Nori logistikos parko, o jo dar nėra

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-01-27 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-01-27 06:00
Logistikos parkas, kurį ketinama įkurti šalia Vilniaus intermodalinio terminalo, vis dar projektuojamas. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Ša­lia Vil­niaus in­ter­mo­da­li­nio ter­mi­na­lo (VIT) tu­rin­tis iš­kil­ti Vil­niaus lo­gis­ti­kos par­kas (VLP) ga­lė­tų tap­ti vie­na pa­trauk­liau­sių vie­tų ve­žė­jams ir eks­pe­di­to­riams pa­skirs­ty­ti bei san­dė­liuo­ti kro­vi­nius. Čia su­si­ker­ta svar­biau­si trans­por­to ko­ri­do­riai, tad kro­vi­niai ke­liau­tų nuo ge­le­žin­ke­lio į vil­ki­kus ir prieš­in­gai – tik vežk! Ta­čiau veik­lą ple­čian­tys eks­pe­di­to­riai ren­ka­si san­dė­lius sta­ty­ti ki­tur, nes VLP, ku­rio da­li­nin­kai yra Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė ir „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, nie­kaip ne­bai­gia­mas pro­jek­tuo­ti.

Vie­nai di­džiau­sių lo­gis­ti­kos gru­pių Eu­ro­po­je pri­klau­san­ti eks­pe­di­ja­vi­mo bend­ro­vė „Rhe­nus Svo­ris“ bu­vo tarp pir­mų­jų, dar prieš ket­ve­rius me­tus pa­si­ra­šiu­sių ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą dėl in­ves­ti­ci­jų į san­dė­lių sta­ty­bą nau­ja­me Vil­niaus lo­gis­ti­kos par­ke. Įmo­nės san­dė­liuo­ja­mų pre­kių kie­kis kas­met di­dė­ja, rei­kia plės­ti pa­tal­pų plo­tą, tad pir­mi­nės idė­jos įsi­kur­ti VLP „Rhe­nus Svo­riui“ te­ko at­si­sa­ky­ti. Mat vis dar nė­ra su­kur­tos ba­zi­nės VLP inf­ras­truk­tū­ros, ku­ri leis­tų eks­pe­di­to­riams im­tis sa­vo su­ma­ny­mų. To­dėl nau­jas šiuo­lai­kiš­kas 16 tūkst. kv. m san­dė­lia­vi­mo pa­tal­pas ir ad­mi­nis­tra­ci­nį pa­sta­tą bend­ro­vė, ak­ty­viai vei­kian­ti Bal­ti­jos ša­ly­se, taip pat Bal­ta­ru­si­jo­je ir Ukrai­no­je, nu­ta­rė sta­ty­ti ša­lia Tra­kų Vo­kės.

„Iš tie­sų ke­ti­no­me įsi­kur­ti Vil­niaus lo­gis­ti­kos par­ke, ta­čiau ten pro­ce­sas su­sto­jęs. In­ten­sy­viai ple­čia­mės, mū­sų po­rei­kiai di­dė­ja, tad ne­ga­li­me lauk­ti. Mie­lai bū­tu­me kraus­tę­si į VLP, o ne į da­bar­ti­nę vie­tą. Kur kas efek­ty­viau dirb­ti ša­lia ki­tų lo­gis­ti­kos įmo­nių, nau­do­tis bend­ra inf­ras­truk­tū­ra, nei veik­ti at­ski­rai. Bet šiuo at­ve­ju ki­to pa­si­rin­ki­mo ne­tu­rė­jo­me“, – sa­kė bend­ro­vės „Rhe­nus Svo­ris“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Arū­nas Ber­ta­šius.

Per­nai apie 17 mln. eu­rų apy­var­tą pa­sie­ku­si įmo­nė pa­sta­rai­siais me­tais nuo­lat ple­čia­si. Šiuo­lai­kiš­kos uni­ver­sa­lios san­dė­lia­vi­mo pa­tal­pos pro­jek­tuo­tos įžvel­giant tei­gia­mą ke­le­rių me­tų pers­pek­ty­vą, nes ve­žė­jams sėk­min­gai pe­ro­rien­ta­vus veik­lą į Va­ka­rų ir Skan­di­na­vi­jos rin­kas lo­gis­ti­kos sek­to­riu­je ne­ma­ty­ti juo­dų de­be­sų.

At­bai­do neapibrėžtumas

Ša­lia in­ter­mo­da­li­nio ter­mi­na­lo 23,4 ha te­ri­to­ri­jo­je nu­ma­ty­tas Vil­niaus lo­gis­ti­kos par­kas po­ten­cia­lių in­ves­tuo­to­jų dė­me­siu lyg ir ne­tu­rė­tų skųs­tis. VLP va­do­vo Da­riaus Čap­li­ko tei­gi­mu, pa­gal ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lus in­te­re­san­tų šiuo me­tu pa­gei­dau­ja­mas plo­tas yra net dvi­gu­bai di­des­nis, nei skir­ta pir­mi­niam par­ko plė­tros eta­pui.

„In­ves­tuo­to­ją grei­čiau­siai at­bai­dė ne­apib­rėž­tu­mas. Anks­čiau ne­ga­lė­jo­me nu­ro­dy­ti kon­kre­taus ter­mi­no, ka­da bus su­kur­ta ba­zi­nė inf­ras­truk­tū­ra, ku­ri leis­tų įmo­nėms pro­jek­tuo­ti sa­vo san­dė­lius. Ta­čiau šiuo me­tu truk­džiai iš­spręs­ti. Jau rug­sė­jį ke­ti­na­me skelb­ti vie­šus kon­kur­sus ir kvies­ti juo­se da­ly­vau­ti san­dė­lius mū­sų par­ke pla­nuo­jan­čius kur­ti in­ves­tuo­to­jus. Pri­va­lo­me pa­si­reng­ti, tu­rė­ti bent in­ži­ne­ri­nių ko­mu­ni­ka­ci­jų pro­jek­tą, kad ga­lė­tu­me įmo­nėms pa­siū­ly­ti ne vien ply­ną lau­ką. Kai su­kur­si­me pir­mi­nę inf­ras­truk­tū­rą, ju­dė­si­me grei­čiau. Po­rei­kis šiuo me­tu yra dvi­gu­bai di­des­nis nei 23,4 ha te­ri­to­ri­ja, ku­rią ga­li­me pa­siū­ly­ti“, – dės­tė D. Čap­li­kas.

Pa­sak jo, pro­jek­tu ak­ty­viai do­mi­si ne tik Lie­tu­vos, bet ir Ry­tų ša­lių – Ki­ni­jos, Tur­ki­jos, Ka­zachs­ta­no – įmo­nės, taip pat Skan­di­na­vi­jos, Vo­kie­ti­jos bend­ro­vės. Iki šiol VLP par­en­gė prie skly­po ve­dan­čių ke­lių pro­jek­tą, da­bar pro­jek­tuo­ja ko­mu­ni­ka­ci­jų – elek­tros, van­dens, du­jų tie­ki­mo – tink­lus. Be to, ne­se­niai bu­vo pa­tvir­tin­tos in­ves­tuo­to­jų at­ran­kos ir kai­no­da­ros tai­syk­lės, ku­rių pa­grin­du rug­sė­jį, kaip pla­nuo­ja­ma, bus skel­bia­mas vie­šas kon­kur­sas in­ves­tuo­to­jams pri­trauk­ti.

„Sup­ran­ta­ma, kai pa­skelb­si­me kon­kur­są, da­lis in­ves­tuo­to­jų at­kris dėl vie­no­kių ar ki­to­kių prie­žas­čių, nes pa­si­ra­šy­ti ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lai iš es­mės nie­kuo ne­įpa­rei­go­ja. Ta­čiau jei bent pu­sė jų liks, mū­sų tu­ri­ma te­ri­to­ri­ja bus pil­na“, – ne­slė­pė op­ti­miz­mo VLP di­rek­to­rius.

Pa­aiš­kė­jus vie­šo kon­kur­so re­zul­ta­tams in­ves­tuo­to­jai, D. Čap­li­ko tei­gi­mu, pa­sta­ty­ti san­dė­lius ir įsi­kur­ti Vil­niaus lo­gis­ti­kos par­ke, kaip ro­do rin­kos pra­kti­ka, ga­lė­tų per 18–24 mė­ne­sius.

Sėk­min­gai bai­gus pir­mą­jį par­ko plė­tros eta­pą, at­ei­ty­je grei­čiau­siai bū­tų im­ama­si ir an­tro­jo. Ta­čiau tuo­met tek­tų spręs­ti iki šiol su­nkiai pa­ju­di­na­mus klau­si­mus, su­si­ju­sius su že­mės nuo­sa­vy­be. Mat da­bar­ti­nį plo­tą par­kui pa­nau­dos bū­du sky­rė Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė, o an­tra­jam plė­tros eta­pui nu­ma­ty­tos te­ri­to­ri­jos Vil­niaus ra­jo­ne jau pri­klau­so pri­va­tiems as­me­nims. To­dėl že­mę iš sa­vi­nin­kų tek­tų pirk­ti pa­gal su­tar­tą kai­ną ar­ba pa­imant ją vi­suo­me­nės reik­mėms.

Eks­por­tas pabrango

Lie­tu­vos ve­žė­jams ir eks­pe­di­to­riams šian­dien veik­los ne­trūks­ta. Jie, sėk­min­gai pe­ro­rien­ta­vę veik­lą Ru­si­jai įve­dus sank­ci­jas, da­bar džiau­gia­si sta­bi­liu au­gi­mu.

„Iš už­sa­ky­mų ma­to­me, jog di­de­lė da­lis ve­žė­jų per­sio­rien­ta­vo į Va­ka­rus, Skan­di­na­vi­ją. Pa­ste­bi­me ten­den­ci­ją, kad mū­sų eks­por­tuo­to­jai vis dau­giau pro­duk­ci­jos siun­čia į Bul­ga­ri­ją, Ru­mu­ni­ją, Ki­ni­ją ar ki­tas anks­čiau men­kai pa­žįs­ta­mas rin­kas. Ži­no­ma, už­si­vė­ru­si Ru­si­jos rin­ka ne­ga­lė­jo ne­tu­rė­ti pa­sek­mių, bet tie, ku­rie sėk­min­gai per­sit­var­kė pro­ce­sus, vi­di­nę struk­tū­rą, to­liau dir­ba sėk­min­gai. Nors pel­no gau­na­ma ma­žiau, nei ga­be­nant kro­vi­nius į Ru­si­ją, svar­biau­sia – jis sta­bi­lus. Spė­ju, kad įvy­ko lū­žis ir ne­ma­ža da­lis ve­žė­jų at­gal jau nie­ka­da ne­beg­rįš“, – kal­bė­jo A. Ber­ta­šius.

Bend­ro­vės „Rhe­nus Svo­ris“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius įžvel­gė ki­tą ne­igia­mą niuan­są, ku­riam įta­kos tu­rė­jo Ru­si­jos kri­zė. Rub­lio kur­sui pa­sie­kus re­kor­di­nes že­mu­mas, tie Ru­si­jos ar Bal­ta­ru­si­jos ga­min­to­jai, ku­rie ga­li, taip pat sten­gia­si kuo la­biau di­din­ti eks­por­to apim­tį, o im­por­to srau­tai į Ru­si­ją smar­kiai su­men­ko. Dėl to kro­vi­nių ga­be­ni­mo Va­ka­rų kryp­ti­mi pa­slau­gos pa­bran­go net ke­le­tą kar­tų, Lie­tu­vos eks­por­tuo­to­jams – taip pat.

Tuo me­tu vi­daus rin­ko­je ste­bi­ma tu­ri­mų iš­tek­lių kon­so­li­da­ci­ja. Bal­ti­jos ša­ly­se vei­kian­tys ga­min­to­jai ir im­por­tuo­to­jai į Lie­tu­vą, Lat­vi­ją bei Es­ti­ją pa­ga­liau ėmė žvelg­ti kaip į vie­ną rin­ką. To­dėl sa­vo pre­kių san­dė­lius da­bar jie įren­gia vie­no­je vie­to­je ir iš ten pre­kes pa­skirs­to vi­soms trims Bal­ti­jos vals­ty­bėms. San­dė­liai daž­niau­siai sta­to­mi to­je ša­ly­je, ku­rio­je vei­kia stam­biau­si tie­kė­jo klien­tai. Taip dirb­ti efek­ty­viau ir pi­giau.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Logistas  213.252.196.2 2016-01-28 14:27:28
Vilniaus logparko kolektyvas tikrai projekto nestabdo, o turimais resursais bando dirbt. Ale va virsunes socdemų, kaip visad savo partiniu stiliuku ir greiciu š mala derindami variantus kaip daugiau pinigo issunkt savon kisenen. Idomu pas ka rankose zemes kur antru etapu ketinama imt. panagrinejus jauciu nustebtume (arba ne). Dar keturi sosaldemu valdymo metai ir Lietuvos ekonomika bus sustabarejes tupikas.
2 0  Netinkamas komentaras
caplikui  88.119.97.98 2016-01-28 12:00:08
nUsisneki, dede
0 0  Netinkamas komentaras
bingo  88.119.48.108 2016-01-27 22:03:39
Tiesiai i taikini
0 0  Netinkamas komentaras
Skutas  78.60.231.248 2016-01-27 18:54:47
Valdžios partijų interesai stabdyti Vilnių savo privačiai naudai akivaizdūs. O tereikia tik "Rail Baltica" bėgius nuo Šeštokų - Kazlų Rūdos- Kauno perkelti į Rytų pusę ant dar esamų geležinkelio pylimų ir kroviniai iš Vokietijos ir į ją gerokai trumpesniu tranzitu per Vilnių, Alytų, Šeštokus pajudės. Beje, yra tikslinga turėti ir tiesią liniją jungiančią Alytų su Augustavu. Tai būtų ir labai konkretus Pietryčių Lietuvos vystymas. Jeigu nusprendėme būti tranzito šalimi, tai reikalinga nuosekliai ir eiti tuo keliu. Tačiau iš valdžios pusės tokio supratimo nesimato. Juk ne Smetonos laikų padėtis, kad Kaunas būtų reikalingas. Kai Karaliaučius Rusijos - Kaunas, Kazlų Rūda turi likti užkampiu...
2 0  Netinkamas komentaras
logopedas  83.178.93.35 2016-01-27 11:51:03
Kam tie sandeliai, jei rinka traukiadi?
0 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami