Neturi teisės dalyvauti eisme – bet važiuoja

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-06-07 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-06-07 06:00
Draudikų duomenimis, per eismo įvykius susidūrę su neturinčiais privalomojo draudimo avarijų kaltininkais, nukentėjusieji beveik visada kviečia policiją. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Drau­di­kai ži­no, kad Lie­tu­vo­je da­bar maž­daug 50 tūkst. au­to­mo­bi­lių yra ne­apd­raus­ti ir ne­tu­ri tei­sės da­ly­vau­ti vie­ša­ja­me eis­me. Ta­čiau daug jų sa­vi­nin­kų įžū­liai ne­pai­sy­da­mi įsta­ty­mų va­ži­nė­ja ir net su­ke­lia ava­ri­jas. Jei­gu nu­ken­tė­ję nuo to­kio au­to­mo­bi­lio ne­išk­vie­tė­te po­li­ci­jos į eis­mo įvy­kio vie­tą, o tik už­pil­dė­te įvy­kio dek­la­ra­ci­ją, vė­liau baus­ti pa­žei­dė­ją už šį nu­si­kal­ti­mą ne­leis įsta­ty­mai, rei­ka­lau­jan­tys su­čiup­ti jį nu­si­kal­ti­mo vie­to­je.

Vai­ruo­to­jas iš Vil­niaus Er­nes­tas Z. (ti­kro­ji pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma – aut.) „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no esąs pri­blokš­tas ži­nių, kad šiuo me­tu daug vai­ruo­to­jų va­ži­nė­ja au­to­mo­bi­liais ne­tu­rė­da­mi tam tei­sės – ma­ši­noms ne­at­lik­ta tech­ni­nė ap­žiū­ra ir jos ne­apd­raus­tos pri­va­lo­muo­ju drau­di­mu.

Sos­ti­nės gy­ven­to­jui akys at­si­vė­rė po to, kai į jo au­to­mo­bi­lį „Au­di“ įva­žia­vo ki­ta ma­ši­na, ku­rios vai­ruo­to­jas ne­tu­rė­jo nei pri­va­lo­mos tech­ni­nės ap­žiū­ros (TA) pa­so, nei pri­va­lo­mo­jo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo liu­di­ji­mo.

Tai­gi, tas vai­ruo­to­jas tuo au­to­mo­bi­liu, nuo 2014 me­tų lie­pos 1 die­nos įsi­ga­lio­jus nau­joms Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­soms, iš vi­so ne­ga­li da­ly­vau­ti eis­me, bet jis įžū­liai ne­pai­sy­da­mas įsta­ty­mų va­ži­nė­ja ir su­ke­lia ava­ri­jas.

Toks el­ge­sys, pa­šne­ko­vo ver­ti­ni­mu, nu­si­kals­ta­mas ir tu­ri bū­ti la­bai griež­tai bau­džia­mas, o įga­lio­tos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ir vi­suo­me­nė tu­ri to­kią sa­vi­va­lę su­stab­dy­ti. Tuo la­biau kad vie­šo­jo eis­mo da­ly­vių sa­vi­va­lė pa­sta­ruo­ju me­tu Lie­tu­vo­je di­dė­ja ne­įsi­vaiz­duo­ja­mais mas­tais.

„Lie­tu­vos ži­nios“ prieš sa­vai­tę ra­šė, kad per šiuos me­tus Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos (LKPT) par­ei­gū­nai nu­sta­tė jau be­veik 3000 as­me­nų, ku­rie vai­ra­vo ne­tu­rė­da­mi ir nie­ka­da ne­įgi­ję tei­sės vai­ruo­ti ati­tin­ka­mos ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nes („Prie vai­ro be vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo – tūks­tan­čiai“, bir­že­lio 1 d.).

Lai­ko drau­di­kų aplaidumu

Vil­nie­čio tei­gi­mu, jo au­to­mo­bi­liui pa­da­ry­ta ža­la bu­vo mi­ni­ma­li, dėl to po­li­ci­jos jis ne­kvie­tė. Pa­pras­čiau­siai už­pil­dė eis­mo įvy­kio dek­la­ra­ci­jas, su­si­ta­rė, kaip kal­ti­nin­kas su juo at­sis­kai­tys, ir iš­sis­kirs­tė. Bet da­bar jis svars­to, kad gal ava­ri­jos ga­lė­jo iš­vis ne­bū­ti, jei eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­kas bū­tų va­ži­nė­jęs tech­niš­kai tvar­kin­gu au­to­mo­bi­liu. Mat jo ma­ši­na ga­lė­jo tap­ti ne­val­do­ma, pa­vyz­džiui, dėl tech­ni­nio stab­džių sis­te­mos de­fek­to. „O kas, jei­gu kal­ti­nin­kas bū­tų už­va­žia­vęs ant žmo­gaus ir jį pra­žu­dęs?“ – svars­tė nu­ken­tė­jęs „Au­di“ vai­ruo­to­jas.

Vė­liau Er­nes­tas sa­kė gir­dė­jęs dau­gy­bę pa­na­šių is­to­ri­jų, nu­ti­ku­sių jo pa­žįs­ta­miems. Jie ir­gi su­si­dū­rę su tais, ku­rie įžū­liai va­ži­nė­ja­si au­to­mo­bi­liais, ne­tu­rė­da­mi tam tei­sės. Ne­ga­na to, jo pa­ties ko­le­gos esą nė ne­slė­pė – va­ži­nė­ja nie­ko ne­pai­sy­da­mi, nors pri­va­lo­ma­sis drau­di­mas ne­ži­nia ka­da pa­si­bai­gęs, ir ne­si­rū­pi­na juo.

Vy­ras su­si­do­mė­jo, kas tu­rė­tų gau­dy­ti ne­tei­sė­tai be­siel­gian­čius vai­ruo­to­jus. „Pui­kiai su­pran­tu, kad po­li­ci­jos pa­jė­gų ne vi­sur už­ten­ka. Ta­čiau vis­ką ži­no, pa­vyz­džiui, drau­di­kai. Ar jie ne­tu­rė­tų pra­neš­ti po­li­ci­jai apie as­me­nį, va­ži­nė­jan­tį be lei­di­mų ir su­kė­lu­sį eis­mo įvy­kį, ku­ria­me nu­ken­tė­jo jų klien­tas. Net jei ava­ri­jos pa­da­ry­ta ža­la bū­na ne­di­de­lė ir nu­ken­tė­ju­sie­ji ne­kvie­čia po­li­ci­jos, o tik už­pil­do įvy­kių dek­la­ra­ci­jas, drau­di­kai apie ją su­ži­no. Tar­kim, ma­no „Au­di“ yra apd­raus­ta ir pri­va­lo­muo­ju ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės, ir kas­ko drau­di­mu, tad no­rė­da­mas gau­ti ža­los at­ly­gi­ni­mą juk kreip­siuo­si į drau­di­kus. O šie, ga­vę iš ma­nęs in­for­ma­ci­jos apie įvy­kio kal­ti­nin­ką, sa­vo ruo­žtu tu­rė­tų kreip­tis į po­li­ci­ją, kad va­ži­nė­jan­tis lei­di­mo da­ly­vau­ti vie­ša­ja­me eis­me ne­tu­rin­tis as­muo bū­tų nu­baus­tas už šio rei­ka­la­vi­mo pa­žei­di­mą. Gal­būt ta­da daug kam pra­ei­tų no­ras va­ži­nė­ti ne­tvar­kin­ga ma­ši­na?“ – kal­bė­jo „Au­di“ vai­ruo­to­jas.

Algimantas Križinauskas: "Pagal Lietuvos administracinių teisės pažeidimų kodeksą, galima bausti tik tuos vairuotojus, kurie sugaunami pažeidinėjantys norminius aktus keliuose, arba jų pažeidimai yra užfiksuoti policijos turimomis techninėmis priemonėmis." /LŽ archyvo nuotrauka

Ne­draus­tų au­to­mo­bi­lių – 50 tūkstančių

Lie­tu­vos drau­di­kų biu­ro, koor­di­nuo­jan­čio su trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­muo­ju drau­di­mu su­si­ju­sių drau­di­mo įmo­nių veik­lą, di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Kri­ži­naus­kas pir­miau­sia at­krei­pė dė­me­sį, kad nu­ken­tė­ju­sia­jam ža­lą at­ly­gins šis biu­ras. „Ir vi­sai ne­svar­bu, ar jis apd­rau­dęs sa­vo au­to­mo­bi­lį vien ci­vi­li­nės vai­ruo­to­jų at­sa­ko­my­bės drau­di­mu, ar tik­tai kas­ko, ar abiem, ar ne­tgi ne­apd­rau­dęs sa­vo ma­ši­nos iš­vis – jam vis tiek ža­la bus at­ly­gin­ta. Ir tai pa­da­rys Lie­tu­vos drau­di­kų biu­ras. Vė­liau mes pa­da­ry­tą ža­lą vi­su šim­tu pro­cen­tų iš­si­rei­ka­lau­si­me iš eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­ko reg­re­so tvar­ka“, – sa­kė „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vas.

Pa­sak A. Kri­ži­naus­ko, drau­di­kai pui­kiai ži­no, kiek iš vi­so Lie­tu­vo­je yra au­to­mo­bi­lių, ku­rie ne­apd­raus­ti ir ne­tu­ri tei­sės da­ly­vau­ti vie­ša­ja­me eis­me. „Maž­daug 50 tūks­tan­čių“, – sa­kė Lie­tu­vos drau­di­kų biu­ro di­rek­to­rius.

Ta­čiau, anot jo, tuo drau­di­kų par­ei­gos ir pa­si­bai­gia. „Sis­te­ma vei­kia taip: jei­gu į ava­ri­jos vie­tą bu­vo kvies­ta po­li­ci­ja, tai ji ir ti­kri­na, ar vai­ruo­to­jas tu­ri drau­di­mą ir TA pa­są. Jei ne­tu­ri – ra­šo pro­to­ko­lą, su­bend­ri­na pa­žei­di­mus ir iš­ra­šo bau­dos la­pą“, – kal­bė­jo A. Kri­ži­naus­kas.

Ne­pa­tik­lie­ji kvie­čia policiją

Ki­taip pro­ce­sas vyks­ta tuo­met, kai po ava­ri­jos eis­mo da­ly­viai pil­do dek­la­ra­ci­jas, bet ne­kvie­čia po­li­ci­jos. „Nu­ken­tė­ju­sy­sis ti­krai tu­rė­jo tei­sę iš­kvies­ti par­ei­gū­nus. Bet tuo at­ve­ju, jei ne­bu­vo nu­ken­tė­ju­sių žmo­nių ir jam ne­ki­lo įta­ri­mų, kad kal­ti­nin­kas bu­vo ne­blai­vus, įsta­ty­mai lei­džia ta tei­se ir ne­pa­si­nau­do­ti“, – pa­sa­ko­jo Lie­tu­vos drau­di­kų biu­ro va­do­vas.

Pa­sak A. Kri­ži­naus­ko, ne­išk­vie­tus po­li­ci­jos į eis­mo įvy­kio vie­tą, o tik už­pil­džius dek­la­ra­ci­jas, vė­liau baus­ti kal­ti­nin­ką dar ir už va­ži­nė­ji­mą ne­tu­rint pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo jau bū­na per vė­lu. „Net jei ir bū­tų pra­neš­ta po­li­ci­jai apie ne­draus­min­gą vai­ruo­to­ją, kai eis­mo įvy­kio da­ly­viai iš­sis­kirs­tė kas sau, po­li­ci­ja pa­gal da­bar ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus jo nu­baus­ti ne­ga­lė­tų. Pa­gal Lie­tu­vos ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­są, ga­li­ma baus­ti tik tuos vai­ruo­to­jus, ku­rie su­gau­na­mi pa­žei­di­nė­jan­tys nor­mi­nius ak­tus ke­liuo­se, ar­ba jų pa­žei­di­mai yra už­fik­suo­ti po­li­ci­jos tu­ri­mo­mis tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis. Ma­no ži­nio­mis, tos pa­čios nuo­sta­tos ga­lios ir nuo 2017 me­tų sau­sio 1-osios įsi­ga­lio­sian­čia­me nau­ja­ja­me Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.

Vis dėl­to daž­niau­siai, kaip įsi­ti­ki­no A.Kri­ži­naus­kas, nu­ken­tė­ju­sie­ji eis­mo įvy­kiuo­se, pa­ma­tę, kad jų kal­ti­nin­kai ne­tu­ri drau­di­mo, iš­kvie­čia po­li­ci­ją. „Tai nė­ra pri­va­lo­ma, bet pa­pras­čiau­siai ne­pa­si­ti­ki­ma kal­ti­nin­ku“, – pa­žy­mė­jo Lie­tu­vos drau­di­kų biu­ro va­do­vas.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Betmenas  77.219.190.32 2016-06-07 20:42:56
Ar sykiais tas teisybes lyg adatos sieno kupetoje ieskantis vyras kartais ne Betmenas is LNK laidu, kritikuojantis ir restoranus, kol duoda pavalgyti?
0 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
JAV am­ba­sa­da džiau­gia­si ga­lė­da­ma pra­neš­ti apie am­ba­sa­do­rės An­ne Hall at­vy­ki­mą. Ji yra ke­tu­rio­lik­to­ji JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je nuo JAV-Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 1922 me­tų lie­pos [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami