Netinkami žibintai akina kelyje

LŽ red@lzinios.lt 2015-12-02 06:00

red@lzinios.lt 2015-12-02 06:00
Netinkamai sumontuotos lempos akina priešpriešiais važiuojančius vairuotojus. LŽ archyvo nuotrauka
Tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių spe­cia­lis­tai pa­žy­mi, kad vai­ruo­to­jai, no­rė­da­mi ryš­kes­nio ke­lio apš­vie­ti­mo ir pi­ges­nio spren­di­mo, daž­nai nau­do­ja kse­no­ni­nes lem­pu­tes, nors jos ne­pri­tai­ky­tos au­to­mo­bi­lių ži­bin­tams. Eks­per­tai įspė­ja, kad to­kia pra­kti­ka pa­vo­jin­ga. Ji ne tik ne­ga­ran­tuo­ja ko­ky­biš­ko ke­lio apš­vie­ti­mo, bet ir aki­na ki­tus vai­ruo­to­jus.

Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, no­rint ge­res­nio apš­vie­ti­mo ne­bū­ti­na keis­ti ži­bin­tų sis­te­mų. Tie­siog de­rė­tų ži­no­ti ke­le­tą pa­pras­tų da­ly­kų apie daž­niau­siai nau­do­ja­mas ha­lo­ge­ni­nės lem­pu­tes.

Au­to­mo­bi­lių ži­bin­tų lem­pu­tes ga­mi­nan­čios įmo­nės „Phi­lips“ at­sto­vas Ta­re­kas Ha­me­das pa­sa­ko­jo, kad rin­ko­je ga­li­ma ras­ti tri­jų ti­pų lem­pu­čių: ha­lo­ge­ni­nių, kse­no­ni­nių (dar ki­taip va­di­na­mų di­de­lio iš­ly­džio (HID) lem­pu­tė­mis) ir LED. Ha­lo­ge­ni­nės – pa­čios po­pu­lia­riau­sios ir pi­giau­sios. Kse­no­ni­nės lem­pu­tės ga­li bū­ti iki de­šimt kar­tų bran­ges­nės už ha­lo­ge­ni­nes, be to, jos rei­ka­lau­ja spe­cia­lių au­to­mo­bi­lio ir jo ži­bin­tų mo­di­fi­ka­ci­jų, ta­čiau sklei­džia ryš­kes­nę švie­są.

Ki­ta ver­tus, yra ha­lo­ge­ni­nių lem­pu­čių, ku­rios pa­si­žy­mi dvi­gu­bai di­des­niu ryš­ku­mu už ga­myk­li­nius ha­lo­ge­nus. Apš­vie­čia­mo ke­lio da­lį jos ga­li pa­di­din­ti net ke­lias­de­šimt me­trų, o pa­gal ryš­ku­mą be­veik pri­lygs­ta stan­dar­ti­nėms kse­no­ni­nėms lem­pu­tėms.

LED lem­pu­tės daž­niau­siai mon­tuo­ja­mos ga­myk­lo­se į nau­jus au­to­mo­bi­lius. Dėl itin di­de­lės kai­nos ir su­dė­tin­gos kons­truk­ci­jos jų ne­ap­si­mo­ka ar tie­siog ne­įma­no­ma pri­tai­ky­ti se­nes­nėms ma­ši­noms.

Konvertavimo rinkinius įsigiję ir savarankiškai į automobilio žibintus ksenonines lemputes sumanę įmontuoti vairuotojai dažnai tai daro netinkamai ir vėliau kelyje akina važiuojančiuosius priešpriešiais./Gamintojo nuotrauka

Po me­tų ima blankti

Ne­at­sa­kin­gi vai­ruo­to­jai, ti­kė­da­mie­si ryš­kes­nio apš­vie­ti­mo, ne­re­tai vie­toj ha­lo­ge­ni­nių lem­pu­čių nu­spren­džia nau­do­ti kse­no­ni­nes. Ta­čiau svar­bu ži­no­ti, kad jos tin­ka tik spe­cia­lios mo­di­fi­ka­ci­jos au­to­mo­bi­lių ži­bin­tams. Juo­se pri­va­lo bū­ti pri­tai­ky­ti švie­sos ref­lek­to­riai, ku­rie nu­kreip­tų švie­sos kam­pą rei­kia­ma link­me. Bū­ti­nos ir ži­bin­tų api­purš­ki­mo bei jų au­to­ma­ti­nio re­gu­lia­vi­mo sis­te­mos, o vi­sa tai ga­li kai­nuo­ti net ke­lis šim­tus eu­rų.

To­dėl siek­da­mi su­tau­py­ti vai­ruo­to­jai per­ka va­di­na­muo­sius kse­no­ni­nių lem­pų kon­ver­ta­vi­mo rin­ki­nius, ku­rie įren­gia­mi be pri­va­lo­mų au­to­mo­bi­lio mo­di­fi­ka­ci­jų. Ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas – nė­ra jo­kio ryš­kes­nio apš­vie­ti­mo, ne­ga­na to, ke­lia­ma grės­mė eis­mo sau­gu­mui, nes ne­tin­ka­mai su­mon­tuo­tos lem­pos aki­na prieš­prie­šiais va­žiuo­jan­čius vai­ruo­to­jus.

Pa­sak „Phi­lips“ at­sto­vo, sie­kiant tam­siuo­ju par­os me­tu ke­liau­ti sau­giau ne­bū­ti­na in­ves­tuo­ti di­de­lių pi­ni­gų į nau­jų ži­bin­tų sis­te­mas – pa­kan­ka pa­pras­čiau­siai pa­si­keis­ti se­nas ži­bin­tų lem­pu­tes. „Dau­giau kaip me­tus nau­do­ja­mos ha­lo­ge­ni­nės lem­pu­tės pra­de­da blank­ti, pra­ran­da pra­di­nį ryš­ku­mą. Taip pat rei­kė­tų tu­rė­ti ome­ny­je, kad nu­si­pir­kus nau­ją ma­ši­ną ir su­si­mon­ta­vus nau­jas lem­pu­tes ga­li­ma iš­gau­ti daug ryš­kes­nį ke­lio apš­vie­ti­mą, mat nau­juo­se au­to­mo­bi­liuo­se nau­do­ja­mos ha­lo­ge­ni­nes lem­pu­tės yra orien­tuo­tos į il­ges­nį gy­va­vi­mo lai­ką, o ne į ryš­ku­mą“, – pa­brė­žė T. Ha­me­das.

Pa­gal poreikį

Ren­kan­tis lem­pu­tes de­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį ne vien į tai, ko­kio jos ryš­ku­mo, kiek va­lan­dų švies, bet ir tin­ka­mai įver­tin­ti sa­vo po­rei­kius. Vi­du­ti­nis ha­lo­ge­ni­nių lem­pu­čių gy­va­vi­mo lai­kas – iki 500 va­lan­dų. Ta­čiau rin­ko­je yra silp­nes­nio ryš­ku­mo lem­pu­čių, ku­rios švie­čia ko­ne du kar­tus il­giau. Jei­gu au­to­mo­bi­liu dau­giau­sia va­žiuo­ja­ma apš­vies­tais ke­liais, ver­tė­tų rink­tis ne pa­čius ga­lin­giau­sius ha­lo­ge­nus. Vi­sų pir­ma, ryš­kaus apš­vie­ti­mo ne­rei­kia, tad per­kant silp­nes­nes lem­pu­tes ga­li­ma ne­ma­žai su­tau­py­ti. Jos pi­ges­nės, be to, il­giau lai­ko. An­tra, kai lem­pu­tės itin di­de­lio ryš­ku­mo, pa­ste­bė­ti, jog vie­nas ži­bin­tas ne­švie­čia, ga­li­ma tik tam­sia­me ke­ly­je. To­kiais at­ve­jais bū­ti­na ne­pa­mirš­ti kart­kar­tė­mis pa­ti­krin­ti, ar ku­ri nors lem­pu­tė nė­ra per­de­gu­si.

Taip pat rei­kė­tų tu­rė­ti ome­ny­je, kad pra­stam ke­lio apš­vie­ti­mui tu­ri įta­kos ne tik silp­nos lem­pu­tės, bet ir ap­sib­lau­sę ži­bin­tų gaub­tai. Lai­kui bė­gant jie pa­si­da­ro ma­ti­niai, tad ne­pa­de­da ir se­nų lem­pu­čių kei­ti­mas nau­jo­mis. Pa­ste­bė­jus, kad ži­bin­tai ta­po gels­vi ar ma­ti­niai, re­ko­men­duo­ja­ma juos at­nau­jin­ti – nu­po­li­ruo­ti. Šią pa­pras­tą pro­ce­dū­rą ga­li leng­vai at­lik­ti ir pa­tys vai­ruo­to­jai, nau­do­da­mi ži­bin­tų res­tau­ra­vi­mo rin­ki­nius, ar­ba pa­ti­kė­ti šį dar­bą au­to­me­cha­ni­kams.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
akina  62.80.225.88 2015-12-04 16:07:11
O kas jiems turi pasakyti ,kad tokių lempučių naudoti negalima ?
0 0  Netinkamas komentaras
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė pa­tai­są, ku­ri nu­ma­to, kad per­kant al­ko­ho­lį do­ku­men­to bū­tų rei­ka­lau­ja­ma tik ki­lus abejonių dėl pil­na­me­tys­tės.
Ko­lum­bi­jos mark­sis­tų su­ki­lė­lių gru­puo­tė FARC pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė is­to­ri­nę tai­kos su­tar­tį su vy­riau­sy­be ir at­sip­ra­šė dėl ne­sus­kai­čiuo­ja­mos dau­gy­bės gy­vy­bių, ku­rias nusinešė pu­sę šimt­me­čio [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami