Norvegai uždraus pardavinėti automobilius su vidaus degimo varikliais

Mantas TOMKŪNAS, LRT RADIJO laida „Ryto garsai“, LRT.lt 2016-06-12 16:42
Mantas TOMKŪNAS, LRT RADIJO laida „Ryto garsai“, LRT.lt
2016-06-12 16:42
Sipa/Scanpix nuotrauka
Nor­ve­gi­jos val­dan­čio­sios par­ti­jos su­ta­rė, kad nuo 2025 m. ša­ly­je bus užd­raus­ta par­da­vi­nė­ti au­to­mo­bi­lius su dy­ze­li­niais ir ben­zi­ni­niais va­rik­liais. Taip po­li­ti­nės jė­gos pri­ta­rė jau anks­čiau vy­riau­sy­bės iš­sa­ky­tiems pla­nams at­si­sa­ky­ti vi­daus de­gi­mo va­rik­lių, pra­ne­ša LRT RA­DI­JAS apž­velg­da­mas Nor­ve­gi­jos vers­lo nau­jie­nas.

Šios nau­jie­nos iš kar­to pa­skli­do pa­sau­ly­je. Elek­tro­mo­bi­lių ga­min­to­jos bend­ro­vės „Tes­la“ įkū­rė­jas Elo­nas Mus­kas so­cia­li­nia­me tink­le pa­skel­bė ži­nu­tę: „Ko­kia nuo­sta­bi ša­lis. Jūs, vai­ki­nai, val­do­te“, – su­si­ža­vė­ji­mo ne­slė­pė E. Mus­kas.

Ką kon­kre­čiai nu­spren­dė Nor­ve­gi­jos val­dan­tie­ji ir kas taip su­ža­vė­jo gar­sų­jį mi­li­jo­nie­rių? Po­li­ti­kai su­ta­rė, kad jau po de­vy­ne­rių me­tų vi­si leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, mies­to au­to­bu­sai bei leng­vie­ji kro­vi­ni­niai au­to­mo­bi­liai ne­terš oro ang­lies dvi­de­gi­niu. Va­di­na­si, tu­rės bū­ti ar­ba elek­tro­mo­bi­liai, ar­ba ki­ti eko­lo­giš­ku ku­ru va­ro­mi au­to­mo­bi­liai, o dy­ze­li­nis ku­ras ir ben­zi­nas par­duo­da­mas ne­be­bus.

Tuo­met tam­pa su­pran­ta­mas ir elek­tro­mo­bi­lių ga­min­to­jų sa­vi­nin­ko džiaugs­mas, reiš­kian­tis, kad pa­sau­ly­je bus par­duo­ta dau­giau elek­tro­mo­bi­lių. Nor­ve­gi­jos po­li­ti­kai taip pat su­ta­rė, kad iki 2030 m. vi­si su­nkie­ji kro­vi­ni­niai au­to­mo­bi­liai bei 75 proc. il­gų­jų dis­tan­ci­jų au­to­bu­sų ne­terš oro. To­kie pla­nai Nor­ve­gi­ją pa­vers­tų šva­riau­sio oro ša­li­mi pa­sau­ly­je, bet ko­kį po­vei­kį šis spren­di­mas tu­rės ša­lies eko­no­mi­kai, ku­ri tu­rės pri­si­tai­ky­ti prie vi­siš­kai nau­jų žai­di­mo tai­syk­lių, kol kas ne­ži­no­ma.

Už­da­ro­mas oro uos­tas Mose

Nor­ve­gi­jo­je nuo bir­že­lio 1 d. įve­dus maž­daug 8 eu­rų ke­lei­vio mo­kes­tį skren­dan­tiems lėk­tu­vais, ne­tru­ko su­rea­guo­ti pi­gių skry­džių bend­ro­vė „Rya­nair“. Ji pra­ne­šė pa­si­trau­kian­ti iš oro uos­to „Ryg­ge“ Mo­se nuo lap­kri­čio ir stab­dan­ti sa­vo plė­trą Nor­ve­gi­jo­je. Vie­to­je plė­tros Nor­ve­gi­jo­je bend­ro­vė pa­si­rin­ko plė­trą Vo­kie­ti­jo­je ir Ry­tų Eu­ro­po­je.

Apie to­kius ke­ti­ni­mus bend­ro­vė bu­vo pra­ne­šu­si dar ru­de­nį, vos tik su­ži­no­ju­si apie vy­riau­sy­bės pla­nus. Ta­da tai su­kė­lė oro uos­to, ku­ria­me dir­ba apie 1 tūkst. dar­buo­to­jų, pro­tes­tus ir rei­ka­la­vi­mus at­šauk­ti nau­ją­jį mo­kes­tį. Vis dėl­to mo­kes­tis bu­vo įves­tas, o bend­ro­vė įgy­ven­di­no sa­vo gra­si­ni­mus pa­si­trauk­ti.

Po šio bend­ro­vės spren­di­mo ir oro uos­to sa­vi­nin­kai nu­spren­dė, kad oro uos­to gy­va­vi­mas be „Rya­nair“ yra ne­įma­no­mas, to­dėl jį už­da­ro nuo lap­kri­čio 1 d. Bend­ro­vė šia­me oro uos­te tu­rė­jo ir lėk­tu­vų prie­žiū­ros ba­zę, ku­ri iš Nor­ve­gi­jos taip pat iš­ke­lia­ma.

Oro uos­tas „Ryg­ge“ dėl pa­to­gios vie­tos ir pi­gių „Rya­nair“ skry­džių la­bai po­pu­lia­rus ir tarp lie­tu­vių. Per šį oro uos­tą, ku­ris nu­to­lęs nuo so­ti­nės Os­lo apie 60 km, iš Nor­ve­gi­jos į Lie­tu­vą ir at­gal skrai­dė di­džiau­sia da­lis lie­tu­vių, gy­ve­nan­čių Nor­ve­gi­jo­je. Nors bend­ro­vė pa­skel­bė pa­lie­kan­ti oro uos­tą, ta­čiau vi­siš­kai Nor­ve­gi­jos ne­pa­liks. Da­lis skry­džių bus vyk­do­mi per „Tor­po“ ir „Gar­de­moe­no“ oro uos­tus. Iš pa­sta­ro­jo bus to­liau vyk­do­mi skry­džiai į Vil­nių.

Po tru­pu­tį at­si­gau­na ekonomika

Nor­ve­gi­jos eko­no­mi­ka, nors su­si­trau­kė jos naf­tos sek­to­rius, ro­do ne­di­de­lius at­si­ga­vi­mo ženk­lus. Tai pir­mie­ji tei­gia­mi ženk­lai nuo 2014 m., kai naf­tos kai­nos smu­ko že­myn. Nors skir­tu­mai tarp skir­tin­gų eko­no­mi­kos sri­čių yra di­de­li, ta­čiau nė­ra taip blo­gai, kaip bu­vo prog­no­zuo­ja­ma. Eko­no­mis­tai tei­gia, kad Nor­ve­gi­jos eko­no­mi­kos pa­dė­tis nė­ra la­bai blo­ga, iš­sky­rus naf­tos pra­mo­nę. Ar eko­no­mi­ka pa­sie­kė dug­ną ir ne­tru­kus pra­dės spar­čiai kil­ti, dar su­nku pa­sa­ky­ti, ta­čiau rin­ko­je jun­ta­mas at­sar­gus op­ti­miz­mas.

Kai ku­rios Nor­ve­gi­jos bend­ro­vės pa­skel­bė nuo va­sa­rio ste­bin­čios silp­ną au­gi­mą. Apie au­gi­mą pra­ne­ša ir kai ku­rios bend­ro­vės, ku­rios yra su­si­ju­sios su naf­tos pra­mo­ne ir ku­rios bu­vo la­biau­siai pa­veik­tos pa­sau­li­nės naf­tos kri­zės.

Nor­ve­gi­jos ban­kas su­da­rė są­ra­šą pra­mo­nės ša­kų, ku­rioms se­ka­si la­biau­siai ir ku­rios vis dar pa­ti­ria nuo­sto­lių. Ge­riau­siai at­ro­do tra­di­ci­nės eks­por­to ir pre­ky­bos ša­kos. Čia ste­bi­mas vi­du­ti­nis au­gi­mas. Nuo va­sa­rio ste­bi­mas ne­di­de­lis au­gi­mas sta­ty­bų sek­to­riu­je, vie­ti­nė­je ir pa­slau­gų rin­ko­se. Ta­čiau naf­tos pra­mo­nė­je vis dar ste­bi­mas stip­rus nuo­puo­lis.

Eks­per­tai sa­ko, kad eko­no­mi­ką pa­lai­ko ir silp­nas Nor­ve­gi­jos kro­nos kur­sas. Kuo il­giau iš­liks že­mas kur­sas, tuo di­des­nę ga­li­my­bę tu­rės eks­por­tuo­jan­čios bend­ro­vės iš­si­lai­ky­ti pa­sau­lio rin­ko­se.

Ta­čiau, kad kro­nos kur­sas že­mas iš­liks il­gai, taip pat ne­sii­ma prog­no­zuo­ti ne­kas. At­virkš­čiai, 50 do­le­rių ri­bą ne­se­niai vir­ši­ju­si naf­tos kai­na jau šiek tiek pa­kė­lė ir kro­nos kur­są. Jei naf­ta ir to­liau brangs, ge­ri lai­kai ga­li su­grįž­ti į naf­tos sek­to­rių, ta­čiau tai reikš blo­ges­nius lai­kus eks­por­tuo­to­jams ir tu­riz­mo sek­to­riui.

So­cia­li­nėms iš­mo­koms – de­šim­tys mi­li­jar­dų eurų

Lie­tu­vos dar­bo bir­žos ir „Sod­ros“ ati­tik­muo Nor­ve­gi­jo­je – NAV – pa­skel­bė, kiek vals­ty­bės par­amos iš­da­li­jo už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems už­sie­nio ir Nor­ve­gi­jos pi­lie­čiams – iš vi­so apie 700 mln. eu­rų Aiš­kė­ja, kad treč­da­lis su­mos (maž­daug 250 mln. eu­rų) ati­te­ko už­sie­nio pi­lie­čiams, gy­ve­nan­tiems ne Nor­ve­gi­jo­je. Daž­niau­siai tai su ne­dar­bu, li­go­mis ar vai­kais su­si­ju­sios iš­mo­kos.

Ty­ri­mas taip pat at­sklei­dė, kad ne­ma­ža da­lis nor­ve­gų sa­vo se­nat­vę lei­džia ne Nor­ve­gi­jo­je. Di­de­lė da­lis iš­mo­kų už­sie­ny­je ati­ten­ka Nor­ve­gi­jos pen­si­nin­kams, o tai pa­aiš­ki­na, ko­dėl vals­ty­bė per­ve­da di­de­les su­mas į už­sie­nį. Tra­di­ciš­kai Nor­ve­gi­jos pen­si­nin­kai mėgs­ta se­nat­vę leis­ti pie­tų ša­ly­se. Pa­vyz­džiui, Is­pa­ni­jo­je nuo­lat gy­ve­na be­veik 5 tūkst. pen­si­nin­kų iš Nor­ve­gi­jos, tad NAV čia yra įstei­gu­si sa­vo sky­rius. Iš vi­so pra­ėju­siais me­tais Nor­ve­gi­ja iš­lei­do 40 mlrd. eu­rų pen­si­joms, be­dar­bių pa­šal­poms, li­gų iš­mo­koms ir ki­toms so­cia­li­nėms iš­mo­koms.

Ki­tas NAV pra­ne­ši­mas at­sklei­džia, kad da­lis žmo­nių, ypač jau­nų, nuo 18 iki 30 me­tų am­žiaus, vis daž­niau ran­da iš­ra­din­gų bū­dų, kaip gau­ti vals­ty­bės par­amą, ta­čiau iš­veng­ti dar­bo. Daž­niau­siai tai žmo­nės, ne­tu­rin­tys iš­si­la­vi­ni­mo ir ma­žiau­siai kon­ku­ren­cin­gi dar­bo rin­ko­je. Jie mie­lai nau­do­ja­si so­cia­li­ne par­ama, skir­ta žmo­nėms, ku­rie dėl li­gų ar su­žei­di­mų gau­na iš­mo­kas, ta­čiau ven­gia so­cia­li­nės pa­gal­bos iš­mo­kų, ku­rių mo­kė­ji­mo pe­rio­das yra trum­pes­nis.

NAV duo­me­ni­mis, maž­daug 148 tūkst. NAV klien­tų gau­na par­amą iš vals­ty­bės dėl li­gų ar su­žei­di­mų. Svars­to­mas ne­tgi pla­nas su­ma­žin­ti iš­mo­kas jau­niems (iki 25 me­tų) nor­ve­gams tam, kad šie grei­čiau grįž­tų į dar­bo rin­ką.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Ironijai  78.56.144.226 2016-06-12 20:21:17
Labai klystat.
2 0  Netinkamas komentaras
ironija  79.135.27.26 2016-06-12 19:55:00
su e-automobiliu per Norvegiją galėsim pervažiuoti vėžlio greičiu -per 4dienas....
0 2  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Ira­kas par­ašė Va­šing­to­no at­siųs­ti dau­giau ins­truk­to­rių ir pa­ta­rė­jų, ren­gian­tis mū­šiui dėl Mo­su­lo, ku­rį sie­kia­ma iš­va­duo­ti iš dži­ha­dis­tų gru­puo­tės „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS) ran­kų, pra­ne­šė [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ krep­ši­nin­kai šven­čia pir­mą­ją per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Kė­dai­nie­čiai na­muo­se 80:68 (22:14, 19:15, 21:12, 18:24) užtikrintai nu­ga­lė­jo Prie­nų-Birš­to­no [...]
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami