Nerūpestingumas vairuotojui laužo gyvenimą

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-02-09 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-02-09 06:00
Šioje Vilniaus Kalvarijų gatvės vietoje išsitekti dviem vienas šalia kito važiuojantiems automobiliams tikrai sunku. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Dau­gu­ma vai­ruo­to­jų ma­no, kad iš ava­ri­jos vie­tos pa­si­ša­li­nus vi­siems jos da­ly­viams ne­lie­ka ir kal­tų­jų. Vil­nie­čio I. K. (ti­kra­sis var­das ir pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­mi – aut.) ne­igia­ma pa­tir­tis lei­džia teig­ti, kad toks įsi­ti­ki­ni­mas yra la­bai klai­din­gas.

Ka­dai­se, kol dar ne­bu­vo pil­do­mos eis­mo įvy­kio dek­la­ra­ci­jos, vai­ruo­to­jams pa­si­trauk­ti iš ava­ri­jos vie­tos tai­kiai su­si­ta­rus bu­vo įpras­ta pra­kti­ka. Daž­niau­siai bu­vo sten­gia­ma­si dėl ko­kių nors prie­žas­čių (pa­vyz­džiui, ku­ris nors iš įvy­kio da­ly­vių ne­tu­rė­jo tei­sės vai­ruo­ti, jo au­to­mo­bi­lis bu­vo be pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros ir t. t.) iš­veng­ti tei­sė­sau­gos dė­me­sio ir / ar­ba bau­dos, gre­sian­čios už ava­ri­nės si­tua­ci­jos su­kė­li­mą. Pa­pras­tai nu­ken­tė­ju­sy­sis įver­tin­da­vo jam pa­da­ry­tą ža­lą, kal­ti­nin­kas su­mo­kė­da­vo pra­šo­mą su­mą, ir abu vai­ruo­to­jai iš­sis­kir­da­vo kas sau.

Pra­dė­jus pil­dy­ti dek­la­ra­ci­jas, kai į ava­ri­jos vie­tą ne­be­rei­kia kvies­ti po­li­ci­jos, to­kių pa­si­ša­li­ni­mų ke­liuo­se dras­tiš­kai su­ma­žė­jo. Ta­čiau vi­siš­kai jie ne­iš­ny­ko. Tai liu­di­ja ir I. K. is­to­ri­ja.

Ne­te­ko ir pa­žy­mė­ji­mo, ir ateities

Au­to­mo­bi­lį „Maz­da 626“ tu­rin­tis be­dar­bis I. K. ti­ki­na bu­vęs ne­tei­sė­tai nu­baus­tas Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo, ku­ris sa­vo 2016 me­tų sau­sio 14 die­nos nu­ta­ri­mu vai­ruo­to­jui sky­rė 863 eu­rų bau­dą ir tre­jiems me­tams at­ėmė vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą. I. K. tei­gia, kad iš in­ci­den­to, ku­rio kal­ti­nin­ku jį pri­pa­ži­no teis­mas, vie­tos pa­si­ša­li­no ir jis, kal­ti­nin­kas, ir nu­ken­tė­ju­sy­sis. Ta­čiau at­sa­ko­my­bė te­ko tik „Maz­dos 626“ vai­ruo­to­jui.

„Pla­na­vau dirb­ti au­to­bu­so vai­ruo­to­ju, lan­kiau mo­ky­mo kur­sus. Bet da­bar, kai teis­mas at­ėmė tei­sę vai­ruo­ti, ne­be­tu­riu ga­li­my­bės ir mo­ky­tis, ir dirb­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė I. K.

Vil­nie­tis tei­gia bu­vęs pa­si­ry­žęs skųs­ti Vil­niaus apy­lin­kės teis­mo nu­ta­ri­mą aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui, o į spau­dą, ne­at­me­ta­ma, krei­pė­si siek­da­mas vi­suo­me­nės ir ga­liau­siai teis­mų aky­se su­for­muo­ti sau pa­lan­kią nuo­mo­nę.

Ta­čiau „Lie­tu­vos ži­nioms“ at­lie­kant žur­na­lis­ti­nį ty­ri­mą pa­aiš­kė­jo, kad vi­sų eis­mo da­ly­vių pa­si­ša­li­ni­mas iš įvy­kio vie­tos dar ne­reiš­kia, kad nu­ken­tė­ju­sy­sis bus pri­ly­gin­tas ava­ri­jos kal­ti­nin­kui, ku­ris iš­vengs at­sa­ko­my­bės.

Prieš in­ci­den­tą lenktyniavo

I. K. ti­ki­na ava­ri­jos, ku­rios kal­ti­nin­ku „Maz­dos 626“ vai­ruo­to­ją pri­pa­ži­no Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas, net ne­ma­tęs. Jis šio in­ci­den­to is­to­ri­ją ir „Lie­tu­vos ži­nioms“, ir sa­vo pa­siaiš­ki­ni­me ke­lių po­li­ci­jai pra­dė­jo pa­sa­ko­ti nuo to, kaip jie kar­tu su tak­si vai­ruo­to­ju A. G. au­to­mo­bi­liais lenk­ty­nia­vo sos­ti­nės Kal­va­ri­jų gat­vė­je.

Prie „Maz­dos 626“ vai­ro sė­din­tį Vil­niaus gy­ven­to­ją esą su­er­zi­no ne­va įžū­lus tak­si vai­ruo­to­jo ma­nev­ras, kai šis pa­no­ro iš pir­mo­sios juo­stos stai­ga per­si­ri­kiuo­ti į an­trą­ją, ku­ria au­to­mo­bi­liu va­žia­vo I. K. Šis tak­si au­to­mo­bi­liui ma­nev­ro at­lik­ti ne­lei­do, dėl to ma­ši­nos esą ku­rį lai­ką lenk­ty­niau­da­mos va­žia­vo vie­na ša­lia ki­tos.

To­liau Vil­niaus apy­lin­kės teis­mo ir I. K. įvy­kių ver­si­jos ski­ria­si. Anot teis­mo nu­ta­ri­mo, to­je vie­to­je, ku­rio­je ša­lu­ti­nė Lvo­vo gat­vė įsi­lie­ja į Kal­va­ri­jų gat­vę, I. K. sa­vo au­to­mo­bi­liu pa­vo­jin­gai ma­nev­ra­vo į de­ši­nę, pri­spau­dė A. G. val­do­mą „Toyo­tą Co­rol­lą“ prie ša­li­ke­lės. Steng­da­ma­sis iš­veng­ti su­si­dū­ri­mo tak­si vai­ruo­to­jas ir­gi stai­giai su­ko į de­ši­nę, ma­ši­na tren­kė­si į ša­li­gat­vio bor­te­lį ir bu­vo pra­dur­ta pa­dan­ga.

Kad ma­tė pa­tį tak­si au­to­mo­bi­lio pa­dan­gos pra­dū­ri­mą, ne­gin­či­ja ir I. K., ta­čiau nu­va­žia­vo to­liau, ne­sus­to­jo pra­šo­mas“, – kons­ta­ta­vo Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ja Ir­ma Ran­da­ke­vi­čie­nė. Jos tei­gi­mu, vai­ruo­to­jai nė­ra eks­per­tai ir ne­ga­li pa­tys įver­tin­ti eis­mo ap­lin­ky­bių. Ke­lių eis­mo tai­syk­lės rei­ka­lau­ja, jog „ki­lus eis­mo įvy­kiui ar gin­čui vai­ruo­to­jai pri­va­lo kvies­ti po­li­ci­ją“. I. K to ne­pa­da­rė – pa­si­ša­li­no.

Vil­niaus apy­lin­kės teis­mo nu­ta­ri­mas bu­vo dau­giau­sia par­em­tas tak­si vai­ruo­to­jo ir jo ke­lei­vės par­ody­mais.

Kal­ti­nin­kas įsi­ti­ki­nęs esąs nekaltas

Tuo tar­pu I. K. dės­to ki­to­kią įvy­kių ei­gą. „Ne­ma­čiau to in­ci­den­to, ku­rio kal­ti­nin­ku ma­ne pri­pa­ži­no teis­mas. Juk su „Toyo­ta Co­rol­la“ ne­bu­vo nė ma­žiau­sio fi­zi­nio kon­tak­to, to­dėl po trum­pų lenk­ty­nių jam at­si­li­kus ne­be­krei­piau dė­me­sio į tak­si au­to­mo­bi­lį. O jei ir bū­čiau krei­pęs, tie­siog fi­ziš­kai ne­bū­čiau ga­lė­jęs pa­ma­ty­ti jo pra­kirs­tos pa­dan­gos vien dėl to, kad nu­ken­tė­jo de­ši­nės pu­sės ra­tas, o aš va­žia­vau jai iš kai­rės. Pa­ga­liau, kaip ga­lė­jau ma­ty­ti pa­žei­di­mą, jei net pats tak­si vai­ruo­to­jas jo iš­kart ne­pas­te­bė­jo ir ne­sus­to­jo?“ – gūž­čio­jo pe­čiais I. K.

Jo tei­gi­mu, pra­kiur­dęs sa­vo tak­si au­to­mo­bi­lio pa­dan­gą A. G. yra pats kal­tas, nes siau­riau­sio­je Kal­va­ri­jų gat­vės at­kar­pos vie­to­je ša­li­gat­vis įsi­rė­žia į de­ši­nę eis­mo juo­stą – kliū­ties esą pri­va­lė­jo sau­go­tis pats ja va­žiuo­jan­tis vai­ruo­to­jas.

I. K. ne­sup­ran­ta, ko­dėl iš eis­mo įvy­kio pa­si­trau­kus abiem vai­ruo­to­jams at­sa­ky­ti yra pri­vers­tas jis vie­nas.

Nu­ken­tė­ju­siuo­ju pri­pa­žin­tas tak­si vai­ruo­to­jas A. G. ne­sle­pia, kad il­giau in­ci­den­to vie­to­je ne­už­si­bu­vo. Ta­čiau va­žiuo­da­mas to­liau jis pa­ste­bė­jo, kaip „Toyo­tos Co­rol­los“ kom­piu­te­rio ekra­ne už­si­de­gė rau­do­na lem­pu­tė, įspė­jan­ti apie iš pa­dan­gos iš­ei­nan­tį orą. Su­pra­tęs, kad pa­dan­ga ga­li bū­ti pra­dur­ta smū­gio į bor­te­lį me­tu, tak­sis­tas pri­si­vi­jo „Maz­dą 626“ ir ėmė stab­dy­ti jo vai­ruo­to­ją, pa­sak jo pa­ties, no­rė­da­mas pa­siū­ly­ti su­ra­šy­ti eis­mo įvy­kio dek­la­ra­ci­ją. Ta­čiau I. K. ne­sto­jo. Vė­liau jis aiš­ki­no, jog pa­pras­čiau­siai iš­si­gan­do tak­si vai­ruo­to­jo kerš­to už tai, kad ne­lei­do jam per­si­ri­kiuo­ti. Ta­čiau Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas tuo ne­pa­ti­kė­jo.

Juo­lab kad jį į įvy­kio vie­tą vė­liau kvie­tė grįž­ti tak­si vai­ruo­to­jo iš­kvies­tas Vil­niaus ke­lių po­li­ci­jos par­ei­gū­nas, ta­čiau „Maz­dos 626“ vai­ruo­to­jas at­si­sa­kė ten at­vyk­ti.

Tei­sin­gu­mo vingrybės

Di­džia­jai da­liai vai­ruo­to­jų ga­li bū­ti staig­me­na, kad pa­gal da­bar ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus vi­sų eis­mo įvy­kio da­ly­vių pa­si­trau­ki­mas iš ava­ri­jos vie­tos dar ne­reiš­kia, kad kal­ti­nin­kas iš­vengs at­sa­ko­my­bės.

Dėl per­nai spa­lį pra­dur­tos au­to­mo­bi­lio „Toyo­ta Co­rol­la“ pa­dan­gos kal­ti­nin­ku teis­mo bu­vo pri­pa­žin­tas bū­tent I. K.

„Ga­lu­ti­nis spren­di­mas ki­lo iš fak­tų vi­su­mos. Tei­sė­jui yra su­teik­ta tei­sė ver­tin­ti kon­kre­taus įvy­kio kon­kre­čius fak­tus. Šiuo at­ve­ju (tu­ri­ma gal­vo­je ava­ri­ja sos­ti­nės Kal­va­ri­jų ir Lvo­vo gat­vių san­kir­to­je – aut.) ne­svar­bu, kad kon­tak­to tarp au­to­mo­bi­lių ne­bu­vo. Bu­vo in­ci­den­tas, ku­rio me­tu bu­vo pra­dur­ta pa­dan­ga. Tak­si vai­ruo­to­jas iš eis­mo įvy­kio vie­tos ne­pa­si­ša­li­no, o tik pa­si­trau­kė. Pa­skui iš­kvie­tė po­li­ci­ją – vis­kas ge­rai. Bu­vo ir liu­dy­to­ja, pri­va­lo­mai ją iš­sik­vie­čiau, apk­lau­siau de­ta­liai. Tas as­muo (I. K. – aut.) aiš­kiai bu­vo ne­pa­ten­kin­tas teis­mo spren­di­mu. Bet jis jį ga­li skųs­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­brė­žė I. Ran­da­ke­vi­čie­nė.

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos Ad­mi­nis­tra­ci­nės veik­los ir eis­mo prie­žiū­ros sky­riaus vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Aud­rius Va­lat­ka taip pat pa­žy­mi, kad pa­gal da­bar ga­lio­jan­tį Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mą „kon­kre­taus eis­mo įvy­kio ap­lin­ky­bes ti­ria eis­mo įvy­kio ad­mi­nis­tra­ci­nę by­lą nag­ri­nė­jan­tis or­ga­nas (par­ei­gū­nas)“. „Kiek­vie­nas eis­mo įvy­kis ti­ria­mas kon­kre­čiai, at­siž­vel­giant į ap­lin­ky­bių, įro­dy­mų ir liu­dy­to­jų par­ody­mų vi­su­mą. Pa­pras­tai la­bai re­tai bū­na, kad vai­ruo­to­jai pa­si­ša­lin­tų iš eis­mo įvy­kio. To­dėl tik­tai hi­po­te­tiš­kai ga­liu svars­ty­ti, jog abu vai­ruo­to­jai ga­li pa­si­ša­lin­ti iš ava­ri­jos vie­tos tik to­kiu at­ve­ju, jei tu­ri aiš­kų mo­ty­vą iš­veng­ti at­sa­ko­my­bės už tą eis­mo įvy­kį“, – sa­kė dien­raš­čio pa­šne­ko­vas.

Par­eikš­ti sa­vo nuo­mo­nę dėl in­ci­den­to Vil­niaus Kal­va­ri­jų ir Lvo­vo gat­vės san­kir­to­je A. Va­lat­ka griež­tai at­si­sa­kė teig­da­mas, kad tie­sa pri­va­lo bū­ti iš­aiš­kin­ta per teis­mo pro­ce­są.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Vaizdas  78.60.168.138 2016-02-09 08:40:37
Toje Vilniaus centro vietoje yra vaizdo kameros. Jei teismas butu pareikalaves irasu, ar ne lengviau butu buve priimti sprendima?
0 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami