Nevaržomoms kelionėms – atnaujinti turistiniai motociklai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-09 10:44
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-09 10:44
„BMW F 800 GS“ Gamintojo nuotraukos
Kon­cer­no BMW pa­da­li­nys „BMW Mo­tor­rad“ pri­sta­tė at­nau­jin­tus 2017 m. lai­dos tu­ris­ti­nius mo­to­cik­lus „F 700 GS“, „F 800 GS“ ir „F 800 GS Ad­ven­tu­re“, ku­rie iš­sis­ki­ria nau­jais spal­vų de­ri­niais, pa­ge­rin­tu emi­si­jos stan­dar­tu, nau­jais va­žia­vi­mo re­ži­mais ir ki­tais pa­to­bu­li­ni­mais.

„BMW mo­to­cik­lų F se­ri­ją mo­to­cik­lų ger­bė­jai ver­ti­na dėl to, kad ji įkū­ni­ja ne­var­žo­mų ke­lio­nių ant dvie­jų ra­tų ma­lo­nu­mą ir di­na­miš­ko va­žia­vi­mo po­jū­tį. Šie mo­de­liai yra itin uni­ver­sa­lūs ir ga­li bū­ti pri­tai­ky­ti įvai­rių ke­lio­nių tiks­lams, taip pat iš­sis­ki­ria sa­vo pa­ti­ki­mu­mu va­žiuo­jant be­ke­le. At­nau­jin­da­mi šiuos mo­de­lius BMW in­ži­nie­riai sie­kė dar la­biau pa­ge­rin­ti jų pa­to­gu­mą ir val­dy­mo ypa­ty­bes“, – sa­kė BMW pre­kės ženk­lo va­do­vas Lie­tu­vo­je Au­ri­mas Ta­ma­šaus­kas.

Skir­tin­giems ke­liau­to­jų poreikiams

At­nau­jin­tas „F 700 GS“ mo­de­lis, iš­lik­da­mas iš­ti­ki­mu sa­vo pirm­ta­kui, yra orien­tuo­tas į tuos, kas ieš­ko uni­ka­laus pa­si­va­ži­nė­ji­mo enduro ti­po mo­to­cik­lu po­jū­čio, bet la­biau ver­ti­na mo­to­cik­lo ypa­ty­bes ant as­fal­to, o ne ga­li­my­bes be­ke­lė­je. Šio mo­de­lio pra­na­šu­mai – tai pa­ly­gin­ti že­ma sė­dy­nės pa­dė­tis, uni­ver­sa­lu­mas ir pa­kan­ka­ma ga­lia, jis taip pat iš­sis­ki­ria ma­žo­mis de­ga­lų są­nau­do­mis ir kas­die­niu pra­ktiš­ku­mu.

Nau­ja­sis „F 800 GS“ siū­lo uni­ka­lų ypa­ty­bių de­ri­nį sa­vo kla­sė­je – tai ne­prie­kaiš­tin­gai su­de­rin­tas kas­die­nio va­žia­vi­mo ir to­li­mų ke­lio­nių funk­cio­na­lu­mas bei iš­skir­ti­niai ge­bė­ji­mai be­ke­lė­je.

Pa­to­bu­lin­tas šio mo­de­lio va­rian­tas „F 800 GS Ad­ven­tu­re“ – tai mo­to­cik­las, ku­rį ga­li­ma pri­tai­ky­ti spe­ci­fi­niams ke­lio­nių į pa­čius at­okiau­sius gam­tos kam­pe­lius po­rei­kiams. Šis mo­de­lis skir­tas pri­sie­ku­siems ke­lio­nių mo­to­cik­lu mė­gė­jams.

„BMW F 700 GS“

Įdie­gė elek­tro­ni­nį akceleratorių

Tarp pa­grin­di­nių „F 700 GS“, „F 800 GS“ ir „F 800 GS Ad­ven­tu­re“ nau­jo­vių – EU4 emi­si­jos stan­dar­tą ati­tin­kan­tis 798 kub. cm va­rik­lis, nau­jas du­jų iš­me­ti­mo sis­te­mos ga­li­nis ba­ke­lis bei mo­di­fi­kuo­ta spor­ti­nio iš­me­ti­mo sis­te­ma „A­kra­po­vič“, ku­rią ga­li­ma pa­si­rink­ti iš ori­gi­na­lių „BMW Mo­tor­rad“ ak­se­sua­rų są­ra­šo.

Ki­ta BMW mo­to­cik­lų nau­jo­vė yra elek­tro­ni­nis ak­ce­le­ra­to­rius. Šios ino­va­ci­jos pa­grin­das – ran­ke­nė­lė­je esan­tis spe­cia­lus da­vik­lis fik­suo­ja jos ju­de­sius ir sig­na­lą siun­čia tie­sio­giai į va­rik­lio val­dy­mo sis­te­mą. Tai le­mia pa­ge­rė­ju­sią va­rik­lio reak­ci­ją ir in­tui­ty­ves­nį mo­to­cik­lo val­dy­mą. Be to, tai su­tei­kia ga­li­my­bę nuo šiol į mo­to­cik­lus įdieg­ti pa­si­ren­ka­mus va­žia­vi­mo re­ži­mus – sau­sos dan­gos „Road“ ir šla­pios dan­gos „Rain“. Mo­de­liai „F 800 GS“ ir „F 800 GS Ad­ven­tu­re“ tu­ri ir du pa­pil­do­mus va­žia­vi­mo re­ži­mus „En­du­ro“ ir „En­du­ro Pro“, skir­tus be­ke­lei.

Nau­jie­ji BMW mo­to­cik­lai ap­rū­pin­ti nau­jos iš­vaiz­dos grei­čio ir va­rik­lio sū­kių prie­tai­sais, o jų in­for­ma­ci­nia­me ekra­ne nuo šiol ro­do­mas pa­si­rink­tas va­žia­vi­mo re­ži­mas.

„BMW F 700 GS“

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami