Norvegai elektrinį keltą įkrauna per 10 minučių

lzinios.lt 2015-06-06 06:00
lzinios.lt
2015-06-06 06:00
Pirmasis pasaulyje elektrinis keltas 6 kilometrus įveikia per 20 minučių. Gamintojo nuotraukos
150 ki­lo­vat­va­lan­džių. Tiek, kiek elek­tros ener­gi­jos per tris die­nas su­var­to­ja ir vi­du­ti­nis iš­si­vys­čiu­sios ša­lies na­mų ūkis, var­to­ja pir­ma­sis pa­sau­ly­je elek­tri­nis kel­tas. Jis au­to­mo­bi­lius ir ke­lei­vius ke­lia gam­tą tau­so­jan­čių trans­por­to prie­mo­nių po­pu­lia­ru­mu gar­sio­je Nor­ve­gi­jo­je. Dar įdo­miau tai, kad lai­vo aku­mu­lia­to­riai įkrau­na­mi, pa­nau­do­jant van­dens ener­gi­ją.

Kel­tą sta­tė Nor­ve­gi­jos lai­vy­bos kom­pa­ni­ja „Fjells­trand“ kar­tu su tech­no­lo­gi­jų bend­ro­ve „Sie­mens“, ku­ri įdie­gė elek­tri­nę va­ry­mo sis­te­mą ir su­mon­ta­vo įkro­vi­mo sto­tis prie­plau­ko­se. Ga­min­to­jų tei­gi­mu, tra­di­ciš­kai nau­do­ja­mą dy­ze­li­ną pa­kei­tus elek­tros ener­gi­ja, su­tau­po­ma apie 60 proc. de­ga­lams skir­tų iš­lai­dų.

Elek­tra ga­mi­na­ma iš van­dens energijos

Kel­tui nau­do­ja­mi trys li­čio-jo­nų aku­mu­lia­to­rių blo­kai: vie­nas įmon­tuo­tas pa­čia­me kel­te, ki­ti du – prie­plau­ko­se esan­čio­se įkro­vi­mo sto­ty­se. Vie­no blo­ko ga­lia pri­lygs­ta 1600 stan­dar­ti­nių au­to­mo­bi­lių aku­mu­lia­to­riams. Kiek­vie­ną kar­tą kel­tui su­sto­jus prie­plau­ko­je, jam rei­ka­lin­ga elek­tros ener­gi­ja per­duo­da­ma per de­šimt mi­nu­čių. Kel­tui iš­vy­kus, įkro­vi­mo sto­ty­se įmon­tuo­ti aku­mu­lia­to­riai iš nau­jo įkrau­na­mi, nau­do­jant van­dens ener­gi­ją (hid­roe­ner­gi­ją).

Pa­sak „Sie­mens“ at­sto­vų, Nor­ve­gi­jo­je plau­kio­jan­tis kel­tas per me­tus su­nau­dos apie 2 mln. kWh elek­tros ener­gi­jos, į ap­lin­ką vi­siš­kai ne­išs­kir­da­mas ter­ša­lų. Tuo tar­pu dy­ze­li­nu va­ro­mas kel­tas per tą pa­tį lai­ko­tar­pį su­nau­do­ja ma­žiau­siai 1 mln. li­trų ku­ro ir iš­ski­ria 570 to­nų ang­lies diok­si­do bei 15 to­nų azo­to ok­si­dų.

„Džiau­gia­mės, ga­lė­ję pri­si­dė­ti prie pir­mo­jo pa­sau­ly­je elek­tri­nio kel­to kū­ri­mo. Ženg­tas svar­bus žings­nis, sie­kiant su­ma­žin­ti oro tar­šą jū­rų pa­kran­tė­se, to­dėl ti­ki­mės, kad tai pa­ska­tins ir ki­tas ša­lis pri­si­dė­ti prie eko­lo­giš­ko jū­rų trans­por­to vys­ty­mo“, – ko­men­ta­vo „Sie­mens“ Naf­tos, du­jų ir jū­rų vers­lo de­par­ta­men­to va­do­vas Ma­rio Aza­ras.

Pa­ska­tins nau­do­ti ma­žiau dyzelino

Lai­vy­bos bend­ro­vei „Nor­led“ pri­klau­san­tis 80 me­trų il­gio ir 20 me­trų pro­čio kel­tas pa­ga­min­tas iš aliu­mi­nio, to­dėl jo svo­ris yra dvi­gu­bai ma­žes­nis nei įpras­to plie­ni­nio kel­to. Aliu­mi­nis lai­vo kor­pu­sas taip pat pa­si­žy­mi dvi­gu­bai il­ges­niu tar­na­vi­mo lai­ko­tar­piu ir ma­žes­nė­mis prie­žiū­ros są­nau­do­mis. Juo ga­li­ma pluk­dy­ti 360 ke­lei­vių ir 120 trans­por­to prie­mo­nių.

Elek­tri­niu kel­tu ke­lei­viai pluk­do­mi kas­dien tarp La­vi­ko ir Ope­da­lo mies­tų, Nor­ve­gi­jos va­ka­ri­nė­je pa­kran­tė­je, še­šių ki­lo­me­trų marš­ru­tą įvei­kiant per 20 mi­nu­čių. Įmo­nė „Nor­led“ elek­tri­nį kel­tą įsi­gi­jo lai­mė­ju­si Nor­ve­gi­jos vy­riau­sy­bės pa­skelb­tą kon­kur­są. Pla­nuo­ja­ma, kad per at­ei­nan­čius ke­le­tą me­tų kel­tams skir­ti aku­mu­lia­to­riai taps ge­ro­kai efek­ty­ves­ni ir pi­ges­ni, to­dėl tai pa­ska­tins lai­vy­bos įmo­nes nau­do­ti ma­žiau dy­ze­li­no.

Kiekvieną kartą keltui sustojus prieplaukoje, jam reikalinga elektros energija perduodama per 10 minučių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami