Nevykę mašinų pavadinimai: virusas, vaiduoklis ir prostitutė

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-04 09:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-04 09:00
CNN.com/ AFP/Scanpix nuotraukos
To­kius ne­vy­ku­sius var­dus au­to­mo­bi­lių mo­de­liams kar­tais su­tei­kia ne­ap­dai­rūs ga­min­to­jai. Daž­niau­siai ne­su­sip­ra­ti­mai ky­la dėl ver­ti­mo iš skir­tin­gų kal­bų: an­tai „Mit­su­bis­hi“ ga­min­to­jams ja­po­nams ne­atė­jo į gal­vą, jog vi­su­rei­gio pa­va­di­ni­mas “Pa­je­ro“ Is­pa­ni­jo­je reiš­kia ne­pa­do­rų žo­dį.

Pa­sau­lį dre­bi­nan­tis Zi­kos vi­ru­sas pri­ver­tė pa­sta­ruo­ju me­tu su­kti gal­vas ir In­di­jos ma­ši­nų ga­min­to­jo „Ta­ta Mo­tors“ dar­buo­to­jus, pa­va­di­nu­sius nau­ją­jį heč­be­ką „Zi­ca“.

Ma­ši­nai toks pa­va­di­ni­mas bu­vo su­teik­tas pa­gal akro­ni­mą „Zip­py car“ (liet. grei­ta ma­ši­na), ta­čiau da­bar ga­min­to­jams so­pa gal­vas dėl šio pa­va­di­ni­mo, mat jis aso­ci­juo­ja­si su šiuo me­tu pa­sau­lį dre­bi­nan­čiu pa­vo­jin­gu Zi­kos vi­ru­su. Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja ką tik pa­skel­bė tarp­tau­ti­nio mas­to eks­tre­ma­lią vi­suo­me­nės svei­ka­tai si­tua­ci­ją. Li­gos at­ve­jai už­fik­suo­ti jau dau­giau kaip dvi­de­šim­ty­je vals­ty­bių. Kol kas vi­ru­sas la­biau­siai pa­pli­tęs abie­juo­se Ame­ri­kos že­my­nuo­se.

In­dų ga­min­to­jo heč­be­kas, kaip ža­da­ma, vie­šai bus pri­sta­ty­tas par­odo­je „Au­to Ex­po 2016“ Nau­ja­ja­me De­ly­je šią sa­vai­tę. Kol kas ma­ši­nos pa­va­di­ni­mas liks toks, koks bu­vo, ta­čiau, pra­ne­ša­ma, jog grei­tai jis bus pa­keis­tas.

Pa­tei­kia­me ir dau­giau ma­ši­nų pa­va­di­ni­mų, dėl ku­rių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai vė­liau ti­krai gai­lė­jo­si.

„Chev­ro­let Nova“

Chevrolet Nova:

„Ge­ne­ral Mo­tors“ ang­liš­kai tai skam­ba ga­nė­ti­nai gy­vai, ta­čiau is­pa­niš­kai žo­džiai „no va“ reikš­mė prieš­in­ga – „ne­va­žiuo­ja“. Ne­pai­sant to, Lo­ty­nų Ame­ri­ko­je 1970-ai­siais me­tais šio au­to­mo­bi­lio par­da­vi­mas bu­vo pui­kus.

Ta­čiau „Ge­ne­ral Mo­tors“ iš šio įvy­kio pa­si­mo­kė: Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je šis mo­de­lio pa­va­di­ni­mas bu­vo nau­do­ja­mas 9 de­šimt­me­ty­je, ta­čiau Eu­ro­po­je jis ta­po ži­no­mas kaip „Cor­sa“.

„Mer­ce­des-Benz Vito“

Mercedes-Benz Vito

Ta­čiau Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jui Šve­di­jo­je ne taip leng­vai se­kė­si įveik­ti tą efek­tą, ku­rį su­kė­lė ma­ši­nos pa­va­di­ni­mas. „Vi­to“ šve­diš­kai reiš­kia mo­ters ge­ni­ta­li­jas.

„Hon­da“ taip pat vos ne­už­li­po ant pa­na­šaus grėb­lio, 2001 me­tais au­to­mo­bi­lį no­rė­ję pa­va­din­ti „Fit­ta“, ta­čiau, lai­mei, kaž­kas grei­tai pa­aiš­ki­no šio žo­džio reikš­mę, ku­ri reiš­kia tą pa­tį ir šve­diš­kai, ir nor­ve­giš­kai. To­dėl kai ku­rio­se ša­ly­se pa­va­di­ni­mas bu­vo pa­lik­tas šiek tiek pa­trum­pin­tas – „Fit“, o ki­tur ma­ši­na va­di­na­ma „Jazz“.

„Mit­su­bis­hi Pajero“

Mitsubishi Pajero

Kai ku­rio­se ša­ly­se toks ma­ši­nos pa­va­di­ni­mas ir pa­lik­tas, ta­čiau Is­pa­ni­jo­je – ne. Ko­dėl? Ti­kriau­siai ne­no­rė­tu­mė­te pa­si­rink­ti ma­ši­nos, ku­rios pa­va­di­ni­mas reiš­kia tin­gi­nį, ne­pa­ti­ki­mą ar­ba me­la­gį. Dar yra ir pi­kan­tiš­kes­nių šio žo­džio ver­ti­mų, ta­čiau tiek jau to...

„Maz­da LaPuta“

Mazda LaPuta

Šio au­to­mo­bi­lio pa­va­di­ni­mo su­ma­ny­to­jai bu­vo įkvėp­ti 1726 me­tais iš­leis­tos kny­gos „Gu­li­ve­rio ke­lio­nės“, ku­rio­je mi­ni­ma to­kia sa­la. Ta­čiau pir­kė­jai Is­pa­ni­jo­je ir Lo­ty­nų Ame­ri­ko­je šiam mo­de­liui bu­vo ne­gai­les­tin­gi, mat „la pu­ta“ iš­ver­tus iš is­pa­nų kal­bos reiš­kia tie­siog leng­vo el­ge­sio mo­te­rį.

„Nis­san Moco“

Nissan Moco

Šio keis­tų for­mų heč­be­ko pa­va­di­ni­mas bu­vo nau­do­ja­mas tik Ja­po­ni­jo­je, mat vėl – is­pa­nų kal­bo­je šis žo­dis reiš­kia no­sies tu­ri­nį ar­ba vai­duok­lį.

„AMC Gremlin“

AMC Gremlin

Iki šiol mi­nė­ti au­to­mo­bi­liai „ken­tė­jo“ dėl sa­vo pa­va­di­ni­mo, ta­čiau vie­nas 1970 me­tais „A­me­ri­can Mo­tors Cor­po­ra­tion“ pa­ga­min­tas keis­tas kom­pak­tiš­kas bai­sū­nas bu­vo pa­va­din­tas „grem­li­nu“ ir toks pa­va­di­ni­mas jam ti­krai ti­ko. In­ter­ne­ti­nis por­ta­las Ti­me.com jį net įtrau­kė į 50 bai­siau­sių au­to­mo­bi­lių są­ra­šą. Ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, jog pa­šai­pos ir juo­kas skli­do grei­čiau nei jis va­žia­vo.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami