Nesąžiningiems verslininkams matuoja tramdomuosius marškinius

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-07-02 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-07-02 06:00
Komercinių automobilių vairuotojus apie mokamus kelius įspėja specialus kelio ženklas. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Nuo lie­pos 1-osios ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių val­dy­to­jams va­ži­nė­jant ne­mo­ka­mais ke­liais ne­rei­kės vi­sa­da tu­rė­ti vin­je­tės, pa­tvir­ti­nan­čios, kad su­mo­kė­tas ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­tis. Už­tat, kaip tei­gia vals­ty­bės įmo­nės (VĮ) „Re­gi­tra“ ir Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos (VKTI) at­sto­vai, bus griež­tai kon­tro­liuo­ja­ma, kaip mo­ka­mi mui­to mo­kes­čiai už iš tre­čių­jų ša­lių įvež­tas ma­ši­nas, tarp jų – ir ko­mer­ci­nes.

Dis­ku­si­ja apie tai, ko­kių mo­kes­čių bus rei­ka­lau­ja­ma iš ko­mer­ci­nio trans­por­to val­dy­to­jų, ki­lo nuo mė­ne­sio pra­džios įsi­ga­lio­jus nau­jos re­dak­ci­jos Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mui. Prie nor­mi­nio ak­to iš­ta­kų sto­vė­jęs Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas dien­raš­čiui LŽ par­eiš­kė, kad nuo lie­pos 1 die­nos lei­di­mo trans­por­to prie­mo­nei da­ly­vau­ti eis­me su­stab­dy­mo pro­ce­dū­ra bus pra­dė­ta tai­ky­ti ir ko­mer­ci­nėms trans­por­to prie­mo­nėms, ku­rių val­dy­to­jai ne­tu­rės su­mo­kė­tą ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­tį pa­tvir­ti­nan­čių vin­je­čių. Esą iš pra­džių VĮ „Re­gi­tra“ val­dy­to­jus, pa­na­šiai kaip ir tuos au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kus, ku­rie sa­vo trans­por­to prie­mo­nių ne­bus apd­rau­dę ar at­li­kę tech­ni­nės ap­žiū­ros, įspės per 90 die­nų pa­ša­lin­ti trū­ku­mą, o to ne­pa­da­rius ne­va ko­mer­ci­nės ma­ši­nos bus au­to­ma­tiš­kai iš­re­gis­truo­ja­mos.

R. Vilčinskas: „Komercinių transporto priemonių savininkai ir valdytojai yra įpareigoti vinjetes turėti tiktai ///19-koje magistralinių kelių."/VKTI nuotrauka

Par­ei­gū­nai - priblokšti

„Per­kant trans­por­to prie­mo­nę, ku­ri re­gis­truo­ja­ma kaip ko­mer­ci­nė, ne­rei­kia mo­kė­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM). Leng­va­ta nau­do­jo­si ne tik tie fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys, ku­rie įsi­gy­tais au­to­mo­bi­liais plė­to­ja ko­mer­ci­nę veik­lą, bet ir tau­py­ti lin­kę pi­lie­čiai. Vy­rau­ja net įsi­ti­ki­ni­mas, kad va­ži­nė­jant mies­te ko­mer­ci­niais au­to­mo­bi­liais vin­je­čių ne­rei­kia, nors toks aiš­ki­ni­mas yra klai­din­gas. Vin­je­tės pri­va­lo­mos vi­siems ko­mer­ci­nio trans­por­to val­dy­to­jams, kad au­to­mo­bi­lis tu­rė­tų tei­sę pa­ju­dė­ti iš vie­tos“, - nau­jos re­dak­ci­jos Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo nuo­sta­tas ko­men­ta­vo J. Sa­ba­taus­kas.

Po­li­ti­ko aiš­ki­ni­mas di­džiai nu­ste­bi­no VĮ „Re­gi­tra“ ir VKTI par­ei­gū­nus. Kal­bė­da­mas su dien­raš­čio LŽ žur­na­lis­tu ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ro­ma­nas Vil­čins­kas sa­kė, kad nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­mo nuo­sta­tos iki lie­pos 1 die­nos ga­lio­ju­sios tvar­kos, ku­ria va­do­vau­jan­tis iš ko­mer­ci­nių trans­por­to val­dy­to­jų bu­vo ren­ka­mas ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­tis, „ti­krai ne­pa­kei­tė“. „Ko­mer­ci­nių trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kai ir val­dy­to­jai yra įpa­rei­go­ti vin­je­tes tu­rė­ti tik­tai va­ži­nė­da­mi 19 ma­gis­tra­li­nių ke­lių, ku­riuos Vy­riau­sy­bė pri­sky­rė prie mo­ka­mų. At­leis­kit, bet apie tai, kad nuo mė­ne­sio pra­džios tvar­ka kie­no bū­tų pa­keis­ta, nie­ko ne­ži­nau“, - va­kar ti­ki­no par­ei­gū­nas.

To­dėl, R. Vil­čins­ko tei­gi­mu, po lie­pos 1-osios ko­mer­ci­nio trans­por­to val­dy­to­jams įsi­gy­jant vin­je­tes nie­kas ne­si­keis. „Vi­siš­kai ne­svar­bu, vie­nas, ke­lie­se, vež­da­mi kro­vi­nį ar be jo, įsuk­si­te į mo­ka­mą ma­gis­tra­li­nį ke­lią, nau­do­to­jo mo­kes­tį vis tiek pri­va­lu su­mo­kė­ti. Pri­klau­so­mai nuo to, kaip in­ten­sy­viai ke­liu nau­do­si­tės, ga­li­ma nu­si­pirk­ti vin­je­tę die­nai, sa­vai­tei, mė­ne­siui, me­tams. Jos ne­rei­kia tu­rė­ti ne tik pi­lie­čiams, ku­rių au­to­mo­bi­liai re­gis­truo­ti kaip ko­mer­ci­niai, bet ir kro­vi­nių ga­be­ni­mu už­sii­man­tiems ūkio su­bjek­tams, jei­gu jų ma­ši­nos nie­kad ne­va­ži­nės mo­ka­mais ma­gis­tra­li­niais ke­liais“, - dės­tė vie­nas ko­mer­ci­nio trans­por­to kon­tro­lę Lie­tu­vo­je vyk­dan­čios VKTI va­do­vų.

Apy­nas­ris ne­są­ži­nin­gam verslui

„Nau­jos re­dak­ci­jos Sau­gaus eis­mo ke­liuo­se įsta­ty­me apie ko­mer­ci­nį trans­por­tą ti­krai nie­ko nau­jo ne­pa­sa­ky­ta“, - pri­ta­rė VĮ „Re­gi­tra“ Trans­por­to re­gis­tra­ci­jos me­to­di­kos sky­riaus ve­dė­jas Lai­mu­tis Sker­si­nis.

Jis da­rė prie­lai­dą, kad gal­būt J. Sa­ba­taus­kas nau­do­to­jo mo­kes­tį su­pai­nio­jo su ki­tu – mui­to mo­kes­čiu. „Nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­me grą­žin­ta anks­čiau ga­lio­ju­si nuo­sta­ta, kad mui­to mo­kes­tį iš tre­čių­jų ša­lių į Lie­tu­vą au­to­mo­bi­lius ga­be­nan­tys jų val­dy­to­jai pri­va­lo su­mo­kė­ti dar prieš įre­gis­truo­da­mi trans­por­to prie­mo­nę „Re­gi­tro­je“, - sa­kė LŽ pa­šne­ko­vas.

Ne pa­slap­tis, kad nau­jo­ji Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo nuo­sta­ta la­biau­siai pa­lies iš JAV nau­do­tas ma­ši­nas, ne­bū­ti­nai ko­mer­ci­nės pa­skir­ties, ga­be­nan­čius vers­li­nin­kus. Rei­ka­la­vi­mas pa­teik­ti do­ku­men­tą apie su­mo­kė­tą mui­to mo­kes­tį ga­lio­jo Lie­tu­vai at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę. Vė­liau nor­mi­niai ak­tai ty­liai bu­vo pa­keis­ti taip, kad įre­gis­truo­jant ki­to­je At­lan­to pu­sė­je nu­pirk­tą ma­ši­ną jau te­rei­kė­jo tik jos ati­tik­ties ver­ti­ni­mo pa­žy­mė­ji­mo. Tai­gi au­to­mo­bi­lį ga­li­ma bu­vo pra­dė­ti nau­do­ti iš­kart, ne­su­mo­kė­jus 10 proc. mui­to mo­kes­čio nuo au­to­mo­bi­lio ver­tės ir gal­būt net 21 proc. PVM.

Ma­ža to, trans­por­to prie­mo­nę bu­vo ga­li­ma net par­duo­ti, o ta­da ne­ma­lo­nu­mų dėl mui­tų tu­rė­da­vo nau­ja­sis ma­ši­nos sa­vi­nin­kas, ku­ris net ne­įtar­da­vo apie jo lau­kian­čius mo­kes­čius. Įsi­ga­lio­jus nau­jos re­dak­ci­jos Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mui ga­li­my­bės vers­tis to­kia veik­la ne­są­ži­nin­giems vers­li­nin­kams ne­tu­rė­tų lik­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
In­ty­mus gangs­te­rio Alo Ca­po­ne laiš­kas, ku­rį jis par­ašė ka­lė­da­mas Al­ka­tra­ze, bu­vo par­duo­tas auk­cio­ne Ma­sa­ču­set­se už 62 500 do­le­rių (apie 56 tūkst. eu­rų).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami