Nematomas pavasarinis padangų keitimo vajus

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-04-09 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-04-09 06:00
G.Žemaičio teigimu, keisti nedygliuotų žieminių padangų vairuotojai neskuba. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotraukos
Iki ba­lan­džio 10 die­nos pri­va­lu žie­mi­nes dyg­liuo­tas pa­dan­gas pa­keis­ti į va­sa­ri­nes ar­ba uni­ver­sa­lias. Su žie­mi­nė­mis ne­dyg­liuo­to­mis pa­dan­go­mis vai­ruo­to­jai sa­vo ma­ši­no­mis ga­li va­ži­nė­ti ir to­liau, ta­čiau eks­per­tai įspė­ja, kad minkš­tos gu­mos au­to­mo­bi­lių "apa­vas" šil­tuo­ju me­tų lai­ku grei­čiau dė­vi­si.

Tri­jų di­džiau­sių pa­dan­gų mon­tuo­to­jų – bend­ro­vių „Dag­ris“ ir „Mel­ga“, taip pat daug­kar­ti­nio Lie­tu­vos ra­lio čem­pio­no Ro­ko Li­pei­kio in­di­vi­dua­lios įmo­nės „Eg­zo­ti­ka“ - at­sto­vai su­tar­ti­nai tei­gia, kad pa­va­sa­rį nie­kuo­met nė­ra to­kio pa­dan­gų kei­ti­mo va­jaus, koks bū­na ru­de­nį. Ypač ta­da, kai ne­ti­kė­tai iš­krin­ta snie­gas. Šie me­tai taip pat ne iš­im­tis.

Ta­čiau, kaip tvir­ti­no „Dag­rio“ maž­me­ni­nės pre­ky­bos va­do­vas Gin­ta­ras Že­mai­tis, „Mel­gos“ di­rek­to­rius Er­lan­das Gint­ne­ris ir „Eg­zo­ti­kos“ sa­vi­nin­kas R.Li­pei­kis, nė­ra taip, kad ne­bū­tų ei­lių. „Ei­lės yra, tik­tai jų ne­ma­ty­ti, - par­adok­sa­lią si­tua­ci­ją aiš­ki­no E.Gint­ne­ris. - Vai­ruo­to­jai at­va­žiuo­ja iš anks­to už­si­re­gis­tra­vę ir tiks­liai ži­no­da­mi lai­ką, ka­da bus pra­dė­tos keis­ti jų ma­ši­nų pa­dan­gos.“

Sos­ti­nė­je ei­lės ilgiausios

Anot bend­ro­vės „Mel­ga“ va­do­vo, iš anks­to už­si­re­gis­tra­vu­sių­jų ei­lės yra il­gos. „Jei no­rė­tu­mė­te keis­ti au­to­mo­bi­lio pa­dan­gas Vil­niu­je, sa­vo ei­lės už­si­re­gis­tra­vus jums tek­tų lauk­ti ke­tu­rias die­nas“, - sa­kė E.Gint­ne­ris.

Pa­sak vers­li­nin­ko, ne­iš­va­ro­mi ir tie vai­ruo­to­jai, ku­rie at­va­žiuo­ja be iš­anks­ti­nės re­gis­tra­ci­jos. „Vai­ruo­to­jų ne­ver­čia­me lauk­ti, o siū­lo­me pa­lik­ti ma­ši­ną. Jos pa­dan­gas kei­čia­me ta­da, kai at­si­ran­da lais­vas lai­ko tar­pas – pa­vyz­džiui, vie­nam iš anks­to už­re­gis­truo­tam au­to­mo­bi­liui iš­vy­kus, o ki­tam dar ne­at­vy­kus. Kar­tais pa­lik­ti au­to­mo­bi­lio ne­tgi ne­pri­rei­kia, nes pa­pil­do­mai at­vy­kęs vai­ruo­to­jas tie­siog pa­tai­ko į lais­vą lai­ko tar­pą“, - pa­sa­ko­jo „Mel­gos“ va­do­vas.

R.Li­pei­kio tei­gi­mu, dėl šil­to pa­va­sa­rio jo įmo­nė pa­dan­gų kei­ti­mo va­jų šie­met, pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais, pa­anks­ti­no dviem sa­vai­tė­mis. „To­dėl šian­dien (an­tra­die­nį – aut.) pa­va­sa­ri­nį pa­dan­gų kei­ti­mo se­zo­ną, ga­li­ma sa­ky­ti, įpu­sė­jo­me. Tie­są sa­kant, dar daug li­ko vai­ruo­to­jų, ku­rie pa­dan­gas keis pa­sku­ti­nė­mis die­no­mis, ka­da dar bus lei­džia­ma keis­ti, ar­ba net vė­liau“, - sa­kė LŽ pa­šne­ko­vas.

G.Že­mai­tis, UAB „Dag­ris“ maž­me­ni­nės pre­ky­bos va­do­vas, ti­ki­no, kad dau­gu­ma vai­ruo­to­jų pa­va­sa­rį pir­miau­sia kei­čia dyg­liuo­tas pa­dan­gas. „Per­mon­tuo­ti ne­dyg­liuo­tų ne­sku­ba­ma. Ma­tyt, vai­ruo­to­jai ieš­ko ge­riau­sių va­rian­tų, ren­ka­si, nes su ne­dyg­liuo­to­mis pa­dan­go­mis nie­kas ne­draus va­ži­nė­ti ir po ba­lan­džio 10-osios“, - kal­bė­jo vers­li­nin­kas.

Vi­lio­jan­ti garantija

Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, di­džio­sios pa­dan­gų kei­ti­mo įmo­nės pir­kė­jams yra par­uo­šu­sios staig­me­nų. LŽ žur­na­lis­to ver­ti­ni­mu, ti­kras jų lie­tus lau­kia „Dag­ry­je“. Pa­sak aukš­čiau­sios ka­te­go­ri­jos pa­dan­go­mis pre­kiau­jan­čios įmo­nės maž­me­ni­nės pre­ky­bos va­do­vo G.Že­mai­čio, „Goo­dyear“ ir „Dun­lop“ pa­skel­bė ypač vi­lio­jan­čią ak­ci­ją. Kom­pa­ni­jos ga­ran­tuo­ja, kad vai­ruo­to­jai, nuo ko­vo 1-osios įsi­gi­ję šių pre­kes ženk­lų pa­dan­gų, iki pat gruo­džio 1-osios gaus šim­to pro­cen­tų ga­ran­ti­ją jų ne­ty­či­nio su­ga­di­ni­mo va­žiuo­jant at­ve­ju.

Įgudę padangų keitėjai visas keturias automobilio padangas sugeba kartais pakeisti ir per ketvirtį valandos.

„Daž­nai vai­ruo­to­jai pa­dan­gas ne­ty­čia pra­du­ria. Pa­dan­gos su­ga­di­na­mos at­si­tren­kus į ša­li­gat­vius, už­va­žia­vus ant be­to­ni­nės ar pa­pras­tos kliū­ties, įlė­kus į duo­bę. Jo­kia pa­slap­tis, kad Lie­tu­vos ke­liams, o ypač - gat­vėms, dar to­li iki va­ka­rie­tiš­kų stan­dar­tų. Daž­na gat­vė yra tie­siog nu­sė­ta duo­bių, ne­re­tai į jas įle­kia­ma di­de­liu grei­čiu, o pa­dan­gai at­si­tren­kus į duo­bės kraš­tą pra­muš­ti sky­lę jos kor­pu­se – vie­ni juo­kai. Pa­te­ku­siems į bė­dą vai­ruo­to­jams kom­pa­ni­jos „Goo­dyear“ ir „Dun­lop“ siū­lo pa­keis­ti pa­žeis­tą pa­dan­gą į nau­ją ne­mo­ka­mai“, - kal­bė­jo G.Že­mai­tis.

Pa­sak „Dag­rio“ at­sto­vo, ga­li bū­ti pa­keis­tos vi­sos ke­tu­rios pa­dan­gos, ku­rių vie­nos kai­na pra­si­de­da nuo ke­lių šim­tų li­tų. „To­kiu at­ve­ju vai­ruo­to­jams at­si­ran­da ga­li­my­bė su­tau­py­ti 2 tūkst., 3 tūkst. ar ne­tgi dau­giau li­tų“, - ti­ki­no G.Že­mai­tis. "Tie­sa, - pa­žy­mė­jo LŽ pa­šne­ko­vas, - to­kia ga­li­my­be vai­ruo­to­jai ga­lės pa­si­nau­do­ti tik vie­ną kar­tą.

Kai­nos faktorius

„Mel­ga“ pa­si­džiau­gė vi­siš­kai nau­ja pa­dan­ga „Yo­ko­ha­ma Bluearth AE01“. Pa­sak bend­ro­vės va­do­vo E.Gint­ne­rio, pa­sau­ly­je ši pa­dan­ga jau yra va­di­na­ma sen­sa­ci­ja. Toks api­bū­di­ni­mas ra­do­si pir­miau­sia dėl ypa­tin­go pa­dan­gos pro­tek­to­riaus, ku­ris pa­de­da tau­so­ti gam­tą. „Dėl to pa­dan­ga į orą pa­ke­lia daug ma­žiau dul­kių ir žmo­nių svei­ka­tai kenks­min­gų kie­tų­jų da­le­lių nei „Yo­ko­ha­ma Bluearth AE01“ kon­ku­ren­tės. Dar svar­biau, kad va­žiuo­jant pa­dan­ga dėl maž­daug 20 proc. ma­žes­nio pa­sip­rie­ši­ni­mo oro srau­tams la­bai pa­de­da tau­py­ti de­ga­lus“, - kal­bė­jo „Mel­gos“ va­do­vas.

Vie­na­me in­ter­ne­ti­nia­me por­ta­le tei­gia­ma, kad ban­dant 95/65 R15 dy­džio „Yo­ko­ha­ma Bluearth AE01“ pa­dan­gas, de­ga­lų są­nau­dos au­to­mo­bi­liui, ku­ris įpras­tai su­nau­do­da­vo 7,2 l/100 km, su­ma­žė­jo iki 6,9 l/100 ki­lo­me­trų.

„Eg­zo­ti­kos“ va­do­vas R.Li­pei­kis dėl tech­no­lo­gi­nių nau­jo­vių bu­vo skep­tiš­kas. „Vi­sos pa­žan­giau­sios tech­no­lo­gi­jos jau yra se­no­kai su­dė­tos į pa­dan­gas. To­dėl da­bar be­veik vis­ką le­mia kai­na“, - kal­bė­jo vers­li­nin­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami