Nepatyrusiems vairuotojams nedraus vairuoti galingus automobilius

LŽ red@lzinios.lt 2016-03-08 06:00

red@lzinios.lt 2016-03-08 06:00
Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Vy­riau­sy­bė ne­pri­ta­ria idė­jai ne­pa­ty­ru­siems vai­ruo­to­jams draus­ti vai­ruo­ti ga­lin­gus au­to­mo­bi­lius.

Pir­ma­die­nį pa­si­ta­ri­me Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas ne­pri­ta­rė siū­ly­mui, kad dve­jų me­tų vai­ra­vi­mo sta­žo ne­tu­rin­tys as­me­nys ga­lė­tų vai­ruo­ti tik ne­ga­lin­gus au­to­mo­bi­lius.

„Vy­riau­sy­bė ne­pri­ta­rė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos tei­ki­mu tai ini­cia­ty­vai Sei­mo na­rių. Pir­miau­sia, Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys na­rės ne­ri­bo­ja ma­sės ir ga­lios san­ty­kio leng­vuo­siuo­se au­to­mo­bi­liuo­se B ka­te­go­ri­jos. An­tra, Tarp­tau­ti­nės ke­lių eis­mo kon­ven­ci­jos ne­nu­ma­to to­kio reg­la­men­ta­vi­mo. Tre­čia, pra­de­dan­tiems va­riuo­to­jams toks ri­bo­ji­mas su­da­ry­tų kai ku­rių ne­pa­to­gu­mų. Pir­ma, šei­mos au­to­mo­bi­liu ne­la­bai bū­tų ga­li­ma pa­si­nau­do­ti, o an­tra, darb­da­vio au­to­mo­bi­liu ne­la­bai bū­tų ga­li­ma nau­do­tis“, – po Mi­nis­trų ka­bi­ne­to pa­si­ta­ri­mo sa­kė su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius.

Anot jo, pa­pil­do­mi ri­bo­ji­mai pra­de­dan­tiems vai­ruo­to­jams ne­tu­rė­tų įta­kos, nes jau šiuo me­tu ši vai­ruo­to­jų ka­te­go­ri­ja yra pa­kan­ka­mai ap­ri­bo­ta.

Be to, esą šiuo me­tu nė­ra pa­grin­do teig­ti, kad ga­lin­ges­nius au­to­mo­bi­lius vai­ruo­jan­tys pra­de­dan­tys vai­ruo­to­jai su­kė­lė dau­giau eis­mo įvy­kių, per ku­riuos žu­vo ar­ba bu­vo su­žeis­ti eis­mo da­ly­viai, nei ma­žiau ga­lin­gus au­to­mo­bi­lius vai­ruo­jan­tys pra­de­dan­tie­ji vai­ruo­to­jai. Kar­tu pa­žy­mi­ma, kad ne­at­sa­kin­gai, pa­vo­jin­gai ir chu­li­ga­niš­kai vai­ruo­jan­tys pra­de­dan­tie­ji vai­ruo­to­jai bet ku­riuo at­ve­ju ke­lia grės­mę eis­mo sau­gu­mui, ne­at­siž­vel­giant į tai, ar jie vai­ruo­ja ga­lin­gus, ar ne­ga­lin­gus au­to­mo­bi­lius, to­dėl siū­lo­mas pa­kei­ti­mas esą „ne­su­kurs pri­dė­ti­nės ver­tės“.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja at­krei­pia dė­me­sį į ki­tus pra­de­dan­tiems vai­ruo­to­jams tai­ko­mus ri­bo­ji­mus ir sa­ko, kad jų pa­kan­ka: pra­de­dan­tie­ji gau­na dve­jus me­tus ga­lio­jan­tį vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, jiems tai­ko­mas nu­lio pro­mi­lių rei­ka­la­vi­mas, ri­bo­ja­mas ga­li­mas va­žia­vi­mo grei­tis, o už grei­čio vir­ši­ji­mą tai­ko­mos griež­tes­nės nei ki­tiems vai­ruo­to­jams sank­ci­jos.

Gru­pė Sei­mo na­rių per­nai spa­lį įre­gis­tra­vo pa­tai­sas siū­ly­da­mi, kad dve­jų me­tų vai­ra­vi­mo sta­žo ne­tu­rin­tys as­me­nys ga­lė­tų vai­ruo­ti tik ne­ga­lin­gus au­to­mo­bi­lius. Siū­ly­ta nu­ma­ty­ti, kad pra­de­dan­tiems vai­ruo­to­jams drau­džia­ma vai­ruo­ti B ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nes, ku­rių „ga­lios ir ma­sės be kro­vi­nio san­ty­kis di­des­nis kaip 0,06 kW/kg“. Pa­tai­sos pa­siū­ly­tos iš kar­to po Vil­niaus cen­tre įvy­ku­sios ava­ri­jos, kai au­to­mo­bi­lis BMW įva­žia­vo į vie­šo­jo trans­por­to sto­te­lę ir su­ža­lo­jo ten bu­vu­sius žmo­nes.

LŽ, BNS

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Aras  195.182.73.33 2016-03-08 11:31:52
Na kaipgi kitaip Kas vairuos pasipuikavimui prieš rinkėjus pirktus, bei ''nuomojamus parlamentinei veiklai"
0 0  Netinkamas komentaras
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami