Neveikia valytuvas – atsisveikink su TA

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-25 19:05
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-25 19:05
Važinėjant netvarkingu automobiliu, gali tekti iš naujo apsilankyti TA stotyje. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Vals­ty­bi­nė ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pa­tei­kė pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės prie­žiū­ros do­ku­men­tų ga­lio­ji­mo pa­nai­ki­ni­mo tvar­kos ap­ra­šo pro­jek­tą. Ins­pek­ci­ja nu­sta­tė 7 pa­grin­di­nius punk­tus, pa­gal ku­riuos tech­ni­nių rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­kan­čios ir grės­mę eis­mo sau­gu­mui ke­lian­čioms prie­mo­nėms par­ei­gū­nai ga­li pa­nai­kin­ti TA ga­lio­ji­mą.

Iš­skir­ti 7 punktai

Šia­me ap­ra­še nu­sta­ty­ta, kad trans­por­to prie­mo­nėms, ku­rios ne­ati­tin­ka tech­ni­nių rei­ka­la­vi­mų ir ke­lia grės­mę eis­mo sau­gu­mui, pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros do­ku­men­tų ga­lio­ji­mą tu­rės tei­sę pa­nai­kin­ti po­li­ci­jos ir Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos par­ei­gū­nai.

Trans­por­to prie­mo­nės pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros do­ku­men­tų ga­lio­ji­mas bus pa­nai­ki­na­mas, jei:

1. ne­vei­kia pa­grin­di­nis stab­dys (vai­ruo­to­jas juo ne­ga­li su­stab­dy­ti trans­por­to prie­mo­nės);

2. ne­vei­kia vai­ro me­cha­niz­mas (vai­ruo­to­jas ne­ga­li juo val­dy­ti trans­por­to prie­mo­nės);

3. ne­tvar­kin­gas trans­por­to prie­mo­nės ir prie­ka­bos su­ka­bi­ni­mo įtai­sas;

4. ly­jant, snin­gant ar­ba esant rū­kui vai­ruo­to­jo pu­sė­je ne­vei­kia stik­lo va­ly­tu­vas;

5. tam­siuo­ju par­os me­tu ar­ba esant blo­gam ma­to­mu­mui ne­de­ga joks (ar­ti­mo­sios, rū­ko, to­li­mo­sios švie­sos) prie­ki­nis kai­ry­sis ži­bin­tas, o su­ge­dus bent vie­nam ga­li­niam ga­ba­ri­to ži­bin­tui ne­vei­kia ava­ri­nė švie­sos sig­na­li­za­ci­ja ar­ba trans­por­to prie­mo­nės ga­le nė­ra pri­tvir­tin­to ava­ri­nio su­sto­ji­mo ženk­lo;

6. trans­por­to prie­mo­nės stik­lų, pa­ten­kan­čių į prie­ki­nį 180° vai­ruo­to­jo ma­ty­mo lau­ką, švie­sos lai­du­mas ma­žes­nis ne­gu nu­sta­ty­ta Tech­ni­niuo­se rei­ka­la­vi­muo­se;

7. žie­mos se­zo­no me­tu au­to­mo­bi­lis, ku­rio bend­ro­ji ma­sė ne di­des­nė kaip 3,5 t, ir (ar) jo prie­ka­ba (jei prie­ka­bo­je įreng­ti stab­džiai) eksp­loa­tuo­ja­mas su pa­dan­go­mis, ku­rios ne­skir­tos va­žiuo­ti žie­mą, trans­por­to prie­mo­nė va­sa­ros se­zo­no me­tu eksp­loa­tuo­ja­ma su dyg­liuo­to­mis pa­dan­go­mis ar­ba trans­por­to prie­mo­nės pro­tek­to­riaus raš­to gy­lis ma­žes­nis nei nu­sta­ty­ta Tech­ni­niuo­se rei­ka­la­vi­muo­se.

Lei­di­mas ga­lio­ja vie­ną parą

Ins­pek­ci­ja taip pat par­en­gė tvar­ką, pa­gal ku­rią trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kas ar­ba val­dy­to­jas ga­lės gau­ti ne il­giau kaip vie­ną par­ą ga­lio­jan­tį lei­di­mą nu­vyk­ti į trans­por­to prie­mo­nių tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nę at­lik­ti pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros. To­dėl tie as­me­nys, ku­rių trans­por­to prie­mo­nei bus pa­nai­kin­tas pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros do­ku­men­tų ga­lio­ji­mas, pa­si­rū­pi­nę, kad trans­por­to prie­mo­nė bū­tų tech­niš­kai tvar­kin­ga, ga­lės gau­ti lei­di­mą nu­vyk­ti į trans­por­to prie­mo­nių tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nę at­lik­ti pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės apžiūros

Ins­pek­ci­ja pra­šo vi­suo­me­nės ir jai at­sto­vau­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus dėl šio tei­sės ak­to pro­jek­to pa­teik­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Tei­sės ak­tų pro­jek­tų in­for­ma­ci­nės sis­te­mos Pro­jek­tų re­gis­tra­vi­mo po­sis­te­mio (TA­PIS) sri­ty­je „Pa­tei­ki­te pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus dėl šio tei­sės ak­to pro­jek­to“ iki 2014 m. ge­gu­žės 2 d.

Su šiuo tei­sės ak­to pro­jek­tu ga­li­te su­si­pa­žin­ti Ins­pek­ci­jos sve­tai­nės sky­riaus „Tei­si­nė in­for­ma­ci­ja“ sri­ty­je „Tei­sės ak­tų pro­jek­tai“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Sanis  10.13.165.18 2014-04-28 09:05:25
Dar vienas korumpcinės valdžios išmislas duoti pelno TA ir otkato mentam.Rimantas teisus. Prasidės betikslis žmonių vaikymas.
2 0  Netinkamas komentaras
Rimantas  88.118.37.147 2014-04-27 10:48:08
Visiškai nelogiška naikinti TA galiojimą esant tokiems momentiniams gedimams kaip lemputė ar valytuvai, nes puikiai iki tam tikro momento veikęs elektrinis įrenginys gali bet kurią sekundę nustoti veikti kad ir dėl elmentariausio saugiklio perdegimo. Tai gali atsitikti nuvažiavus kad ir šimtą metrų nuo TA punkto, nes tai yra tokie gedimai, kurių grėsmės iš anksto negali nustatyti joks kontrolės prietaisas.
5 0  Netinkamas komentaras
AAA  78.62.43.200 2014-04-25 20:18:54
5-tas punktas yra labai logiškas, tačiau jis netiesiogiai prieštarauja 2012 metų KET redakcijai, t.y. taisyklių 102 punktui, kur sakoma, kad šviesiu paros metu naudojami artimųjų šviesų arba specialieji dienos žibintai (kuriems šviečiant, užpakaliniai žibintai neveikia). Šiame punkte nebeliko reikalavimo, jog šviesiu paros metu esant blogam matomumui, t.y. lyjant, sningant, rūke ar prietemoje turi būti naudojami tik trumpųjų šviesų žibintai, idant šviestų galinių šviesų žibintai. Toje KET redakcijoje yra ir daugiau kliauzų, bet ministerijai, matyt, tai nėra įdomu - jie viską žino geriausiai:(
4 0  Netinkamas komentaras
Biednas  87.239.115.10 2014-04-25 19:31:41
Skvernelis su korupcija tarp mentu kovoja,kovoja,o Klerkai,patyre korupcionieriai, jam vis nauju ir nauju problemu pameta. Ir savo draugams is technines apziuros vis daugiau uzdirbti duoda.Normaliose salyse geriausia tech. apziura,yra draudimas,kuris automatiskai kelia draudimo kainas,jeigu kas nors del tavo kaltes.O cia grynai korupcinis reikalas.
11 0  Netinkamas komentaras
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Vil­niaus „Eag­le Team-Fre­ga“ ko­man­dos de­biu­tas ma­žo­jo fut­bo­lo EMF Čem­pio­nų ly­go­je Ma­ri­bo­re ne­bu­vo sėk­min­gas. Gru­pės var­žy­bo­se Vil­niaus fut­bo­lo mė­gė­jų eki­pa 1:3 pripažino bos­nių „Lu­nar [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami