Niujorkas pažėrė išskirtinių automobilių

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-28 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-28 06:00
„BMW M4 Convertible“ Scanpix nuotrauka
Niu­jor­ke sek­ma­die­nį fi­ni­ša­vo tarp­tau­ti­nė au­to­mo­bi­lių par­oda, ku­rio­je nau­jie­nas pri­sta­tė BMW, „Dod­ge“, „Su­ba­ru“ ir ki­ti kon­cer­nai. „Ford“ ir „Ma­se­ra­ti“ pa­žy­mė­jo skam­bias sa­vo le­gen­di­nių mo­de­lių su­kak­tis, o BMW pa­vil­jo­no svar­biau­siu ak­cen­tu ta­po nau­jas M4 kab­rio­le­tas. Bet apie vis­ką iš ei­lės.

Su­ba­ru Outback

Ja­po­nų ga­min­to­jas nu­ta­rė at­nau­jin­ti sa­vo po­pu­lia­rio­jo kro­so­ve­rio „Out­back“ iš­vaiz­dą. Pa­dai­lin­tu prie­kiu su še­šia­kam­pė­mis va­rik­lio gaub­to gro­te­lė­mis „Su­ba­ru“ į sa­lo­nus įrie­dės šią va­sa­rą. Daug dė­me­sio ski­ria­ma sau­gu­mą už­ti­kri­nan­čioms tech­no­lo­gi­joms, kaip prie­ki­nių sė­dy­nių pa­grin­duo­se su­mon­tuo­toms oro pa­gal­vė­mis, ava­ri­jos at­ve­ju su­stip­ri­nan­čio­mis sau­gos dir­žų efek­ty­vu­mą, ak­lo­sios zo­nos in­di­ka­to­riams ir nau­jai „Eye­sight“ sis­te­mai. Taip pat „Su­ba­ru“, nors ir ne­žy­miai, bet pa­ge­ri­no ku­ro eko­no­mi­ką – iš 2,5 ir 3,6 li­tro va­rik­lių iš­spau­džia­ma dau­giau ark­lių nei anks­čiau, bet de­ga­lų jė­gai­nės var­to­ja ma­žiau.

BMW M4 ir X5 eDrive

Ba­va­ri­jos ga­min­to­jų au­to­mo­bi­liai yra skir­ti Bai­siai Mand­riems Wai­ki­nams, to­dėl šį įvaiz­dį bū­ti­na pa­tei­sin­ti. Jo­kia ki­ta ma­ši­na ne­su­kon­cen­truo­ja sa­vy­je to­kio lais­vės ir gy­ve­ni­mo džiaugs­mo už­tai­so, kaip kab­rio­le­tas. Nau­ja­sis "BMW M4 Con­ver­tib­le" kie­tu sto­gu pa­kin­kė 425 ark­lių kai­me­nę ir iki 100 km/h įsi­bė­gė­ja per 3,9 se­kun­dės. Vai­ra­vi­mo ma­lo­nu­mą pa­de­da už­ti­krin­ti še­šių laips­nių me­cha­ni­nė pa­va­rų dė­žė. Šis mo­de­lis, kaip va­sa­ros nau­jie­na, pri­sta­to­mas ir Lie­tu­vos pir­kė­jams.

Tuo tar­pu kur kas daž­niau mū­sų ke­liuo­se su­tin­ka­mas X5, ve­di­nas ža­lių­jų ten­den­ci­jų, ban­do su­sid­rau­gau­ti su hib­ri­di­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. Ka­da siurb­ti de­ga­lų, o ka­da per­si­jung­ti į elek­tri­nį re­ži­mą, pa­pras­čiau­sia pa­lik­ti nu­spręs­ti au­to­mo­bi­lio kom­piu­te­riui. Pa­krau­na­mas „eD­ri­ve“ hib­ri­das, va­ro­mas vien elek­tra, kol kas nu­rie­dės la­biau sim­bo­li­nius 30 km/h, bet nuo­lat va­ži­nė­da­mi mies­te į de­ga­li­nes už­suk­si­te šiek tiek re­čiau.

Dod­ge Charger

Ame­ri­kie­tiš­ka le­gen­da „Dod­ge“ šį­kart Niu­jor­ką pa­si­rin­ko sa­vo at­nau­jin­to „Char­ger“ se­da­no prem­je­rai. „Dod­ge“ di­zai­ne­riai mo­de­liui įsta­tė kur kas spor­tiš­kiau at­ro­dan­čius prie­ki­nius ži­bin­tus ir sko­nin­gas gro­te­les, su­ap­va­li­no už­pa­ka­lį, bet pa­li­ko vie­nu iš es­mi­nių eks­ter­je­ro ak­cen­tų ta­pu­sius stam­bius ga­li­nius stab­džių ži­bin­tus. „He­mi V8“ va­rik­lis už­ti­kri­na, kad tra­so­je šio ame­ri­kie­tiš­ko ris­tū­no šei­mi­nin­kas jau­sis dau­giau nei už­ti­krin­tai – 485 AG yra rim­tas par­eiš­ki­mas. Aš­tuo­nių laips­nių au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žė ar­ba še­šių laips­nių me­cha­ni­nė, nors ir nė­ra to­bu­la, bet vai­ra­vi­mo ma­lo­nu­mo ne­su­ga­dins.

Ma­se­ra­ti Gran­Tu­ris­mo MC Cen­ten­nial Edition

Šim­tą­jį ju­bi­lie­jų šven­čian­tis Ita­li­jos spor­ti­nių ir lenk­ty­ni­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas sa­vo reikš­min­gai su­kak­čiai pa­mi­nė­ti nu­bliz­gi­no ir taip ne­prie­kaiš­tin­gą „Ma­se­ra­ti Gran­Tu­ris­mo“ – pro­gi­nį mo­de­lį iš­skir­ti­niai pir­kė­jai ga­lės įsi­bė­gė­ti tiek ku­pė, tiek kab­rio­le­to pa­vi­da­lu. 4,7 li­tro „Ma­se­ra­ti“ per­liu­kas ga­vo dar pa­pil­do­mus de­šimt ark­lių (iš vi­so 454 AG). Tie­sa, ri­bo­tu­vas mak­si­ma­liai leis iš­spaus­ti ne dau­giau nei 300 km/h. Jei ne­ke­ti­na­te su bran­giu pir­ki­niu vi­sų pir­miau­sia ap­lan­ky­ti šven­tą Pe­trą, lenk­ty­nių tra­sai ar Vo­kie­ti­jos au­to­ba­nams to­kios spar­tos dau­giau nei pa­kan­ka­mai.

In­fi­ni­ti Q70

Pra­ban­gu­sis „Nis­san“ pa­da­li­nys Niu­jor­ke de­mons­tra­vo 15 cen­ti­me­trų pra­il­gin­tą Q70 se­da­ną. Be šio­kių to­kių kos­me­ti­nių eks­ter­je­ro ir in­ter­je­ro pa­to­bu­li­ni­mų, dau­giau es­mi­nių po­ky­čių ne­at­si­ra­do. Nau­jie­nos kai­na už At­lan­to pra­si­de­da maž­daug nuo 125 tūkst. li­tų, hib­ri­di­nės ver­si­jos – nuo 150 tūkst.li­tų.

„Che­vy Cor­vet­te Z06

Jei ne vie­na di­džiau­sių, tai bent vie­na grei­čiau­sių par­odos prem­je­rų ta­po JAV nu­my­lė­ti­nės, spor­tiš­kos „Chev­ro­let Cor­vet­te“p­ris­ta­ty­mas. Mik­liai įval­dę sep­ty­nių pa­va­rų me­cha­ni­nės grei­čių dė­žės kap­ri­zus, jos šei­mi­nin­kai ga­lės pa­jus­ti, ką reiš­kia pa­ža­bo­tos 625 AG.

Ford Mustang

JAV au­to­mo­bi­liz­mo is­to­ri­jos kla­si­ka šven­čia 50-ąjį sa­vo gim­ta­die­nį, to­dėl spe­cia­lios veis­lės mus­tan­gų šiai pro­gai „Ford“ par­uo­šė bū­tent tik 1964 vie­ne­tus. Mus­tan­gų šir­dis – ne­prie­kaiš­tin­gas „Coyo­te“ mo­to­ras.

Au­di A3 ir RS7 Dy­na­mic Edition

Tiems ra­lis­tams, ku­riems RS7 ne­pa­kan­ka­mai di­na­miš­ka (šiam pa­sau­ly bū­na vis­ko), vo­kie­čių ga­min­to­jas pa­siū­lė spor­tiš­ko žvė­riu­ko „Dy­na­mic“ ver­si­ją. Mo­de­lis dėl ja­me nau­do­ja­mo ang­lies kom­po­zi­to ta­po dar leng­ves­nis, o 21 co­lio ma­ti­niai juo­di rat­lan­kiai bei ki­ti eks­ter­je­ro pa­dai­li­ni­mai gat­vė­je ga­ran­tuo­ja eks­po­nen­tiš­kai iš­au­gu­sio dė­me­sio gau­są.

Ta­čiau di­džiau­siu „Au­di“ kon­cer­no trium­fu šio­je par­odo­je ta­po nau­ja­jam A3 ati­te­kęs pres­ti­ži­nis Pa­sau­lio me­tų au­to­mo­bi­lio ti­tu­las. Nau­ja­sis „Au­di A3“ siū­lo­mas 3 ar 5 du­rų heč­be­ko, kab­rio­le­to ar­ba se­da­no kė­bu­lu. Į šiuos au­to­mo­bi­lius „Au­di“ mon­tuo­ja pla­tų va­rik­lių spek­trą. Pa­vyz­džiui, lau­kia­ma, kad tarp pir­kė­jų bent jau kai ku­rio­se ša­ly­se iš­po­pu­lia­rės su­spaus­to­mis du­jo­mis va­ro­mas ino­va­ty­vus „Au­di A3 Sport­back g-tron“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
In­ty­mus gangs­te­rio Alo Ca­po­ne laiš­kas, ku­rį jis par­ašė ka­lė­da­mas Al­ka­tra­ze, bu­vo par­duo­tas auk­cio­ne Ma­sa­ču­set­se už 62 500 do­le­rių (apie 56 tūkst. eu­rų).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami