Noriai mina pedalus, bet dviračio priežiūra nesirūpina

LŽ red@lzinios.lt 2016-06-23 10:10

red@lzinios.lt 2016-06-23 10:10
Prie nelaimių, pasak draudimo eksperto, dažnai prisideda ir prasta vairuojamų dviračių techninė būklė, kuriai skiriamas nepakankamas dėmesys. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Pa­sta­rai­siais me­tais ne tik kaip lais­va­lai­kio pra­mo­ga, bet ir kaip su­si­sie­ki­mo prie­mo­nė mies­tuo­se po­pu­lia­rė­jan­tys dvi­ra­čiai at­ne­ša nau­jų iš­šū­kių eis­mo da­ly­viams. Nors lie­tu­viai vis no­riau šil­tuo­ju me­tų lai­ku mi­na pe­da­lus, spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, at­sa­kin­go po­žiū­rio ne­re­tam dvi­ra­ti­nin­kui trūks­ta.

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos eis­mo įvy­kių, ku­riuo­se nu­ken­tė­jo žmo­nės, su­ves­ti­nės duo­me­ni­mis, per pir­muo­sius pen­kis šių me­tų mė­ne­sius fik­suo­ta 3 proc. dau­giau nei per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį eis­mo įvy­kių, ku­rių me­tu au­to­mo­bi­liai su­si­dū­rė su dvi­ra­ti­nin­kais.

Va­žiuo­ja ne­tva­kin­gais dviračiais

Iš vi­so iki bir­že­lio mė­ne­sio to­kių įvy­kių šie­met Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba re­gis­tra­vo dau­giau nei pus­šim­tį, t. y. 60. Trys iš jų pa­si­bai­gė dvi­ra­ti­nin­ko mir­ti­mi. Anot Eu­ro­pos bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je Ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Aud­riaus Pil­či­co, nors dvi­ra­ti­nin­kai Lie­tu­vo­je tam­pa vis są­mo­nin­ges­ni eis­mo da­ly­viai, ta­čiau dar pa­si­tai­ko ne­ma­žai at­ve­jų, kai jie nu­ken­čia dėl sa­vo pa­čių ne­at­sar­gu­mo ar ap­lai­du­mo.

„Du iš tri­jų dvi­ra­ti­nin­kų mir­ti­mi pa­si­bai­gu­sių eis­mo įvy­kių šie­met įvy­ko tam­siu par­os me­tu. Be jo­kios abe­jo­nės, va­žiuo­jant su­te­mus ne­lai­mės ri­zi­ka yra di­des­nė, ta­čiau, ne­pai­sant to, ne vi­si dvi­ra­ti­nin­kai im­asi vi­sų bū­ti­nų sau­gu­mo prie­mo­nių ir sten­gia­si lik­ti ma­to­mi ke­ly­je. Daž­nas ne­pai­so rei­ka­la­vi­mo va­žiuo­jant ke­liu tam­siu par­os me­tu ar esant blo­goms oro są­ly­goms dė­vė­ti švie­są at­spin­din­čią lie­me­nę, ku­rią re­ko­men­duo­ja­ma dė­vė­ti net ir va­žiuo­jant die­ną“, – sa­kė A. Pil­či­cas.

Be to, anot drau­di­mo eks­per­to, prie ne­lai­mių daž­nai pri­si­de­da ir pra­sta vai­ruo­ja­mų dvi­ra­čių tech­ni­nė būk­lė, ku­riai ski­ria­mas ne­pa­kan­ka­mas dė­me­sys.

„Iš­va­žiuo­jant į gat­ves dvi­ra­čiu su pra­stai vei­kian­čiais stab­džiais ar ne­vei­kian­čiais ži­bin­tais, ne­prit­vir­tin­tais at­švai­tais, sau­gios ke­lio­nės, su­pran­ta­ma, ti­kė­tis ne­ver­ta. Ge­rai tech­ni­nei dvi­ra­čio būk­lei ne­rei­kė­tų gai­lė­ti nei lė­šų, nei lai­ko, o į gat­ves pri­va­lu iš­va­žiuo­ti tik pa­ti­ki­mu dvi­ra­čiu“, – sa­ko drau­di­kų at­sto­vas.

Anot A. Pil­či­co, šie­met į drau­di­mo bend­ro­vę dvi­ra­ti­nin­kai jau krei­pė­si dėl įvai­rių trau­mų – pra­de­dant ran­kos pirš­to na­go su­ža­lo­ji­mais ir bai­giant rim­tais kau­lų lū­žiais.

„Daž­niau­siai trau­mas dvi­ra­ti­nin­kai pa­ti­ria ne­su­val­dę dvi­ra­čio ir nu­kri­tę nuo jo. Ne­re­tai pa­si­tai­ko ke­le­to dvi­ra­ti­nin­kų su­si­dū­ri­mų ir, be abe­jo, pa­čių pa­vo­jin­giau­sių su­si­dū­ri­mų su au­to­mo­bi­liais. To­kiais at­ve­jais daž­niau­sios ir rim­čiau­sios gal­vos trau­mos – pra­skė­li­mai, sme­ge­nų su­tren­ki­mai ar net kau­ko­lės lū­žiai. To­kių svei­ka­tos su­trik­dy­mų iš­veng­ti pa­de­da ar bent jau jų pa­sek­mes su­švel­nin­ti lei­džia dė­vi­mas šal­mas, ku­rį dvi­ra­čių mė­gė­jai taip pat ne vi­suo­met no­riai de­da­si ant gal­vos“, – pa­žy­mė­jo A. Pil­či­cas.

Mo­ko­si sau­gaus eismo

Vis tik „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je at­sto­vas ti­ki­na, kad si­tua­ci­ja ge­rė­ja, o dvi­ra­ti­nin­kų rū­pes­tis dėl sa­vo sau­gu­mo, su­pra­ti­mas, kad dvi­ra­tis yra to­kios pat at­sa­ko­my­bės rei­ka­lau­jan­ti trans­por­to prie­mo­nė kaip ir au­to­mo­bi­lis, ša­ly­je au­ga.

„Pa­ma­žu ge­rė­jan­čią si­tua­ci­ją ro­do ir vis di­des­nis skai­čius žmo­nių, pri­si­jun­gian­čių prie įvai­rių sau­giam va­žia­vi­mui dvi­ra­čiais ska­tin­ti skir­tų ini­cia­ty­vų. Štai kas­met ren­gia­mas „Ve­lo­ma­ra­to­nas“ sos­ti­nė­je vi­suo­met su­trau­kia gau­sų bū­rį sau­gu­mui, kul­tū­rin­gam el­ge­siui ke­ly­je ne­abe­jin­gų dvi­ra­ti­nin­kų. Pa­lai­ky­mo ir ak­ty­vaus da­ly­va­vi­mo jau ke­le­tą pa­sta­rų­jų me­tų su­lau­kia „Ve­lo­ma­ra­to­no“ me­tu ren­gia­mi sau­gaus eis­mo mo­ky­mai, sau­gios dvi­ra­ti­nin­kų ma­dos dirb­tu­vės ir ki­ti ren­gi­niai“, – pa­brė­žė A. Pil­či­cas.

Par­en­gė To­mas FEDARAVIČIUS

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
joo  78.62.236.239 2016-06-23 18:44:32
tai, kaip supratau, reikia įvesti kasmetinę privalomą dviračių techninę apžiūrą ir privalomą dviračio vairuotojų civilinės atsakomybę draudimą, ar ne? ;) O iš godumo ar nepaspringtumėte tokiu atveju, nes kas per daug juk nesveika?
0 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami