Nemažinantiems greičio – duobės ir lazeriniai užtvarai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-04-06 07:58
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-04-06 07:58
Dinaminė greičio mažinimo sistema. LŽ archyvo nuotrauka
Lie­tu­va vis dar iš­lie­ka ša­li­mi su vie­nu di­džiau­siu žu­vu­sių­jų skai­čiu­mi Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Mo­der­nios eis­mo inf­ras­truk­tū­ros prie­mo­nės, jų pla­tin­to­jų tei­gi­mu, ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie to, jog si­tua­ci­ja Lie­tu­vos ke­liuo­se ge­rė­tų spar­čiau.

„Per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį įgy­ven­din­tos eis­mo sau­gu­mo prie­mo­nės Lie­tu­vos ke­liuo­se eis­mo įvy­kių skai­čių su­ma­ži­no be­veik dvi­gu­bai. Ne­pai­sant to, pa­gal žu­vu­sių­jų ke­liuo­se skai­čių esa­me tre­ti nuo ga­lo ES ir len­kia­me tik Lat­vi­ją ir Ru­mu­ni­ją. Aki­vaiz­du, kad yra kur to­bu­lė­ti“, – pa­žy­mė­jo eis­mo sau­gu­mo inf­ras­truk­tū­ros bend­ro­vės „Bi­se­ris“ di­rek­to­rius Pa­ulius Arš­ti­kys.

Anot jo, pa­sau­ly­je yra iš­ran­da­ma ne­ma­žai gy­vy­bes gelbs­tin­čių nau­jo­vių, kai ku­riuos jų šiuo me­tu iš­ban­do­mos mū­sų ša­lies ke­liuo­se. Jų įdie­gi­mas vi­so­je Lie­tu­vo­je ga­lė­tų ženk­liai su­ma­žin­ti eis­mo įvy­kių bei žu­vu­sių­jų skai­čių.

Iš­ma­nūs ke­lio ženklai

Iš­ma­niuo­se ke­lio ženk­luo­se ga­li at­si­ras­ti tuo me­tu svar­bi in­for­ma­ci­ja apie eis­mo spūs­tis, sli­džią ke­lio dan­gą ar net įspė­jan­tis apie at­sa­ko­my­bę už ke­lių eis­mo tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mą.

Vil­niu­je ne­se­niai įreng­tas pir­ma­sis Lie­tu­vo­je au­to­mo­bi­lio grei­tį ir bau­dą už jo vir­ši­ji­mą ro­dan­tis ženk­las. Jis ga­li nau­do­ti sau­lės ener­gi­ją, tad ga­li bū­ti nau­do­ja­mas net ten, kur nė­ra elek­tros tie­ki­mo.

„Ty­ri­mai par­odė, kad ženk­lai, ro­dan­tys ga­li­mą bau­dos dy­dį, vai­ruo­to­jus iš­kart pri­ver­čia su­ma­žin­ti grei­tį ir lai­ky­tis ke­lių eis­mo tai­syk­lių“, – sa­kė P. Arš­ti­kys.

Vib­ra­ci­ją su­ke­lian­čios eis­mo juostos

Sie­kiant at­bai­dy­ti vai­ruo­to­jus lenk­ti ne­leis­ti­no­se, ava­rin­go­se vie­to­se, ne­se­niai pra­dė­tas ban­dy­ti aši­nės ke­lio li­ni­jos struk­tū­ri­nis ženk­li­ni­mas. Ke­lio dan­go­je iš­pjau­na­mi ir ryš­kiai rau­do­nai nu­da­žo­mi įdu­bi­mai, ku­rie, už­va­žia­vus di­de­liu grei­čiu, su­ke­lia itin ne­ma­lo­nų dar­dė­ji­mą – tar­si ve­ži­mu per grin­di­nį. Va­žia­vi­mas to­kia „tar­ka“ siun­čia aiš­kią ži­nu­tę ne­draus­min­gam vai­ruo­to­jui.

LAKD at­li­ko ty­ri­mą vie­no­je iš nau­jai pa­ženk­lin­tų ke­lio at­kar­pų. Bu­vo nu­sta­ty­ta, kad per va­lan­dą tik 12 vai­ruo­to­jų kir­to rau­do­ną, vib­ruo­jan­čią vi­du­ri­nę ke­lio juo­stą, nors anks­čiau tai pa­da­ry­da­vo per tūks­tan­tį pa­žei­dė­jų. P. Arš­ti­kio tei­gi­mu, vien toks ženk­li­ni­mas ga­lė­tų už­kirs­ti ke­lią dau­ge­liui eis­mo įvy­kių pa­vo­jin­go­se at­kar­po­se.

Grei­čio vi­dur­kio ma­tuok­liai

Pra­kti­ka ro­do, kad vai­ruo­to­jai su­ma­ži­na grei­tį tik prieš grei­čio ma­tuok­lį, o ki­to­se ke­lio at­kar­po­se ne­re­tai vir­ši­ja leis­ti­ną grei­tį. Šią prob­le­mą spren­džia vi­du­ti­nis grei­čio ma­ta­vi­mas.

Vaiz­do ka­me­ros fik­suo­ja au­to­mo­bi­lių vals­ty­bi­nius nu­me­rius tam ti­kros ke­lio at­kar­pos pra­džio­je ir pa­bai­go­je. Sis­te­ma nu­sta­to lai­ką, per ku­rį au­to­mo­bi­lis įvei­kė at­stu­mą, ir su­skai­čiuo­ja jo vi­du­ti­nį grei­tį.

Ši nau­jo­vė už­ker­ta ke­lią tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mui ten, kur nė­ra grei­čio ma­tuok­lio ir pri­ver­čia vai­ruo­to­jus lai­ky­tis sau­gaus grei­čio. „Bi­se­rio“ va­do­vo tei­gi­mu, ši efek­ty­vi sau­gu­mo ke­liuo­se di­di­ni­mo sis­te­ma yra ypač pa­pli­tu­si Va­ka­rų vals­ty­bė­se.

Duo­bės vie­to­je kalnelių

Grei­čio ma­ži­ni­mo kal­ne­liai, ne­abe­jo­ti­nai, pri­ver­čia vai­ruo­to­jus su­ma­žin­ti grei­tį. Bė­da ta, kad per juos ver­čia­mi va­žiuo­ti vi­si au­to­mo­bi­liai – ir vir­ši­jan­tys grei­tį, ir pa­vyz­din­gi eis­mo da­ly­viai. Be to, jų ne­re­ko­men­duo­ja­ma nau­do­ti gat­vė­se, kur va­žiuo­ja vie­ša­sis ir su­nku­sis trans­por­tas. Šią prob­le­mą iš­spren­dė šve­dai, su­kū­rę nau­ją, ino­va­ty­vų grei­čio ma­ži­ni­mo bū­dą – di­na­mi­nę grei­čio val­dy­mo sis­te­mą „Ac­ti­bump“.

Pa­ke­lė­je su­mon­tuo­tiems ra­da­rams už­fik­sa­vus grei­čio vir­ši­ji­mą, sis­te­mos mo­du­lis ke­lio dan­go­je ati­da­ro įmon­tuo­tą 6 cen­ti­me­trų gy­lio liu­ką ir pa­žei­dė­jas įva­žiuo­ja į ne­di­de­lę duo­bę. Pa­sak „Bi­se­rio“ va­do­vo, iš­ma­nios eis­mo duo­bės, prieš­in­gai, ne­gu grei­čio ma­ži­ni­mo kal­ne­liai, ne­da­ro ža­los tvar­kin­gų eis­mo da­ly­vių au­to­mo­bi­liams, nes at­si­ve­ria tik grei­tį vir­ši­jan­tiems pa­žei­dė­jams, dėl to gat­ve ga­li drą­siai va­žiuo­ti ir vie­ša­sis trans­por­tas. Di­na­mi­nė grei­čio val­dy­mo įran­ga ne­ke­lia triukš­mo ir jau yra iš­ban­dy­ta at­šiau­rio­mis Skan­di­na­vi­jos oro są­ly­go­mis.

La­ze­ri­niai užtvarai

Vie­na prob­le­miš­kiau­sių vie­tų Lie­tu­vos ke­liuo­se yra pės­čių­jų pe­rė­jos. Žmo­nių dė­me­sį prieš ker­tant gat­vę ga­li at­kreip­ti ryš­ki ir mir­gan­ti (ge­rai ma­to­ma net die­nos me­tu) la­ze­ri­nė STOP juo­sta, su­mon­tuo­ta juo­smens ly­gy­je. Žmo­gus iš­kart pa­ste­bi ryš­kų švie­čian­tį la­ze­rio spin­du­lį.

Dar įspū­din­giau at­ro­do la­ze­ri­nė STOP sie­na vai­ruo­to­jams, įspė­jan­ti, kad pe­rė­jo­je yra žmo­nių: sker­sai gat­vės la­ze­ri­nių švies­tu­vų pa­gal­ba su­for­muo­ja­mas 2 me­trų aukš­čio švie­čian­tis rau­do­na užt­va­ras su žmo­nių si­lue­tais.

Ši, lyg iš fan­tas­ti­nių fil­mų nu­žen­gu­si ino­va­ci­ja, kol kas nė­ra tes­tuo­ja­ma Lie­tu­vos ke­liuo­se, ta­čiau P. Arš­ti­kio tei­gi­mu, to­kias pe­rė­jas įreng­ti mū­sų ša­ly­je yra vi­sos ga­li­my­bės.

Par­en­gė To­mas FEDARAVIČIUS
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Anton  213.252.196.2 2016-04-06 10:39:12
Visus pazeidejus saudyt lazeriais ir nebus problemu. Su balandzio 11111! O siaip saugiu kelioniu visiems.
1 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami