­da stum­ti vai­ra­laz­dę mū­sų no­ri­ma kryp­ti­mi. O vai­ra­laz­dė per trau­kes stum­do ra­tų ste­bu­les.

Nu­ken­čia per avarijas

Pa­grin­di­nė se­nes­nės lai­dos stip­rin­tu­vų bė­da ta, kad ar su­ka­me vai­rą, ar jo ne­su­ka­me – siurb­lys nuo­lat vei­kia ir šis jo su­ki­ma­sis ati­ma da­lį vi­daus de­gi­mo va­rik­lio ga­lios bei di­di­na de­ga­lų są­nau­das.

„Nau­jie­ji vai­ro stip­rin­tu­vai su­kons­truo­ti gud­riau. Ge­di­mų ga­ma pla­tes­nė, nes prob­le­mų ga­li kil­ti ir dėl me­cha­ni­nės da­lies, ir dėl elek­tro­ni­kos. Ta­čiau sta­tis­tiš­kai prob­le­mų pa­si­tai­ko re­čiau, nes čia pri­tai­ky­tos nau­jo­sios tech­no­lo­gi­jos. Pa­pras­tai sa­kant, nau­jie­ji elek­tro­ni­niai siurb­liai vei­kia tik ta­da, kai rei­kia“, - pa­aiš­ki­no au­to­mo­bi­lių vai­ro ko­lo­nė­les re­mon­tuo­jan­tis me­cha­ni­kas Rai­mon­das Pa­pi­ni­gis.

Elek­tro­ni­nis stip­rin­tu­vas pa­si­žy­mi tuo, kad tin­ka­mą vai­ro vei­ki­mą re­gu­liuo­ja kom­piu­te­ris – val­dy­mo blo­kas. Ju­tik­liais jis aki­mirks­niu nu­sta­to, ka­da at­si­ran­da pa­pil­do­mo slė­gio po­rei­kis vai­ro sis­te­mo­je. Vos pra­dė­jus su­kti vai­rą, kom­piu­te­ris duo­da ko­man­dą elek­tri­niam stip­rin­tu­vo siurb­liui įsi­jung­ti. Tai­gi, hid­rau­li­nės sis­te­mos siurb­lys su­ka­mas elek­tri­nio va­rik­lio, ir jis su­ka­si tik ta­da, kai su­ka­mas vai­ras. Dėl to­kio val­dy­mo blo­ke įdieg­to al­go­rit­mo tau­po­ma pa­grin­di­nio va­rik­lio ga­lia ir de­ga­lai.

„Nau­jų stip­rin­tu­vų ge­di­mų prob­le­ma­ti­ka pa­na­ši kaip ir se­nes­nės lai­dos vai­ro stip­rin­tu­vų sis­te­mų, tik at­si­ran­da ke­li pa­pil­do­mi su­bti­lu­mai. Elek­tro­ni­kos ge­di­mų nau­jų au­to­mo­bi­lių vai­ro stip­rin­tu­vuo­se pa­si­tai­ko re­tai ir daž­niau­siai tai su­si­ję su ava­ri­jų pa­da­ri­niais. Apie ge­di­mą ga­li­ma įtar­ti prie­tai­sų sky­de­ly­je įsi­žie­bus sim­bo­liui P/S“, - sa­kė R. Pa­pi­ni­gis.

Di­džiau­sias pei­lis vai­ro ko­lo­nė­lei – stip­rus smū­gis į prie­ki­nę va­žiuok­lės da­lį. Taip pat prob­le­mų su elek­tro­ni­niais vai­ro stip­rin­tu­vais ky­la dėl pa­žeis­tų elek­tros sis­te­mos lai­dų, din­gus 12 V įtam­pos mai­ti­ni­mui ar­ba ju­tik­lių sig­na­lui. Kar­tais prob­le­mų ga­li su­kel­ti ne­san­da­rūs siurb­lio vi­du­je esan­tys rie­bokš­liai. Per juos hid­rau­li­nis skys­tis ga­li už­lie­ti ir su­ga­din­ti val­dy­mo blo­ką.

Pri­pūs­ki­te padangas

Jei vai­rą nuo­lat ar kar­tais su­nkiau pa­suk­ti į vie­ną ar ki­tą pu­sę ir nė­ra ki­to aki­vaiz­daus ge­di­mo, me­cha­ni­kas pir­miau­sia re­ko­men­duo­ja aly­va, pa­vyz­džiui, WD-40, pa­tep­ti vai­ro kryž­mę, esan­čią tarp vai­ro ir stip­rin­tu­vo skirs­ty­tu­vo. Jei ne­pa­dės to­kia pro­ce­dū­ra, ieš­ko­ki­te ki­tų ga­li­mų ge­di­mų ar­ba keis­ki­te vai­ro ko­lo­nė­lę, jei­gu įma­no­ma – re­mon­tuo­ki­te.

Jei nu­sta­to­ma, kad „lei­džia“ vai­ro ko­lo­nė­lė ar­ba siurb­lys, juos teks res­tau­ruo­ti. „Tai nė­ra pa­pras­tas dar­bas, nes bū­ti­na šli­fuo­ti vai­ra­laz­dę, te­kin­ti nau­jas įvo­res, su­dė­ti ko­ky­biš­kus nau­jus rie­bokš­lius. Tiems, ku­rie ge­rai ne­iš­ma­no, ne­siū­ly­čiau pirk­ti pir­mos pa­si­tai­kiu­sios vai­ro ko­lo­nė­lės iš au­to­mo­bi­lių lau­žy­nų - ri­zi­kuo­ja­te nu­si­pirk­ti ne ge­res­nės nei tu­ri­te būk­lės vai­ro ko­lo­nė­lę ir tik vė­jais pa­leis­ti pi­ni­gus“, - nuo­mo­nę par­eiš­kė R. Pa­pi­ni­gis.

Daž­niau­siai pa­si­tai­kan­tys tra­di­ci­niai vai­ro stip­rin­tu­vų ge­di­mai su­si­ję su tuo, kad vai­ras ima su­nkiai su­ktis ar­ba at­si­ran­da per di­de­lis lais­vu­mas, taip pat iš sis­te­mos dings­ta hid­rau­li­nis skys­tis.

„Pas­te­bė­ję prob­le­mų dėl vai­ro, pa­si­ti­krin­ki­te, ar pri­pūs­tos prie­ki­nės pa­dan­gos. Juo­kai juo­kais, bet bu­vę at­ve­jų, kai at­rie­da klien­tai tuš­čiais ra­tais ir skun­džia­si, kad vai­ras su­ge­do. Jei bė­da ne ta, tuo­met rei­kia ti­krin­ti, ar ne­at­si­pa­lai­da­vęs vai­ro stip­rin­tu­vo siurb­lį su­kan­tis dir­žas. Bū­na, kad hid­rau­li­nis skys­tis pra­si­sun­kęs per siurb­lio rie­bokš­lius ap­taš­ko dir­žą. Ant dir­žo pa­te­kęs te­pa­las su­ma­ži­na trin­tį, to­dėl su­ma­žė­ja siurb­lio na­šu­mas. Jis ga­li su­ma­žė­ti ir dėl siurb­lio iš­di­li­mo“, - tei­gė me­cha­ni­kas.

Pu­tos pra­ne­ša apie mirtį

Ne­san­da­rios hid­rau­li­nės sis­te­mos žar­nos ir rie­bokš­liai siurb­ly­je ar ko­lo­nė­lė­je ga­li iš sis­te­mos „pra­dan­gin­ti“ hid­rau­li­nį skys­tį. Pa­ste­bė­jus ge­di­mą, bū­ti­na iš­kart jį ša­lin­ti ir sis­te­mą už­pil­dy­ti nau­ju skys­čiu. Va­ži­nė­da­mi be hid­rau­li­nio skys­čio, siurb­lį ga­li­te vi­siš­kai su­ga­din­ti ir po šim­to ki­lo­me­trų.

„Tvar­kin­gas siurb­lys sis­te­mo­je tu­ri su­kel­ti iki 110 ba­rų slė­gį. Se­ni, su­si­dė­vė­ję siurb­liai kar­tais pa­sie­kia vos pu­sę to. Be to, su ap­kro­va, su­kant vai­rą, jie ke­lia di­de­lį triukš­mą. Jei pa­ti­kri­nę hid­rau­li­nės sis­te­mos te­pa­lo ba­ke­lį ran­da­te su­pu­to­ju­sį skys­tį – tai diag­no­zė, kad siurb­lys yra mir­ti­nin­kas“, - pa­žy­mė­jo R. Ra­pi­ni­gis.

Pa­grin­di­niai kal­ti­nin­kai, dėl ku­rių vai­re ga­li at­si­ras­ti trik­dan­tis lais­vu­mas, yra iš­di­lu­si vai­ro kryž­mė ar­ba pa­ka­bos ele­men­tai: vai­ro trau­kės ant­ga­liai, lanks­tai, gu­mi­nės at­ra­mos, vai­ra­laz­dės ar­ba skirs­ty­tu­vo krump­lia­ra­čiai.

Anot me­cha­ni­ko, re­tai pa­si­tai­ko, kad iš­dil­tų vai­ro ko­lo­nė­lės vai­ra­laz­dės ar­ba skirs­ty­tu­vo krump­lia­ra­čiai. Ta­čiau to­kio ge­di­mo at­ve­ju te­lie­ka keis­ti vai­ro ko­lo­nė­lę - se­no­sios res­tau­ruo­ti bus ne­įma­no­ma.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
virgis  84.15.190.144 2015-11-01 08:56:55
sveiki vairo stiprintuvo skystis buvo dinges ,pasirodo slangas buvo nukrites. vairas poto sukosi gerai po penkiolikos minuciu ,vos galima vaira pasuk
0 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami