Nežymiai ūgtelėjo keleivių vežimo geležinkeliais mastas

LŽ red@lzinios.lt 2016-08-02 06:00

red@lzinios.lt 2016-08-02 06:00
Sumažinti keleivių vežimo geležinkeliais verslo nuostolius bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" tikisi investuodama į naujus, taupesnius dyzelinius trijų vagonų traukinius "Pesa 730ML".  LŽ archyvo nuotrauka
Bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ (LG) per 2016 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį skel­bia­si per­ve­žu­si 2 118,4 tūkst. ke­lei­vių, ar­ba 2,9 proc. dau­giau nei 2015 me­tais per tą pa­tį lai­ko­tar­pį.

Pa­sak LG pra­ne­ši­mo ži­niask­lai­dai, tei­gia­mos įta­kos ke­lei­vių ve­ži­mo vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais veik­lai tu­rė­jo ke­lei­vi­nio eis­mo tvar­ka­raš­čio pa­kei­ti­mai – su­tan­kin­tas eis­mas marš­ru­tais Vil­nius-Ig­na­li­na-Tur­man­tas ir Vil­nius-Klai­pė­da. Jais per­vež­ta ati­tin­ka­mai 7 proc. ir 6 proc. dau­giau ke­lei­vių. Sėk­min­gai už­bai­gus pir­mo­jo „Rail Bal­ti­cos“ ge­le­žin­ke­lio ruo­žo sta­ty­bos dar­bus, su­grą­žin­tas ke­lei­vi­nis eis­mas marš­ru­tais Kau­nas-Ky­bar­tai, Kau­nas-Kaz­lų Rū­da-Ma­ri­jam­po­lė. LG pra­ne­ši­me sa­ko­ma, kad šiuo­se ge­le­žin­ke­lio ruo­žuo­se kur­suo­jan­čiais trau­ki­niais ke­lei­vių srau­tai iš­au­go dau­giau kaip 60 pro­cen­tų.

Bend­ro­vė LG tvir­ti­na ir to­liau in­ves­tuo­jan­ti į ke­lei­vi­nių ried­me­nų par­ko at­nau­ji­ni­mą – va­sa­ros pra­džio­je iš Vil­niaus į Klai­pė­dą pra­dė­jo kur­suo­ti nau­jas mo­bi­les­nis ir eko­no­miš­kes­nis tri­jų va­go­nų dy­ze­li­nis trau­ki­nys „Pe­sa 730ML“. Nau­ja­sis dy­ze­li­nis trau­ki­nys eko­lo­giš­kes­nis už ši­lum­ve­žius ir ga­li su­tau­py­ti apie 900 tūkst. li­trų de­ga­lų per me­tus, pa­ly­gin­ti su šiuo me­tu LG eksp­loa­tuo­ja­mais trau­ki­niais. Nu­ma­to­ma, kad pa­lei­dus šiuos trau­ki­nius net 7,5 to­nos su­ma­žės iš­me­ta­mų kie­tų­jų da­le­lių kie­kis ap­lin­ko­je. To­kio ti­po trau­ki­niai pa­keis šiuo marš­ru­tu va­ži­nė­jan­čius di­de­lius ir su­nkius ši­lu­mi­nės trau­kos trau­ki­nius. Iki me­tų pa­bai­gos pla­nuo­ja­ma pri­sta­ty­ti vi­sus sep­ty­nis dy­ze­li­nius trau­ki­nius.

Bir­že­lio 17 die­ną at­nau­jin­tas tarp­vals­ty­bi­nis su­si­sie­ki­mas tarp Lie­tu­vos ir Len­ki­jos, trau­ki­niai sa­vait­ga­liais kur­suo­ja eu­ro­pi­ne „Rail Bal­ti­cos“ vė­že.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Pagrauda  78.60.231.248 2016-08-02 20:34:05
LG įmonės akcijos priklauso valstybei. Tokiu atveju LG ir Lenkijos įmonės sandorio dėl "Rail Baltica" traukinio kursavimo ekonominės sąlygos turėtų būti visuomenei prieinamos - viešos. Pvz., turėtų būti paskelbta, kaip šalys sutarusios dalintis už keleivių pervežimą gautas pajamas ar nuostolius, be to, gali būti, kad realiai nuostolius dėl šio traukinio patiria tik LG. Jau antras mėnuo, kai traukinys pradėjo kursuoti, taigi įdomu kokie to mėnesio ekonomoniai duomenys. Jeigu traukinys nuostolingas, tai gal Kaunui apseiti be to traukinio į Lenkiją, kaip Vilnius jau 25 metus apseina be traukinio į Druskininkus.
1 0  Netinkamas komentaras
būtent  82.135.139.97 2016-08-02 10:19:22
anksčiau pagal reikalą galima buvo kabinti vagonų kiekį pagal poreikį. praėjusį savaitgalį, atėjus į stotį Vilniuje prieš valandą nebebuvo bilietų, nors buvo sukabinti du naujieji po tris vagonus sąstatatai (įšokau nepastebėtas be bilieto, o po to traukinyje šiaip taip jį nusipirkau, ir vina laisva vieta atsirado). vis dėlto ati būdingas prfiemiestinis traukinys,tinkanti iki 100, max. 150 km atrstumui. Iki Klaipėdos - beveik 400, reikėtų ir bufetuko-bariuko su užkandžiais kava bei pan., ir šiaip mažiau sugrūstiems sėdėti.
2 0  Netinkamas komentaras
bukas  78.58.201.145 2016-08-02 08:30:17
Manau,kad būtų verta parašyti,kiek už tuos "žaislinius" traukinukus sumokėta. Maršrutu Klaipėda -Vilnius pritrūksta bilietų...Ar už trijų vagonėlių traukinuką nesumokėta kiek kainuoja toks pat penkių vagonų traukinys?...
2 0  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami