Nesumokėję baudų negaus vairuotojo pažymėjimo

BNS 2015-03-31 20:25
BNS
2015-03-31 20:25
LŽ archyvo nuotrauka
As­me­niui, lai­ku ne­su­mo­kė­ju­siam ad­mi­nis­tra­ci­nės bau­dos, ne­tu­rė­tų bū­ti iš­duo­da­mas nau­jas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas, ne­iš­duo­da­mas lei­di­mas gink­lui, siū­lo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM).

Ji par­en­gė tai nu­ma­tan­čias įsta­ty­mų pa­tai­sas. Taip sie­kia­ma su­tram­dy­ti pa­žei­dė­jus, ne­mo­kan­čius jiems skir­tų ad­mi­nis­tra­ci­nių bau­dų.

„Tu­ri­me im­tis griež­tes­nių prie­mo­nių, nes bau­dų ne­mo­kan­čių pa­žei­dė­jų yra per­ne­lyg daug. Pa­vyz­džiui, 2013 me­tais Lie­tu­vo­je pa­skir­ta bau­dų už dau­giau kaip 97 mln. li­tų, o su­mo­kė­ta – vos 42 pro­cen­tai. To­kia si­tua­ci­ja tę­sia­si jau ne­be pir­mus me­tus“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis.

Pa­gal Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sos pro­jek­tą, pa­žei­dė­jams, ku­rie per nu­sta­ty­tą lai­ką ne­su­mo­kė­tų skir­tų bau­dų, ne­bū­tų iš­duo­da­mi ir kei­čia­mi vai­ruo­to­jų pa­žy­mė­ji­mai. To­kiems as­me­nims siū­lo­ma tai­ky­ti ir ki­tą ri­bo­ji­mą – jie ne­ga­lė­tų sa­vo var­du re­gis­truo­ti trans­por­to prie­mo­nių „Re­gi­tro­je“.

„To­kiu bū­du ne tik ska­tin­tu­me pa­žei­dė­jus ieš­ko­ti bū­dų bei prie­mo­nių su­mo­kė­ti bau­das, bet ir aps­kri­tai mo­ty­vuo­tu­me žmo­nes veng­ti da­ry­ti pa­žei­di­mus. Aki­vaiz­du ir tai, kad nau­ja­sis me­cha­niz­mas leis­tų pa­di­din­ti įplau­kas į vals­ty­bės biu­dže­tą“, – VRM pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas S. Skver­ne­lis.

Ad­mi­nis­tra­ci­nius ri­bo­ji­mus taip pat siū­lo­ma nu­ma­ty­ti Gink­lų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­so­se. Jo­se nu­ro­do­ma, kad as­me­nims, ku­rie tu­ri įsis­ko­li­ni­mų vals­ty­bei, ne­iš­duo­da­mi lei­di­mai įsi­gy­ti bei ne­šio­ti gink­lą.

An­tra­die­nio va­ka­rą LNK ži­nioms S.Skver­ne­lis tvir­ti­no, kad pa­tai­sas ren­gu­sio­je Vy­riau­sy­bės dar­bo gru­pė­je bu­vo pa­teik­ti ir ki­ti siū­ly­mai, pa­vyz­džiui ne­su­mo­kė­ju­siems bau­dų ne­leis­ti pe­rei­ti au­to­mo­bi­lių tech­ni­nės ap­žiū­ros, kaip yra Lat­vi­jo­je. Ta­čiau tam esą prieš­ta­ra­vo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, ki­tiems pa­siū­ly­mams - ki­tų mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai.

„Vy­riau­sy­bė­je (pro­jek­tas) bu­vo nag­ri­nė­ja­mas vi­sų mi­nis­te­ri­jų veik­los sri­ty­se, kaip ga­li­ma su­val­dy­ti pro­ce­są. Ko­le­gos ma­nė, kad tai yra ne­pro­por­cin­ga, kad tai yra per daug - kol kas li­ko tik Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mai“, - LNK ži­nioms sa­kė mi­nis­tras.

„Ma­no as­me­ni­ne nuo­mo­ne, aš ti­krai bū­čiau lin­kęs ri­bo­ti tam ti­kras so­cia­li­nes iš­mo­kas, tam ti­kras leng­va­tas už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas“, - pri­dū­rė jis.

Anot jo, šios pa­tai­sos ak­tua­lios ne tik pa­da­riu­siems Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus, bet ir kon­tra­ban­di­nes ci­ga­re­tes par­da­vi­nė­jan­tiems ar ki­tus pa­žei­di­mus da­ran­tiems as­me­nims.

Jis taip pat pri­pa­ži­no, kad pu­sės mi­ni­ma­lios bau­dos sky­ri­mas ženk­liai pa­vei­kė bau­dų su­rin­ki­mą ir ši sis­te­ma yra efek­ty­vi.

VRM pa­tai­sas to­liau svars­tys Vy­riau­sy­bė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Lt......  10.0.224.62 2015-04-02 22:20:15
Nu ir kas, kuo grezciau kaip pas ruskius tuo daugiau pazeidines vazines be teisiu jau dabar vazineja imkit pvz is vakaru grieztom baudomis nieko nelaimi nebutu sovietinio mastymo zombiai.
1 0  Netinkamas komentaras
Tokiems iš viso neturėtų būti teikiamos  88.119.150.87 2015-04-01 10:59:36
valstybės paslaugos- neišduodamos vizos, neregistruojamas turtas Registrų centre. Nesilaiko įstatymų- negauna paslaugų.
2 1  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
NA­TO ne­prik­lau­san­ti Šve­di­ja pri­si­dės prie Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sios Al­jan­so stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (STRAT­COM) veik­los, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­di­dė­jus įtam­pai su Ru­si­ja, penk­ta­die­nį [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­jo Pa­sva­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Pa­sva­lie­čiai na­muo­se 71:59 (12:20, 24:12, 9:14, 26:13) įveikė „Šiau­lių“ ko­man­dą, [...]
Šeš­ta­die­nį vy­ko vie­nin­te­lės Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ rankinio ly­gos rung­ty­nės.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami